22 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

22 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— kaplamıştır. Tahtezzemin işi İNGİLTERE VE HİNDİSTAN zi Hindistanda millt vahdete mani olan en mühim amil dindir Bununla beraber Hindistan Şarktaki, bilhassa Türkiyedeki teceddüt cereyanından ibret alarak yaşayacaktır Hihenür en ipti Balmaktadır. Cİstikiar Maefhumlar onun dairei rüyetinden pek Kazaklır. B mefhamların denp ettirakti Ferdi tedakârlıklar, fab'an Botbin e- dan, hazür ve rahalını her şeyin Cev Kinde addeden cahillerce takdir. bülel edilmemektedir. Sonraş her yeyim Tevkinde olarak, Mlertler arasına derin bir din ve zümre Kavemeti hai olduğunu Avrupa mü- Kelekkirlerinden birisi y sürelle izalı ediyor: 'i vahdeti temim edem müstekar Buna makabii, çayet karışık, — fakat | yaşayan ve esasli temeller üzerinde ka- Fulmuş içlimst hir sistem vücüde ge- irdiler. u sistem Mrahmanizmden ve kast usülünden ibarettir. Hiniler bu gislemi müceddlk olsun, Fatih olsan - eai kaldeler çıkaranların veya idareler li bunlara kabul ettiemek isteyenler » l küflekne karçı bir soadl ahenin ol Mak üzere kodular. » Yüksek addelünan Bazi dini ve Içti aai esaslar Nindistanda İnkişaf eder ge müvakkat bir raman için orada hü- Kimt olur gibi görünür, meselâ: Budu- Binin; bir anmanlar pek küdretli Khdarlar tarafından kabul ve hima- ge editmiştir. Ayni samanda diğer bir | Harikmk- (Caynizm) de intişar etmeke, Başlamış; fakat bunlar Brahmenlerin Hahakkümüne ve kask asulünün şid- Getine karşı bir isyan fikrinden mül- Temvolemuşlardır. Her üi tarikat insan. Jarın ve kadınla erkeğim masavatını İ Hün etimişlerdi. Ahali pazarında b taz | Fikatleri reddetmek içim ha kadarı kâz Hidi; Hindistan Budizmi kendi tçinden | ! İz 2ERERBEEŞ :— ' ER.tezEf HT | H I%E " İ ! i! b B &"i GERE "î'ıi!: -i BözgükeEceresEsczei b z E B .[ SÜZDERRULELKZERERİĞİ İ Eİ kadar inttidat etmektedir. Sey- Vüp, geçtiği yerlerde: hiç bir gey birakmamıştır. İnsan ceset- İöri: ve enkaz. denizin satkını yalmaz ahalimin. beşte hirt taratından Kabut edikaşlir; Mirketiyanlık hemen e Biç ir .memiş, buna mukabil - Kast wsalüi — İslkmların ve birleti Şanların arasına da tulül etmiştir. Hulasaz Diğer bir mubarririn dedi gübiz elindietanda bunca müccddi ua İstilâlar ve sülüleler, bunca in Kaltplar geliprkeçmiş, fakat bir tek mü- miam ve kast malüdür. (27 İşle bunun içindir Ki Büyük Gandi tüle ” bu mücaseseye karşı açıktan acı- a hareket edememektedir. Beyanatı züm birisinde bu büyük müteceddit di- için feda elmemiz Avrapa muharrir ve mütelekkirleri- 'nin Hintlilerin bu mükavemeti karşı: sında ihzar ettikleri cali meftaniyet- Tei neye müstenittir? Bunen istililara, öllklelere, Mmükavemet eden Hindüizm nihayetün- nikye ne temin edehiimiştir? Üç yüz Sörmi milyonlak muazsam bir kitlenin Süyasi esaretinden, içümat Kületinden Hihadd payan nifak ve şikaktan ve insana istikrah veren itiyatlardan haş- inkılâplara, teceddütdere aiyet hayatı iukârdlan ve yaramağı bir feninlik olarak telâkki etmekten 'maz Tettir. Hrahma ve” Buda, hu hussla müttehittirler, İdenl yaşamaktanı kur- Kulmak; his ve tdraki öldürmek, fenaya | dalmaktır. Brahıma e Buda arasındaz Kt esaslı fark Iasanları bu idenle götür ecek yolları taşindedir. Biri bi bir yüsüller, cismani işken- celer, kurbanlar, ibadetler, bazan müs- fekreli, basan müthiş itiyatlar tavsiye ediyor. Diğeri ise, murükabe ve melsin Gerkiyesini dereih ediyon Hiç şuphe yaktur K berikisi daha yüksek dahıx in- Ganidire. Falant “netlce itibariler bu. da Gteki Kadar öldürücü, ve yıkıeı değit Ha HEDERER A & 10t Garin Ha 5a Mel Satm 1 ize vüR aazer li. e 50 Sükmm K Hi & ae Hi Halkın - yiyecek ibtiyacı, ci vardan yapılan bütün yardım- lara/ rağmen tamamila temin edilememiştir. Dağlara ilica cden - halk; heyelân yüzünden oralarda ba- rınamamaktadır. Viyecek ihti- yacı içinde kalan halkın mikta- ' 10,000 kişi tahmin edilmek- tedir. Bir heyeti sihhiye gönderitdi Ankara 21 | Telefonla | — Hilâlahmer merkezi umumisi, Rize havalisine. miktari kâfi dokter ve cezacıdam mürekkep bir-heveti sıhhye gönelermiştir. Reşit Saffet Beyin de malümatı alınacak İrtişa mes'desi tahkikata devam edilmektedir. Dün bir kaç şahit -dinlenmiş ve imevkuflardan bazıları şahitlerle müvacehe edilmiştir Kocaelt meb'usu Reşit Saffet Beyin beyanatı üzerine müdeci umumiliğin bu hususta tahkikata başladığı - yazılmştı. Bu tahki- kât hakkında- müddelumimilik tadesi 'Bu hususta Reşit Saffet Be- gövmülüeüt “atrucietloki . ancağı haber verilitektedir. Şehir işleri Emanette parasızlık h bek aa para tetrik edildiğim Yanlan faksımde her datreye 'ancak dediye müdürlerinin bu kadar Kazgısında eneri bağlı katmaz vinin Gamirme yakında. | başianacakar Heybeliada su deposu ikmal edildi Heybelide gehremaneti tarafından inşa eöllmekle olan yeni su deposunun aati Haai edilmiş ve boru teslmtma bunian Kaşlır; Meybelide bundan svvel iuşa ci p olan 40 tanluk bir deva — metcullar Feni nşa edilem 100 tonlük depolle Heze ellde 140 tanlük S deporü tesie eaünüş aluyor. Bezrisetain İdaresi bugünlerde #leyhe- tiye meccanen Kimalı aa gakline, baş dizacaklır. Terkos şirketi direktörü Aslanbulun u fhtiyacımı temin:için ha- maranan ge ee hakkında imbha v Birkeli Direktörü M Kactelno Ankaradan Telirimize çelmiş ve Süm Tarkos Gölüne lderek dellişatla bulanmuştur. | Fırınlar ve esnaf teftiş ediliyor. Şelriiirdeki firinlar — ve çıkarılan ek. mekler hakkında Şehremanelne şkkyet- Te ai olmuş ve Eatanct çe mühtellf tırın Jardan zümüncler celbcallerek telikata başlanmışlar. — Şehremaneti şehrimirdeki darınların sıkı bir sarebte teftiş edilmesine İlise ve mont datan esneftan 18 kişi Hmanelçe terziye ( Balarköy » Yedi kule yolu Bakküy ile Yedikile aramındaki şcae- nin Taşaatı ilerlemektedir. Maslaktarı İ dümyeye kudar vlaü şese de safal ularakk |iaga edilecektir: Yerebatanda inhidamtehlikesi yok, Şehremaneti Fen Hey'eti tarafından Ve zebatande fetkikat - yapılmış ve tnhidam tehlikesi almadığı anlaşılmışlır. bu civanda ati tahldam olatEır anlaşları bam evler Tmanetçe yıklrılacaktır. etrafındaki | makamı çok ketum davranmak- W Talebe birliğinde ) Kongrenin yarın içtima takarrür etti Doğru değil mi? Geceleri doktor lâ- zım olur da dişçi olmaz mı? B z e | aa Yi serenuma z HLA M geee Haai K zzşl K aç Barciz Gi BSiLla Tam AT TEZAĞ Drsdtüalsi Ke z e Tn (aa | ada Velii YO YoK Kİ aaumallı bi aöşelnalinsi merenl ü li Dllir N v a. glll edenalesnmrede i Tzevma, çekenler — vardır. Acaba ait Yi Fen fakültesi talebe cemiyetinin: St makamı cestecler çit (| ir izahı çinin açıkı buundurülmasının Y Yieaz olunun mukarrerat münasebe- Yecbari — Tutalmesi — ekânsez (| nakizair Mçuklr lumeda gakllee a eimemiz a zz ee e ee a (e Ekmekteki ihtikar — | Bir kilo ekmek fiatı bir kilo buğdaya müsavidir . TERlNlA ökmek üKü Şimatkinden bir | ll SYA Ve Sasaş. d İnc Kanş dahür eöSATaain halkandı | Kaee Tn Te Hlitnde ge. et a esalalna sülasamrsen |ai zi a mle b gan SRSİZ |a el saar sun Dak Kazaaas aa daamel Banaaan Te se mw ederim. efendim! Fen Faküllesi Talebe ce- mmiyeti reini : Ekrem Vilâyette Silivri Kaymakamı ile bazı me murlar hakkında tahkikat nn dökedür Vai veki Muhittn mey gn şekiml den Kamerturgara çlimişür. Kimemar” güzda yeni bir umümi dümader aruldılı Şinetle Mühtilie Bey bu Güpenaei tlş Bir şirket kazanç dirmek TÇi Tüşvel Tatanbu Denlerdartığı bir şirkett ae a Binr söylemektedinler Bu kabul di |Ç Sertle mer'elesi hakkandak ahi bile radakt ft bagünkü buğday Slata | TÇ Grele BKŞ senevi yereceği Kaek bin lra vergişi on I4 Bin lira Ka Giklrmek üzere tabrilat yapulı ve bam Memurlare de vanun Temini If Tüşmet. Teklit ettiği anlaşılmışar. huRday flstlariyle ekmek Navan ara- ında çok fark vardır. Bu azim fark nereden çıkıyar? Alâkadariz ekmeğin | e ekmek fintı arasındakı fark kadar | olamaz Banun için bugunkü ekmek zi | atlarında mahsus derecede bir ihtlikâr olduğu muhakkak addedilebilir. Tüğor tazartan bir çuval undan kan ekmek miktarı itlafı da deram etmektedir.. İstanbul meb'usu Hüseyin | Sekiz -dilenci - mahkemeye verildi B. b iddiasınde masirdir. Meb'uslarır | - Dilenellik ettiklerinden dekye sabıtama Tz İatambulun ihüyaçlarını tetkikleri | yakalanan dör kadın ve dört encek dün esmasında bu cihet ! nakkında G bir| Sullanahmet Sulh Cema Mühkemenme ve- İkarar verecekterdir. Tilmiştir. Müteferrik inhisarlarda Pçeteye gidecek murahhaslar- || 32 Temmüz 1929 STumhuriyet?53) Pasamesb di Tomasur man Bugünkü dahili va- harici haberlerin hulâsası Yunanlılarla- müzake- ralın inkıtar 'ürk — Vunan” müzakeratının resmen İakitan uğraması üzer hükümetimiz alacağı tedabir. a dik olarak Vunan emlakine vaziyet edecektir. Dün Ankaradan avdet eden Vanan murabhasları, vaziyetin nezakcti hasehile, her angi bir Deyanatta — bulanamıyacaklarını | — < söylemiğlerdir. Dahili İman çirketinin - tarifesi - küçük bir farkla ipka edilmiştir. $ Müddel umumlik Reşit Sakk Teti Heyin irtişm. mes'etesihake kındaki beyanatı üzerine bu hu susla malümetinn - mürmenat ede- cektir. V $ Vdi Vekili - Mühiddin Bey Kemerburgüz / dispanserini teltip, — ; Kemerburgaza gitmiştir. a Şubesi mezanları dün $ Of havalisinde, heyelân ve seylâp. felketi devam: ediyor. iahmer, İelüket sahasına bir ahhiye göndermiştir. $ Ankara yangınındaki emlak zararı 2,606,500, —emtn — zaranı 815,000 tirmdır. $ Masırlı. futbolcular dün şebe Timize gelmişlerdir $ Talebe Birliği kongresi yarın. toplanacaktır. Harlet “ramsız meclisi meb'usanı kabi- 'neye beyamı itimat ederek Pran> sanın Amerika ve İngiltereye olan hakkındaki İtlafanmeleri tasdık ctmiştir. & Hamburgta komünistlede za — bita arasında bir çarpışma olmuş bir polis yaralanmıştır. $ Lahorda Himt siyası fırkaları gelelerinden dört ve bunların v Tahtarlarından — yedi - kişi teykit edilmiştir. EİP İ ie — g mararaş Hüğlakmeslüde bir Remaya gilmiş olan sabık, — Kkigan. Kenlı Amanullak hanın etradı silesine Gem birinin verdiği malümata nazaraız. VAmanullab han İtalyanın iklmi ahati |araisi Eiganisimna pek baria bir sureta HSDAĞ VN İKCANi | (Türüig Kulüb) ün tenezzühü İ aa ada | 7Di seyyahin, cemiygti, vemanmann Mit yapılacak we şebekeler çoğaltılacaktu. H'“ :: TU Davetar, Içtimalar memamr Ulümu Âliyei Ticariye Son Fırkada C.HEF. merkerinde yarınki çaya sınıf talebesine Veda teneztühümüz 2/7/920 meb'uslar davet ediliyor dera edileceğinden bilümüm arkadağ- | — varın. sant 1md CHL . Merkei nde| Jarın saat 720 da köprünün Boğaziçı | bir çey verilenek ve et ve Küzim Paşı- iskeleinde hazir bulunmaları rica O- | arır Huzurlarınla Firkann geni ah | Tunuz, zun Kü amlacaktır Gazi Hz. ve inkılabımız hakkinda | kiymettar bir-eser ürk mühiplerinden olan — Pransız mahaerirlerimden P. Jean Mella <aimi: Kemal yahat Türkiyenin yenile; dirilmesir unvamı ile kaymettar hir ecer neşretmiştir. a ever, Gazi Hin. nin bir dercümel hali e başlıyar. Maharrir eseriide Türküyenin sUklâl harbinde Yananlılara karşı kamndıtı rateri ve W Kartlarını cemiyet Yazhane a Taanbullar bulamnil et bir tetkik neticesi mahlasar Camburiyetik süreti Hanını ve bandan 'vicnde getirdikleri ahat ve e düleri mun — szadıya öi etmiçti Pransa — mümastbalına ve İKi millet Son seneler zarfında bir kat daha tak- viyet bulduğunn ve Türkiye de Fransız, Mmedeniretinin mühim bir rel a elti Hini beyan etmiştir. aü Jcan Mella bu eserde Gazi Haz- retlerile ricali hökümetimizin muhte Hİf mümasebetlerle vaki colam beyanını | darını naklederek fikirterimi bir Kat 'da. | Ticaret ve. şehbenderlik- şubesi. mezunları Ortada oturanlar müderris Kenan, Mekki Himmet , Muammer dödeen- Haa Te tameğa aa a Ürekme li Triaaik | ae GN L SA SK azes y daraa di A ŞŞ Z S SARAAN A ae Saamlanan. | D POllste , ve vam darak çenmekle oldeşendin Si D aai Te AT üeegermei çe yarerre d — M aamaeı n aa Her İki şubenin bir kasıı — memurları Ankaraya gidiyor e İi geee n T Pol ııl'ır—.' vırlı—ı a oltan | müsteşarı Numan Bey, bu gün onferanslar bitti | gekrimizden Ankaraya gidecek- eee - SN Beremmela çim Kiaayet gn | ) Başvekil İsmet paşa Hi düne imanbul mebum Satklsttin Bey tara | 4€ İindan Foti müdür ve müsrimen e | tin de,, akşama doğru - yaverleri refakatinde. Yakacık. tarafında atla bir gezinti yapmışlardır. palas otelin naldetmiştir. Vekil B. bir müddet dâha şehrimizde kalacaktır Karilerimize, muhtelif | mubayaatlarında tenzi- Iâttan istifadelerini te- min içim(3) kupon neş- rediyoruz. Bu kuponları ayrı ayrı | kesip, intişarları günü, listelerimizde münderiç, Ka tevrik etmişti Cemir Valil umumüliği sabık kalemi İmakeus müdürü ve Framtanın Suriye devkalde kömiserliti sahık müdürle- bir muharrirdir. Raşit, mektep müdürü Hüsnü, müderris Zühtü, Vehbi ve muallim, Hamdi Beylerdir. Mezun efendilerden ayakta duranlar Kadri İbrahim, Osman, Hakki, Nusrat, Cevdet, Ali Rıza, Seyfi; Kemal: âmi, Ahmet Cemil, Fuat ve Nimeti Beylerle, ön sırada oturan, iya, Vasfi ve Yekta Beylerdir. beğendiğiniz üç muhte-

Bu sayıdan diğer sayfalar: