22 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

22 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DAHİLİ (Pelaspos) isminde Yunan vapuru yolcularından iki Bulgarın, Burgaz ile Varna arasındaki seyahatleri esnasında gaybubet ettikden ve bunların taife tarafından denize atıldıkları ihtimalinden dolayı, Varna'da yine efkar-ı umumiye, Rumlar aleyhinde galeyana gelmiştir. Varna Limanı'na muvasalat eden Yunan vapurları, askerin taht-ı muhafazasında bulunmakdadır. Şiddetli galeyandan korkulmasıyla sahil muhafazasını takviye içün, Dobriç'den süvari celb edilmiştir. - - - «oOo» - - - TELGRAF HAVADİSİ ZAT-I ŞAHANE'NİN HASTALIĞI Viyana, 8 Teşrin-i Evvel Dersa'adet'den iş'ar olunuyor : Zat-ı Şahane'nin sıhhatine dair fena fena şayi'a deveran ediyor. Müşkülat-ı azime ile umur-u devleti idare idebilmekde imiş. * * * VELİAHD MES'ELESİ İstanbul'dan Memoryal Diplomatik (Le Mémorial Diplomatique) gazetesine bildirildigine göre Sadr-ı Azam, Serasker ve Şeyhülislam, Zat-ı Şahane'nin irtihali vuku'nda, kanun-u saltanat muktezasınca veliaht-ı meşru' Sultan Mehmed Reşad'ın, yani Sultan Hamid Han'ın en büyük biraderinin tahta iclasına ittifak etmişler. Bizim de zan ve tahminimiz böyledir. Zaten vükela arasında bugün böyle ittifak olmasa da, Zat-ı Şahane şu hal ile vefat idecek olursa, öyle birkaç kimsenin keyfi içün kanun-u saltanat-ı Osmaniye hilafına bir padişah nasb ve ik'adı pek müşkül bir keyfiyettir deriz. Hatta bu gibi teşebbüs sahiblerini hayale, muhale vücud vericilikle ithama kadar varırız. Zira Kurun-u Vusta'da degil, yirminci asırda yaşayoruz. - - - «oOo» - - - AVUSTURYA HARBE HAZIRLANIYOR 8 Teşrin-i Evvel Petersburg - "Novaye Vremya" neşr ettigi bir bend-i siyaside, Avusturya'nın alenen İtalya ile harbe hazırlandığını zikr idiyor. İtalya Bahriye Nazırı donanmanın ikmal-i ihtiyacatına masruf olmak üzere 3, 4 milyonluk bir kredi taleb idecekdir. Kral Petro ile Karadağ Prensi Viyana matbuatında mütemadi hücumda alet edilmekde ve Yunanistan dahi Bulgaristan'la Romanya aleyhine tahrik edilmekdedir. Bütün bunları Avusturya harbe vesile içün icad etmekdedir. (Fiyume) iğtişaşatını (Fiume Özgür Devleti) badi olduğundan dolayı Avusturya ve İtalya Islav mukarenetine muhalefet eden Çar aleyhinde İtalya hükumetine istinad ideceklerini İtalya kamarası Sosyalist Fırkası beyan etmişlerdir. Vaziyet-i müşevveşeden istifade maksadıyla Avusturya matbuatı Balkan hükümatına ilka-yı ihtilaf eylemege sarf-ı gayret etmekdedirler. - - - «oOo» - - - İNGİLİZ RUS İTTİFAKI 7 Teşrin-i Evvel, Berlin: (Berliner Tagblat) ın [Berliner Tageblatt] Londra'dan aldığı malumata nazaran İngiliz Rus müzakeratı şayan-ı memnuniyet bir cereyan almıştır. (Tibet) meselesinde i'tilaf hasıl olmuştur. İran'a gelince, refah ve terakki-i memleket içün vesait-i maliyeyi Rusya ile İngiltere'nin müştereken te'mini takarrür etmiştir. Geçen hafta beş yüz bin frankdan ibaret birinci taksit verilmiştir. İran'a aid müzakerat devam etmekdedir. 7 Teşrin-i Evvel, Petersburg: Ma'ruf Ceneral Kropotkin'in Kafkasya Valiliği'ne

Bu sayıdan diğer sayfalar: