23 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

23 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

etmiştir. (Rovyel'in?) İstanbul'a mümkün olduğu kadar tiz gelmesi içün, Mabeyin ile Paris Sefiri Münir Paşa arasında muhaberat-ı mütemadiye cereyan etmekdedir. Bu babdaki yeni teşkilat-ı maliye Viyana'da (Hanstald Kredit?), Berlin'de (Blayhörder) Bankası (Bleichröder) ve eski heyet-i şürekasının i'tilafıyla akd idilecekdir. Hükumet-i Osmaniye avans olarak üç milyon Osmanlı lirası verilecekdir. 7 Teşrin-i Evvel, Viyana : Dersa'adet'den "Politişe Korespondans"a (Politische Correspondenz) bildiriliyor. Sırb Kralı Petro, Rum Patrikligi'ne mensub müte'addid Rum papaslarıyla memurinini nişanlarla taltif etmiştir. Bunlar meyanında Sinod a'zasından altı metropolid dahi bulunmakdadır. Nişanlar Dersa'adet Sırb Maslahatgüzarı Simiç tarafından merasim-i mahsusa ile tevdi' idilecekdir. - - -⫷O⫸ - - - RUSYA BUHRANI YENİ YAKALANMIŞ BOMBALAR 8 Teşrin-i Evvel, Petersburg'dan : Lomz (Łomża) hükumeti gümrükleri, evvelki gün Berlin'den Tiflis'e gönderilmekde olan yirmi dört bin kartuşu havi, dokuz paket elde etmiştir. * * * § Odessa Darülfünunu müdüri Mösyö Jan Zançeveski, darülfünun idaresine, hükumetin bazı müdahalatı ve diğer karışıklıklar üzerine isti'fasını vermiştir. * * * Muzayaka-yı Maliye Varşova'dan bir telgrafa göre Rusya hükumeti oldukça mühim bir müzayaka-yı maliye içindedir. Maliye Nezareti hükumetin birçok tahsisatını tensik ve tahdide başladı. KADIN ÇETESİ § (Ostrof) Parkı'nda latif kadınlardan mürekkeb haydud çetesi icra-yı hükm etmekde ve erkekleri iğfal iderek revelvorlerle soymakdadır. 9 Teşrin-i Evvel, Petersburg : § Vladivostok'dan çıkmış olan bir Rus yolcu vapuru, harb zamanında kalmış bir torpile tesadüf iderek, gark olmuştur. İki yüz kişeden ibaret yolcusu kamilen gark olmuş ve yalnız bir kişi kurtulmuştur. - - -⫷O⫸ - - - RUS ZABİTLERİNİN MAHKUMİYETİ Kronştad Divan-ı Harbi, ahiren dört bahriye zabitini idama mahkum etmiştir. Zabitlerin sebeb-i mahkumiyeti Çuşima (Tsushima) Muharebesi'nde "Beyedovi" (Bedovyi) nam Rus torpiyerinin Japonlara teslim edilmesidir. Mezkur zabitlerin mezkure-i ithamiyesi Çar'a takdim olundukdan sonra zabitler doğrudan doğruya Çar'a takdim ettikleri arizada isbat etmişler ki: "Torpido düşmana teslim olunduğu vakit Amiral Rohasofski(?) bizzat torpido küpeştesinde idi. Biz emir kulu idik. Kumandanımız ölmeden teslim olmayın diseydi, torpidomuzla beraber hiç olmazsa ruhsuz cesedlerimizi de teslim iderdik." Çar hazretleri bu ariza üzerine afv etmiştir. Mezkur zabitler şimdi afv-ı imparatoriye mazhar oldukdan başka iadei rütbe eylemişlerdir. "Balkan" Çar hazretlerinin şu mu'amelesi ayn-ı adalettir. Bir hakkı görünce teslim etmek, vicdana en mukaddes borcdur. Kronştad Divan-ı Harbi'nin mezkur zabitleri mahkum itmesi, eşege kızıb semerini döğmege benziyor. Zavallı heriflerin zaten teslim olmaktan başka çaresi kalmamış, üste bir de niye teslim oldunuz Japonlara diye küçük küçük zabitlere hükm-ü idam dayamak garibdir!... - - -⫷O⫸ - - -

Bu sayıdan diğer sayfalar: