28 Kasım 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

28 Kasım 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yunan çeteleri Girit Adası'na ayak atmağa cür'et idebilirler miydi? Saded-i makale gelelim: Yunan Kralı'nın Girit meselesindeki haksızlığını, hırs ve tama'ını teşrih etmek, diğer meselelerde ne dereceye kadar haklı olduğunu göstermege kafidir. Mesela Bulgaristan'da Rum kilisaları meselesini ele alalım. Bulgaristan'da Rum kilisası ne demek olduğunu bir kere düşünelim? Rumlar ki bunca zamandan beri Bulgarlara kendi kilisalarından başka kilisa tanıtdırmayarak, hatta Bulgar kitablarını bile yakarak Bulgarları Rumlaştırmağa çalışmış; Buna karşı bin bela ile istiklallerini kazanmış olan Bulgarların kendi memleketlerinde dahi Rumların hala bu emel üzerine kilisalar, mektebler ihdas ve ihyasına tahammül idememeleri, Rumları Bulgaristan'dan koğmak istemeleri haksız mıdır? Herkes Türkler gibi uyumayor. Bulgaristan'da hürriyet var. Ahali can damarı nerede olduğunu anlamış matbuat ahaliyi her gün her şeyden, bütün hakayıkdan haberdar idiyor. Biz ise Makedonya'da İtalyanlar mekteb yapmış, Rumlar bilmem ne yapmış böyle yüz binlerce vukuat olmuş duymayoruz bile. * * * Yunan Kralı serd ve şerh eyledigimiz amal-i harisanenin husulüçün Viyana'da, Roma'da birçok konferanslar verdirdi. Şu son zamanlarda Bulgaristan'a karşı pek hasmane davranan Avusturya efkar-ı umumiyesi ve matbuatını hayleden hayliye Yunanistan lehine celb etmiştir. Fakat bu görünüşün akıbeti kesdirilemez. Alelhusus Bulgaristan, Hükumet-i Seniyye ile hem-dest-i vifak, müttehid olarak metin bir vaziyet alırsa Avusturya o kadar kafa tutamaz. Fakat eger Hükumet-i Seniyye Bulgaristan ve Sırbistan daima müteferrik veya barid duracak olurlarsa, Avusturya ve İtalya'nın, Bulgaristan işlerine bile müdahelesinden, mesela Rum kilisalarının yine tekrar Rumlara verilmesi içün Bulgaristan'a tazyike teşebbüslerinden korkulur. Zira Viyana ve Roma matbuatının reviş-i ifadesine, şiddetine bakılırsa bu ihtimal ba'id degildir. -----⫷O⫸----- § Emaret'in Atina Politika Me'murluğu'na, Çetine Me'mur-u Siyasisi Toşof tayin edilmiştir. Çetine Politika Me'murluğu bir müddet münhal kalacakdır. § Geçen ahşam Belçika Politika Me'muru (Pegi dö Toza?) şerefine Saray-ı Prensi'de bir ziyafet keşide edilmiştir. § Dün ahşam Sofya İngiltere Konsoloshanesi'nde keşide edilen ziyafetde, cümle memurin-i siyasiye hazır bulunmuş ise de Saltanat-ı Seniyye Komiserligi memurininden hiç kimse bulunmamıştır. Komiser Paşa hazretlerinin veya ma'iyet-i aliyelerinden bir kimsenin bu davete icabet itmemeleri, belki de şu ara İngiltere Sefareti'yle, Bab-ı Ali'nin arası açık bulunduğundandır. Ba'zı matbuat-ı mahalliye bu vaziyeti Almanya dostluğunun ilkaatı netayici gibi telakki idiyor. * * * FİLİBE'DE HIRSIZLIK Bu aralık Filibe'de hırsızlık dehşetlenmege başladı. Geçen ahşam da hilm ve ihtilakıyla ma'ruf, Filibe tüccaran-ı İslamiyesinden Nalbur Şükrü Efendi'nin hanesine gice yarısından sonra, ortalık uykuda iken bir hırsız girer. Hırsız, Şükrü Efendi uykuda iken odaya girer. Şurayı burayı usuletle karıştırdıkdan sonra Şükrü Efendi uyanır. Herife heman sarılır. Hırsız telaş ile pencereyi kırub kaçmağa çabalar. Şükrü Efendi'yle birlikde bağçeye kadar itişerek çıkarlar, beş on dakika kadar boğuşurlarsa da, uyku sersemligiyle kendisini toplayamamış olan Şükrü Efendi'nin elinden hırsız bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: