4 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

4 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu telgraf üzerine Grandük Nikolayeviç, bu günler Peterhof'a dönmemesi içün İmparator'a telgraf çekmiştir. ----ooo---- PAPAGAL Bu haftanın Papagal'ı yine Rusya politikasını tasver idiyor. Fakat bu manzaranın her noktasında, her şeklimde anlayan içün ma'na tecelli idiyor. Levhanın sol tarafında kudurmuş bir ayı hub u nazenende bir kıza sarılmış, kız kurtulmak içün feryad idiyor. Bu ayı Rusya hükumet-i müstebidesidir. O güzel kız ise talebe-i hürriyet, hürriyet-i beşerdir. Bu manzara bir tiyatro sahnesinde gösteriliyor. Bu sahnenin, yani kızla ayının yan tarafında, ortada duran burma bıyıklı mavi esvablı Almanya'dır, yeşil urbalı kırmızı külahlı koca sakallı Kazakdır, onun yanındaki şişman karınlı, tostoparlak, budala herif ise cehalettir. Bunların üçü de ellerinde birer kırbaç ayıyı okşuyorlar. Bundan çıkan ma'na sarihdir. Eger dünyada cehalet, vahşet, hırs tahakküm olmasa, istibdad hiçbir yerde payidar olamaz. Maiyeti zalimin, dünyada erbab-ı denaettir Köpekdir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetden Zalimlerin, müstebidlerin her zaman ve mekanda maiyeti erbab-ı denaettir ki, denaet heman ekseriya cehaletden münba'isdir. Gelelim levhanın diğer sahnesine: Ortadaki yeşil levhanın yan tarafında üç kocakarının biri ipligi tutuyor, biri büküyor, biri de elinde makas o ipi kesmege uğraşıyor. Bu nedir? Bu da ayan. İpligini bükmek, esir-i mutlakı olan diğer kocakarıya bükdürmek isteyen aristokrasidir. Ya'ni Çar ailesi ve ve ma'iyeti. Yere düşmüş, kimsi bayılmış kanlar içinde yüzen, kimisi yumruğunu kaldırmış, "ah intikam" diye bağıran Finlandiya, Leh, Rus ihtilalcileridir. Bu levha, şekl-i umumisiyle dinebilir ki, mine'l ezel çarpışan istibdad ile hürrüyetin bir sahne-i musavver ve ibret***sidir. Anın'çün ki nazar-ı ibret bu sahifede çok acılar, çok feci' hakikatler idrak ider. ----oOo---- MAKEDONYA VUKU'ATI Manastır'a mülhak birçok köylerde ekseriyetle Rum çeteleri sıkca türemege başladı. Hüseyin Hilmi Paşa muttasıl teftiş ve deverdedir. ----oOo---- HİKEMİYYAT Hayırhah, akıllı bir insan mevcudiyet-i hayatiyesini, suret-i tevellüdünü, ne idügünü ve ne olacağını, bu suretle Allah'ını, Allah'ının rızasını her gün, her dakika düşünür, ki tevekkül-ü insani budur. Böyle müteenni bir insan her zaman rahat yaşar. Devr-i ikbalinde de idbarında mes'ud olur. Çünkü vicdanı pakdır, hafifdir. İnsan hayatı ise budur. [Paskal] * * * Paskal şu sözü "hem yarın içün ölüme hazırlanan, hem de hiç ölmeyecekmiş gibi çalış" hadis-i şerifiyle pek münasibdir. İ'LAN Matba'amızda her nev'i' risaleler, tüccar faturaları kartvizitler, ilanlar ehven fiyatla ve kemal-i nefasetle basılır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.ор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: