31 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

31 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bir tai'feden 'ibaret cemaatdirler. Bu hususda İran'ın diğer misli yalnız Fransa olabilir. Bu cihetden yani İran'ın bir millet, unsur, birmezheb ve bir halkdan 'ibaret olmasından orada en müşkil şeyler çok asanlık ile husule gelür. Millet bir [..] gibi şeydir. Bir uzvunda, bir hissesinde bir hareket, bir fiil zuhur ettikde fil-fevr cümletine, cümle uzuvlara sirayet idiyor. Bu sebebden gayri yirlerde bu kadar eşkal ve zahmatiyle husule gelen millet meseleleri burada çok asanlıkla husule gelebilir. Sıhhat ve eşkal ancak miletin özünün eylemesinde, öz hayır ve şerrini anlamasındadır. Şimdi bakalım, İran milleti o derecede ayılmış mıdır ki ona verilen hürriyet bisatında layıkınca istifade itsün? Telgraf Havadisi Son Haberler 17 Agustos. İstanbul'dan: Bulgaristan'ın İstanbul politika memuru Naçovic Efendi'nin istif'ası takarrür ve tahakkuk etmiştir. Birkaç güne kadar Sofya'ya 'avdeti musammem bulundıgı cihetle Dersa'adet'den vükela Kaham Hazretleri ile süfera-yı mu'azzama nezdine ifa-yı rasime'i veda'e getmiştir. & Necib Melhame paşanın Mariyanbad'da prens Ferdinand hazretleri nezdinde bulunduğu mevsukdur. & Suriye ile Mısır hududunu tashih eylemek üzere gönderilen tarafeyn komisyonları beyninde vaki' olan ihtilaf üzerine şimdilik komisyonların nelerin müzakeratı tatil edilmiştir. & Osmanlı Bulgar hududında Kuçana'da vaki' olan müsademeden dolayı her iki tarafdan gönderilen 'askeri komisyonarı meselenin suret-i dostanede halline muvaffak olarak her iki tarafdan gönderilen kuvve-i askeriye geri çekilmiş ve hükümet-i seniye ile Bulgaristan arasında tehaddüs eyleyen bu ihtilafdan bir muhasame, muharebe ümiti kalmamıştır. ----oOo---- RUSYA VE BULGARİSTAN Rusya ile Bulgaristan hükümeti arasında munkatı' münasebet-i siyasiyenin iadesi hakkında Petersburg telgraf ajansı bervech-i ati telgrafnamesi neşr ve ilan etmiştir: "Rusya Bulgaristan hükümeti arasında zuhur eden ihtilafat-ı siyasiye artık hüsn-ü suretle hal ve fasl olunmuşdır. Bulgaristan hariciye nazırı Raço Petrof imaret-i mezkurenin Petersburg tücccar vekaleti vasıtasıyla bundan sonra Rusya hükümetinin 'adem hoşnudiyesini mucib olacak hiçbir güna hareketde Bulgaristan hükümetinin bulunmayacagını Rusya hükümetine bildirmiştir. Bunun üzerine Bulgaristan hükümetiyle kema-fi's sabık münasebet-i siyasiyede bulunması içün Rusya hükümetinin Sofya konsolosu Şetgulof'a emr olunmıştır. Mes'ele-i mezbure üzerine de Rusya Hariciye Nazırı ile Bulgaristan'ın Petersburg tüccar vekili arasında bir rapor ve mukavele tanzim edilip temhir idilmüştür." Rusya - Bulgaristan münasebet-i siyasiyenin i'adesinin henüz daha Bulgar telgraf ajansı vasıtasıyla resmen ilan ettirilmesini matbu'at-ı mahalliye dolu dolu tevil ve tefsir eylemekdedir. Sultan Hamid'in Hayatı Zat-ı Şahane'nin hastalıgı, hastalıgın vehameti, cinsi, nev'i karilerimizce malumdur. Bu kere son gelen Alman matb'uatında manzurumuz oldugına göre Zat-ı Şahane'yi tedaviye gelen doktor "Bergman" son raporunda [-sayfa bitti-]

Bu sayıdan diğer sayfalar: