14 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

14 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(Dünki gün yalnız Filibe'de neşr edilmiş olan ilave suretidir: RUMELİ İLAVESİ İstanbul haberleri: & iki günden beri Sultan Hamid'in ağır suretde hasta olduğuna ve hattavefat ettiğine dair gazeteler müte'addid haberler neşr etti. Bunların esasdan hali olmadığına şübhe yok.Bizim muhtelif menabı'dan elde etmiş olduğumuz ve hattadün ahşamki haberler ber-veche atiyedir: Sultan Hamid hayatından ümit kesilecek derecede hastadır ve hastalığı mühliktir. Sultan Hamid'in henüz ölmediğini saltanat-ı seniyyenin Bulgaristan komiserliği tarafından dün ahşam buralara kadar işaa ettirilen bir telgraf te'yid idiyor. Komiserlik zat-ı şahane biraz na-mizacdır ve fakat vefat itmemiştir diyor.Halbuki ecnebi telgrafları Sultan Hamid'in vefat ettiğini ve fakat yerine gelecek padişahın intihabı içün vükela ve rical-i devlet arasında ihtilaf ve niza' çıktığını, bu cihetle henüz resmi bir haber neşr idilemediğini bildiriyor. Sultan Hamid'in sadık bendelerinden geçinen Necib Melhame Paşa milletden çaldığı padeleri kredi [..] yatırıb bir Fransız vapurıyla firar iderden yakalanmıştır. Dimek oluyor ki Padişahın en sadık bendeleri Padişahın hayatından ümiti kesmiştir. & Cum'a günü zat-ı şahane selamlığa çıkamayacak derecede hastalandığından selamlığa geden asker köpreden geri dönmüştür. Bunun üzerine ahalide bir telaş ve heyecan başlamış, derhal çarşular, mağazalar kapanmıştır. Sahih haberler tafsilat-ı kamile yarın sabah intişar idecek "Balkan" gazetesinde görülecekdir. TELGRAF HAVADİSİ SON HABERLER İstanbul'dan, 29 Temmuz: & Sultan Hamid'in halet-i nez'ıdde olduğu düvel-i mu'azzama sefarethanelerinin ihbarat-ı resmiyesinden de anlaşılıyor. & Zat-ı şahanenin en mühim hastalığı idrar yolunun tıkanması ve idrar yerine kan gelmesi imiş. Kaç gündür tabib padişahi müşir Nafiz Paşa şırınga ile tedavi etmekde ise de ümit yokdur. & Ahali arasında şurada burada bir çok ictima'lar vuku' bulmuştur. Hatta bir takım talebe-i ulum toplanup Kur'an okumak istemişler ve derhal hükümet tarafından tevkif edilmişlerdir. & Mekteb-i Harbiye talebesinden bir çok efendi ve bazı erkan-ı harb zabitanı ile mekatib-i askeriye müfettiş-i umumisi Ferik İsmail Paşa taht-ı tevkife alınmıştır. Sultan Hamid'in halet-i nez'a gelmesinden dolayı Necib Melhame Paşanın firara tesaddisi guya bazı Kürtlerin takipatından havfe mebni imiş. & Yıldız Sarayına toplanan etibba konsultu yapmışlar ameliyat yapmağa karar vermişlerse de kurena ve emnnin ekseriyeti ameliyatın aleyhindedir. Zira hünkarın ameliyata tahammül idemeyeceği düşünülüyor. & İsyanbul'da gayet büyük bir heyecan hükümfermadır.Kahvehaneler, gazinolar leb-a leb dolmuş, herkesde garib bir fısıltı, bir dehşetli intizar görülüyor. & Bir rivayete göre hünkar ölmüştür.Fakat vükeleca gizli tutuluyor. Çünkü yerine diğer bir padişah cülüsiyle resm-i biat icra edilip yüzbir pare top endaht

Bu sayıdan diğer sayfalar: