31 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

31 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Zat-ı Şahane'nin henüz yaşayabilecegini, ve fakat bu hal-i ihtizarın uzunca müddet devam idemeyecegini, her halde bu hastalıga mukavemet mümkün olamayacagını bildirmiştir. ----oOo---- Adalet Nedir? Paskal adaleti şöyle ta'rif ediyor: Ba'zen bir halka kanunun dogru olmadıgından bahs etmek kadar tehlike olmaz. Çünkü akvam ekseriya kanunlara dogru oldugı, o kanunu idrak edildigi içün değil kanun oldugu içün. Mafevk emri, kuvvet olduğu içün ita'at edegelmiştir. Emr-i ictima'da ezhan halkı dalaletde bırakır olan esbabın bir mühimi de budur. Adalet ki menşe'i ve masdarı kanundur: Kanunun beyne'l halk suret-i kabul-ü meşruhası adalet içün de güzel bir ta'rifdir. & Paskal adalet hakkında diğer bir ta'rifi daha var. Diyor ki: "Adalet mertebe, musavver bir lafızdır: En doğrusu Hakk'a makrun olub olmadıkları halkca tecrübe edilmemiş bir takım kanunların mukteziyatından başka bir şey değildir. Asrımızda da mer'i olan adalet budur." ----oOo---- Kar'ilerimize Şimdiye kadar matba'a edevatının noksaniyeti yüzünden hem hem Rumeli duçar te'hir oldu ve hemde "Balkan" haftada iki gün neşr edilemiyordu. Ba'dema "Vimayi" pazarertesi günleri intişar etmek şartıyla Balkan cum'a günleri de neşr edilecekdir. Ya'ni Balkan haftada yalnız bir günden ma'ada hergün intişar edecekdir. ----oOo---- İ'LAN Matba'amızda her nev'i risaleler tüccar faturaları, kartvizitler, ilanlar ehven fiyatla ve kemal-i nefasetle basılır. * * Mu'allim veyahut katib arayanların dikkatine! Mekatib-i rüşdiyelerde okunan bilcümle ulum ve fununu tedrise mukadder bulgarca fransızca yazar ve konuşur müdür, mu'allim, muhakeme-i şer'iyyede mütercim ve ticarethanelerinde bir katib ihtiyacı olan zevatın idarehanemize lütfen müraca'atları ilan olunur. * * * & Otuz kadar sıbyanı usul-ü cedid üzere talim ve tedrise ve cami'-i şerifimizde imamete muktedir bir zata ihtiyacımız ve talib olan Ferdinad kasabasında evkaf-ı islamiye ve encümen heyeti reisi Ahmed İsmail Efendi müraca'at buyursun. Encümem Reisi Ahmed

Bu sayıdan diğer sayfalar: