4 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

4 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FAS İĞTİŞAŞI 20 Teşrin-i Evvel, Tanca'dan : § Dünki gün Tanca Ancara ve **** kabileleri arasında büyük bir muharebe oldu. § Şeyhü'l usat Resuli, Arzila'ya vali oldu, fakat iğtişaş, mukatele hep büyümekdedir. § Fransa'nın doğrudan doğruya Tanca'ya zırhlı göndermesini Alman matbuatı muahazeye başlamıştır. Bakalım Avrupalılar bu def'a ne yapacaklar? * * * FRANSA'NIN HAZIRLIĞI Ekler gazetesine göre Fransa bahriye Nezareti şimdiye kadar me'zun bulunan bahriye zabitanını vazifelerine çağırmıştır. Fransa'nın Bahr-i Sefid filosu müteheyyi'-i harekettir. Ve cebhe-yi azimeti şübhesiz Tanca'dır. * * * İSPANYA VE FRANSA Bu meselede en evvel gemilerini gönderen İspanya ve Fransa'dır. Fakat Fransa ile İspanya suret-i hatt-ı hareketlerinde maksad ve meslek ihtilafı olduğunu matbuat nakl idiyor. "Balkan" Bu ihtilafa şübhe yok. İkisi de kapmak içün koşuyor. İkisi de hep o postu gözlüyor!.. - - «oOo» - - - 20 Teşrin-i Evvel, Viyana'dan : § Rumeli Islahat Müfettişi Hilmi Paşa, Romanyalılar ile hareketleri bir nutkunda tenkid ettiginden dolayı (Graben) Rum Metroplodi'nin azlini icra etmiştir. * * * 19 Teşrin-i Evvel, Prag'dan : § "Prager Tagblatt" bir menba'ı mevsukeye atfen Berlin'den aldığı malumatda (İzvolski)nin Berlin'de bulunması üç imparator meyanında ittifak-ı mukaddesin tecdidine münasebeti olduğu bildiriliyor. - - «oOo» - - - ŞİMENDİFER KAZASI Harkof - Sivastopal şimendifer hattında iki tren çarpışmış otuz bir vagon, bir lokomotif parçalanmıştır. - - «oOo» - - - AÇIK MUHA(BE)RE Osmanpazar, Yenipazar, Karlova, Ziştovi'deki müvezzi'lerimize: Geçen ay hesablarıyla cümlesinin ay nihayetine kadar irsaline himmetiniz rica idilir. Derviş Mustafa'ya : Mektubun geldi, didigin gibi yapacağız. ------------------------------------------------ İ'LAN Filibe'de Cum'aönü'ndeki büyük esvab mağazası karşusunda Kalmar Kariç Ecza Hanesi: Zaif, siraceli, fakru'd deme mübtela çocuklar içün, şu mevsimde son derece nafi', tebrid usulüyle ağır kokusu mahv edilmiş, Meyer markasını hamil halis balık yağı getirmiştir. Müraca'at edenler gayet ehven fiyatla satışından ve mezkur yeni sistem balık yağından son derece memnun kalacaklardır. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: