14 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

14 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

idilinceye kadar ölen padişahın vefatı ötedenberi gizli tutuluyor. Bu adet ötedenberi millet ve asker arasında nifak ve ihtilal çıkmaması içün mer'idir. ********** & Bab-ı Ali düvel-i mu'azzama-ı süferasına vermiş olduğu bir notada Teselya cihetinde Makedonya'ya geçmek ve Bulgarlar aleyhinde tahribat icra eylemek üzere Rum çeteleri hazırlanmakta olduğu beyan ve bunun öni alınmak üzere Yunanistan'a ihtaratda bulunmasını taleb eylemiştir. & İdare-i mahsusanın "Taif" vapuruyla dördüncü ordu rediflerinden binsekizyüz asker Samsun'dan hareket etmiş ve geçen salı güni Boğaziçine ve İstanbul limanına muvasalat etmişiken gemi yine geri dönmüştür. & "Taif" vapurunun yine Samsun'a dönmesi, askerde ihtilal, itaatsizlik görülmesine haml idiliyor. & Geçen hafta İstanbul'da süferay-ı mu'azzama yeneden in'ikad ile İngiltere sefareti tarafından Makedonya'da ıslahat-ı hazıranın tevessüuna dair verilen proje müzakere edilmiş ve bu proje Avusturya ve Rusya sefirleri tarafından şiddetle redd edilmiştir. ********** İstanbul vukuatına dair en son aldığımız mevsuk bir habere göre Yıldız'da umera ve ümena arasında büyük bir mudarebe vuku'bulmuş, hattatelefat da varmış. & Yıldız Sarayında pek gizli bir sır varsa da dehşetle hafi tutuluyor. DAHİLI & Ahyoli'de evvelki günden beri şiddetli bir yangın var. Bu yangın Rumlarla Bulgarlar arasında bir çatışma vuku'undan sonra başlamış ve Rumlar tarafından ika' idildiği zann edilmekdedir. & Rumlar aleyhinde Bulgarlar tarafından Ağustosun altısında verilecek olan umumi miting içün Filibe'de büyük hazırlıklar görülüyor. *********** MUHAREBE HATIRALARI Temmuzun ondokuzuncu günü yani bundan on gün evvel eski Zağraya kızanlıkdan gelen yirmiüçüncü piyade alayıyla Zağra askeri, 1877' de Süleyman ve Receb Paşa ordularıyla Rus ordusu ve Bulgar milis askerleri arasında Zağra'da olan muharebenin planını ve rollerini icra ile Osmanlı Rus muharebesi tarih harbi yad edilmiştir. &Rusya ile Bulgaristan arasında doğrudan doğruya bir şimendifer posta küşadı içün Sofya'da her iki taraf meb'usları ictima' ve müzakereye başlamıştır. &Bu sene son bahar manevraları birinci Sofya fırkasıyla ikinci turas, üçinci Rile Fırkaları tarafından icra idilecek ve manevrada prens hazterleri hazır bulunacaklardır. TUNA TEMİZLENİYOR Dün Filibe'ye gelen 272 numaralı "Tuna" da garib bir ihtar gördük. Tuna Behzad Efendinin yani Tuna'da imzasız olarak neşr idilen babayiğitlik makaleleri muharririnin kendi heyet-i tahririyelerinden olmadığını şimdi ihtar idiyor. Buna bir ma'na veremeyenler olabilir. Biz izah idelim: Tuna mebde-i intişarında esasen şahsiyat ile uğraşmaz bir gazete gibi intişara başlamıştı. Tuna'yı şahsiyat ve ağraz-ı nefsaniye ile ve bilhassa şahsında tecessüm eden nefter-i umumi saikasıyla pisleyen Behzad oldu. Bu hakikat yalı boyu diplomatlarının neden sonra kafasına dan didi. Şimdi Behzad'ın kendi aralarından tardiyle temizlenmek

Bu sayıdan diğer sayfalar: