6 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

6 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Cumharivet 6 Haziran 1930 DARDTTALtMİ MÜSİKl Her cuma ÇUBUKLU'da terennümsaz olacaktır Kitap mı Kumbara mı? En son Amerikan usulüne tevfi k n istibzar ed miş bu diş macunu nu tir cefa tecrübe edıniz. Her yerde bulunur. \ ahmut Paşa' da Kürkçü hanında yenı a çılan sandaliye fabrikasmda yer lı ve Avrupa »modeli en şık, sağlam ve inanılmayacak derecede ucuz sandaliyeler bulundugunu muhterem halkımızm nazan dikkarine arz eyleriz. Yorgi Samarciyef o^ cçooax©eoo<xwx«ccoooceooa^^ ZıVaat Bankasma yenı gelen cepte taşın bilir gayet zarıf kitap şekıindeki kumbara ardan alarak tasarruf edec ğin z paraiarın kârlı faiz ve ikramiyelerinden Mifade ed niz. tfEriLEKETJnİZfNENt1f\RUF DQKTORU\RİMİN 1* PERTEV SUHU8U TflKDİRRTİNft MMIİR OLVUŞT/R <X^ ZIRAAT BANKASI ŞUBES1: Bahçekapı DördüncU Vakıf Han birinci kapı Tayyare Cemiyeti Lâleli apartımanlan müdüriyetinden' Lâleli apariımanlarının birinci dairesinde 111834 ve üçüncu ^airesinde 294, dö düncü dairesinde 313233133 numaralı üç ve dört ve teş odalı evler ile mezkur apartı naa.ar altındaki 126 7911 numara ı dükkânlar m zayede ile icara veriiec ktir. btevenler pe/ akçele ile b rlikte baz anın onuncu salı ginü sabah dokuzdan on ikiye kadar ihaleleri icra kı'ınacağından arzu edenler vaktı mzk rde apart man ?r müdüriyet n m racaat eyeme.eri. g f Öksürük ve nefes darlıgı için pek tesirli ilâçtır. Divanyolu ' Sultan Mahmut türbesi \ Oksürük şurubu 189 Dr. ıhsan Sami \ FENNİ SÜNNETÇİ ÖMER Kat'iyen ağrısız ve seri sünnet yaparım Galata Arap camii Çeşme meydanı Maktnudiye cadiesi No. 251 Yüksek Mühendis mektebi Mübayaat komisyonundan: Yüksek Mühendis mektebinin haziran 930 bidayetinden tnayıs 931 gayesine kadar ihtyacı o'an yaş sebze kapalı zarî usuliie münakasaya konulmuş ve ha iranın 26 ıncı pe şerabe g;ünü saat 14 te ıhalesinin icrası mukarrer bulunmuş olduğundnn taliplerln bilmüracaa çerditi an ama an ve yüzde yedi ^uçuk teminat akçelerini yevmi mezku dan mukaddem mektep veznesine teslim etmeleri ilân olunur. . Dr.A. Kutiel Zonguldak'ta Yüksek Maden Mühendisi mektebi Muayenehane ve tedaviı alektrikî laboratuvan. Karaköy Topçular caddesi 34 İNŞAAT MÜTEAHHİTLER NE Matbaa .Muhasibi Matbaa için ehliyetll bir muhasip aranıyor. Şeraitle Galata posta kutusu 179 nnmaraya. Matbaa Idare müdürü Matbaa işlerini iyi bilir ve müşterile te mas eder besabatı muntazam bir idare müdürü aranıyor. Şeraitle Galata posta kntusu 179 nnmaraya. tstanbul 4üncü icra memurlujhından: Açık arttırma ile pafaya çevrilecek garimenkulün ne olduğu: Üç bap hanenln 16 da 13 hissesl. Gayrimenkulün bulunduğn mevkl maballesl, sokağı, numarası: Beyoğlu Kartaltop bolvar ve gülşen sokaklarında eski ve yeni 3, 41, 43 No Takdlr olunan kıymet: Temamı sekiz bin beş yüz yirmi dört liradir. Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: İstanbul dördüncü icra dairesi 26/6/930 perşembe saat 14 ilâ 16 ya kadar. Jşbn fayri menkulün arttırma şartname si 14/6/930 tarihinden itibaren 93034 No. ile tstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen numarasında berkesin görebilmesi için açıktır. tlânda yazılı olanlardan fazla malumat almak istiyenler, lşbu şartnameye ve 930 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 2 Arttırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin yüzde yedisi teminat gösterilecektir. 3 Hakları tapu sicilile sabit olmıyan Ipotekli alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbetelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmıyanlar satış bedelinln paylaşmasından hariç kalırlar. 4 Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları temamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Üstünde bırakılan gayrimenkulün bedeli zamanmda verilmezse gayse gayrimenkul ikinci bir artırma ile satılır ve bedel farkı ve mahrum kalınan yüzde beş faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın mumuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Beş numaralı fıkradaki şart tahakkuk etmek kaydlle üç defa bağırdıkan sonra gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılır. Şart tahakkuk etmezse arttırma geri bırakılıp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve teminat ta kalkar. Mtiştemilâtından olmak üzere inşası mukarrer y rmi yedi bin küsur bedeli keşifli yatakkane, mutfak v^ çamaşırhane binasınm inşası 1 haziran 930 tarihinden itibaren 21 gun müddetle kapalı zarf usulü ile münakasaya çıkanlmıştır : Pılân le şerati maliyesi ve fennhesini gSrmek istiyenler îstan bu.'da Şehrcmanetı civannda Maden muhendisliğine müracaat etme'idirler. Kapalı zarflar 21 haz rana musadif cumarte i gfinu saat on al tıda Zonguldak'ta Havzai Fahmiye dairesinde açılacaktır. SIHHATİNİZİ fHMAL ETMEYİNİZ lmtiyazlı yenı bir uıulle vücuda gcü'rilen LİNİA kcmtrı ıcmîzliği izalc eder ve vücudun hututuno ınccllır. Elâıtikl ve daya nıklı bir trıkodan raamul olan LİNİA' hem spoıcuların hem amchyat görcnlcrın kfmcrı olnp fenni ve cezcn tazyıkı saycsınde fıtıkın zuhuruna nianı olur Türkiye İş Bankasmdan: 1) Ankara'da Taşhan palâs otelinin arkasında ve Maliye Vekaleti karşısında ymiden inşa edilen kârgir sinema binası sekiz sene müddetle kiraya verilecektir. 2) Sinema binasınm dabill vaziyeti ve istiap haddi berveçbl atidir; 11 Adet Loca 267 „ Mevkl Balfcon flzerinde S45 „ Birinci mevki Aşağıda 258 „ İkinci „ „ 232 „ Üçüncü „ ,, Bir hususi sigara salonu tuvafetile beraber aynca her mevkle mansus olmak üzere 3 sigara salonu. 8) Teklif zarflannın içine muteber bir bankanın on bin Bralık temlnatı muvakkate mektubunu leffetmek icap eder. 4) Tekliflerde icar bedelinin ne suretle ve ne kadar taksitte tediye edileceği ve tediyenin ne tarzda temin edileceği tasrih edilmelidir. 5) Kiralamaktan başka bir tarzda sinemanın işletümesi için dahi teklif dermeyan edilebilir. 6) Talip olanların tekliflerini 1930 senesi haziran ayının onuncu günü akşamına kadar kapalı zarf ile Türkiye İş Bankası Ankara Merkez müdiriyetine tevdi etmeleri rica ve ilân olunur. SPOR Arseno ÇlFTÇ LER Kânnızı ve menfaatinizi arttırmak isterseniz Hayartan levkalmak ve dahna n«şeli.sihhatlı ve faal bulunmak âsabı knvvetten duşünnemekJe mumkün* dflr . Sihhatinizl muhafaza , «inirlerinizitakviye faaliyetiniri tczyit için'küçükler ve büyükler tarafından mukemmcl bir kuvvet ilâcı olarak tanılao tstanbul'da yalmz Reyoğlunda Tiinel meydanında12 numarada ve lstiklâl caddesinde .{f]5.\o.da Hujml mağazastnda onu tecrübr c<îtn1ı veyahut batnın lcutnı ve tam boyunuzu bildırmek »nrclılc adresınıze göndcrmtmızı ısteyınız . l*otta ile göndehlen kemerler mııvafıV olraadıgi takdirde tebdil veya bedeli ladt cdılır . mağazalarında satıhr. Fiatı 17 Türk lirası . J.Rous«el Hereezancde bulunur. Çatalca müstahkem mevki satmalma komisyonundan Hadımköyünde bulunan kıtaatın ekmeğim askerî furunda pişirmek ı çin san'atkâr ve btaatın bu undugu tnahalle nakil edicisı üç ayhk olarak münakasaya konulmuş tur. İhalesi 156930 pazar giinü saat 14 tedır. Taliplerin alelusul Hadımköyünde Satınalma kom syonuna müracaatlan. "MELiHAH makinesı almazdan evvel ORAK ve ÇAYIR Alman Kitaphanesi B e y o ? l u T ü n e ! m e y d a n ı n d a Fabnkasımn, dünyaca buyük bir söhret kazan mış olan makinelerini tetkik ediniz 235 Türkiye için umuml vekıli: "MAP^TTT AT a İVlrtllO LJLi/\ 1 „ 'âa zirai ?e v e Sanaiyt EVJ Istanbul Tuz Jnhisarı Başmüdürlü&ünden: 1930 senesi haziranınm birinci gününden 1931 senesi mayis gayesi akşamına kadar Kasımpaşa ambarına vürut edecek tahminen (5000) ton dökme ve çuvallı tuzun hamaliye münakasası 30 5 930 tarihinden 19 6 930 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir. Talip olanlann iki yüz yirmi iki lira teminatı naktiyesini bir zarf derunüne koyarak tahtim ve bu mühürlü zarfı diğer bir zarf derunüne vazederek üzerine ne için verildiğinin izah kılınmış olduğu halde İstanbul Başmüdiriyetine teslim etmeleri ve şeraiti münakasayı anlamak için Başmüdiriyeti mezkureye müracaat eylemeleri ilân olunur. JAK SİLBERMANN Ga ata, Perşen be pazan No. 61. Te'graf adr si: istanbul JASİL. Telefon Be oğlu 1106 Rudolf Bâcb PnHok rabrikası ve Çekoslowakyad«,Roudnic«> dc Kâın Nfhayet açık görebiFyor Cözlüğünün adi caml rı \ erine ZEİSS PUNKTAL camlarını vazetti' diğındenberi açık görebiliyror. Nazar her nereye fttedilse bu camlar büt'in satıhlarda eşyayı ?af ve berrak görmeniz1 temin ve gözlerin tabiî hareketlenni muh faza ederler. W Çelik Dökümlıanesi istanbul, 1 Haziran 1930 mfiunktiUİk Camlarını îstey : niz Gözleriniz için daha iyi catn tasavvur edüemez. ZEİSS PUNKTAL camlan bütün başlıca göz lükçülerde s.itı'ır Gö'lükçü, c a m larm gözl nnıze tamamile uygun olmalannı remin eder 393 numaralı renklı PUNKTAL katalogu Mümessili: k a n b u i G. DİELMANM ve BtLL mü.ssesesınden is eyn.iz. istanbul Tuz Inhisarı BaşmüdürlüMinden: 1930 senesi haziranmm birinci gününden 1931 senesi mayıs gayesi akşamına kadar Sirkeci ambarına vürut edecek tahminen (1500) ton dökme ve çuvallı tuzun hamaliyesi 285930 tarihinden 166930 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir. Talip olanların yetmiş beş lira teminatı naktiyesini bir zarf derunüne koyarak tahtim ve bu mühürlü zarfı diğer bir zarf derunüne vazederek üzerine ne için verildiğinin izah kılınmış olduğu halde İstanbul Başmüdiriyetine teslim ve irae etmeleri ve şeraiti münakasayı anlamak için de baş müdiriyeti mezkureye müracaat eylemeleri Uân olunur. Ef ndim. Şımd'ye adar fabrikarnızm T> rkiye mümessili olan KR\FT ve OSTROVSKİ sahıbı Fred V. Kraft ticare:ln nesinin sıfatını ka dırarak. Türkiye ekı faa ivetim zi tevsi için Türkiye umumî mümessilligi istanbul'da Ga'ata'da Per?embe pazctnnda 61 numarada \akı, a w MAHSULÂT 5 Arttırmanm birinci veya ikinci olmasına ve gayrimenkule tealluk eden kanunî hakka ve satışın tarzına göre diğer şartlar. tşlemiş vergi, belediye, evkaf rüsumu müşteriye aittir. tşbu haneler hissesi linci arttırmada 2700 lira bedelle talibi nhtesinde olup kıymeti muhammeneyi bulmadığından ikinci arttırmaya konulBursa hapisanesinin 161930 tarihinden 3151931 tarihine kadar bir muştur. senelik ekmek ihtiyacı için 265930 tarihinde yapılan münakasada verilen fiat Talnız üç bap hane hissesi yukanda haddi lâyık görülmediğinden 275930 tarihinden itibaren 166930 tarihine kagöstedilen 26/6/930 tarihinde İstanbul dar yirmi gün müddetle yeniden ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. dördüncü icra memurluğ odasında işbu Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere Hapisane müdürlüğüne ve münakasaya HAn ve gösterilen arttırma şartnamesi iştirak etmek istiyenjer 166930 pazartesi günü saat 15 te Bursa Adliye dairedairesinde satılacağı ilân olunur. , sinde teşekkül edecek komisyona müracaatları lüzumu ilân olunur. JAK Alttı Ziraiye ve Snaiy^ Evi SİLBERMANN Bursa Hapisane Müdürlügünden : TicTethanesine tevdi ettıgimizi arz edenz. Türkiye piyasasınm ihtiyaca ve ca' an mahsusasına dikkat ede ek. î tanbul'da yenı münessillig'itnız nezdinde mamulâtımızdan zengin ve müt^nevvı makine ve yedek parçalan bulunacaktr. Arzu ed cek müsterilere dogrudan dojjruya fabrik mızdan makıneler stönderilecektir. Türkiye mümessilliğimizd^ müşt^ ilere mahsus sergıier ve makine tecrübeleri olacak ve Türk e iatalo Jar tevzı olunacaktır. !>ımdiye kadar f?brik mıza .ös erdigın z itimatta devam edec'ğiniz kanaatile ihtiramatımi' n kdbuknü ıstirham evlenm efendım. RUÜOLF BAChER Pulluk Fabrikası ve çelik İSTAN UL'UN EN MUTENA OLA\ dökümhanesi KUMKAPI DENJZ BANYOLAKİ Bnkere jimnastk t kım an ile teçhiz ve harıçte atl^ asrî bir »tkilde açılmıştır. Mahkemece iflâsına karar verilen İstanbul'da Aşır efendi sokağmda Tür kiye hanında 8 numaralı odada komslyoncu Arşak Mısırlıyan Efendiye ait ve mezkur odada mevcut masa ve yazıhane ve sandalye ve sair yazıhane levazımatı açık arttırma usulile satılacağından talip olanlann 9 haziran 930 tarihine müsadif pazartesi saat onda mezkur yamüracaatları ilân olunur. İkinci Ticaret mahkemesinden: Mes'ul Müdiir M. Agâh ~

Bu sayıdan diğer sayfalar: