25 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

25 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TEBRİK Evvelki ahşam Receb-i Şerifin ilk cum'a gecesi yani leyle-i regaib olduğu münasebetiyle Filibe camileri minareleri kandillerle donanmış, ilan-ı fahri ve şadi edilmiştir. Hulul eyleyen eyyam-ı mübarekenin ümmet-i Muhammed hakkında badi-i hayr olmasını bargah-ı ahadiyetden niyaz eder, ihvan-ı dinimizi tebrik ederiz. ----oOo---- BU GİDİŞ FENA GİDİŞ Ma'lumdur ki Rum meselesi yalnız Bulgaristan'ı değil Avrupa matbuatını, İstanbul'u da endişeye düşürdü. Rum meselesi Bulgaristan'da başlayan şu son nümayişlerdenberi yani iki üç senedenberi, Bulgar çetelerinin Makedonya'da cevelanı kesildiğinden, onu müteakib Rum çetelerinin bu vadide ikaı zulüm ve hasara başlamalarından başlıyorsa da şu aralık Bulgaristan'da ve Yunanistan'da kabaran heyacan-ı milli, Balkanlarda sulh ve asayiş-i umumiyi, hattaistikbali yine tehlikeye ma'ruz burakıyor. Bu tehlike ne olabilir? Tehlike şudur ki Bulgarlar da Rumlar da yekdiğerinden intikam almak hırs ve arzusu son derecede. Her iki tarafın kanı galeyanda. Hele Bulgaristan'daki gidişi gözümüzle görüyoruz. Geçen pazar günkü umumi mitingin mukarreratı malum. Mitinglerden, nümayişlerden maksad Avrupa'nın nazar-ı siyasetini celb etmekdi. Halbuki bu kadar feryad ve şikayet önünde Avrupa konsolosları, pencereden bile bakmak istemedi. Avrupa matbuatı ise bu vukuata hep teessüf ediyorlar ama hakikatı hakikat olduğu içün değil kendi menfa'atlerine göre tefsirden sonra kabul ediyorlar. Avrupa devletleri içinde bu meseleye en ziyade alakadar görünen Avusturya'dır. İngiltere ise hep açıklarda ancak suyu bulandırıb bulandırıb seyrine bakıyor. Tavşana kaç tazıya tut! Gerek Bulgaristan'da mevcud bazı gafil, mutaassıb, sonu iyi düşünmez mübalağakar Bulgar vatandaşların ahval ve efkarına ve gerek salifüz-zikr hükümat-ı mu'azzamanın yani Avusturya ve İngiltere'nin ve Almanya'nın etvar ve harekatına bakılırsa bu gürültülerin, bu münazara ve cidalin sonu Türklerle Bulgarların kapışmasına varacak. Bunların cümlesinin emeli budur. Yunanistan, Bulgarların ezilmesi içün Bulgarları Türklerle muharebeye mecbur edecek ne sebeb varsa şimdi onları hazırlıyor. Avusturya ise Makedonya'da Bosna Hersek gibi sarkıvermek içün Türklerle Bulgarları tutuşturmağa bakıyor. İngiltere ise Türklerin başına gaile, bela çıksın da ne tarafdan olursa olsun şimdi yalnız ona bakıyor. Şimdi şu gürültüden İngilizin de, Almanın da, Rumun da maksadı açıktır. Fakat böyle bir hadise, böyle bir musibet vuku'unda acaba Türkler, hele Bulgarlar ne kazanacak ki? Hiç, hiç, hiç!...

Bu sayıdan diğer sayfalar: