30 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

30 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ahiren derdest edilen bazı Rum çetelerinin kanunun en ağır cezalarına te'dibleri içün devair-i müteallakasına emir vermiştir. && Florine kasabası civarında geçen hafta seksen kişilik bir Rum çetesi zuhur etmiş ve Osmanlı askeriyle beynlerinde vakı' olan müsademede çete kamilen mahv olmuştur. && Fransa'nın taht-ı himayesinde olan Cant kazasının(?) keyfi olarak asakir-i Osmaniye tarafından işgal edilmesi üzerine Fransa hükümeti ile hükümet-i Osmaniye arasında oldukça ehemmiyetli bir mesele tehaddüs etmiş idi. Ancak bu aralık mevki-ı mezkurun tahliye edilmesi içün Sultan tarafından ısdar buyurulan bir iradenin sadaret vasıtasıyla Fransa sefaretine tebliğ olunmasıyla hükümeteyn-i mezkureteyn arasındaki ihtilaf fasl ve tesviye edilmiştir. * * * RUSYA HABERLERİ 15 Ağustos, Petersburg: Moskova ihtilalini kuvvet-i silah ile teskin eden General Min'i "Nudi Peterhof" istasyonunda bir genç kari rovelver ile öldürmüştür. O saat taht-ı tevkife alınan cesur şevkarı ismini ketm edib istasyonda bulunan bu bombanın sahibi olduğunu kemal-i metanet ve cesaretle i'tiraf etmiştir. && Radikal fırka-i siyasiyesine mensub bir çok kimseler Petersburg'da taht-ı tevkife alınmışlardır. Stolipin'e su-ikasd edenleri taharri ederken Rus hafiye güruhu bir takım yeni ve siyasi ittifak-ı hafiyeler keşf etmiştir. ----oOo---- MEKTUB İstanbul'dan: Geçen cum'a günü zat-ı şahane yine selamlığa çıktı. Fakat evvelki hafta gibi yüzü gözü sarılı ve elbise içine gömülmüş gibiydi. Namaz sonuna kadar bekleyemedi. Tabib meşhur müşir Nafiz Paşa ile operatör Cemil Paşa, Kanburoğlu mabeyinde nöbetle kalub geceli gündüzlü padişahın tedavi ve işfasına çalışıyorlar. Necib Melhame Paşa'nın buradan Prens Ferdinand hazretleri nezdine memuriyet-i mahsusa ile gönderildiği mevsukdur. Padişahın hastalığı haberi hakikaten çok canları yakdı. Çünkü o esnada kil ü kal çoğaldı. Hafiyelere de sermaye çıktı. Padişahın Burhaneddin Efendiyi veliahd ilan etmek fikri kendinden değildir. Bu hususda mabeyn ricali muttasıl infaz-ı merame çalışmakdadır. İşin içinde ecnebi sefaretlerinden birinin de parmağı bulunduğu mervidir. Fakat bu husuda bütün süfera-i mu'azzamanın ittihad ve müvafakati lazım imiş ki mabeyn ricalini düşündüren budur. Çünkü Reşad ve Yusuf İzzeddin Efendilerin düvel-i mu'azzama nezdinde hukuk-u saltanat iddi'asına gelmelerinden korkuluyor. Cülus tekarrüb ettiği içün hazırlıklar çokdur. Fakat bu seneki hazırlık geçen senekiler kadar çok görünmüyor. Padişahın hastalığı çoğaldığından mı, aylıkların çıkmamasından mı nedir bu sene herkes kanadil gün a gün iştirasına her nedense rağbet etmiyor. Dünya bu! Daima dönüyor. Bakalım encam neye erer. Ravi

Bu sayıdan diğer sayfalar: