14 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

14 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

isteyorlar. Ümid ve temenni iyleriz ki Tuna temizlensin. Ağraz-ı nefsaniye ve şahsıyeden salim olsun. ***************** PAPAĞAL Bu hafta intişar eden Papağal Rumlarla Bulgarlar hakkında bir hezl yapıyor. Diyor ki: Ey Bulgarlar, madem ki siz hürriyetperver, hür düşünicisiniz, hürriyet içün çalışıyorsunuz durmayub kiliselerinizi çoğaldınız, kilise kavgalarını büyüldün hala. Bundan demek isteyor ki kilise kavgası yapmak Bulgarlar gibi hürriyet içün çalıştığını iddi'a eden bir kavme hoş görünmüyor. Ondan sonra Rumlara atıyor. Yunanistan'ın elinde bir meş'ale yakmış göklere çıkıyorken Devlet-i Aliye, İngiltere, Fransa, İtalya tarafından ayaklarından aşağı çekdiriyor. Diğer yandan da Rusya alil alil [..] gagalayarak Yunan'ın elindeki mumu politika külahıyla söndürmeğe çabalıyor gösteriyor. ************* YENİ NÜMAYİŞ Son haberler dünki gün Ruscuk'da Rumlar aleyhinde yine bir miting verilmiş, mitingden sonra Filibe'de ve diğer yerlerde olduğu gibi kiliseler felan zabt edilmiş olduğunu bildiriyor. GÜLMEK İstanbul'da biri Şeyh-ül İslamın tercüme-i halini yazar. Tarih-i veladetini hicri ve frenki koyar. Tab'ına ruhsat istihsali içün alel-usul sansure gönderir. Sansür: Haşa!... Şeyh-ül İslam efendimiz frenki tarihde doğar mı? diyerek tarih-i frenkiyi tayy ider?.. ************ RİCA Gazetemizi satan müvezzi'larımıza rica ideriz. Ayın başına kadar onbeş numaraluk hesab ve hasılatı gönderüb temmuz ayının hesabını kessinler. ************** İHTAR Bir çok satıcılarımız altı ay evvelden neşr eylediğimiz yevmi telgraflardan olan hesablarını bile göndermediler. Bu zevat kendilerini bilirler. Gelecek ayın başına kadar hesablarını kesmeyecekleri birer dolandırıcı gibi gazete ile resmen teşhir eyledikden sonra hükümetce de lazım gelen tedabire müraca'at idileceği şimdeden ihtar olunur. İLAN Biri Rüşdiye müdürliğine diğeri sınıf mu'allimliğine olmak üzere iki mu'allime ihtiyacımız var. Talib olan zirdeki adrese müraca'at buyursun. Adres: Balçık'da Reis-i encümen Hafız Murad Mazlum *** Gazetemiz Filibe'de cum'a önündeki gazete pavliyonunda daima satılmakdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: