25 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

25 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

en son tazarru'muz şudur: Bu millet uyuyor zan edilmesin. Veliahd-ı meşru' Sultan Mehmed Reşad Han hazretlerinin ve andan sonra Yusuf İzzeddin Efendi hazretlerinin hukuk-u saltanatı uğrunda, yarın son bir ye's ile Allah diyub kanlarını bile dökmelerinde perva itmeyecek olan Suavi evladlarının, mevcudiyetinden her gün, her dakika emin olsunlar. Birkaç alçağın zevk ve keyfçün koca bir saltanatın, otuz milyon halkın, otuz senedir çekdirdigi gayrı yeter. Bunu unutmasunlar. ----- ⫷O⫸ ----- BU TEDBİRE DİYECEK YOK! 9 Teşrin-i Sani, Dersa'adet: Corci Paşa'nın yaveri Yüzbaşı (Manera) Dersa'adet'e muvasalat etmiştir. Yaver, jandarma teşkilatı hakkında ma'ruzatda bulunmak ve bu teşkilatın lüzum-u tevsi'ni bilbeyan ısrar eylemek içün Corcis Paşa tarafından gönderilmiştir. Mumaileyh, Sadr-ı Azam'la müşavere idecek ve ahali-yi Hristiyaniyeye silah vermek suretiyle vilayetlerde bir nev'i' zabıta-yı mahfiye teşkiline müsa'ade edilmesini taleb eyleyecekdir. Bu tedbir yirmi sene mukaddem Halil Rıfat Paşa tarafından Manastır Vilayeti'nde tatbik edilmiştir ve o cihetlerde zuhur eden eşkiyanın imhasına hizmet etmiştir. "Balkan" Şu Corcis Paşa Makedonya'da İslam askeri yerine sade Hristiyan askeri ikame idelim diye, meramını daha açık söylemiş olmaz mı? ----- ⫷O⫸ ----- NAÇOVİÇ YERİNE 9 Teşrin-i Sani, Dersa'adet: Sabık Dersa'adet Kapu Kethüdası ve Viyana Politika Me'muru Keşof Efendi'nin tekrar Dersa'adet Kapu Kethüdalığı'na tayin idildigi müstahberdir. ----- ⫷O⫸ ----- SIRB KRALI'YLA MÜNIR PAŞA 10 Teşrin-i Sani, Belgrad : Paris Osmanlı Sefir-i Kebiri Münir Paşa'yı kabul etmiştir. Müşarünileyh buradan Bükreş'e getmiştir. Dersa'adet Sırb Sefareti katiblerinden Ristih(?), Kral'ın Katibi tayin idilecekdir. Balvakçinç ve Netavoviç'den bu memuriyet Kral'ın tabib-i hususisi tarafından ifa edilmekde idi. ----- ⫷O⫸ ----- ————————————————————————— İ'LAN Rahova-yı Bala (Oryahovo) kasabasında mekteb-i ibtidai muallimligi idecek iktidarı ve evsaf-ı cemileyi haiz, ve icabında cemaat-i İslamiyenin ihtiyacat-ı şer'iyesini ifaya kadar bir efendiye ihtiyacımız var. Mahiye altmış frangla bu vazifeyi der'uhde itmegi arzu edenler, zirdeki adrese müraca'atları ilan olunur. Adres : Tırnova Mekteb-i Rüşdiyesi mu'allimi Mustafa Behcet * * * Filibe'de Cum'aönü'ndeki büyük esvab mağazası karşusunda Kalmar Kariç Ecza Hanesi : Zaif, siraceli, fakru'd deme mübtela çocuklar içün, şu mevsimde son derece nafi', tebrid usulüyle ağır kokusu mahv edilmiş, Meyer markasını hamil halis balık yağı getirmiştir. Müraca'at edenler gayet ehven fiyatla satışından ve mezkur yeni sistem balık yağından son derece memnun kalacaklardır. ———————————————————————— Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ———————————————————————— Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: