22 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

22 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tayini deveran etmekdedir. - - - «oOo» - - - ŞAH'IN HASTALIĞI Londra 8 - (Deyli Telgraf/The Daily Telegraph) gazetesi (Tehafil?)den aldığı bir telgrafnamede, Şah'ın ahval-i sıhhiyesi günden güne fenalaşarak, her gün vefatına intizar idildigini beyan ediyor. Veliahd Muzaffereddin, asayiş ve intizam-ı idareyi muhafaza idemeyecek bir vaziyetde bulunmakdadır. - - - «oOo» - - - DİVAN-I UMUMİYE ve AVRUPA Tayms (Times/The Times) gazetesinin İstanbul muhbiri yazıyor ki, Duyun-u Umumiye, Makedonya büdcesinde mevcud iki yüz elli bin lira-yı Osmani açığın, gümrük resminin tezyidi suretiyle kapanacağını ve iki üç seneye kadar fazla-yı varidatın tecdid-i mukavelata müsaid olduğunu bildirmiştir. Avrupa buna razı görünüyor. Çünkü iki üç sene sonra hin-i iktizada tecdid-i mukavelat meşrutdur. - - - «oOo» - - - GİRİD Prens Corc'un Ada'dan Mufaraḳatı Beş yüz müsellah ve iki yüzü silahsız, yedi yüz kişi nümayişci (Butez Venarya?)da ictima' ettikden sonra, Prens Corc'un irtesi gün hareket idecegini işettiklerinden, Prens'i teşyi içün mufaraḳat idecegi gice Süde(?) Limanı'na toplandılar. Dükkancılar karışıklık vuku'ndan korkarak bütün dükkanlarını kapadılar. Konsoloslar ikametgahı olan (Halepa'dan) mufaraḳat itmesini Prense ihtar ettiler. Ve Halepa'nın civarına Fransız, İtalyan ve Rus askeri koydular. Ve bu cemaatden iki kişi yaralandığından, umumi bir tüfeng ateşi başladı. Bu ateşde silahsız nümayişcilerden iki yaralı ve bir vefat vaki' oldu. Askerden ise iki Rus askeri yaralandı ve bir Rus kavas öldü. Askeri Süde Limanı'nda yokdu. "Türk" - - - «oOo» - - - OSMANLI RUS İHTİLAFI Üsküdar, Kadıköy elektrik tramvayları imtiyazını Adliye Nazırı Abdurrahman Paşa'ya verilmiştir. Birkaç sene ilerüsü bir Rus müte'ahhidi bu imtiyazı taleb ve isti'da eylemiş ve muahharen mes'ulü! is'af olunmamış. Şimdi bu Rus sermayedarı İstanbul'daki Rus Sefareti'nin muavenetini taleb ile, bu imtiyaz hakkında Abdurrahman Paşa aleyhine bir ticaret muhakemesi açmak istememiştir. Hükumet-i Seniyye, Rus semayedarının bu talebine karşı hal-i davaya bir komisyon tayin etmiş, fakat bu komisyon riyasetine Abdurrahman Paşa tayin olunmuştur. İstanbul Rusya Sefareti bu komisyonun riyasetinde Abdurrahman Paşa'yı görmek istemedigi içün bu mesele üzerine Rusya Sefaretiyle Bab-ı Ali arasında şimdi bir ihtilaf mevcuddur. - - - «oOo» - - - RUSYA BUHRANI 8 Teşrin-i Evvel, Petersburg'dan : § Baltık eyaletlerinde şimendifer yolcuları üzerinde hükumet şiddetli taharriyatda bulunuyor. Birçok yolcular taht-ı tevkif ve istintaka alınıyor. * * * RUSYA DARÜLFÜNUNLARININ TEKRAR AÇILMASI 8 Teşrin-i Evvel, Petersburg'dan : Rusya Başvekili ile darülfünunlar idaresi arasında cereyan eden müzakere hüsn-ü suretle neticelenmiştir. Rusya Başvekili İstolpin (Piyotr Stolipin), hükumetin darülfünunlar

Bu sayıdan diğer sayfalar: