7 Mayıs 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

7 Mayıs 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhuriyet Büyük Tayyare piyankosu 8inci tertip 4üncü keşide Keş deler; Vilâyet, Şehremaneti, Defterdarlik, İş, Ziraat ve Osmanlı Bankaları ve Halk huzurunda yapılır. : Merhunaün dns ve nevT 132 513 8687 1316 Erenköy Merdiven karyesinde Mfiminderesi sokağında 20 numarah bir hanenin tamamu şa Limanicedit 1440 2526 yeni B«rftman l*ml 11 mayıs 1930 Servet B. Şadiye Hanım ÜSküdar'da Hace Hesnahatnn mahalleslnde Atik Alipasokakta eski 89 yeni 21 nnSüleyman Ef. tnaralı bir hanenin tamamı. MÜSTESNA SATIŞ BASLAMIŞJt Ha nımefendile r, Sizin ve çocuklarınız için yapacâgınız mubayaatta bu yeğane fırsattan isti fade ediniz. Katî tasfiyesi hasebile Hanımlar eşya dairesinin Kartal'da Takacık karyesinde atik Ayazma caddesi cedit Çarşı meydanında atik 5 cedit 7 7 1 numaralı maa dükkân bir fınnm tamamı. Mnstafa B. Ali Ağa ve Afife H. Büyük ikramiye 45,000 firadır Her keşidede çıkan numaratat tekrat dolaba konmaz 200 240 2714 3016 Maltepe'de Islfim mezarlığı sokağında yeni 713 numaralı bir hanenin tamamı. " KartaPda Babalarköy mahallesinde Karyedernnü sokağında yeni S920 numaralı maa bahçe bir hane nln tamamı. Sabri Ef. 10 mükerrer yeni 21 numaralı Mehmet Kâsıtn B. Söğütlüçayırı sokaEmine Saime H. Galata M A Y E R magazaları Istanbul Ithalât Gümrügünden: 1 sandık H A C marka nefis hamurişi 177 kilo 2 > , Hurma 123 „ kısmen çürük 1223 Torba B „ yerli mahsulâtından kısmen çürüklü kuru incir 14688 kilo Balâda gösterllen 3 kalem eşya bozulacak mevattan olmak itibarile 75930 çarşamba günü İstanbul Ithalât gümrüğü satış komisyonunda bilmüzayede satılacağı ilân olunur. 171 3070 ÜSküdar'da Fıstıklı mahallesinde Küçfikçamlıca arka sokağında eski maa bahçe bir hanenin tamamı. 698 ; 286 3120 Üskudar'da Bulgurlu mahallesi ğında eski 16 ve yeni 16 numaralı maa ahır ve arazi bir hanenin tamamı. 3127 Horhor'da Sofular mahallesinde atik Küçukpeştemalcı hanı cedit Peştemalcı hanı sokağında eski 1 \cn 26 ' numaralı bir hanenin tamamı. 140 3461 ÜSküdar'da Arakiyeci Hacıcafer mahallesinde Hacı Fikriye H. Hasanbey sokağında eski 6 mükerrer yeni 11 numeralı maa bahçe bir hanenin tamamı. 200 3473 Koca Mustafapaşa'da Cambaziye mahallesinde Meşetimesçit sokağında eski 19 mükerrer yeni 61 numarah maa bahçe bir hanenin tamamı. 132 3477 Mehmet Salâhettin Ekrem Ef. Tedikule'de Kfirkçfibaşı Hüseyinağa mahallesinde Yediknle sokağında eski 63, 63 mükerrer yeni 93, 95 numaralı maa bahçe bir oda ve bir aralığı havi bir hanenin tamamı. 600 3501 Zemci Ef. ve Fatma Yaşar H. Samatya'da Hacı Hüseyinağa mahallesinde eski Narlıkapı yeni Şimendifer sokağında eski 80 mükerrer yeni 12 numaralı bir hanenin tamamı. 600 3527 Koca Mustafapaşa'da Hacı Hamza mahallesinde Ağaç> \akan sokağında 200 3589 eski 11, 11 mükerrer yeni 17 Mehmet B. iiumarah bir hanenin tamamı. Erenköy'ünde Merdivenköy mahallesinde Yedikardesler elyevm Bahariye sokağında yeni 461 numaralı maa bahçe bir hanenin tamamı. 260 3635 Faika H. ve Ahmet Bi. ÜSküdar'da Tavaşi Hasanağa mahallesinde Bakkalbalcıçavuş mesçiti sokağında eski 31 yeni 17 numarah bir hanenin tamamı. 215 3724 Şakir Efendi Asiye H. ÜSküdar'da Sellmiye mahallesinde Selimiye caddesinde etkl 5656 mükerrer ve yeni 64 numarah maa arsa olr hanenin tamamı. 480 3762 Mevlcvihar.L. dpısı harid Merkezefendl mahallesinde Dere sokağmda eski 6, 4, 4 mfîkerrer numaralı maa bahçe bir hanenin tamamı. Ayşe, Suphiye Hanımlar ve Şerafettin B. 490 3853 KadıkÖy'ünde Osmanağa mahallesi eski Tekke yeni Rıııpaşa sokağında eski 1 mükerrer yeni 83 numarah bir bap hanenin tamamı. 540 3909 Beyoğlu Feriköy ikinci kısım mahallesinde Hanımoğ'.a Hasa sokağında eski 42, 47 yeni 74 numaralı bir hanenin oruz iki hisse itibarile yirmi hissesi. Ayşe Şaziye, Müftehir Nnrkadir Hanımlarla Hayrflnnas ve Hademünnas Beyler 840 3913 Beyoğlu Birincikısım Feriköy mahallesinde Kaba sokakta hanenin eski 42, 42 mükerrer oruz iki yeni 4, 8 numarah ikl hisse itibarile yirmi hisıesi. ve Hademünnas Beyler 560 3914 Beyoğlu Feriköy ikinci kısım mahallesinde Hasa sokağında eski 47, 47 mükerrer yeni 76 numaralı ve bir hanenin otuz iki hisse itibarile yirmi hissesi. Ayşe Şaziye, Hüftehir, Nurkadir Hanımlarla Hayrnnnaı Hademünnas Beyler 610 13131 ÜSküdar'da Bulgurln mahallesinde Kfiçükçamhca Çile hane sokağında eski 11, 19 yeni 24, 24, 1 numaralı mukaddema maa bahçe iki bap köşk elyevm maa bahçe ve tarla bir köşkfln tamamı. Mehmet Nİyazi Efendi ile Emine Mflzeyyen H. 522 16443 Üskudar'da Ahçıbaşı mahallesinde Mektep sokağında eski 30, 30 yeni 36, 36 1 nnmaralı iki hanenin tamamı. Numan Ağa ikraz numaraları yazılı emlâk vadesi hitamında tediyei deyin gfin müddetle satılığa çıkanldığmdan talip Nuriye H. ve yeni 4 Ratibe H. Yervtnt Bf. Cafer El. Malatya vilâyetinden: Vilâyet Nafıa idaresi Içln pazarlıkla bir ay zarfında mubayaa edilecek yol malzemesinin mlkter ve envaı aşağıda gösterilmiştir îtasına talip olanlann Vilâvet Encümeni daimisine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. Adet Nev'i Evsafı 200 Kazma Üç kilo sıkletînde Ingillz çeliğinden. 300 Kürek Kabul edilen nümune veçhile 10 Kuku Iki metre tul 25 kilo sıkletinde Ingiliz çeliğinden. SO Varyuz. 20 Mahrutî çadır beheri on kişilik tngiÜ7 bezinden. 8 Memur çadın beheri 3 kişi ik lr gi \z beznden beşik örtüsü şeklinde. 14930 lira bedeli keşifli Merkezi Vilâyette yeniden yapüacak Vali konagmıft kapalı zarf usulile açılan münakasası üzerine ihale günü 21 nisan 980 tafihinâe salı günü eyyamı tatiliyenin ferdası 22 nisan 930 perşembe günü saat beş büçugâ kadar talip zuhur etmediğinden şartnamesinin ahkâmı dairesi dahilinde 26 nisan 930 tarihinden itibaren 13 mayıs 930 tarihine müsadif sah günü saat beşte ve on yedi gün zarfında pazarlıkla ihalesinin alenen icrası Encümeni VUâystin karan iktizasından bulunduğundan bu bapta talip olanlarm depozito akçe veya bir banka mektubu vesaiki saireyi müstashiben yevmi mezkürda Encümeni Vilâyete müracaat eylemeleri ilân olunur. Cebe ibereket ViAyeti Muhaseüei Hususiye Müdürlüğünden: İstanbul Ithalât Gümrüğünden: Adet Vakıf Akarlar müdürlüğünien: Müzayedeye vazolunan emlâk 11 I I 16 7 I 1 Çuval Seyanive müs.amel iç yağı „ Tıbbı ot Saniık Çav , Vazelın „ Şeker „ Zeytin yağı 1287 kilo K Z H 120 „ . . 6 , , „ 874 B A T/î \ J 819 . L M S 15 „ , M Marka 1 Beyoğlu Dolapdere Kavun sokak 31 No. hane. 2 Beyoğlu Dolapdere Kamerhatun Bostan sokak No. 84 nısıf hane. 3 Topane Sirkeeimesçit Kalaycı sokak No. 6 hane 914 hisse. 4 Şişli Feriköy Büyükdere caddesi No 351 hane. 5 Feriköy Rum kilise arka sokak No. 104 106 hane halen ahır. 6 Feriköy Rutn kilise arka sokak No. 3212 hane. • ^ 7 Ferlfcöy Ayazma Akasya sokak No. 4114 hane. '*" T 8 FeriKöy Şişli Büyükdere caddesi No. 183353 hane. 9 Feriköy Sakızağacı No. 50, 1316, 7077 hane, ahır, oda, baraka. 10 Ortaköy Pişmişoğlu No. 38 hane 35 hissesi. 11 Kasımpaşa Sifrikoz Mesçit sokak No. 13, 12 hisseli hane. 12 Kasımpaşa Çatmamesçit Mektep sokak 6 a l 2 c , 14, 840 hane. 13 Topane Sormagir mahalle ve caddesi 33 31 apartıman No. 2,1 4 hissesl 14 Topane Sormagir maha'le ve caddesi 33 31 apartıman No. 3,1 4 hissesi. 15 Topane Sormagir mahalle ve caddesi 33 31 apartıman No. 5,1 4 hissesi. 16 Topane Sormagir mahalle ve caddesi 33 31 apartıman No. 6,1 4 hissesi. 17 Çarşı Ressam Basmacılar No. 25 dükkân. 18 Şişli Mecidiyeköy Zünbül sokak 3, 57 dükkân maa aralık 19 Pangaltı Fransız mezarlığı caddesi 105 1 dükkân. 20 Galata Kemankeş Kara Mustafapaşa Helvacı sokak No. 410, 89 hisse dükkân. 21 Kasımpaşa Seylt Aliçe'ebi Mandra sokak No 25 39 dükkân. 22 Kasımpaşa Küçükpiyale Zincirlikuyu No. 165 dükkân. 23 Kasımpaşa Seyit Aliçelebi Mandra sokak No. 1945 dükkân. 24 Hasköy Keçecipiri Carniişerif sokak No. 5 cami ittisalinde dükkân.^ 25Taksim Firuzağa Beyoğlu caddesi No. 29 oda. 26 Feriköy Akasya sokak No. 14 baraka oda. 27 Hasköy Keçecipiri Okmeydanı baraka ve ağaçlık. 28 Büyükdere Ortakuyu sokak No. 35, 24 arsa 29 Şişli Mecidiyeköy Zünbül sokak No. 911 garaj. 30 Hasköy Kiremitçi Ahmetçelebi Cami sokak No. 2 50 cami tahtında kayıkhane. Müddeti müzayede : 7 mayıs 930 dan 31 mayıs 930 cumartesi günü. Balâda muharrer emlâk kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuşrur. Tallplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde Vakıf Akarlar müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. Evsaf ve müştemilâtı hakkında malumat almak istiyenler bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlannı görebilirler. (Kahve 1^ „ T „ w " (Yeşil zytin 2 » , B 13 Fıçı Sanay de müstamel gayri saf Soda kostik 2370 „ , „ » 5 Sandık Ten.ke kutuda çay 200 , ] D , 1 „ Bahk konservesi 9 „ F SP , Balâda muharrer on kalem eşyanın 3/5/75930 tarihinden itibaren Istınbui Ithalât gümrügü satış komisyonunda bilmüzayede ih leyi kat'iyeinin icra edi'ece'i ilân olunur. Vakıf akarlar Müdürlüğünden: MÜZAYHDEYK VAZOLUNAN EMLAK 1 Bahçekapı'da Dördüncü Vakıf hanın asma katında 2, 3, 6, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 88, 39, 40 No. odalar. ' 2Birinci katmda 7, 9, 13, 15, 16, 18, 26, 29, 80, 31, 32, 38, 36, 38 No, odalar. 3 Dördüncü katta 28, 29, 30, 31, 32, 84, 35, 36, 87, 38, 39, 40 No. odalar. Müddeti müzayede : 25 nisan 930 dan 17 mayıs 930 cumartesi günü. Balâda muharrer emlâk kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştut. Tallplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakltte ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzere Istanbul Evkaf müdiriyetinde Vakıf Akarlar müdürlüğüne müracaatlan ilân olunar. Evsal ve müştemilâtı hakkında malumat almak istiyenler bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. Ayşe Şaziye, Müftehir, Nurkadir Hammlar ve Hayrünnas Deniz Levazım satınalma Isim iltibası dolayısile bir tavzih İSTANBUL'DA KÂĞITÇI MEHVlET KEHNEMUYI rnüessesatından : lstanbul'da Çiçekpazarın'da 16 numaralı mağazada kırtasiye ticaretile tnfişteğil iken 304930 tarihinde tstanbul tkinci Ticaret tnahkemesi tarafından llânı iflâsına karar verüen Hacı Abbas zade Mehmet Abbas Kehnemuyi müessesesile mfiessesem hakkında isim iltibasından dolayı vukubulan lstizahlar üzerine keyfiyet berveçhi ati tavzih olunur, şöyle ki: Müflis müessese Hacı Abbas zade Mehmet Abbas Kehnemuyi ismini taşımakta oltıp, müessesemin flrması olan Kâğıtcı Mehmet Kehnemuyi firmasile hiç bir «Ifikssı yoktur. Hacı Abbas zade Mehmet Abbas Kehnemuyi flrması evvelce yalnız Hacı Abbas Kehnemuyi natnlle yadedilirken, mumaileyh Hacı Abbas Kehnemuyi Beyin vukuu vefatma binaen Hacı Abbas zade Mehmet Abbat Kehnemuyi firmasma tahvil edilmlşHr. Müessesemin yalnız tstanbnl'da Çiçekpazarın'da Haraççı hanmda No. 1 de merkezl, ve geae Çiçekpazarın'da Fındıklıyan hanı tahtında No. 1 de şubesi tnevcnt buhındnğnna ve kemafissabık kırk senedenberi iştigali mutadesi olan Kâğit ve kırtasiye ticaretile meşgul olduğnnu beyan eder ve bn isim iltibasınıfl mfisebbip oldnğn yanhşhklardan dolayı teessuratımın arzına mühterem gazetenizin delâletini rica eylerim efendim. Tukarıda edilmemesl hasebile (altmış bir) eylemeleri Ifizutnu ilân olunur. 15000 1<ilo Süt \ Münakasai aleniye ile ihalesi 28 Mayıs 930 çar7500 kâse Yoğ rt f şamba ı.ünü saat 10 da. 72000 kilo Yaş ] Münakasai aleniye ile ihalesi 28 mayıs 930 çarşamba ve Kuru eebze ) günü saat 14 de. Deniz kuv\etleri talebe ve eîradının iaşeleri için yukarda miktarlan YMZilı süt ve sebzenin h'zalannda gösterilen gün ve saatlerde alenî münakasa i e ihaleleri icra edılecektir. ^artnamekrini görmek istiyenlerin her gün ve vermek istiyenlerin ihale gün ve saatlerinde Kasımpaşa deniz levaz m satın.ilma i'omisy ^nuna felmeleri. komisyonundan: olanlarm ve fazla tafsilât almak lstiyenlerin Sandık satış amirliğine müracaat VALANT1NE Şarkı değiL. güzel bir boyadır. I öaruı labrıüaıarmüa Abkerı Lal>rıkalaı Satınalma komisvomrndaTi ERTUĞRUL MAöAZASININ TASFIYESi devam etmek'edir Büyükada Yat kulübü Tüık Anoni n Şiıketi 16 mart 1930 tarihinde fevkalâde içtimaı umumisinde nizamnamei esasiyesi mucibince şirket sermayesinin bir misli tezyidine karar verilmiş olduğundan yeni hisse senedi almak arzu eden Yat Klübü azasının tarihi ilâmndan nihayet bir ây zarîında müdiriyete müracaatla isimlerlni kaydettirmeleri ilân olunur. Idaremiz yollama müdürlüğü için bir adet mavna pazarhkla mubayaa edilecektir. ltaya talip olanlann teminatlarile beraber 14 mayıs 930 çarşamba günfl saat 14 te komisyonumuza müracaatlan. § Yollama müdürlüğü emrinde bulunan Seyit romorkörünün güverte, makine ve kazan aksamınm tamiri kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. 1 hazlran 930 pazar günü saat 14 te ihalesi icra kılınacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün komisyonumuza müracaatları ve münakasaya iştirak edeceklerin teminatlarım havi teklifnamelerini mezkur günde ihale saatinden «wel ko* misyonumuza tevdi eylemeleri. ORMANC1LAR KONGRESİg Û|) i ; O n a t ı mektebi Âlısi mezun'arı cemiyetinden: 'Urumî kongre mük'rrerttı veçh İe inikat edecek tevkaiâde kongremiz W Kurban bayramınm dö düne müsadif 125930 pazartes £ünü saat 10 da cemiBB ş^r* yet merkezinde toplarac Sından mühterem azanm teşıifleri rict olunur ~^3=r Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: 30 ikinci teşrin 930 tarihli kanun hükümlerine göre Türkİye'de iş yapmak üzere tescil kıhnmış olan ecnebi şirketlerinden Alman tabliyetini haiz ve bir milyon beş yüz bin altın mark sermayeli (Tirgartner Gazelşaft mit berşenkher haftong) şirketi bukere müracaatla 31 kânunuevvel 929 tarihinden itibaren Tflr> kiyedeki faaliyetia» uihayet verdiğini bildirmiş olmakla mezkur şlrketle alfikası bulunanlann şirkete ve icabında İstanbul mıntakaıı Ticaret Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. ÎSTANBUL SU ŞIRKET1NDEN: 5C0 frank üzerinden oluo 1 Kaziran 1930 taıl'unJen itibaren %4 faizî tediye <limacak o'»n sirket t..hvilâîmm alelnsnl keşide mııamelftımn 21 mayıs 1930 carşambr fnin" «aa* 10 da ««lent ^'««^k s;rketin ^e'o?'' ' •"'a tstiklâl cR^4esin/le Terkos cıkmnrmfîaki 3 numaralı dairei mahsusasında icra edileceği tahvilât hâmillerin» ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: