16 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

16 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-runda metanetkarane beyan ve ifadatı: Emin olunuz ki bir gün gelüb siz de insanatın haricinde bulunan imtiyazatınızdan ari olduğunuz zaman hunhar çakal gibi hak ve helake serileceksiniz. Ta'kibat neticesi olarak harekat-ı ihtilaliye günden güne kesb-i vehamet ve şiddet eyliyor. Sizin tanımış olduğunuz işbu hükümet ve idare cinayet, nehb ve garet, harik ve boğazlamakla müteradifdir. Bugünkü istibdad ve zadegan idaresi ancak zulm ve i'tisaf ile kaimdir. Gerçi Rus tarihi kan ile yazılmış ise de hal-i hazırdaki harekat ve ihtilalat-ı milliyeyi ne tazyikat ve ne de katli'am itfa ve teskin edemez. Siz beni ya asmak ve yahut kurşuna dizmekle itlaf edeceksiniz. Fakat beni ye's ve ızdıraba düşüren bir fikir varsa o da milletime cüz'i olan fedakarlığımı bilerek bu babda hem efkar-ı vicdanım olan kimseler tarafından mazhar-ı avf olamayacağım korkusudur. Ben onlara hayatımı feda etmekten başka birşey yapamadım. Ancak yakın zamanda tac-ı istibdadın sükutuyla şems-i hürriyetin bütün Rus toprağında iş'a'-i nisar olacağına itimatım tamam bulunduğundan kemal-i memnuniyet ve meserret ile itmam-ı enfas-ı hayat eyliyorum. --------oOo-------- MAKEDONYA ÇETELERİ && Selanik'de Setrümeniçe kazası etrafında çeteler başgöstermiştir. Bundan üç dört gün evvel üçüncü orduya aid yirmidördüncü alayın dördüncü taburu Avrathisar tarikiyle çeteler üzerine, şimendüferle hareket ettirilmiştir. && Mavzer tüfenki, kartuş ve bir çok mühimmat-ı harbiye ile birkaç batarya top Beytülya'ya gönderilmiştir. Keza aynı trenle dörtyüz kırk süvari barkiri daha gönderilmiştir. * * * TÜRK MANEVRALARI Geçen cum'a günü Edirne'de topcu manevraları icra edilmiştir. * * * YİNE İNGİLİZ PARMAĞI Son Avrupa telgrafları Bağdad'da Abdüttalib Paşanın bir çok kabile ile birlikde isyan edeceğini bildiriyor. Ajans telgrafları isyanın bu def'a ta Basra'ya bütün Irak-ı Araba tevsi' eylemekde olduğunu haber veriyor. İ'LAN Matba'amızda her nev'i risaleler tüccar faturaları, kartvizitler, ilanlar ehven fiyatla kemal-i nefasetle basılır. * * * Mu'allim ve yahut katib arayanların dikkatine! Mekatib-i rüşdiyelerde okunan bilcümle ulum ve fununu tedrise muktedir Bulgarca Fransızca yazar ve konuşur müdür, mu'allim, muhakeme-i şer'iyyede mütercim ve ticarethanelerinde bir katib ihtiyacı olan zevatın idarehanemize lütfen müraca'atları ilan olunur. * * * RİCA Müvezzi'lerimize rica ederiz; Ağustos ve Temmuz hasılatını eylül beşe kadar göndersinler. ___________________________________ Müdir ve muharriri: Edhem Ruhi

Bu sayıdan diğer sayfalar: