23 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

23 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

§ Bulgaristan ticaretinin tevsi'i maksadıyla, geçenlerde Emaret'le Mısır Hıdiviyeti arasında bazı müzakerat cereyan ve müzakerat hüsn-ü neticeye iktiran etmişti. Bu kere münasebet-i ticariyeyi teshile medar olmış ve Mısır'da oldukça külliyetli mikdarda bulunan Bulgar teb'asına medar-ı istinad olmak üzere, mahall-i mezkurda bir tüccar vekaleti küşad edilmek ve Hariciye Nezareti şu'be müdürlerinden Mösyö Dimitrof Tüccar Vekili tayin edilmiştir. 8 Teşrin-i Evvel, Belgrad : Sırbistan'ın Londra Fahri konsolosu (Doks?), buraya vasıl oldu. Rivayete nazaran mumaileyh bir ingiliz heyêt-i maliyesi tarafından, Sırbistan'a bir istikraz i'tasını hükumete teklif ve Sırb ordusunun ingiliz (Armstrong) eslihasıyla teslihini tavsiye içün gelmiştir. - - - «oOo» - - - GRAF GLOHOFSKİ'NİN İSTİ'FASI 9 Teşrin-i Evvel, Viyana : Bugün Graf Glahofski isti'fasını verdi. İmparator bu babda daha hiçbir karar almadığından, Graf (Mensdorf)un, Glahofski'yi istihlaf idecegi te'yid itmemekdedir. 9 Teşrin-i Evvel, Roma : Napoli'den bildiriliyor: Yunan Prensi Gergi ve Prens Valdema (Valdemar) şarka müteveccihen buraya vasıl oldular PAPAGAL Bu hafta Papagal, Makedonya politikasını, Makedonya gürültülerini tasver idiyor. Resmin orta yerinde kola ayrılmış olan ağaç kütüğü Balkanlar ve kanadlarını açmış, yerde uçmak isteyen kazın, bir ayağına bağlı ipin diğer ucunu elinde tutan fesli, malum, Türkdür. Bu Balkan'a oturmuş Türk ile Makedonya'ya teşbih idilen kazın iki tarafında yumruklarını sıkmış, sen kapacağın, ben kapacağım diye yekdiğerine hücum etmek isteyen mavi fistanlı, beyaz poturlu soldaki adam Yunan. Sağdaki iri bacaklı; kalpaklı ise Bulgardır. Bulgarın arkasında mini mini elleriyle koltuklamak isteyen beyaz mintanlı Karadağ, anın arkasında koltuk veren de İtalya'dır. Bunların hepsinin arkasında, ormanın içinde başını çıkarmış seyre bakan da İngilizdir. Resmin sol cihetinde yani Yunan olduğu tarafda gözüken, tepede oturmuş, kolu kırık, alil ihtiyar Rusya'dır. O da bir elini kaldırmış, bunlara yine kumanda etmek isteyorsa da, onu gören, dinleyen yok gibi. Bunların arkasında boynu bükük, elindeki gümrük ta'rifesine iş'aret olan, sopasını kaldırmış olan da Sırbiya'dır. Bu manzarının dalalet idebilecegi ma'na, makedonya meselesinde alakadar görünen Balkan küçük hükumetleriyle, anların işine burunlarını sokub, kendi dolablarını çevermek isteyen büyük hükumetlerin gizli emellerini tasver etmekdir. Ya'ni Makedonya'yı paylaşmak isteyen hükumetlerin vaziyetlerini gösteriyor. -------------- İ'LAN Dobriç'de Panayır Caddesi'nde Bakkal Mustafa Rıza Hacı Mehmed Oğlu Mağazası Bu mağazada kahve, princ, şeker, gaz ve sair eşya ile beraber Bulgaristan'da mevcud tütün fabrikalarından getirilmiş tütün enva'i topdan ve perakende olarak satılyor. _______________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: