6 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

6 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-bistan kralı Petro hazretleriyle mülakat etmek üzere Bulgaristan hükümeti tarafından memurin-i mülkiye ve askeriyeden mürekkeb bir komisyon gönderilmiştir. Mezkur komisyonun ne gibi bir vazife ile muvazzaf ve mukayyed olduğu bizce mechuldür. ***************** TELGRAF HAVADİSİ MUHAREBE HAZIRLIĞI 22 Ağustos, İstanbul'dan Viyana'ya bildiriliyor: Türkiye hükümeti Fransa fabrikalarından mitralyöz almağa karar vermiş. Serasker ikinci orduya yani Edirne vilayetine yeni gurup toplardan her türlü levazımat-ı harbiyesiyle beraber on batarya top göndermiştir. Mukarri köyünde bulunan barut ve fişenk fabrikasından her gün vagonlarla barut ve fişenk tahmil edilmekdedir. Yalnız Edeirne'ye on vagon barut gönderilmiştir. ----ooo---- İLAVE TABURLARININ SEFERBAR HALİNE VAZ'I 22 Ağustos, İstanbul: Serasker, Edirne vilayetinden bir, Selanik vilayetinden üç redif ilave fırkasının taht-ı silaha davet edilmesini emretmiştir. Seraskerin iş bu kararı Bulgaristan asakirinin icra etmekde olduğu manevralara karşı bir tedbir olduğu muhakkak ise de mahza rediflerin mavzer tüfenki ile talim edüb nişana urmağı öğrenmelerini te'min eylemek üzere ittihaz edilmiş bir tedbir olduğunu Türk mahfili beyan ve ityan eylemekdedir. ----oOo---- && Rum patriğinin prens Ferdinand'a şikayetamiz olarak çekdiği telgrafın cevabını pazar günü Bulgaristan'ın İstanbul kapukethüdalığı tercümanlarından biri şifahi olarak tebliğ etmiştir. Rum patriği tercümanın ifadatını dinledikden sonra bir kelime bile söylemeksizin arkasını dönüb çıkmıştır. && Makedonya komitelerinin Üsküb ve Selanik vilayetlerinde ihtilal ve iğtişaş çıkaracakları hakkında Bab-ı Ali bazı emare ve alamet keşfetmiş, bunun üzerine asakir-i Osmaniyenin şiddetli terassudatda bulunmalarına dair makam-ı seraskeriyeye emir verilmiş. * * * 22 Ağustos, Petersburg: && Suikasddan pek korkan Çar Nikola ucu gayet sivri ve şelikden ma'mul bir kılıç taşımakdadır. Seyahat ve teferrüce çıktığı zaman ağaçları gayet seyrek ve kalın olmayan bağcelerde candarmalar ile muhat olarak gezinmekdedir. Her kim olursa olsun önüne çıkanın öldürülmesini emir etmiş olduğundan geçende bu suretle saray erkanından bir kadın candarmalar tarafından öldürülmüştür. 22 Ağustos, Bükreş: Rumlar aleyhinde Kalas kasabasında yapılan mitingi müte'akib duçar-ı ziyan olan elli Rumun mütezarrır olmamaları hakkında mitingden evvel tedabir-i lazıma ittihaz itmeyen kasaba-i mezkur kaimmakamı ile mu'avininin şededen mücazat olunmasına karar verilmiştir. Gelecek hafta Kalas kasabasında Rumlar aleyhinde diğer bir miting yapılmasına karar verilmiş ise de hükümet hiçbir güna intizamsızlığa meydan verilmemek içün daha şimdeden bir takım tedabir-i lazıme ittihaz etmiştir. ----oOo---- MAKEDONYA HABERLERİ && Filorina kasabasında bir Rum çetesi türemiş, Zeleniçe karyesini basub Bulgarlara bir çok hasar etti-

Bu sayıdan diğer sayfalar: