4 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

4 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DAHİLİ § Stanbulof'u (Stefan Stambolov) öldürmüş olan ma'ruf (Halo) mevkuf bulunduğu Şumnu Habishanesi'nden kaçmağa çalışmış ise de yakalanmıştır. § Varna'da iskele amelesinin kazan kaldırması el-an devam idiyor. Amelinin adem-i mevcudiyetinden limanda beş gemi hep bekleyor. Polis idaresi hamalları cebren toplamağa çalışıyor. * * * ZIRVA TE'VİL GÖTÜRMEZ Geçen nüzhalarımızın birinde Silistire'de Ümid Kıraathanesi namına keşide idilen piyango biletlerinden isabet eden ikramiyelierin sahiblerine gönderilmedigini ve yazılan mektublara cevab verilmedigini müş'ir, Dobriç'den bir şikayetname yazılmıştı. Buna mukabil Ümid Kıraathanecileri geçen gün Tuna'ya yazdıkları bir mektubda diyorlar ki: (Dobricli Efendi, Balkan gazetesine Kıraathanemizin şeref ve haysiyetini kesr idecek suretde şikayet derc ettirecegine müşkilat-ı irsaliyeyi derpiş buyursa idi, bu babdaki kusurun tekasül ve ihmalden ilerü gelmedigini anlarlardı.) Dobricli Efendi'nin alenen şikayeti pek haklı, pek mantıki idi. Ümid Kıraathanecileri kendi kusur ve tekasüllerini i'titaf buyuruyorlar. Ya bu şikayetname derc oluncaya kadar ortalığı tereddüdden kurtarmak içün hakikat hali bu Kıraathane sahibi efendiler niçün ilana müsara'at itmediler. Kıraathane'nin iddi'a idilen şeref ve haysiyetini Dobricli Efendi'nin şikayet-i muhikkasından ziyade zaten Ümidcilerin kendi nizamsızlıkları kesr itmeyor mu? Haydi bu da bir taraf, ya o şeref ve haysiyet iddi'a eden heyet, Balkan gazetesi hasılatının Kıraathane kasasında nasıl eridigini, idarehanemizin Ümid imzalı sahte telgrafla nasıl aldadıldığını hangi emr-i vicdan ve haysiyetle te'lif idebilir? Zırva te'vil götürmez! - - - «oOo» - - - TELGRAF HAVADİSİ 19 Teşrin-i Evvel, İstanbul'dan : § Dünki gün Bulgar eksharsı Bab-ı 'Ali'ye giderek Sadrıazam'la uzun uzadıya görüşmüştür. * * * MAKEDONYA VUKU'ATI 19 Teşrin-i Evvel, İstanbul'dan : § Eylül'ün yirmi dokuzunda Siroz havalisinde devr-i icra eden asker-i Osmaniye garra tüfengi, revolver, kama ile müsellah iki Rum komitesi yakalamışlardır. Vuku' bulan istintakda komiteler Siroz civarında icra-yı şekavet eden Rum çetelerine esliha ve mühimmat nakline komite tarafından muvazzaf olduklarını beyan eylemişlerdir. * * * OSMANLI İRAN İHTİLAFI 19 Teşrin-i Evvel, İstanbul'dan : Osmanlı İran hududunda kain bitaraf mevaki'le, Lahican mevkinin asker-i Osmaniye tarafından işgalinden mütevellid ihtilafın tesviyesine henüz ciddiyetle bede' edilmemiştir. Müzakerata başlamak içün İraniler evvela Osmanlı askerinin mevaki'-i mezkureden çekilmesini taleb idiyorlar. Hükumet-i Seniye ise Devlet-i Aliye'nin mevki-i münazi'unfihaya müte'allik hukukunu tayine muvazzaf komisyonun muhtıra-

Bu sayıdan diğer sayfalar: