8 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

8 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-mege müttefikan karar verüb, bu hususda mektebin müdürine müraca'at etmişler ise de, hükumet-i mahalliyeden havf eden Fransız Mektebi Müdiri, tahsil-i ibtidaiyede mecbur tutulan Rum evladlarını, maatteessüf kabul idemeyecegini beyan eylemiş. Fransız Mektebi Müdiri'nin hakkı da var. Çünkü daha o aralık Rumların müraca'atından haberi olan Bulgar ma'arif müfettişi koşub, Rum çocuklarını kabul itmemesi hakkında Fransız Mektebi Müdiri'ne talimat-ı şedide i'ta etmiş. ----oOo---- TELGRAF HAVADİSİ SİSAM ADASI'NDA NÜMAYİŞ-İ BAHRİ 23 Eylül Viyana: İstanbul'dan bildirildigine göre "Mioli" Rum harb gemisinin Sisam Adası'na yanaşub karaya asker çıkardığı ve mezkur gemi taifesinin, kumandanları başda olduğu halde Rum Kilisasına gedip, ayin-i ruhani icra eylediklerini ve kumandanın Yunan donanmasının tezyid-i kuvvet ve şevketine medar olmak üzere iane topladığını ve askerin ada ahalisiyle beraber nümayişlerde bulunduğu haber alan Bab-ı Ali, Düvel-i Muazzama nezdinde teşebbüsat-ı ciddiyede bulanarak protesto etmiştir. ----oOo---- ARNAVUDLUK'DA İĞTİŞAŞ 23 Eylül İstanbul: Arnavudluk'da yeneden başkaldırmışlar. Şu son günlerde Eski Sırbistan denilen İpek ve bahusus Priştine cihetlerinde Arnavudlar tarafından ahali-yi metbu'aya karşu sık sık tecavüzler vuku' bulmuştur. Arnavudların tecavüzatına daha ziyade Sırblılar duçar olduklarından, vuku' bulan işbu iğtişaşat-ı ahire üzerine Sırbistan'ın İstanbul Sefiri, Hariciye Nazırı Tevfik Paşa'nın nazar-ı dikkatini celb etmiştir. --- oOo --- 23 Eylül İstanbul: Son zamanlarda taht-ı silaha alınan kırk ihtiyat taburunun idare ve iaşesine sarf olunmak üzere, Türkler tarafından Makedonya büdcesinden otuz bin Osmanlı lirası tahsis ve ifraz olunması hakkında Düvel-i Muazzama tarafından tayin ve teşkil idilen Makedonya Muraka(be)-i Maliye Komisyonu'na müraca'at olunmuş. Makedonya'nın varidatı ale-l'ade mesarifatını kapamağa bile kifayet itmedigi beyan olunarak, hükumeti Osmaniye memuruna cevab verilmek istenmiş ise de, birçok ısrar ve mücadelat üzerine en sonra hazine-i maliye namına bir nev'i' istikraz sıfatıyla, meblağ-ı mezburun i'tasına Makedonya Muraka(be)-i Maliye Komisyonu bilmecburiye karar vermiştir. Ma'mafih mezkur komisyonun olmaz derecede gevşeklik göstererek, daha iade edilmesi heman muhakkak olan işbu meblağın i'tasına karar vermesi, Avrupa Düvel-i Muazzama'sının bedbaht Makedonya hakkında besledigi amal ve makasıdına taban tabana zıd neticeler tevlid idecegeni burada yani İstanbul'da: Herkes kabul ve i'tiraf etmekdedir. * * * 23 Eylül İstanbul: Eylül'ün on altıncı günü ahşamı otuz kişeden ibaret bir Rum çetesi Morihova kazası dahilinde Kenilşet(?) Mahallesi'ne girer. Çete zaten on üç haneden ibaret bulunan işbu mahalle ahalisinden sekiz erkegi kesb, mal ve ganimet ile yüklü yedi bargir alarak savuşub getmiş. İşbu vak'a, Makedonya jandarma tensikatına memur Kapudan Lodi namındaki İtalya zabiti tarafından da tedkik olunarak, tasdik edilmekde imiş.

Bu sayıdan diğer sayfalar: