18 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

18 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Doktor Bergman maiyetinde Parisden telgrafla iki operatör celb edilmiştir. && Sultan Hamid'i en ziyade sarsan bunlardan doğru yapılan şiddetli sancı imiş ki şimdi zat-ı şahane iyileşdi diye edilen işaa bu sancının sükunet-i muvakkatasından başka birşey değildir. && Sultan Hamid idrarın huruci içün sonda isti'malinden evvelce havf etmiş ise de müehharan fenalaştığını hiss ederek müvafakat etmiş ve bu suretle bir parça nefes alabilmiştir. && Zat-ı şahaneye ameliyat henüz yapılmamıştır. Bendegan arasında bu husuda ihtilaf vardır. && Zat-ı şahanenin hastalığından değil, şahsından bile bahs edilmemesi içün gazetelere ve memurine tenbihat-ı ekide verilmiştir. && Zat-ı şahanenin geçirdiği nöbetler esnasında sancıları kesmek içün en ziyade işe yarayan, saray doktorlarından bir miralayın basit bir ilacı olmuştur, ki doktor bunun üzerine mirlivalıkla taltif edilmiştir. && Rum patriğinin müteaddit müraca'atları üzerine Sadrazam Ferid Paşa gibi mabeyn başkatibi Tahsin Paşa da Sultan Hamid namına verdiği cevabda: "Bulgarların nümayişleri haksız değildir. Bu belalara sebeb olan Atina'dan gelen Rum komutanlarıdır. Bu cihetle Bulgaristan'ı bu hususda hiçbir suretle tahtieyeye salahiyatdar değiliz" demiştir. && Rum patriği evvelki gün Sen Sinod'dan nüfuzlu yine sadrazam nezdne bab-ı aliye göndermiş ve Bulgaristan'da Rumlar aleyhinde olan vukuatdan dolayı Hükümet-i Osmaniyeninmüdahalesini bit-tekrar istid'a eylemiştir. Ferid Paşa bu def'a verdiği son cevabda yine evvelki söylediği gibi tekrar, Bulgarların hareketinde şiddet, mübalağa olmakla beraber haksız olmadıklarını iddi'a eylemiştir. "BALKAN" Bu Rumlar çok garib bir millettir. Patrik efendiye sormalı daha yakın günlere kadar Girit'de binlerle müslümanın kanı Rum palikaryaları tarafından heder edilirken, henüz kundakdaki Türk çocukları Vasusun süngülerine dizilirken Bab-ı Ali'den Rumların da te'dibini acaba niçün taleb etmiyordu? Bugün hala bu palikaryalar tarafından Girit'de Osmanlı sancağı hergün her dakika tahkir edildi ki Girit müslümanları bu ahlaksız, vahşi insanlar elinden amanallah bağırdıkları bir zamanda Bulgaristan'daki Rumların himayesini yine Osmanlı sancağından beklemek ma'nasız değil mi? && Tarbron'da veba hastalığı zuhur etmiş ve altı musab var imiş. && İstanbul İngiltere sefiri Sir Okonor Londra hariciye nezaretinden aldığı emrin, Makedonya ıslahatının tevsiı hakkındaki mutalebede ısrarını müş'ır olduğunu bab-ı aliye bildirmiştir. *** && Makedonya'da Rum çeteleri şurada burada görünmeğe başlamıştır. Bundan bir hafta evvel Filorine kazasında Eyvan isminde bir Bulgar köyünde gezinirken Rumlar tarafından öldürülmüştür. Rumların en çok Filorine kazasında cevelan etmekde oldukları zann olunuyor. *** DAHİLİ && Filibe'de toplanacak olan mitimgciler dün bugün gelmeğe başladılar. Yarın Filibe'de verilecek olan bu miting şimdiye kadar Bulgaristan'da mitinglerin en büyüğü ve umumisi olacakdır. Hükümet son derece şiddet ve ihtiyat gösteriyor. Daha dün geceden süvari ve piyade müfrezeleri şehirde cevelana başladı. Rum mahallesinin bir kazaya uğramasından çok korku- [-sayfa bitti-]

Bu sayıdan diğer sayfalar: