8 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

8 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HASBİHAL Ramazanu’l mübarek hulul etti. Böyle günlerde ahali-i İslamiyenin ruhu şaddır. Herkes bir senelik mahsul-ü say'ını, evlad ve ıyaliyle, kendi aşinasında insani bir tevekkül ile zühd-ü takva ile geçirecek, hayatını, Allah'ını düşünecek. Ne güzel bir vesile-i intibah! Ömürlerimiz geçiyor. Böyle günler ise Hakk'ı düşünmek, hak yolları fikr etmek içündür. Mesela Ramazanu’l mübarek ile beraber yeni sene de yaklaştı. Sobranya da açılacak. Sobranya tamam Ramazan içinde küşad idilecek. Sobranya açılacak da ne olacak? Sobranya, yani Millet Meclisi açılacak. Bulgaristan tabi'i bütün milletlerin meb'usları burada toplanub, milletin bütün eksiklerini, hayrını ve şerrini orada konuşacaklar. Her meb'us aid olduğu yerde milletinin hayır ve selametine taalluk ider, ne görmüş ve ne biliyorsa onları Sobranya'ya arz idecek. Sobranya'ya her millet gibi Müslüman meb'uslar da gidiyor. Hem de meb'usların adedi pek cüz'i degil. Fakat bizim Müslüman meb'usları bu sene Sobranya'da ne yapacak, İslamların hangi hayrını, hangi menfa'atini müdafa'a ile insaniyete, adalet, millete hizmet idecekler. Bu sualimiz belki bazı kimselerce küçükdür. Mesela ismini yazmağa ya muktedir, ya ona da gayr-ı muktedir nice meb'us efendilerimiz var ki "Te biz biliyoruz vazifemiz" der, belki bize hiddet de iderler. Fakat Sobranya'ya girdikleri gün cereyan eden mesail ve müzakeratı ayi kaval sesleri gibi dinleyüb, ahşamüstü hükumetin verdigi napolyoncuğu çıkınına yerleştirmekten başka hiçbir şey bilmeyen, milliyet, hukuk-u milliye, kanun, kanun-u esasi, meclis-i meb'usan, hürriyet, adalet ne demek olduğunu rü'yada bile görmemiş bazı meb'uslarımız bir din kardeşi gibi, millet menafi'ini düşünerek sormak istedigimiz samimi bir suale hiddet etmeyüb, bil'akis ellerini başına dayayub biraz düşünecek veya kendi evladları, kardeşleri demek olan İslam gazetecilerini, anların mahza hakka, millet menfa'atine müstenid olan fikir ve nesayihlerini dinleyecek olurlarsa, o yolda hareket iderlerse hem hakka hizmet etmiş ve hem de ruh-u ecdadı hoşnud etmiş olurlar. Biz bu hasbihali şimdi bir vesile-i kelam olmak üzere yazıyoruz. Binaenaleyh Sobranya küşadından evvel bütün Bulgaristan'da münteşir Müslüman gazeteleri meb'usların vezaif-i mukaddesesi, Sobranya arza şayan ihtiyacları, ihtiyacatımızı ayrı ayrı yazmalı ve anların Bulgaristan Kanun-u Esasisi huzurunda, Bulgaristan Millet Meclisi'nde hüsn-ü kabul telakkisine muvaffakiyeti meb'uslarımızdan beklemeliyiz. Her hal ve karda gayret ve ictihad ümmetden, nusret ve hidayet Allah'dandır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: