7 Mayıs 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

7 Mayıs 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 Mayıs 1930 ^ '• Cumhuriv* Bursa muhabirimiz Musa Beyden bir mektup aldık. Bu mektupta aynen deniliyor ki: TBfrfntf tutulacağım »öylemiştir. HindisŞhremaneti vekili Rami B. nefden birine yazdırdığı bir beyanna tan'da vaziyetin vahim bir şeriyatınızdan pek memnundur. anlaş « Hakikaten ben Cumhuriyet gamede taraftarlarını mücadelede kil alması üzerine bir davet ve teşvik etmekte, ma hasıl etncek için son bir zeteninden başkasım okumam. OTekaüt maaşı ve tahsisat*t devama istiklâlin fedakârlık göze alınmak gayrette daha bulunup bulunulmı nun takdirkâr ve perestişkârıyım. larınm verilmesi için Majj| sızın elde edilmesi mümkün olma yacağına dair sorulan başka bir su Agâh Beyin zorla getirilmesini lâf liye yeniden bir tamim J dığını söylemektedir. ale M. Bnn şu cevabı vermiştir: olsun diye değil; Agâh gelsin de g'önderdi | Karaşi'de vaziyet çok gergindir. Hükumetin bu mes'ele hakkındaki meclisimiz şenlensin diye söyle • Şehrin en işlek caddelerindeki bisiyaseti Hint'Ii reislerden mürek dim.r> Diyor ve bu sözlerinin size Ankara 6 (Telefonla) Mül% nalar Hint'Ii ve İngiliz askerleri ta kep bir konferansı içtimaa davet yazılmasını bendenizden rica edi%' hak ve hususî bütçelerle idare rafından muhafaza edilmektedir. etmekten ibarettir. Peşaver'deki Vor... ilâ... % edilen devair ve müessesatta ça Şehrin sevkülceyş itibarile mühim j hükumet memurlan vaziyetin inBu sözlere nazaran Emanet avu* t lışan mütekaitlerin tekaüt ma olan yerlerine mitralyözlü asker kişafını dikkatle takip etmektedir. katı Bey iki yüzlü bir zattır. İki M. Benn, 4 nisanda Hindistan'da nizlü demekten maksadım, riyaü f aşlarile fevkalâde tahsisatlart ler ve potisler ikame edilmiştir. Nasvari 6 (A.A.) Gandi'nin bulunmakta olan fngiliz kuvvetleri kâr demek değildir; bilmem na»ıl Madrit 5 (A.A.) Bir çok tıbbiMadrit 6 (A.A.) Darülfünun Ş nın verilmesi Maliye Vekâletin' w ce tekrar mülhakata tamim e taraftarlanna riyaset etmeğe Gan mecmuunun 59,700 kişiden ibaret »Övliyeyim, yani iki cepheli bir zat:' yeli tıp fakültesine girerek binanm müderris ve muallimleri meclisi va \ di tarafından memur edilmiş olan olduğunu da sözlerine ilâve etmişüstüne kızıl bayrak çekmişler ve ziyette bir değişiklik olmadıeı müd i\ dilmistir. Kari Rami Bey r avukat Rami AbbasTyabji yeni vazifesine baş tir. yclda çalışan kaldınm amelesini detçe Darülfünunun kapalı kalmaBey! lamak üzere dün akşam Nasvari'ye Kalküta 6 (A.A.) Yerlilerden nlerini bırakmağa mecbur etmiş sı hakkında Darülfünun Emmi taKari Rami Bey, kendi rivayetine" gelmiştir. M. Pandit Mohilal Nehmürekkep bir grup hafif trenler nazaran, gazetemizden başka galerdir. Vak'a mahatline gonderilen rafından verilen kararı tasdik etru'y* gönderdiği bir telgrafta cu servicine mâni olmak istemiştir. jandarmalar fakülte binasını kor miştir. zete okumiyacak kadar, Cumhurimartesi veyahut salı günü toplana Polis müdahale etmiş ve her tarafdon altına almıslardır. Bunu gören Madrit 6 (A.A.) Dün toplaet'in tiryakisi bir karidir. cak olan kongrenin tahrir hey'eti tan atılan muhtelif mermilere ma talebe dama çıkarak kiremitleri nan Nazırlar meclisi vaziyetin e Rami Bey ite, birinci «Ankara 6 (Telefonla) nin Calâlpur'da içtima etmesini ruz kalmıştır. Polisler,! evve're ih tıfAvukat sökmüşler ve jandarmaların üze hemmiyetinden dolayı bir takım isbir avukat olduğunu göstermek, teklif eylemiştir. ıHa Vulunf'u''*'»" «o«' > ha"' üze rine atmışlardır. tisnaî tedbirler almıştır. Vaziyetin Fransız ve îngiliz Dayin Hint işleri nezareti mütteşarının iehremanetinin kendisine verdiği rine ateş açmışlardır. 15 yerli yaFakülteden dışarı çıkmak istiyen çok vahim olduğunu hükumet er Vekilleri Mösyö Dekloziyer ücretleri hakkettiğini isbat etmek beyanatt diğer bir talebe grupu da jandar kânı da gizlememektedir. ve Vayt bu akşamki ekspres Londra 5 (A.A.) Hint işleri ne ralanmıştır. Şehrin bir cok yerlerinde mateır* ve Emanet erkânının teveccüh ve maları taşa tutmuştur. Bunun üzeNazırlar meclisi mekteplerde ka le İstanbul'a hareket etmiş zareti müsteşarı M. Benn, Gandi' ?ününün tatbiki dolavısil" bir cn'1 muhabbetlerini kazanmak ve aşarine jandarmalar silâha davran • rışıklık çıkaracak olanların şiddetlerdir. Dayin Vekilleri dün nin mahkemeye verilip verilmiyece kargaşalıklar olmuştur. Avruoa'lı ıda izah edeceğim diğer bir sebep mışlardır. Nihayet talebe gene fali surette cezalandırılmaları husu de hükumetimizle temasla ğini anlamak üzere Avam Kamara 400 polis ile zırhh otomobillere için pek sevdiği gazetemiz aleyhinkülteye çekilerek kendilerini emsunda mektep idarelerine azamî sında sorulan bir suale verdiği ce binmiş askerler sokaklarda kara de ağzma geleni »oyliyen bir avuniyet altına almıslardır. Vak'a esrında devam etmişlerdir. teshilât gösterilmesini de kararlaşvepta: Gandi'nin mahkemeye sev kol gezmişlerdir. Bir çok polislerle kat... nasında yarah düşenler fakültede tırmıştır. kedilmiyecegini, 1827 tarihli ni kıyam erbabından bir kaç kiş ya Ona sorarsanız muhabbet başka, tedavi edilmektedir. Darülfünuna zamname mucibince mevkuf ralanmıstır. Hükumet, sükun ve intizamı, her azife başka diyecektîr. Gerçi ve fakülteye mensup olmıyan bazı mahkemede aleyhinizde fena haV« anasınn da bu nümayişe iştirak et* ne bahaya olursa olsun, muhafa Tatbikatta mükellefler lehide atıp tutuyorum amma içim de tiği zannolunuyor. Nümayisciler, zaya azmetmiştir. Cumhuriyetçi ne bir çok teshilât anıyor. Ne yaparsınız vazife! CeKralın resmini pencereden sokağa lerden M. Domingo'nun 8 mayısta yapılmıştır atmışlardır. 20 kadar kimsenin ya vereceğî konferans menedilmiştir. abını verecektir. ralandığı bir de tıbbiyelinin öldü Bundan başka Cumhuriyetçiler taAdalar için bir orta mektep lâztm Hükumet e cit bir orman davan Filhakika avukat Bey, mes'ul Bulgurpalâs sahibi Habip B. merhum müdürümüzü o kadar seviyor ld ğii söyleniyor. Darülfünun binası rafmdan yapılacak konferanslar iAnkara 6 (Telefonla) Karanç Geçenlerde Bakırköy çocuklannın önünde takım takım toplanmış olan le diğer merasime de müsaade e vergisinin tadilâta dair lâyîha Hey' sıhhat ve hayatlarını korumak için İlk tarafından Arif Beye ondan da bir şir onunla yarenlik etmek için, zavaU kete satılmış olan Kınık ve Pamuklu talebe yoldan gelip geçenleri taciz dilmemesi karar altına alınmıştır. eti Vekilede müzakere edilerek mekteplere bir veya iki sınıf ilâvesi Dede ormanlarına ait hudutların tah lıyı belİci ahirete kadar sürecek etrrektedir. Hükumet M. Unamuno'ya Sala Meclis hey'eti umumiyesine sevke lüzumunu yazmıştık. rifi ve sair suretlerle hükumete ait bin bir seyahate mecbur etmek istiyor* Dün Adalar karilerimizden de, ayni Nazırlar meclisi saat 19 da topmank Darülfünununa dönmesi için dilmistir. Lâyihada mükellefler le ihtiyaç ve temenniyi izhar eden mek lerce dönüm ormanm istirdadına ait Rami Beyin Cumhuriyet ve Agâh' dava neticelenmiş ve hükumetin hakkı hine tatbikatta çok büyük teshilât emir vermiştir. lanacaktır. Beye karşı gösterdiği bu büyük tuplar aldık. Binlerce nafusn olan Ada istirdat edilmiştir. ıı«»HiııiHiiMllımiltltl1lll!lll!llllllllll!IIIIIUINIIinilllluıııııımuu,m.m. vardır. Kanun lâvihası Meclisin bu muhabbetin sebebi şudur: larda bir orta mektep yoktur. En yakın içtima devresinde müzakere ve intâli mektepler Vefa ve Kabataş'tadır. Geçenlerde bu sütunlarda yaz taç edîlecektir. Ticaret Odaları kongresi Kışta kıyamette yüzleree çocuğun İsmıştım. Emanet avukatlarına gaDijrarıbekir hattında Ticaret Odaları kongresinin evvelki :eteleri her gün gözden geçirmeletanbula gelip gitmesi çok tehlikeli bir şeydir. Bu sebeple tahsilde kalan küçük günkü içtimaında ruznameye dahil me rini ve ikamei davayı mucip her ferşiyat ler olduğu gibi her şeye rağmen İstan vadı tezekkür etmek üzere teşkil edilen türlü neşriyat üzerine hemen mahAnkara 6 (Telefonla) Fevzipaşa Mukarrerata her devletin. bul'a inen yavrular da tehlikeye maruz encümenler dün faaliyetlerine devam Diyanbekir hattında 142 inci kilometYunan.Başvekili Lozan mııakemeye müracaat ve her defasmda mütesaviyen iştirakini reden 252 inci kilometreye kadar ray dur. Adalar manzumesinin merkeri va etmişlerdir. hedesi iki millet tarihinde bir Hakkı Nezihi. Zühtü, Cevdet ve Muh onar bin lira zaran manevî istemeferşiyatı bir haziranda başlıyacaktır. ziyetinde bulunan Heybeli ilk mektebine istiyoruz manevî istasuon teşkil etmektedir orta mekteplerin bir ve ikinci smıflan lis Beylerden mürekkep encümen Tica lerini emretmiş, zaran Ziraat Müsteşarı ret Borsalan hakkında verilen takriri hükmettirmek kabil olursa alınadiyor Cenevre 6 (A.A muhabiri) Murah Ankara 6 (Telefonla) Ziraat Müs ilâve olunursa hem okuyamıyan çocukhasımız Münir B. emniyet komitesine teşarı İhsan Abidin Bey perşembe günü ların cahil kalmamaları temin edilmiş müzakere etmiş. ve ihracat üzerine mü cak paralardan avukatlara da hi»essir olacak maddelerle muamele yap se verileceğini müjdelemisti. İşte Atina 6 (Hususî) M. Venizelos Ay malî müzakerat projesi münasebetile İstanbul'a gidecektir. olacak, hem küçüklerimizin hepsi külnaroz'a gitmiş ve kendlsine pek hara Türkiye'nln noktai nazarmı izah etmişfet ve tehlikeden kurtarılmış buluna mıyan Borsaların lüzumsuzluğuna ve onun içindir ki, Rami B. her gün bunların yerine mahalli belediyelerin retli bir istikbal yapümıştır. Oradaki tir. Münir Bey Türk hükumetinin düncaktır. Bakırköy ve Adalar semtlerinin nezaref ve murakabesi altında pazar aleyhimize yeni bir dava ikame baş keşiş tarafından irat edilen bir nut ya sulhunü takviyeye hadim tedbir ve bu çok vazih vaziyetlerile maarif idare yerleri yapılmasını muvafık görmüştür. jdiyor ve kendisine kullivetli hhr ka mukabil uzun bir nutuk söyliyerek plânlara ne kadar büyük bir ehemmiyet si ehemmiyetle meşgul olmalıdır. para kazanmak imkânını hazırlaPetrol kumpaıyalarımn Mersin milletin vahdetini temin için her şeyi atfettiğini beyana hacet görmediğini ve MAARIFTE dığımız icin de Cumhuriyet'i diğer Ankara 6 (Telefonla) Yalova debinaenaleyh projeye hükumetinin esas limanından şikâvetleri yaptığını, fakat sonradan kendi gözlerini Mimari talebesi Milâno'ya davet itibarile mülâyım olduğunu söyledikten relerinin menba ve mansaplarında tatgazetelerden çok «eviyor. Petrol kumpanyaları Mersin limanınkendileri çıkardıklarını, Meriç'e kadar sonra cemlyete dahil olmıyan devletleediliyor da tatbik edilen yüksek tarife hakkında hirat yapılması, bataklıkların kurutulimtidat eden şimdiki Yunanistan'ın hu SON TELGRAİfcJ^lf İspanyajda isyan Mütekaitler Hindistanda galeyan Büyük mucahit Gandinîn yakf ığı istiklâlateşi Hindi ayaklandırdı tHEM NALINA MIHINA Para aşkı! "1 Cumhuriyet istiyorlar Tıp fakültesine k?zıl bayrak çekilm ş, Kralın resmi parçalanmıştır Dainler Vekilleri bugün geliyor Kazanç vergisi M. Veırzelos dost Emnü selâmet koluktan bahsediyor mitesi ve Türkiye Yaiova'da tathirat işinin ihalesi rin mukaveleden hariç tutulmak isten ması ve sair inşaat Nafıa Vekâletince Ahlren şehrimizi ziyaret eden MHâno İktisat Vekâletine şikâyette bulunmuşdudu hazırası dahilinde büyük milletler mesine itiraz etmiş ve bu kabil tedbir mimar Yahya Ahmet Beye ihale edil mimari politeknik mektebl talebesi ve lardır. Mersin liman inhisar idaresi teşailesi arasında şerefli bir mevki işgal et ve plânlara Türkiye'nin dahil olabilmemuallimleri namına mektep M. lüğün kil edilmeden evvel bir tenekenin va meğe kâfi geldiğini söyliyerek şu suretle si için de onlarm ihtiva ettiği taahhü miştir. Maarif Vekili Cemal Hüsnü den Güzel San'atlar akademisi M. lü purdan karaya çıkarılması 3 kuruşa sözune nihayet vermiştir: Muhittin Bey geliyor malolurken şimdi 20 kuruştur. datı harekete koyacak müzakerat ve Beyin bir mektubu ğüne bir teşekkürname gelmiştir. Bunda Tarifeler tenzil edilmezse kumpan t Bize artık harp lâzım degil. Mev mukarrerata Türk hükumetinin müsaAnkara 6 ( Telefonla ) Istanbul gördükleri hüsnü kabul ve misafirperMaarif Vekili Cemal Hüsnü Beykii iktidara geldiğim zaman, kiyasetini vatı tamme dairesinde iştirak hakkını Şehremini ve Vali Vekili Muhittin Bey verlikten pek mütehassis kaldıklan be yalar depolarını İskenderon'a naklededen dün bir mektup aldık. Bu mekşahsan yakından tanımak fırsatını bul haiz bulunması şartı esasî olduğunu ifa bu "'""^mki ekspresle İstanbul'a hare yan ve akademi mimari talebesi Milâ ceklerini söylemişlerdir. tup Darülfünun mes'elesine ait, ve Borsa hareketleri ket etti. dufum, Turkiye Başvekili tsmet Paşaya de etmiştir. no'ya davet edilmektidir. Vr refîkimizin neşriyatma cevaptır. İngiliz lirası dün Borsada 1034 karuşBir devletin harpte bnlunan diğer bir yazdığım gibi, Türkiye ile olan uzun Franttz sefiri ta açılmış ve 20 para tereffüle 1034,5 Mes'ele şudur: davamız, Lozan tnuahedesile dahi devlete yardımı meşrn olabilmek için Ankara 6 (Telefonla) Fransız seolsa sureti nibaiyede bitmek lâzımdır. nazarında bu yardım eörecek devletin firi bu akşamki trenle İstanbul'a gitti. Besim Beyin intiharı haberi arasında muamele gördükten sonra akDarülfünvnda yapılacak ıslahat şam 1033,5 kuruşta kapanmıştır. yanlış Son harp iki komşn milletin tarihinde hakikaten hüâfı ahit bir tecavüz kurMüessesata verilecek prim Ünifiye ise 138,5 ta açılmış ve 138,25 hakkında geçenlerde «Milliyet» te stasyon teşkil etmeli, iki millet arasında banı oidnğuna kanaat edilmiş olmasını Dün. Kilis gazetesinden naklen sabık te kapanmıştır. bir haber nesredilmisti. Maarif VeAnkara 6 (Telefonla) Müesseselere yeni dostluk ve mütekabil hürmet dev istilzam ettiğine şüphe olmıyan Kellog Mersin meb'usu Besim Beyin intihar kâleti, bu haber hakkında, AnadoSelânik'te bir ierçi acıhvor misakının dahi bütün duveli akidenin verilecek prim nisbetinin tesbiti bayri açılmahdır. ettiğini yazmıştık. Bir müddet evvel Selânik konsoloshanemizden dün Tilu Ajansı ile bir tekzio neşretti. Bir müzakerat ve mukarrerata iştirakini ramdan sonraya kalmıştır. Bu hususta Türkierle davamızı Avrnpa kısmın zarurî kıldığını ilâve eylemiştir. Komi fikirleri sorulan bazı müesseseler henüz Tarsus'ta Besim Beyin evi tutuşmuş, caret Odasına gelen bir mektupta ey kaç gün evvel gazetelerde intişar bütün ailesi feci surette yanarak ölmüş lulün 14 ünden 30 una kadar devam et eden bu tekzibe, refikimiz (Tekzip da kazandık, maatteessüf Anadolu'da te, Türk tezini esaslı surette tetkike cevap vern'emişlerdir. kaybettik. Bugün vaziyet tamamen va şayan c^rmfistür. ve zavallı Besim Bey bn haile karşısm mek üzere Selânik'te beynelmilel be hastalığı) sernamesi altında mukaYeni lâyihalar zih ve muayyen bir şekilde önümüze da seyirci mevfciinde kalmıştı. Ağır sinci bir serçi acılacaih bildirilmis ve belede bulundu. Yeni Romen Sefiri Ankara 6 (Telefonla) DahiHye me yaralı olan son çocuğunun da vefatı memleketimizin bu sergiye iştiraki eçıkmaktadır. Dahilin ve haricin itiraBükreş 6 (A.A.) Resmî gazete, M. Cemal Hüsnü Beyin mektubu işte zatına rağmen vakıaları kabal ederek murin teşkilât lâyihası bütçe encüme üzerine intihar ettiğine çok müteessir Carp'ın Ankara elçiliğine tajin edilmiş ^'i mukpbelej'e cevaptır. millî mÜGaâeleyi terketmek evlâdır. ninde ikmal edilerek Meclise gönderil olmuştuk. oldnğunu yazmaktadır. Memleketimiz 15 milyon nüfas besliyemiştir. Muhtelit encümen tekaüt kanuŞeker kamtsı ziraati Kurban derilerini ve bar; Ancak bu cevap bize dün akşam Fakat dün, İstanbul'da bulunan Becek kadar vasidir.» nnnun muzakeresini bltirmis. gibidir. vas'l olmuş ve esasen dünkü MiliAnkara 6 (Telefonla) Şeker kamısı sim Bey bizzat bize telefon etti. saklannı Tayyare cemiyel vet'te de aynen intiş\r etmiştir. )r A'nan <fonar~ n Siraçoza'da ^e^'tîkaf'n »«Kin nfi*»Hi5cı« h\r av daha Bir celse daha yapılarak kanun bir defa Ke«f"* >in büvük bir ves lcinde olıtnkSlragüza 6 Şüezvig Holştayn ve tetkikata devam ederek ve bir rapor ha daha gözden geçirilecek ve Meclis heye la beraber sağ bulundufunu öğrenmekî I Bu itibcrla ayrıca ine lü»um tine veriniz Hessen Alman zırhlılan buraya geldiler. zırlıyarak Vekâlete takdim eylivecektir. ti umumiyesine sevkedilecektir. le biz de memnun olduk. lik. 1 KALBİMfrJ SUÇU Vazan: MAHMUT YES4R1 Nazlı isminde bir kız... O ka Bana, o, söyledi. Nazlı'yı pek dar güzel değil... metetti. Necil Sabit, iskemlesini Zahit Necil Sabit'in derunî bir mücaEfendiye yanaştırmıştı: dele gecirdiği gözlerinin vakit va Atlatma, Zahit Efendi, atlat kit yanmasından, kaşlarırvn oyma... Demin düşünüşünü, pek namasından belliydi. Fahir Bühayra yormamıştım. Her halde bir lent, »ür'atle atıldı: plânın var. Bizi şaşırtmak istiyor Ne zaman görebiliriz? sun... Nazlı Hanım, enfes bir şey Bendeniz yarın Sabri Efenolmalı. diyi bulurum. Sonra hep birlikte Zahit Efendi, Necil Sabit'i Bedrive'ye srideriz. şüphelendirmekten korkmuştu: Nazlı'nın başka arkadaşları Doğrusunu arzedeyim, Necil da vardır. Beyefendi... Bendenizin Bedriye Zahit Efendi, omuzlarını kalile bir hususiyetim yoktur. Fakat dırdı: Sabri Efendi gavet iyi tanır. Vallhi orasmı bilemiyorum. Malum... Malum... Necil Sabit, Fahir Bülend'e bak tı, dişlerini gıcırdattı: rın sabah, bavulumu alır, ablama sıl yola getirmeli? Fırsat çıktı, cihetten tehlikelidi. Sabri Efendi, Fahir, ne kısmeti açık adam götürür. Yalnız, sana çok rica ede benden intikam alır. Eh, hakkı da artık gölge gibi peşini takip edersındır! Haset ediyorum. rim Fahir, buraya kimi petiririsen var. Bedrive, Nazlı'vı alıstırmak i di. Niye haset ediyorsun? Eğlen ^etir, Mihriban'ı Sarika'yı, Rey cin, kendi de apartımana gelmek Zahit Efendi, düşündükçe bunalcemize sen de istirak et. han'ı, Samime'yi, Şermin'i, onu, '»tivecektir. Kari hindir. Necil Sa •\\, bunaldıkca saşırdı, nihayet: bunu getirme... Her ne şekilde o bit'in burada kokusunu alır mı, a ö"öf be! Evet... Çok güzel olur! Zahit Efendi, Necil Sabit'in he lursa olsun, onların tekrar buraya hr! Karabet Ağaya da iyice tenbih Dedi ve bütün endiselerini kamen fikrini değiştireceğinden şüp ayaklarının alışmasını istemiyo trneli... 4ere, ta!:he, tes" J ; îfe havale ettu rum. heli idi: Fakat, eplertiye kendisi de ieti 8 Uyma, Necil Bey, uyma... Ne kıskanc adamsın... Eski rak edecekti; havli zamandır da 1; Necil Sa t, otomobi'^n însr» Bebek'teki ev, ne olacak? söyle tam terMn bir egl"ncede bumetre«ter!ni kıslr^^ıyotsun! ken köske b^ktı, b'"h"n DPncerelerNecil Sabit, kahkaha ile gülü Budala!.. Aklına gelen şeye 'nnamamıstı. B'Jnu nasil kacınrdı? Nazlı. ho''knten Sabri Efen de ı^ik vardı. Ke^Jini tutamadı, yordu: bak... <*üldü: Merak etme... Şaka ediyo Sen, ist^^igin kadar sövle. 1 Bu, senlik, çaliba serefime o rum. Artık böyle hayatta gözüm bir ki??^, F"*' '" Bi''°r»t, Ne7ahit Efendi, sessizce bir iki kavok... aha içtikten sonra kalkmıştı: Hl Sabit'e sövlevdi. O zamon Ne Srak! Fakat <^i"''»klarındaki tebessüm, Fahir Bülent, inanmıyordu: 'e ne cevnn Müsaad^nizle efendim. iliniverdi. Ka^ının önünde bir o îcirden öyle demezsin ya... Aradan S»bH Ffendiyi sallana enartımardan J Necil Sabit, ciddî bir çehre ta~ cıktı; sokakta, gecenin serin rüz mek te vardı. Hğruca gidip Bed» tomobil d*ırr "'TUnu kö«Vten duy1 TIUS ve ı?örmü' erdi, acık pencere», kınmı<:tı: ^ârı alnına çarpınca bir parça a ••'"p ile anla?»? Kafası uŞuiduyor, irînden bir '«rden. erke^e de. kadına da *>°ı Kâfi... Ben, yarın akşam ab yıldı, mınldanıyordu: a 'andayırn... Siz, sabahlara kadar Nazlı'yı sövîed^îme fena et ^ürlü sıvrılıo, cı^ar" ''ıŞı kansık 1 içer, sızarsıni ?, ertesi gün de butim g"üba... Zahit Efendi, senin düşünceier. onu, î'tiği rakıdan faz •ı. Necil Sabit, buna bir mana emcdl, mınlda »*IÎ radasınızdır. Ben, iki gün apartı '>övle boş b^"wl'ğın tutmazdı a 'a sersem edivordu. Mabadi var mana uğramam. Zahit Efendi, ya ma, sarhoşluk işte... Sabri'yi, na Sabri Efendiyi atlatmak ta bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: