6 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

6 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-kden sonra köyün papazını katl etmişlerdir. Müahharan yetişen asker takiplerine koyulub komiteyi mahvetmiştir. && Seksen kişilik bir Rum çetesi Vudena kasabasına tabi' Maçina karyesini basmış. Bu köy Bulgar ve Ulah karışıktır. Köyce hasar vuku'bulacağı esnada Osmanlı askeri yetişmiş ve çete kamilen mahv edilmiştir. && Selanik'de Bulgar tüccar vekiline karşı bir su-ikasd vuku'bulmuştur. Suikasdın failleri tüccar vekilini itlafa muvaffak olamamaışlarsa sa henüz ele geçmemiştir. Selanik polis idaresi bazı tahkikat neticesinde bu su-ikasd mihraklarının Yunan konsoloshanesi dahilinde bulunduğunu öğrenmiş. BRAVO CEM'İYET-İ MEDENİYE REİSİ! Köstence'de Avusturya Macaristan konsolosu Garadiçanu bir lokanyata gider. Lokantada garsonlardan birine Ulahce söylemez, Macarca söyler. Orada bulunan cem'iyet-i medeniye reisi mösyö Koçara mezkur konsolos Ulahca söylemeğe tenezzül itmiyor diye düelloya davet etmiş. Bravo şu cem'iyet-i medeniye reisine ya?!... ----oOo---- BİR RUS DİPLOMATININ İFADESİ Geçenlerde Rusya başvekilinin akrabasından bir Rus diplomarı Paris'te münteşir "Patri" gazetesinden, Rusya hal-i hazırının ıslahı hakkında şöyle diyor: [Çar hazretleri anarşistlerin su-ikasdından havfı sebebiyle saraydan çıkamıyor. Eğer çar böyle bir kazaya uğrayacak yani telef olursa Rusya'da ihtilalatın tekessürüyle bir fetret zuhurundan korkulur. Çar hazretleri meşrutiyet tarafdaranına pek mümaşat itmediği içün haklıdır. Çünkü eğer biraz daha mümaşat gösterilse idi ihtilaller tevali değil üç kat artacakdı. Fikrimce Rusya hükümeti şu buhran ve ihtilale karşı kuvve-i kanuniye ile değil müstehak olduğu kuvve-i cebriye ile mukabelden ayrılmamalı.] "BALKAN" Bize kalırsa kaskatı bir istibdab tarafdarı olan bu diplomatın fikir ve nasihatı Rusya'ya iksir gibi tesir edcekdir! O zavallı diplomat asabiyet-i istibdadiye ile düşünemiyor ki. ----oOo---- HAREKET-İ ARZ Amerika'nın cenubunda Şili'de hareket-i arz devam ediyor. Santiyago'da berhayat kalan ahalinin bir çoğu memleketden çıkıyor. Şehrin etrafında hareket-i arzdan sonra bir takım kaynar sular, volkanlar peyda olmuş. Hareket-i arzı müte'akib sağanaklı ve sürekli yağmurlar yağıyormuş. İ'LAN Matba'amızda her nev'i risaleler tüccar faturaları, kartvizitler, ilanlar ehven fiyatla ve kemal-i nefasetle basılır. * * * Mu'allim ve yahut katib arayanların dikkatine! Mekatib-i rüşdiyelerde okunan bilcümle ulum ve fununu tedrise muktedir Bulgarca Fransızca yazar ve konuşur müdür, mu'allim, muhakeme-i şer'iyyede mütercim ve ticarethanelerinde bir katib ihtiyacı olan zevatın idarehanemize lütfen müraca'atları ilan olunur. * * * * * Kitabcı Şerafeddin Şehidüddin Rusya'da Ornoburuğ'da bulunan bu kütübhanede memalik-i islamiyede intişar eden bilcümle ceraid-i islamiye ve kütüb-ü mütenevvi'a ve tekavim-i meşhura bulunmakdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: