10 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

10 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BULGAR ÇETELERİ BEYNİNDE MÜSADEME 25 Eylül, Viyana: İstanbul'dan iş'ar idildigine göre Makedonya'da Koçana kazası mülhakatında Oruzari karyesinde muhtelif amal ve maksada tabi' iki Bulgar çetesi beyninde müsademe vuku' bulmuştur. Virhovist karyesine mensub çete, Sentralistlerden birinin hanesini yakub, fırka-yı mezkureden iki dülger ve bir de kız telef etmiştir. - - - o O o - - - DÖNME VE MÜRTEDİ KÖYÜ 25 Eylül, Viyana: İstanbul'dan ba telgraf ihbar olunduğuna göre Yenice Vardar havalisinde Ramana karyesi ahalisi, şimdiye kadar reis-i ruhani Bulgar Eksarhı'nı tanırken, bundan sonra Rum Patriki'ne ta'biyet ideceklerini resmen ilan etmişlerdir. - - - o O o - - - İRAN MECLİS-i MEB'USANI'NIN RESM-İ KÜŞADI 24 Eylül, Tahran: İran Meclis-i Meb'usanı bugün Şah-ı İran Muzaffereddin hazretleri ve düvel-i ecnebiye süferası hazır bulunduğu halde, suret-i mutantana ve müdebdebeyede küşad olunmuştur. - - - o O o - - - GEÇEN MUHAREBEDE JAPONLARIN KUVVETİ Bu def'a Tokyo Erkan-ı Harbiyesi tarafından, muharebeden avdet eden asker içün tertib idilen *** listesinden anlaşıldığına göre, Japonların geçen muharebede tamam dokuz kolordu ile hareket etmiştir. - - - o O o - - - PAPAGAL Papagal gazetesi bu hafta Şark Mes'elesi'ni tasver idiyor. Şöyle ki: Gördüğünüz taşlık ve kayalık üzerinde kalın yazı ile "Şark" yazılıdır. Eşhasa gelince, şekil ve kıyafetlerinden anladığınız vecihle, sağ tarafında deniz içinde kayık üzerinde durbin ile bakan İngiltere'dir. Kayığın üzerinde manevra, enteres dedigimiz menfa'atden ibarettir, ibaresi yazılıdır. Kayığın altında İtalya, anın almak istdigi vilayet. Sıra ile gidelim. Elindeki kağıda Cermanizm yazılı bulunan ve bu politikayı takip eden Almanya, sonra Polak, Macaristan'ın istiklalini isteyen Macar, İtalya'ya güvenen Karadağ, Türk muhibi geçinen Arnavudluk, Avusturya ile muharebe-i ticaride bulunan Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve nihayet Türkiya geliyor. Ötede ise kılıcı üzerinde tevsi'-i memalik ve kabası üzerinde asılı olarak bir tarafında Hersek ortasında Berlin Muahedesi ibaresi yazılı bulunan koca herif de Avusturya hükumeti irae idiyor ki, bu haftaki politka da asıl anın üzerine dönüyor. Papagal sahibi, gazetesinin altında bu haftaki politikayı şu vecihle icmal idiyor yani etrafda muhtelif hükumetleri irae eden eşhas karşısında elde yalın kılıç olarak Arnavudluk'a hücum eden Avusturya'ya karşı Bulgaristan'a hitaben Türkiya'ya ber vechi ati sözleri söyletiyor: "Arkadaş! İri bir asker tehdidamiz bir suretde, seyrek seyrek adım atarak Arnavudluk'a doğru yürüyor. Eger cesaret edip delige girecek olursa, Japon misali ana bir ders verüb meseleyi hal etmek, bizim menfa'at ve faidemiz icabatındandır." ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: