14 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

14 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 Eylül İstanbul : Sultan'ın hemşiresi Seniha Sultan ağır suretde hasdadır. * * * MAKEDONYA HAVADİSİ 29 Eylül Belgrad : Selanik'den bildirildigine göre, Melenik civarında Türkler tarafından on dört Bulgar öldürülmüş. Bunlardan birisi karı ve biri de küçük çocuk imiş. Bulgarların şikayeti üzerine, ikisi Düvel-i Muazzama memurininin vekillerinden, ikisi de Hilmi Paşa tarafından olarak, dört kişeden ibaret teşkil idilen bir komisyon beray-ı tahkik, mahall-i vaka'ya getmiştir. 29 Eylül İstanbul'dan Viyana'ya bildiriliyor: Üsküb, Serez ve Drama'da bulunan ikinci sınıfdan üç redif fırkası efradının terhis edilmesine emir verilmiştir. Kırkkilisa'da bulunan askerin de terhisi emir olunmuştur. Virilan evamir üzerine terhisleri icra idilecek askerin mikdarı altmış dört tabur imiş. * * * BOMBA FABRİKASI KEŞFİ 28 Eylül Viyana : İstanbul'dan bildirildigine göre Manastır vilayeti dahilinde Perestani(?) karyesinde bir Rum çetesi, dört kişeden ibaret bir Bulgar ailesi erkanıyla, bir papas kesmiş. Diger bir çete Melenik havalisinde on dört kişi öldürmüş Rumlar, işbu kıtallerin failleri Bulgarlar olduğunu söylüyorlar. Hükumet-i Osmaniye, canileri takip etmek üzere tedabir-i lazime ittihaz etmiştir. Manastır'da bomba ve sair mevad-ı nariye ihzar eden bir Rum fabrikası ile Rum çetelerine mahsus elbise ile dolu bir depo keşif edilmiştir. - - - o O o - - - TÜRK - BULGAR MÜNAZA'ATI 29 Eylül İstanbul : Soğucak mevkiinde Türk askerleri tarafından, haksız olarak zabt idilan nokta-yı askeriyenin terki ile, Bulgaristan memnun ve hoşnud edilmiş. Bundan sonra Türkiya ila Bulgaristan arasındaki hüsn-ü münasebet bozulmamak içün bu gibi hudud münaza'alarına meydan verilmemesi, Saray tarafından Seraskerlik vasıtasıyla hudud muhafızlarına emir olunmuştur. 29 Eylül Viyana : Türkiya ile Romanya hükumetleri arasında ticarete dair vuku' bulan ihtilafat tesviye edilmek üzeredir. Türkiya kolaylıkla muayene olabilmek içün beheri otuz kilogram olarak sepetler ile üzümün Romanya'ya girmesine muvafakat etmiş. Bununla beraber Romanya unlarına koymuş olduğu yüksek gümrükden vazgeçecekmiş. - - - o O o - - - TÜRKİYA'DA GÜMRÜK MES'ELESİ 28 Eylül İstanbul : Saray'dan verilan talimat üzerine gümrük rüsumunun yüzde üç tezyid edilmesine dair olan meselenin halli içün Hey'et-i Vükela Bab-ı Ali'de ictima' etmiştir. Hey'et-i Vükela, işbu müzakeratda meselenin halli sürüncemede kalmamak içün en ziyade Düvel-i Muazzama'ya bu hususda yeni bir nota verilmemesine dair cehd ve gayret göstermiş. Hey'et-i Vükela erkanı beyninde tam bu yolda muvafakat efkarı hasıl olub, bu babda tanzim idilan mazbata imza idilecek iken Adliye Nazırı fikrinden vazgeçmiş. Nazır müşarünileyh mezkur mazbatanın imzalanmasını beynelmilel maliye komisyonunun bilcümle mukarreratını tasvib edilmek üzere hükumet-i Osmaniyeye tanzim itmesine vabeste kılıyor. Hey'et-i Vükela bu mesele hakkında Pazar günü tekrar ictima' idecekdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: