27 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

27 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELGRAF HAVADİSİ FEHİM PAŞA ALEYHİNDE YENİ BİR SU-İ KASD Dersa'adet 11 Teşrin-i Sani: Geçen seneki ahval ve esbab üzerine saray hafiyeleri reisi ve fırka kumandanı Fehim Paşa aleyhinde yeni bir su-i kasd vuku' bulmuştur. Dün saat altıyı çaryek geçerek, Begoğlu'nda kain Pangaltı'dan Fehim Paşa arabasıyla geçerken, Ermeni Mezarlığı karşusunda bulunan "Surb Agob" Hastahanesi'ne karib -henüz te'yid idemeyan polis ifadesine nazaran- bir Ermeni eczahanesinden, Paşa'nın arabası üzerine bir bomba atılmıştır. Bargirlerin birisi yerinde telef, diğeri cerh edilmiştir. Fehim Paşa ise dakikasında su-i kasd muvaffakiyetinden firara muvaffak olmuş ve dizinden hafifce yaralanmıştır. İnfidad, top sadası kadar şiddetli idi. Yüz metre mesafedeki camlar kırılmıştır. (Korcifin?) namında birisine aid olan mezkur eczahanede mevcud eşhasın kaffesi taht-ı tevkife alınmış, bunlardan bazıları yaralanmıştır. El-an oldukca ağır hasta olan Zat-ı Şahane'ye bu su-i kasd pek fena tesir etmiştir. "Balkan" Ah ey mazlum millet! Şu gördügünüz vak'a sanma pek sebebsizdir. Otuz seneden beri zavallı, ma'sum Türk milletinin canına kasd eden, milletin duş-u sefaletinde hora tepen ve hala da milleti bu felaketler içinde bırakarak, on sekiz yaşında bir çocuğu padişah yapmak ve Sultan Abdülhamid Han hazretlerinden sonra meşru' halifemiz, mukaddes padişahımız Sultan Mehmed Reşad Efendi hazretlerinin hukuk-u saltanatını çignemek isteyen zalemenin akıbeti, elbette böyle yedd-i intikam-ı millete düşmekdir. Biz yine: Zalimi mahv ider zaman bir gün İntikam inkılaba kafidir. diriz. ----- ⫷O⫸ ----- İTALYA VE YUNANİSTAN Ahiren Bulgarlarla Rumlar arasında büyüyen münaferet ve nefsaniyet, Bulgarlar gibi Rumları da hayli iğzab etti. Yunan hükumeti ve Atina gazeteleri Avrupa'yı hayli iz'ac etti. Bu def'a Yunan Kralı bilhassa Viyana ve Roma'ya seyahatle, Avusturya İmparatoru Fransuva Jozef ve sonra Roma'da İtalya Kralı'nı ve hatta Papa'yı dahi ziyaret eyledi. Yunan Kralı'nın bu kapu kapu dolaşması tabi'i boşuna degil. Balkanlarda Bulgaristan'a bir siyasetle kazanmak çarelerini arıyor. Matbu'atın yazdığı vesaike göre İtalya Kralı, Yunan Kralı'na hoşca muamele etmiş ve hayli ümitlerde vermiştir. Eger Yunan Kralı Avusturya ve İtalya'nın bu suretle müzaheretini kazanabildiyse, bu vaziyet Balkan politikasında epeyce tesir hasıl idecekdir. ----- ⫷O⫸ ----- RUSYA, FRANSA, İNGİLTERE Rusya Harriciye Nazırı, Avrupa'ya seyahat etti. Bu seyahatden maksad üç mes'rlenin halli olduğunu "Astrana" gazetesi yazıyor. Birincisi Rusya Japonya Muharebesi'nden, Ruslar yenildikden sonra Portsmouth'da akd idilen muahededen (Portsmouth Antlaşması) hoşnud olmadıklarını ve zaten gün günden kuvvetlenmekde olan Japon donanmasının bir gün Hindistan hakkında da fena olacağını, yani İngilizlere de dokunacağını te'min ile İngiltere dostluğunu kazanmakmış. İkincisi Rusya'nın İran'da elyevm Almanlar tarafından kırılmakda olan nüfuzunu iade çaresini te'min etmekmiş.

Bu sayıdan diğer sayfalar: