27 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

27 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Üçüncüsü Devlet-i Aliye'de Sultan Hamid'in ağır hastalığından dolayı veraset-i saltanat meselesinin, Almanlara daima karşı olan Rusya, Fransa, İngiltere menafi'ne muvafık suretde tertibi içün imiş. "Vakit" "Balkan" Bu havadis esassız degildir. Fakat garibi şu ki, insanların tama'ına payan yokdur, dirler. Çok doğrudur. Memleketi başdan başa ateşler içinde yanan Rusya'nın hala Türkiye veraset meselesiyle uğraşmaması, hala Türkiye mirasını düşünmesi garibdir. ŞEHİR HAVADİSİ İki gün var ki meşhur komik Tanaş İbiş Efendi'yle Osmanlı Dram Kumpanyası meşhur aktörlerinden olan Şavaş Efendi'nin idaresindeki tiyatro kumpanyası Filibe'dedir. Evvelki ahşam Tergofski Oteli içindeki tiyatro sahnesinde "Bir Köylü Kızının İntikam-ı Namus(u)" dinmege şayan olan gayet ibretli, gayet facialı bir oyunu oynadılar. Ciddi dram oyununda Osmanlı edebiyat-ı milliyesinin tiyatro sahnelerinde tasveri gibi bir isti'dad-ı güzide ile temeyyüz eden meşhur Minakyan Efendi'nin talimgerdesi olan Şavaş, hakikaten yüksek bir aktördür. Zaten tiyatro bir mektebdir. Hissi bir sahnede, ciddi bir tiyatroda hayat-ı insaniyenin en ibretli manzaraları görülür. Fakat bunları can gözüyle görüb, ibret kulağıyla dinlemek gerek. Şavaş'ın bütün evza' ve etvarı, bütün rolleri insanın hakikaten kanını uyandırır. Şavaş ba'zen bir sefalet, bir acı tasver ider ki, insan o manzara karşusunda mutlaka titrer. Osmanlı Türk lisanının medar-ı iftiharı olan tiyatrolarını, şehrimizde de ihya eden bu kumpanyanın salı, pencşenbe, cum'airtesi, pazar günü ahşamları verecekleri oyunlara muhterem kari'lerimiin rağbet göstermelerini, bir Türk gazetecisi gibi tavsiyeyi vezaif-i milliyeden bildik. ----- ⫷O⫸ ----- MISIR'DA BULGAR TİCARETHANESİ Hükumet gazetesinde okuduğumuza göre Mısır El-Kahire'de büyük bir Bulgar ticarethanesi ve bir de müze te'sis edilmiştir. Bu ticarethane İstefanof vre Kristof isminde iki büyük Bulgar tüccarının eser-i himmetidir. Bu ticarethane Mısır'a her nev'i' hayvanat-ı beytiye, beyaz peynir, kaşkaval, erik, ceviz, ipek halılar ve buna mümasil birçok eşya nakl idecekdir. İ'LAN Rahova-yı Bala (Oryahovo) kasabasında mekteb-i ibtidai muallimligi idecek iktidarı ve evsaf-ı cemileyi haiz, ve icabında cemaat-i İslamiyenin ihtiyacat-ı şer'iyesini ifaya kadar bir efendiye ihtiyacımız var. Mahiye altmış frangla bu vazifeyi der'uhde itmegi arzu edenler, zirdeki adrese müraca'atları ilan olunur. Adres : Tırnova Mekteb-i Rüşdiyesi mu'allimi Mustafa Behcet Filibe'de Cum'aönü'ndeki büyük esvab mağazası karşusunda Kalmar Kariç Ecza Hanesi : Zaif, siraceli, fakru'd deme mübtela çocuklar içün, şu mevsimde son derece nafi', tebrid usulüyle ağır kokusu mahv edilmiş, Meyer markasını hamil halis balık yağı getirmiştir. Müraca'at edenler gayet ehven fiyatla satışından ve mezkur yeni sistem balık yağından son derece memnun kalacaklardır. ———————————————————————— Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ———————————————————————— Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: