3 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

3 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Rusya gibi sıkı bir memleketin her tarafına dağılub yaşamakda olan Müslümanlar, kendi dini ve milleti ihtiyaclarını müdafa'a içün bir ittifak ittihada muhtac idiler. Bu iş de husul bulmağa başladı. Bu sene Nijeni'deki Müslüman ictima'ında Müslümanlar ittifak ve ittihada ne kadar meyl ettiklerini isbat ettiler. Bu ittifaka karşu birçok fitneler düşürmek istedilerse de, ehemmiyeti olmadı. Rusya Müslümanları aralarında fitneye sebeb olan kişileri şimdi ayırdılar. Hem bundan sonra da ayıracaklardır. Rusya gibi bir hükumetin cebr ve zulmü altında Müslümanlara el ele vermiş bir parti teşkil ile hukuk-u diniye ve milliyelerinin muhafaza ve müdafa'asına çalışmak lüzumunu hep anladık. Bu Müslüman cem'iyetinin siyasi bir kuvvet kesb iderse, Duma'da bir ehemmiyet ve mevki alırlar ve kendi haklarını müdafa'aya muktedir olurlar. Ve öyle zan ideriz ki, her vicdan sahibi Müslüman da bu ittifaka dahil olur. --- oo O oo --- ALİ ASGAR MİRZA General Minin'i(?) katl eden Konoplanzikofa'nın davası mahkeme-i örfiyede bakılırken, kendisini müdafa'a içün hükuumet tarafından askeri advokatlardan Kapitan Ali Asgar Mirza Sırtlanof canibleri tayin olunduğu "Nur" gazetesinde görüldü. Adliye-i Askeriye Akademisi'ni ikmal etmiş Ali Asgar Mirza, bundan evvel dahi birkaç mühim davalarda müdafi' tayin olunub, adliye-i askeriye aleminde büyük iktidar sahibi, kanunşinas olduğunu tanıtmış idi. Mirza Sırtlanof'un mezayih-i fıkhiyesi hükumet tarafından dikkatsiz kalmayub, bu def'a kendisini Kief (Kiev) Dairesi Harbiye Prokuroru'na mu'avin tayin eyledi. İSLAMİYET YOLUNDA Samava'dan (?) "Nur" gazetesine yazıyorlar. "Bizim Kıpçak nam karyemizden bir yigit, askerlikden geru geldikde, kendisiyle beraber Müslümanlık arzu eden bir de Polak kızı getirmiş idi. "Lakin karyenin ak sakallıları, ettigümüz içün bizi helak iderler" deyu kız ile yigiti köyden koğdular. Biçare kız yüzünü gözünü karyenin yurt divarlarına sürüb "Ben Müslüman olmak içün şehirdeki yurtlarımı terk edip" geldim deyu, kartlara bakub gözyaşı akıtmış ise de: "Git git"den başka cevab alamamışlar. Kız gayet güzel hüsn-ü cemal sahibesi olub zengin bir adamın balası imiş, kaytub gitmeye mecbur olmuştur..." "Tercüman" --- oo O oo --- RİCAMIZ Bazı müvezzi'lerimiz ay başı gelir gelmez hesablarını gönderiyorlar. Bunların gazetemiz hakkındaki maddi ve ma'nevi gayretlerine teşekkür etmekle beraber, kendülerine emin olduğumuz bazı müvezzi'lerimin de, gazetemiz hasılatını uzun müddet saklamayub, mesarife medar olmak üzere göndermelerini rica eyleriz. VEFAT Dünki gün Filibe Veledikası vefat etti. Cenaze alayında bilcümle rüesa-yı ruhaniye ve eşraf-ı İslamiyeden de bazı kimseler bulundu. İ'LAN Matba'amızda her nev'i' risaleler, tüccar faturaları kartvizitler, ilanlar ehven fiyatla ve kemal-i nefasetle basılır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: