25 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

25 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

degil, hakiki müeyyedini min indillah(*) oldular, Al Kaçar'ın şan ve ihtiramını yüce etmekle beraber memata yakınlaşan İran milletini de ihya ettiler." ------------------------ (*) Allah tarafından te'yid ve tasdik edilen ----- ⫷O⫸ ----- ACEMLERİN UYANIKLIĞI Rusya ile İngiltere'nin Acemistan'a şu aralık bir kredi yapacakları, ödünc para verecekleri rivayeti, ka'rilerimizin malumudur. Bu rivayet sahih ise de, Acemistan henüz bu istikrazı akd ve imza itmemiştir. Buna sebeb Tebriz ahalisinden bir kısım halkının bu meseleye şiddetle mümana'atı olmuştur. Acemlerin ilerü gelen, akıllı, umur aşina olan bu cemaati hükumeti böyle bir istikrazdan geçmesi içün son derece tazyike başlamışlardır. Acem ukalasının bu havf ihtiyatı pek muhik ve ma'kul olmaktan ziyade bizce ümitin fevkinde ve cidden şayan-ı takdir bir uyanıklıktır. Acem dindaşlarımızın şu günler görmekde olduğumuz uyanıklığıyla biz iftihar ider ve böyle milli hareketlerinde daima muvaffakiyetlerini ve bizim dahi anlara imtisalimiz ***** hululünü samimi kalb ile temenni iyleriz. ----- ⫷O⫸ ----- TELGRAF HAVADİSİ ZAT-I ŞAHANE YİNE NAMİZAC 9 Teşrin-i Sani İstanbul'dan : Zat-ı Şahane dün kendini biraz ciddi namizac his ettiginden, süfera-yı ecnebiyeyi kabul eden Teşrifatcı Galib Beg, itimat-ı tammesini vermek içün şeref-misüle intizar eden Avusturya Macaristan Sefir-i cedidi Markiz Palaviçini'ye (Pallovicini) Cumairtesi günü itimatnamesini vermek içün huzur-u şahaneye kabul idilecegini tebl,ğ etmiştir. * * * 8 Teşrin-i Sani, Dersa'adet : § Drama Rum Metropolidi'ni ayin-i ruhani icrasından men' içün Bab-ı Ali'nin emri tatbik edilmiştir. Hükumet-i Seniyye Metropolid'in Dersa'adet'e götürülmesini emr etmiştir. * * * 8 Teşrin-i Sani, Dersa'adet : (Gorno Karaçova) karyesinde Rum çeteleri tarafından vuku' bulan katl-i amda zimedhal olduğu tahkik eden Drama Yunan Konsolosu'na hükumet-i Osmaniyede hudud haricine çıkması içün yirmi dört saat müsa'ade vermiştir. ----- ⫷O⫸ ----- KORKULU BİR HABER 9, Teşrin-i Sani, Dersa'adet : İngiltere'den ma'ada düvel-i ecnebiye, veraset-i saltanat-ı Osmaniye usulünün tebdiline muhalefet itmediklerinden ve sultan-ı müstakbel olmak üzere Burhaneddin Efendi'nin daha şimdeden veliaht tayinine Kur'an-ı Kerim'de de bir mani' bulunmadığından ba'dema Zat-ı Şahane'nin keyifsizligi halinde Burhaneddin Efendi'nin selamlıkda pederine vekalet itmesi içün müsaadeyi mutazammın Şeyhülislam, bir fetvayı ısdar etmiştir. "Balkan" Şu telgraf bizce pek fena tesir hasıl ettigi gibi şu aralık bilhassa İstanbul'dan aldığımız bazı hususu mektublar dahi Yıldız havenesinin Burhaneddin Efendi gibi on sekiz yaşında bir çocuğu tahta geçirüb, zavallı Türk milletini ta mezar-ı zillet ve inkıraza gömünceye kadar dolablarını çevermek azim ve teşebbüsünde olduğunu te'min ediyor. Bizim bu havaneye alelhusus vükela-yı hazıraya

Bu sayıdan diğer sayfalar: