27 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

27 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İSTANBUL'DA FETRET KORKUSU Geçen gün Şeyhü'l İslam Efendi'nin gayet mühim bir fetvasını haber vermiştik. Zat-ı Şahane'nin hasta hal olduğu malum. Geçen hafta yine selamlığa çıkamayacak bir halde ve hatta bundan sonra selamlığa muntazaman çıkabilmesi ihtimali azalmış imiş. Bu haber Şeyhü'l İslam Efendi'nin "Eger şayed Zat-ı Şahane selamlığa çıkamazsa, yerine mahdumu Burhaneddin Efendi vekaleten eda-yı salat idebilir." mealinde bir fetvası, büsbütün te'yid etti. Fesübhanallah! Bu ne haldir. Eger Zat-ı Şahane hasta hal ise anın varis-i meşru'u sultanatı olan ve altı yüz yıllık hanedan-ı celilüş'şanın, Al-i Osman'ın ekber ve erşad evladı ve hakan-ı hazırın büyük biraderi olan Mehmed Reşad Efendi hazretleri niçün sarayında habs idülsün de, Zat-ı Şahane'nin on altı yaşındaki en küçük mahdumu ana nasıl vekalet idebilsün? Şeyhü'l İslam Efendi mukteda-yı İslamdır, hars-ı şeri'atdır; Fakat öyle biliriz ve onu iddi'a edebiliriz ki, şeriat-ı garra-yı Ahmedi haşaim-i haşa öyle kolay kolay lastik gibi çekilir, bükülür bir şey olmasa gerek. Ümmetin varis-i meşru'-u saltanatı dururken, daha rüştünü isbat itmemiş, belki baliğ bile bulunmayan bir çocuk nasıl peygamber postuna geçecek, ümmet-i Muhammed'e nasıl imamet, hilafet idecek? Hem bu külfete sebeb ne? Bize öyle geliyor ki Zat-ı Şahane'yi daima idlal eden Mabeyn mikrobları mutlaka şu zavallı milletin başına büyük bir bela, ve belki sonuncu bir bela açacaklar ki, İstanbul iki fırka olacak, seller gibi kan akdıkdan sonra Düvel-i Muazzama gemileri de giriverecek. Herhalde İstanbul'da şimdi bir fetret korkusu ihtimali günbeyün çoğalıyor. Cenab-ı Allah hidayet-i ezeliyesiyle, bu fitnenin bais ve müsebbiblerini an-karib mahv u perişan itsün. Şimdilik niyazımız budur. Bakalım ferda ne olur. ----- ⫷O⫸ ----- SOBRANYA'DA - 2 - On üçüncü ictima' : Evvelki iki makalemizle Gospodin Petkof'un ve Payakof'un cevablarını yazdık. Bu makalede de Sobranya'nın on üçüncü ictima'ı günü, Adliye Nazırı Panayatof tarafından Gospodin Todorof'a karşı irad idilen cevabları yazacağız. * * * Panayatof didi ki: "Gospodin Todorof bin sekiz yüz intihabdan dördünün haksız ve gayr-ı muntazam icra idildigini makam-ı muahezede irad eyliyorsa da, mademki bin sekiz yüzün, bin yedi yüz doksan altısı hakkıyla icra edilmişti,. mabakisinin muahezeye deger bir ehemmiyeti olamaz."

Bu sayıdan diğer sayfalar: