25 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

25 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vakıa böyle bir musibet muharebeyi kazansalar bile Türklerin Makedonyada'ki hukuk-u siyasiyesini mahv edecek, Türkleri Rumeli'nden çıkaracak. Fakat Türkler çıktıkdan sonra Makedonya'ya girecek olan muhtariyet idare değil Bulgaristan ve Yunanistan ise asla, ancak Avusturya'dır. Avusturya'nın bir kere Selanik'e kadar inmesi Bulgarların da diğer Balkan milletlerinin de istiklaline bir yekun çekecek ki onu zaman isbat eder. Asrımız, asr-ı kemalatdır. Dünyayı, hayatı anlamış milletler isek sonumuzu iyi düşünelim, basdığımız yerleri iyi görelim. Yoksa son nedametden hayır yok. ----oOo---- RUSYA'DA MÜSLÜMANLAR KESİLİYOR Kafkaz'da Şuşa şehrinde olan Ermeniler ile General Galuşçayof kumandasında olan asker, mezkur kasabada olan müslümanları da katli'am etmişler. Müslümanların bu hal-i esefi iştimali üzerine Rusya müslümanlarının şeyhülislamı, general Galuşçayof'un oradan kaldırılmasını hükümetden istemişse de para etmemiştir. Bu Şuşa kasabasında olan zavallı ahali-i islamiyenin hali pek şayan-ı merhamettir. Vurulan mecruh ve yaralı müslümanlar sokaklarda sürünüyor, tedavisizlikle ölüyor. Çünkü muntazam hastahaneler, darülacezeler yokdur. Kasabanın bütün hastahaneleri Ermenilerin hükmündedir. Müeahharan müslümanlar içün de hükümet bir hastahane kurmuşsa da iş işden geçmiştir. El-yevm hastahanede 42 yaralı hasta vardır. * * * Bu havadisi Rusya'da Orenburg'da münteşir Türkçe "Vakit" gazetesinde okuduk. Vakit refik-i muhteremimiz hastahanede kalan bu biçare, sefil kardeşlerimize yardım edecek, iane edecek ehli islam içün şu adresi göstermiştir: Rusya'da Şuşa şehrinde Doktor Mihmandarof ----oOo---- BU HAVADİS FENA Bulgaristan'ın İstanbul'daki politika memuru Naçoviç Efendinin isti'fa ile İstanbul'dan çekilmek üzere olduğunu dünki Bulgar gazeteleri yazdı. Bulgar gazetelerinin ifadatına bakılırsa Naçoviç Efendi hükümeti seniyyenin Bulgaristan amaline müvafık suret-i münasebatı kabulünden ümiti kesmiş, me'yus olmuştur. Bu havadisin aslı çıkarsa pek iyi bir haber değil. Buna cidden teessüf ederiz. Zira Naçoviç'in İstanbul'dan müteneffiran çekilmesi, Türkiye ve Bulgaristan münasebatının gerginleşmesi mübadisi demekdir. Allah encamını hayır etsin. ----oOo---- TERAKKİYE BAKIN? Almanya'da Marburg Darülfünun tıbbında bu sene birincilik ile şehadetname alan, Yadamata isminde bir Japon kızıdır. Bu fıkrayı Mısır'ın hatib-i efsah ve meşhuru Mustafa Kamil Paşanın riyaset-i tahririyesinde intişar eden arabca "El-liva" gazetesinde gördük. Bir milletin derece-i terakkiyatına en büyük delil kadınları, kadınlarındaki terbiye, tahsil, terakkidir. Bugün fenn tıbbın en vüs'atli, en mükemmel vesait ve kemalatını, irfanını haiz olan birinci memleket Almanya'dır. Böyle bir memleketde, o fende dahi en ileri geden bu sene bir Japon kızı imiş. Terakkiye bakın! ----oOo---- BARİ ÇİN'DEN İBRET ALALIM! Çin imparatoru ahiren bir irade ısdar eylemiştir. İmparator bu iradesinde evliya ve rical-i devleti bir konferansa davetle Çin hükümetini meşrutiyet-i idareye rabt [-sayfa biti-]

Bu sayıdan diğer sayfalar: