30 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

30 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gibi iki hükümetin adem-i müdahalesine vabesdedir. Halbuki Rusya hükümeti dahi Avusturya gibi 1897'de Makedonya içün yapılan Muştinin(?) mukavelanamesinin temdid ahkamı tafardarı olduğunu bütün Avrupa kabinelerine bildirmiştir. Bundan üçbuçuk sene evvel, yani hali hazır kabinesi mevki-i iktidara gelmezden evvel de vukuat bundan ziyade ve hattahükümet-i osmani ile Bulgaristan arasında bir muharebe hudusuna ramak kalmış gibi idi. Hududlara asker bile dolmuştu. Halbuki ne muharebe oldu, ne bir şey. Her iki tarafda bir teceddüd-ü idare bütün müşkili hall ediyordu. Bu def'a da ümitimiz bu yoldadır. Bütün bu karışıklığı, prens hazretlerinin avdetiyle ufak bir tensikat, teceddüd bitiriverecekdir. Hele hükümet-i osmaniye ile Bulgaristan'ın muharebe etmesi ümiti pek uzakdır. ----oOo---- DAHİLİ && Reis-i nüzzar Raçupetrof Efendi Maryanbad'da bulunan prens hazretleri tarafından davet olunduğundan dünkü gün Avrupa'ya müteveccihen Sofya'dan hareket etmiştir. Rivayete nazaran kabine erkanı beyninde mevcud ve hükümferma olan iihtilafatı nlamak içün prens hazretleri Raçupetrof'u nezdine davet etmiş. Reis-i nüzzar birkaç gün orada kaldıkdan sonra Sofya'ya avdet edecekdir. ----oOo---- GÜLMEK! Eslemiye'den yazılıyor: Bundan onbeş gün mukaddem kasabamızda garib bir vakıa oldu. Salih Efendi isminde bir delikanlı kasabamızdan bir zatın kerimesine taaşşuk etmiş. Kızın ebeveyni vermedikleri içün rüfekasına daima ağlaşır imiş. Arkadaşları bunun ağlaşmasına dayanamayarak Salih'e "Gel artık, bir ahşam mütteheden şu kızcağızı kaçır, nikahınızı akd ederiz" derler. İttifak tekarrur eder; bir ahşam o kızın hanesine doğru giderler. Güya kız da haberli imiş gibi çarşafıyla sokak kapısı önünde beklermiş. Bunu gören zavallı Salih Efendi, mal bulmuş mağribi gibi çarşaflı kızın kolundan yakalayub arkadaşlarıyla beraber evvelce hazırlanan bir yere getirir. Zavallı delikanlı kızın çarşafını kaldırır. Bir de bakar ki çarşafın altındaki o kız değil, rüfekasından bir erkek imiş. Gayrı Salih Efendideki feryad ve yeisi düşününüz?!.. ----oOo---- TELGRAF HAVADİSİ Son Haberler 15 Ağustos, İstanbul'dan: && Hükümet-i seniyyenin ikinci ve üçüncü kuvve-i askeriyesini tezyide ve techizat-ı askeriyeye şiddet ve sür'at vermesi Avrupa'nın nazar-ı dikkatini celb etmiş ve bu babda İngiltere sefareti Bab-ı aleden istizahda bulunmuştur. Bab-ı Ali bunun üzerine umum süferay-ı mu'azzamaya hitaben gönderdiği beyannamede ikinci ve üçüncü ordu kuvve-i askeriyesinin tezyidi sırf Rum ve Bulgar komitelerinin tekrar baş göstermeleri ihtimaline karşı ihtiyat olduğunu beyan eylemiştir. && İstanbul mehafil-i askeriyesinden tereşşuh eden bazı rivayetlere göre ikinci ve üçüncü ordu kuvvay-ı umumiyesi kumandanlığına ya Mısır fevkal'ade komiseri Muhtar Paşa'nın mahdumu erkan-ı harbiye-i meşhureden Ferik Mahmud Paşanın veya Şıbka Alasonya muharebeleri kahramanı Receb Paşanın tayini mütesavver imiş. && Makedonya'da ıslahat müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa [-sayfa bitti-]

Bu sayıdan diğer sayfalar: