23 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

23 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ahşam iki tabur Türk askeri mezkur mevki muhafazaları üzerine hücüm etmiş ise de süvari ve topcu olarak yetişen imdad ile Osmanlı askeri geri püskürdülmüştür. Bulgarlardan bir mülazım mecruhdur ve otuzaltı Osmanlı askeri telef olmuştur." Şangof postasının yazdığı şu havadisi hiçbir Avrupa telgrafında, hiçbir resmi telgrafda, hiçbir gazetede okumadığımız içün Şangofun bu telgrafı belki gece rü'yada okumuş olduğunu zann ederiz. Böyle bir vakı'a olsa şimdiye kadar acaba ajans telgraflardan, Bursa'dan vesair menabı-ı resmiyeden birinden olsun birşey iştilmez miydi? Çok garib? ************************ TELGRAF HAVADİSİ Son Haberler 8 Ağustos, İstanbul'dan: && İstanbul'da padişahın hastalığından dolayı tehaddüs eden telaş ve heyecan devam ediyor ve hükümet-i seniyyenin şu birkaç gün içinde ne İstanbul'dan vilayetlere ve ne de vilayetlerden İstanbul'a yolcu salıverilmemesi içün bir teşebbüsde bulunduğu mevsukdur. && İkinci Ordu techizatı içün vaktiyle Yunan muharebesinde fırka kumandanlığı eden Hayri Paşa memur edilmiştir. && Hayri Paşa İkinci Ordu techizatı içün Dördüncü Ordu redif taburlarından asakir-i muavene gönderilmesini taleb etmiştir. && Yemen'de Feyzi Paşa el'an harb vaziyetindedir. Geçende Dördüncü Ordudan Yemen'e gönderilmek üzere Taif vapuruyla celb edilen redif askeri İstanbul Boğazından girdikleri zaman isyan edip Yemen'e gitmeyeceklerini bildirmişlerdi ki yaver-i hususi-i hazret-i padişahi Çerkes Mehmed Paşa bizzat vapura gedip selam-ı padişahiyi tebliğ etmiş ve fakat asker arasına düşen adem-i itaat fikri yine teskin edilememişti. Makam-ı seraskeri şimdi bu askerin divan-ı harb önünde mahkumiyetlerine ve hattakurşuna dizilmelerine yürümüşse de zat-ı şahane razı olmamış ve cümlesi ordularına gönderilmiştir. ------ RUSYA HABERLERİ 7 Ağustos, Petersburg'dan: && Yeni başvekil Stolpin "Tan" gazetesi muhbiriyle olan mülakatında revş-i halden son derece me'yus görünmüştür. && Stolpin Tan muhbirine, Rusya'da hüküm ferma olan ihtilalin siyasi olmayub ictimai bir ihtilal olduğunu arazi nizamnamelerinin ağırlığından münbais olduğunu söylemiştir. && Stolpin keza Tan muhbirine, arazi meselesinin az vakitde halli gayr-ı kabil olduğunu ve Duma'nın kanun-u sani ile şubata doğru küşad edileceğini söylemiştir. Bundan sonra bir surat-ı me'yusane demiştir ki vaziyet ve ahval son derece müşkil olduğu gibi hükümetin buna karşı vaziyeti de aksidir. && Bu sene zarfında Rusya'dan yirmibeşbin Yahudi hicret etmiştir. && Odesa'da askeri kumandanlığıyla vali-i belde ve memurin-i mülkiye arasında matbuat üstünde bir muhasame ve münazara başlamıştır. Odesa kumandanı valiyi bütün ihtilalcilere muin olduğu iddi'asıyla ittiham ediyor. Vali ise bu halden sıkılarak gazeteleri böyle neşriyatdan men' etmek istemişse de muvaffak olamamıştır. && Petersburg'dan "Tan" gazetesine bir telgrafa göre Rusya'da umum köylü ahalisi hükümetin arazi [-sayfa bitti-]

Bu sayıdan diğer sayfalar: