30 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

30 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BAKALIM NE OLACAK? Bir evvelki nüshamızı okuyan karielerimizin malumudur ki Rusya hükümeti, Sofya general konsolosu Siteklof ile reis-i nüzzar Raçupetrof arasında tehaddüs eyleyen ihtilaf üzerine Bulgaristan'ın ahval-i umumiyesi büsbütün başkalaşmış gibidir. Hatta bu mesele üzerinedir ki nüzzar-ı hazıra ile Raçupetrof Efendi arasında hayli münakaşat cereyan etmiş ve halet-i hazihi bir neticey-i kat'ıye hasıl olmamıştır. Bu vakı'a elyevm Maryanbad'da bulunan prens hazretlerini endişeye düşürmüş olmalı ki reis-i nüzzar ile Sofya Rus konsolosu arasında tehaddüs eyleyen ihtilafa kendi avdetinde bir suret-i hasenede nihayet vereceğini Viyana'daki Rusya sefareti delaletiyle Petersburg'a bildirmiş ve reis-i nüzzar Raçupetrof Efendiyi Maryanbad'a çağırmıştır. Prens hazretlerinin ifadat ve muamelatına bakılırsa bu meseleden dolayı reis-i nüzzar mes'ul tutuluyor. Fakat netice, hakikat-i hal henüz kesdirilemz. Diğer cihetden prens hazretleri Rusya konsolosuyla tehaddüs eden bu ihtilafdan dolayı Sofya'da bulunan heyet-i nüzzara da ayrıca tebliğat-ı müesserede bulunmuştur. Halk reviş ve cereyanı prens hazretlerinin avdetiyle Bulgaristan'da idarece oldukça mühim teceddüd ve tensikat olması ihtimali çoğalıyor. Ba'zı Bulgar gazeteleri reis-i nüzzarın istifası kesb-i kat'iyyet iderse bu def'a böyle mühim memuriyete ya İstanbul politika memuri Naçoviç Efendinin, veyahut Petersburg politika memuri İstançof'un geleceğini rivayet ediyorlar. Her halde ne desek şimdi boş. Ak ile kara prens hazretlerinin avdetinde belli olacak. Bakalım ne olacak! ----oOo---- MUHAREBE ÜMİDİ UZAKDIR Bulgaristan'da tehaddüs eden vukuat üzerine "Politişe Kurspundans" gazetesine Paris'den şöyle yazılıyor: (Bulgaristan'da zuhur eden buhran-ı ahvale Avrupa mehafil-i siyasiyesince hiç ehemmiyet verilmiyor. Ya'ni bu ahval-i müşkülenin Balkanlarda mahall-i asayiş, bir muharebeyi müntic olmasından korkulmuyor. Bu meselede alakadar olan bazı hukümaat-ı mu'azzama -Avusturya ve Rusya olacak!- gerçi şiddetli lisan kullanmakda ve Bulgaristan'a karşı korkunç vaziyetler bile almış iseler de bu evza' ve etvarın da Balkan yarımadası ahval-i hazırasını tağyir ve müsteıd bir şey olamayacağı mehaafil-i siyasiyece kabul ve tasdik edilmekdedir.) Ba'zı matbuat şu mesailin ahir hükümet-i osmaniye ile Bulgaristan arasında bir harbi mümntic olacağını iddi'a ve zann etmekde iseler de biz dahi Politişe Kurspundans ile hem fikir ve mülahazayız. Hükümet-i seniyyenin Bulgaristan'la muharebe etmesi, Makedonya meselesinde alakadar olan Rusya ve Avusturya [-sayfa bitti-]

Bu sayıdan diğer sayfalar: