14 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

14 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

takviye eyleyecekdir. Krupp fabrikasının ağır sahra toplarından üç yüz top alınarak, on liva da teslih idilecekmiş. Şimdiye kadar her fırka ma'iyetinde yalnız birer taburdan ibaret bulunan baltalı asakirin mikdarı birer alaya iblağ olunarak, mecmu'ası altmış üç alay olacakmış. Bundan ma'ada yirmi bir baloncu müfrezesi teşkil ve telgrafcı müfrezelerinin adedi de tezyid idilecekmiş. Japonya kuvve-i berriyesi gibi, kuvve-i bahriyesini de tahkim ve takviyeye çalışıyor. Bir tarafdan yeni zırhlılar inşa ve diğer cihetden Rusya'dan muharebe esnasında cebren ve kahren almış olduğu vapur ve zırhlıları ta'mir iderek hin-i hacetde isti'male salih bir hale koyabilmek içün uğraşıyor. Velhasıl Japonya, dünyada hak ve adalet(in) elfazdan ibaret olduğunu yakinen anlayarak, kuvvet iktisabını, tedarikat-ı harbiyede bulduğu içün, besa, ana çalışıyor. Medeni Avrupalılara bir gün kurban olmak ister ise çalışmasun! Ma'mafih İslam hükumetleri de putperest Japonların, azılı Avrupalıların daimi iğfalinden kendilerini kurtarmak içün ittihaz ettikleri hat ve hareket, mesleki aynen kabul iderek çalışırlar ise, Japonya gibi harita-yı alemde mevcudiyet siyasiyelerini muhafaza etmiş olur. - - - o O o - - - DAHİLİ Bu sene de Sultaniye Mektebi'ne kabul ettirmek üzere, Naçeviç'in on beş Bulgar çocuğunun esamisini Türkiya hükumetine takdim ettigi, vaktiyle yazılmıştı. Mezkur on beş çocukdan şimdilik gönderilen yedi çocuğun henüz daha Sultaniye'ye kabul edilmeyüb İstanbul sokaklarında sefilane dolaştıklarını, ebeveynlerinin haberleri olmak üzere Naçeviç'in muhalifleri, bundan da bir politika çıkarmak içün işbu havadisi İstanbul'dan telgraf suretde neşr ve ilan idiyorlar. - - - o O o - - - Varna İstasyonu'nun hamal ve ameleleri terk-i işgal etmiş olduklarından, istasyondan tahminen üç yüz elli hamule ve yük vagonu boşaldılmayub, dolu durmakdadır. Bu halden tüccarların çok zarar görmekdedirler. Adedi tahminen beş yüz kişeden ibaret olan işbu hamal ve ameleler yevmiyelerinin ziyadeleştirilmesini istiyorlar. - - - o O o - - - TELGRAF HAVADİSİ 28 Eylül Viyana : İstanbul'dan "Neue Freie Presse"gazetesine bildirilen havadisin sıhhatine inanmak lazım gelecek olursa, merkezi Paris'de bulunan "Osmanlı İttihad ve Terakki" Cemiyeti, Sultan-ı hazırın hastalıgını nazar-ı itibara alarak bir beyanname-i umumi neşr etmiş. Türkiya'nın sözde her tarafına dağılan işbu beyannamede idare-i hazıra tenkid ve muaheze olunarak, veliaht olmak üzere de Reşad Efendi irae olunuyormuş. Bundan ma'ada kanun-u esasiyi meydan-ı tatbike koyacağına dair verdigi söz ve ahdinde duracağını müş'ir yemin vermesi Reşad Efendi'ye teklif olunduğu gibi bila tefrik din ve mezheb bütün tebaa-yı Osmaniyenin bu hususda el birliğiyle çalışması dermeyan ediliyormuş. § 29 Eylül İstanbul'dan Viyana'ya bildiriliyor: Mekteb-i Harbiye'den neş'et eden efendilere Zat-ı Şahane huzurunda tevzi' idilen madalya merasiminde Mekteb-i Harbiye Müdiri ile sair ümera-yı askeriye gayet ateşin ve harbe dair nutuklar söylemişler. Avrupa gazetelerinin bu aralık Sultan Aziz'in ikinci oğlu Mecid Efendi'nin pek ziyade liberal olduğunu ve kendisinin veliaht olmağa layık bir şahzede bulunduğunu yazmaları efendi-yi mumaileyhin şiddetle tarassud ve nezaret altında bulundurulmasına sebebiyet vermiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: