6 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

6 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bu maksadın müzakerat-ı muslıhane ile dahi istihsali mümkün olduğundan muharebenin bunca müddet devamına hiç lüzum yok idi. Nevahi-i asiye ahalisinin ve alel-umum memalik-i şahane Hristiyanlarının ıslah-ı ahvali emrinde Sırbistan ile Karadağ'ın muharebe etmesinden bir faide hasıl olamayacağı ve iş düvel-i mütevassıtanın eline geçdikden sonra artık Sefin Duma'nın ahalinin fakr ve zaruretini teşdidden başka semeresi görülemiyeceğini mertebe-i bedahete varmıştır. İngiltere muharebenin alakadar olan kaffe-i memalik hakkında vehamet ve harabiyetden başka bir netice hasıl edemeyeceği i'tikadında bulunmakda olduğundan şu hale bir nihayet verecek her güne teklifi maal-memnuniye kabul edecekdir. Yeneden bazı tekliflerde bulunmak kendisine düşmeyeceğinden düvel-i sairenin i'ade-i asayiş zımnında ittihaz edebilecekleri bilcümle tedabire iştirak etmekliği pek arzu eder fakat ilerüde hukuk ve menafi'ına halel gelecek olduğu ve fit bildiği gibi hareket etmesine zerrece mani' olacak hiçbir taahhüdde dahi bulunamaz. "Zat-ı sefiraneleri işbu tahriratı prens Korçakof'a kıraat ile bir suretini kendilerinde bırakmanız ve bir de İngiltere devletinin Rusya devletiyle müttefikan hareket etmek ve devleteyn beyninde cari olan münasebat ve dadiyeyi her vechile muhafaza ve vikaye eylemek arzusunda bulunduğunu işbu tahrirat ile dahi istidlal edecekleri cezminde olduğunu ifade ve beyan eylemeniz mütemennadır." Dikkat buyurulsun. Otuz sene evvel devlet-i aliyyenin Balkan hükümet-i sağiresiyle mütarekesinde hukuk ve menafi'ına halel getirilmesini devlet-i aliyyenin imhay-ı istiklal ve nüfuzu cihetine gedilmesinde gören ve bunu Petersburg kabinesine musirrane beyan eden İngiltere şimdi Türklerin Avrupa'dan koğulması, Makedonya'ya Karadağ prensinin vali tayin edilmesi içün ortalığı birbirine katıyor. Hatta Rusya'yı ve Avustur'yayı sıkıştırmak istiyor. Hükümet-i seniyye rical-i siyasiyesiçün bu ders ibret bahşadır. Bundan ibret almalıyız. Otuz sene evvel Reşid Paşaların, Ali'lerin, Fuad'ların bırakdığı eser-i siyasetde olsun doğru dürüst yürüyebilseydik İngiltere eskisi kadar müdafa'amız olmasa bile hiç olmazsa derece adüvv-ü canımız kesilmeyecekdi. ----oOo---- KAN DÖKÜLMESİNDEN KORKUYORUZ! Cülus-u hümayun şenliği münasebetiyle huzur-u şahaneye kabul olunan Hristiyan cemaat-ı ruhaniye rüesası ile ecnebi süferasına Sultan Hamid küçük oğlu Burhaneddin Efendiyi takdim etmiş ve esnay-ı takadtümde Burhaneddin Efendiyi pek sevdiğini ve sıhhatinin muhtel olduğunu, şu zamanda bütün ümurunda Burhaneddin Efendinin kendisine pek çok yardımı dokunduğunu ifade etmiş! Şu söz, şu mu'amele bize pek garib geldi. Heman adeta fikrimizi bozmağa başladı. Sultan Hamid şimdiki hırsız, arsız, alçak katulin bozması kurna ve ümenası öyle bilir ki bu fikri ilka ve enkaza başladılar. Fakat o hune-i rezile emin olsunlar ki millet uyumuyor. Saray haşeratı veliahd Sultan Mehmed Reşad Efendi hazretlerinin hukuk-u meşrua-i saltanatını bu derece bila perva gasb ve taraca kadar cür'eti ilerledirlerse iyi bilsinler ve emin olsunlar ki bu uykuda zannedilen millet, heman ogün iki fırka olacak ve İstanbul sokakları pek feci' sahneler teşkil edecekdir. Binaen aleyh bu arada o taife-i yezidiye de bu ma'sum milletin dest-i intikamından yakayı zor kurtaracaklardır. Her halde kan dökülmesinden korkuyoruz!... ----oOo---- HÜKÜMET ALEYHİNDE MİTİNG Gelecek hafta Narunnaklar'ın delaletiyle bütün fark-ı muhalife tarafından hükümet-i hazıraya karşı Sofya'da bir miting tertib ve icra edileceğini Sofya gazeteleri yazıyor. && Ülkesi dahilinde seyahat etmekde olan Sır-

Bu sayıdan diğer sayfalar: