26 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 3

26 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

rıâzirori SON TELGRAFLAR Maliyem'z'iî ısîahi hakkındagi rapor 100,000 niifus besliyen bir kaza Vatanda ş, değru komş! 'Cumhttrîyei Artık herkes öğrendi, alıştî, tebeiyet ediyor, diye mi nedir? Vatandaş, Türkçe konuş, levhaların« ve ihtarlarına pek tesadüf etmiyo « rum. Vatandaş, Türkçe konuş! Tav .. siye ve ihtarına bazan kızmıyor d©« ğildim. O, canım Türk'çeyi, öyle berbat «Nevşehir» kasabasımn umumî manzarası konuşanlar var ki, konuşmamaları* nı tercih etmekte yerden göğe ka dar hakhyım sanıyorum. Fakat, benim asıl şikâyetim bu, Ankara 25 (Hu. Mu) Maliye mütehassısı M. Rist, bugün Başvedeğil. Sesli sinema çıkalıberi, asrî kil İsmet Paşayı ziyaret ederek bir saat kadar görüşrnüştür. Bu mühanımlarımızla, asrî küçük beyleV. Muhabirîr~'~'fen: lâkatte M. Rist'in, hazırladığı rapor hakkında izahat verdiği tah Nevşehir 16Cum imize bir âdet, bir merak ârız olmin edilîyor. du. huriyet hükumeti M. Rist yarın raporunu tevdî edecek ve cuma günü gidecektir. Ağızlarını büzerek, dudaklanni nin nihayetsiz muHey'eti Vekile beşte toplandı. M. Rist'in raporu hakkında Maliye vaffakiyefleri içingarip garip çarpıtarak Amerikan Vekilinin izahat verdiği tahmin ediliyor. ivesile bir konuşuşlan var, vallade şüphe yok ki şai kanım, iliklerim donuyor. heser; şimendifer dir. Buradâ Ulükıf Hello! laKayseri hattı aDiye birbirini çağırışları, el salzimle ve muvaffaayışları da o nisbette sinir! Bu, kiyetle yapılıyor . > u sinekleri, sanki Türkçe de * Ankara 25 (Hu. Mu) Dalgalı borçların sureti tediyesi nizam GörUştüğüm başil, Amerikan şivesile Ingiliz'ce konamesi hazırlandı. 500 liraya kadara olanlar bu sene ödenecek, mühendis Mösyö Ulukışla . ri hat luşuyorlar! 2500 liraya kadar olanların bu sene yüzde ellisi, daha fazlasinın Şinayder, hattın tı müteahhidl Bunlar için bir levha lâzım: yüzde yirmisi tediye edilecektir. Türk müteahhitle Nurullah Saml B. «Vatandaş, doğru konuş!» rinin çok dÜrüst himmetlerile ve bilhasBazı vatandaşlarımızın ezelî bir sa inşaat grupunun başında bulunan :aafı vardır: Fransız'ca konuş Nurullah Sami Beyln gayretlerile pek az .jak! Fakat nasıl Fransız'ca? Evzamanda biteceğinİ söylediği zaman çok .ere şenlik! Fransız'ca değil, kâh sevindim. Hakikaten fıftınalı, kasırgalı Yahudi'ce, kâh Rum'sa ve kâhî da blr havada Nurullah Beyin gece yarılan Ermenice'ye çalan, çetrefil, kulak hayatını tehlikeye atarak inşaat mahalhanım kıztarımız Mektep mezunu ırmalıyan, melez bir Iisan! llnden ve Işleri başından ayrılmadıfını Edirne 24 (Hu. Mu.) Şehrimizde ha meşheri olan bu sergiye halkın mütemaYalnız şive hatası olsa, ne ise, gösümle gördüin. yata pek kıymetli hanımlar yetiştiren di bir akın halinde koşmaları bizde de M. Baldtvîn fırkasımn mUcadelede Telsiz istasyonları tayyarenin mev«Şevklye Hanım Biçkl ve dikiş yurdu) bu gibi nafi teşebbüslerin takdir edildi tarfü nahivden başlıyarak tahrip * •* devam edeceğini sb'ylüyot nun el işleri sergisini ziyaret ettim. Bir ğine şüphe bırakmamakta ve hassaten jtmedikleri Iisan unsuru kalmıyor. kiini tayin edememektedirler Nevşehir kendisinden uzun uzadıya haftadanberi ziyaretçilere açık bulunan hanımlârımızm mahsus dikkat ve alâ Bunlar; Fransız'ca konuşmakla, bahse değer bir Türk şehridir. 1130 ta bu sergide teşhir olunan zarif çocuk el kaları sayanı kayıt bulunmaktadır. Londra 24 (A.A.) Matbuat liderleri rnedenî tefevvüz iddiasmı güden Londra 24 (A.A) Grenviç saatile tarafından M. Baldwin aleyhinde yapı rihlerine kadar Ürgüp kadılığma mer biseleri, kombinezonlar, Roplar, blüzler, Mesleğine ve Mektebine pek buyük bir ham ervahlardır. ^ saat 20,30 da Southerne Rostan alınan Ian mücadele neticesinde zuhur eden but ve (Muşkara) nammda bir köy ken kostüm tayörler, mantolar ve muhtelif el aşkla merbut olan ve kız muallim mekbir telsize nazaran her şey yolundadır. Tahriple iktifa etmez, bağıra babir buhrana sahne olan muhafazakâr Sultan Ahmd'in veziri İbrahim paşa ta işleri muntazam bir sâyln mahsulü ve tebi muallimi de butunan Şevkiye HaDlğer taraftan yeni İskoçya'da kâin Hağıra konuşur, etraflarmı taciz eder fırkanın aktetmiş olduğu bir içtimada rafından tesis edilmiştir. İbrahim Paşa hanım kızlarımızin yüksek kabiliyet ve nım, 4 senedir bu müesseseyi muvaffakiUfaks'tan alınan bir telsiz tayyarenin muvaffakiyetlerinin birer nümunesi ol yetle idare etmekte, ayrıca senede bir ve bu suretle ikinci bir terbıyesizNevşehir'i tesis ederek Ürgüp'ten ve dicereyan eden hararetli bir münakaşadan vaziyetini şu suretle tesbit etmektedir. kaç meccant talebeyi himayesine almak ik ve saygısızlık yaparlar. duğunu göstermektedir. sonra muhafazakâr fırkanın M. Bald fer yerlerden bu yeni şehre insan celbi suretile nümunei şefkat olmaktadır. 50 derece 30 dakika arzı şimalî, 36 dereKısmı azamı yerli mallardan vücude Bunların gözüne de ayni levhayı win'in gerek siyasetinde ve gerek idare için büyük camiler, hanlar, hamamlar getirilen ve cidden zarafet ve san'at ce tulü garbî. H. İbfahim yaptığı gibi bir de (aş evi) yaptırmış. dayamalı: Halifax (Yeni İskoçya) 25 (A.A) sine itimadı olduğunu natık bir takrir Resminde görüldüğü üzere Nevşehir ve is'afa çok lâyıktır. müttefikan kabul edilmiştir. İaşe me| «Vatandaş, doğru, adam gibi cuk ölmüş kendisini muayene eden dokRace burnundaki resmi telsiz telçraf istarhedilmesi ve arayı münferlf bir tepenin etrafını süslyen güor da ölü raporunu vermiştir. * * • tasyonu «Southerncross» ta bulunan a vaddı üzerinde konuş!» zcl biriaları, büyük ve cok müzeyyen cami hizenin bozulmuş olması muhtemel oldu umumyeye müracaat edildikten sonra Belediyeden defin ruhsatiyesi alarak Bu şehir ve bu şehirliler daha pek çok (Ma Ye) ve mlnareleri ile mamurdur.. Şehrin atbik edilmesi mütasavver resimler hak Maliye mütahass sıdün Isme Pş.ya izahat verdi M. Rist, bugün raporunu verecek ve yarın Ankra'dan ayrılacakbr "Nevşehir,, de Edirne dikiş ve nakış mektebi sergisi nelergördüm?. ve mektebin bu sene mezunları Dalgalı borç nasıl ödenecek? 'Mnillllllllllıllıııi' Tayyare ile... İtigiliere.. Muhitleri geçecek Muhaf a zakârların lerden haber yok mühim bir içtimaı ğunu, çünkiı, bu tayyareden 600 metre»teklerinden başlayıp saatlerce mesafe zikre şayandır. Başka blr mektubumda dönen Faruk Bçy; çocuğu hayatta bullik tulü mevç üzerinden verilen isaretle kındaki tadil teklifi kahir bir ekseriyetmuş ve hayret etmiştir. Bunun üzerine ere uzanup giden uzun bagları elma, halkın ihtiyaelarını yazacağım. >in ttaüfai't» «roy»t o.çüı suratto isicül e reddedilmştr. M. Baldwn bir nutuk irat Belediye doktoru İsmail Sırrı Bey çoA. Fuât açmış oldukları kayısı bahçeleri temaşasına doyulmıyah diğini fakat tavyareye bulunduğu mev derek gazetelerinde * * • cuğu muayene etmiş, vefat etmediğine bir cennet güzelliğinl veriyor. bariiat tbkii bildirmek çn yapılan teşebbüslerin mücadele dolayisile lort Beavftrbrodk ve ve hayatta bulunduğuna dair rapor verrahim Paşa camiini. kütüphanesini gezDolu hasaratı akim kaldığmı Grinviç ayarile saat 4,40 ort Rothermere'yi şiddetle tenkit etmiş dim. Mimar Sinan mektebinin bedii bir Bir kaç gün evvel Afyonkarahisar'ıriın miştir. Defin ruhsatiyesi de belediyeye ta haber vermiştir. ve fırkaya tahakküm etmek Için vuku seri. Gene kıymetli ve altın yaldızlı Deper köyüne yafan doludan 200 dönüm ade edilmiştir. bülacak her türlü teşebbüse karşı sonuYunkers'in 45 kişilik Merkepten düşUnce b'ldü eski minyatürlerle süslü kitaplar var, sebze bahçesi, 600 dönüm bağ ve 2000 döna kadar mücadele edeceğinl söylemiş ve nüm hububat ve afyon harap olmuştur. bu kitapların hepsinin üzerlernde damat İzmir'de Yukarı Kızılca'da ameleden tayyaresile... «iaşe mevaddı hakkındaki rtisum» deniHenüz başak halinde olan buğday ve İbrahim Paşanm dört santim kuirundaki Berlin 25 (Telsizle) Bugün Berlin len siyaseti arayı umumlyeye müracaat Konya'lı Mahmut oğlu Mehmet çavuş büyük mührü basıh. Gene bu kütüpha arpaJar tamamen yere dökiilmüş, haş merkebihe binerek bağdan evine avdet Büyük Elçimiz Kemalettin Sami Pş. Jaetmeden kabul etmekten sureti kat'iye nede Türkiye'ye matbaacılığı; hocaların haş kelleleri de kınlarak içindeki tariepon ve Efgan sefirlerile birlikte Yünkers eaerken bir eşek arısı sürüsü merkebe Gardiyanlar mahkumlafa silâh de istinkâf eylemiştir. taassuplarile mücadele ederek ilk sokan ler dökülmüş ve ıslanmıştır. Şifketinin 45 kişilik muazzam ve muhtetedarik ediyorlarmış. Yeni Bahçe aralarında yemlenmekte olan musallat olur. Bunlardan biri merkebi Lortlar kamarası, kömür madenleri bu İbrahim Paşanm matbaada ilk basşem tayyaresile bir cevelân yaptık. Hava ısınr. Merkep can acısile bir çifte savuhâdiseler çıktt bir çok tavuk ta doludan ölmüştür. kanun lâyihasını yeniden tetkik etmiş gezintisi çok rahat ve zevkli oldu. tırdığı (Vankulu) lugatini gördüm. rur. Mehmet çavuş ta merkepten düser. Yeni bir gazete ve lortlar tarafından kabul eedilip avam Abidin Öaver Nevşehir kalesi Türk Selçuklarının İzmir hapisanesi gardiyanlanndan bir fzmir'de «Halkın sesi» isminde gündelik Zavallı adam derhal vefat etmiştir. Yolkamarası tarafından reddedilmiş olan eseri. İbrahim Paşa, Nevşehir'i on sene bir gazete tesis edilmiştir. kaçmm mahkumlara tabanca, bıçak teSevil'deki grev datt geçen arabacılar Mehmet çavuşun tadil tekllfinin kabulü hususunda ısrar de inşa ettirmiş. Paşanm yeğeni Mehmet darik ediyorlarmış. Hatta Kuşadalı meşcenazesini kfiye nakletmişlerdir. Merkep Grevcilerle polis arasında müsa eden bir takriri 13 reye karşı 208 reyle Kayseri'de dolu hur şakı topal İbrahim demir eğe tedaBeyin bugün pek harap bir evi var... demeler oldu 100 kişi tevkif edildi kabul etmiştir. Muhafazakârlar lideri Kayseri'de çok şiddetli yafmnrlar ya|tnlş can acısile kacmış ve bulunamamıştır. rik ederek demir parmaklıkları kesmiş • * * Hendey 24 (A.A) Sevil'den bildirü olan lort Salisbury lortlann diğer bir ve bunu dolu takip etmiştir, Hasar hayli eve beş kişi ile birlikte kaçmış. GardiyanNevşehir bugün 4000 hâneli ve 14,000 hemmiyetlidir. Bir çok tarlalat ve baflar îzmir Osmanlt Bankasında hımzltk diğine göre, grevistlef sabahleyin tram taklm tadil tekliflerinde de ısrar edecekİzmir Ösmanb Bankasında yeni bir sui dan bir de tabanca tedarik ettigi söylevayları taşa tutmuşlardır. Tramvaylar lerini söyledikten sonra şöyle demlştir: nüfuslu büyük bir kasabâ. Büyük ve mü kâniilen zarar görmüştür. nilen T ^ a l İbrahim hapisane duvannistimal daha baş gostermiştir. depoya dönmeğe mecbur olmuşlardır. «Aksi takdirde bugünkü çıkmazdan kur zeyyen hükumet konağı, kaymakam evl, dan asağı atlarken nöbetçi jandarmaya Sui istimali yapan mefflnr Türk'tfir ve Gölde rakt fabrikast Grevcilerle polis arasında vukua gelen tulmanın imkânı yoktur ve proje redde Cumhuriyet mektebi, Ziraat Bankası yabir el de silâh atmış. Tarsus'ta bir köy civaruıdaki Aynoz gö zimmetine 4500 lira gecirerek Konya'ya fimüsademelerde bir çocuk ölmüş bir kapılmış ve yeni acılan geniş bir caddenin Hapisane Mtidür vekili Sırrı Bey vadilecektir.» lünün sazlıklan içinde bir kacak rakı fab rar etmiştir. zifeye başlar başlamaz gardiyanlar sıkı dm ağır surette yaralanmıştır. 100 kişi kenarına hep bu güzel binalar dizilmiş. rikası keşfedilmiş bir çok üzüm ve rakı bnReyfiyet polis müdürlüfüne bildirihnes bir tarassut altına ahnmış ve zaman zatevkif olunmuş ve öğleden sonra sükun îslahat raporu Hintli'leri memnun Nevşehir; Kayseri, Kırşehir, Niğde ve lunmuştur. üzerine Kdriya vilâveti pdlis müdurlü|üne man üzerlerinde taharriyat yapılmış ve iade edilmiştir. etmedi Aksaray'ın he,men ortasında. Kızıl ırmamalumat veriuniştir. muhtelif yerlerde nöbe bekliyen jandarîzmir Aydın aemiryoÜart kam Londra 24 (A.A) Bugün Hindistan' ğın ihya ettigi feyyaz bir sahanın üstünSeville 25 (A.A) Mağaza ve dükkânŞaki Şeytan Mustafa tutuldu malarm üzetini aratmış, bit şey bulayonlarla rekabet edemiyor lar açılmıs, ticaret faaliyeti yeniden baş dan varit olan telgraflara nazaran Si de ve bir birine çok yakm Ürgüp, Avans, mamıştır. Kamyonların rekabetinden müeteessir o Manisa'dan yazüıyor: lamıştır. Tramvay seferleri zabıtanın mon komisyonu vesayası Hint millî mat kasabalarile beraber Nevşehir ve civarı Bu taharriye jandarma bölük kumanŞeytan Mustafa isminde bir haydut be nezareti ve mnhafazası altında yapıl buatı tarafından fena karşılanmış ve 100,000 den fazla bir nüfus kesafetine de lan Aydın demiryolu kumpanyası mücadedanı Nazmi Beyin fena halde canı sıkılsenedenberi Manisa havalisüıde bir çok leye girişecektir. Kumpanya kamyonlarla maktadır. Muhtelif sendikalarm Idaresi diğer Hint fırkaları tarafından da ten malik. Yalnız Nevşehir senede nerelerde ve nasıl rekabet edileceğini tayin can yakmış, evler soymuş, hasıh irtikap o mış ve Sırrı Bey ile kavga etmiştir. başında bulunan bir çok kimseler ile be kitlere uğramıştır. Hatta Müslümanlar 30,000,000 kuru ve yaş üzüm yüz binlerce içirt hat üzerinde tetkikatta bulunmak ü lunmamış habaset bırakmamıştı. Müddei Üsküdar askerlik şubesinden: . lediye meclisi azasmdan bir sosyalist bile bu vesayadan, yalnız akalliyetlere okka kayısı istihsal ediyor. Fakat bu zere üç müfettiş çıkarmıştu". umumî Kâmil, jandarma alay kumandan Şubemizde kayıtlı bilumum ihtiyat tevkif edilmişlerdir. Vali tarafından neş ait olaniarı müstesna olmakflzere,mem yüksek Istihsalâta rağmen nasılsa Ulu Nakllye ücretlerlnde kamyonların rekabet Nuri, merkez memuru Zeki Beyler tarafın redllen bir tebliğde slyasî ve Hıtllâlkâ nun kalmamışlardır. kışlaKayseri hattı 50 kilometre tizaktan eflemiyecekleri derecede tenzilât yapılacak dan alınan tertibat üzerine bu meşhur ca zabitan, memurin ve mensubinl askerirane tnahiyette blr grev yapılması muhnavar nihayet yâkayı ele vermiştir. Şeytan yenin haziran mahı zarfında şubeye mügeçmiş. Bu çalışkan ve hassas ruhlu halk tır. înhidam tahkikatı temel olduğu kaydedilmekte ve muharMustafa'nın yakalanması bütfîn Mahisa'da racaatla yoklamalarını yaptırmalan, sfesevgili hükumetinden bir müsait zamanDirilen bir ölü! Ankara 25 (Hu. Mu.) İnhidam hakHklere karşı şiddetle hareket edileceği husnü tesir hasü etmiştir. Manisa terti nei haliye şüabtmda yaptınlan yoklada bu mühim şehirlerinln tâli bir şribe İzmir'de Faruk Bey isminde bir zatın kındakl tahkikata devam edilmektedir. bildirilmektedir. Şehre mütemadiyen Bugün enkaz altından blr şey çıkmamış hattile ana hatta birleştirilmesini istir çocufu zatürrleye tutrilarak tnalarm hükmü olmadığı tavzihan ilân Musevi bâtı ittihaz edeft zetata mütesekkirdir. takviye kıtaatı gelmektedir. olunur. M. Kemal ham ediyör. Bu istirham hüsnü telâkki hastanesine yatırılmış ve nihayet cotır. İzmir'de Hapİsanenin idare si hâlâ düzelmedi yınız, Necil Beyciğim... Vallahi, Emredersiniz, Fahir Beyci kesiz olması lâzımdı. Yoksa, Necil attı, kahkahayı koyuverdi: ömürsün, Zahit Efendi! kimsenin işine karşımam, kimse ğim... Sündüs Hanım, başkasmı Sabit'in kaçtığı kadmlardan, onun Fahir Bülend'in de hiddeti geç ne farkı kahrdı? nin ahval ve hususatını merak et seviyormuş, sonradan anlaşıldı. mişti: Fakat Zerin de, kir, çamur de mem ve duyduklarımı da kimseye İki arkadaşın ağzından, uzun ğilse de, ufacık benekler olmalıydı. Artık bir şey söylemiyeceğim söylemem ama, siz velinimetlerim bir: Necil Sabit, bunu, kendi günahla anlat! başka tabiî... Bilhassa Fahir Be Yaaa!.. Çıktı. Zahit Efendi, hissiyatımn terbi Yazan: MAHMUT YESARt yefendinin, noksansız, ilâvesiz di Evet, velinimetlerim; Hazım rının kefareti sayıyordu. ye işaret buyurmalan üzerine... Bey, Sündüs Hanımı aldı, îsviç Fahir Bülend'in sabrı tükenmiş yelerini, en mahir biniciler kadar Zahit Efendi cevap vermedi, si Kızların isimleri? ti: idare ederdi, vekarını, temkinini Zahit Efendinin, kemali hiirmet re'ye götürdü. Zahit Efendi, müstehzi güldü: le söylediği mazerette gayet ince garasının külünü avcuna silkti, Söyle, Zahit Efendi, insanı derhal takınıverdi: Necil Sabit, hayretten dona kalsonra tablaya döktü. Arnan Beyefendi, artık bunu ve iğneli alay vardı. meraktan öldürecek misin? Zerin Hanım, bir dalda dur mıştı: da; bilmezsem... Zerin Hanımla, Necil Sabit, itiraf etti: s Zahit Efendi, tekrar yutgundu: mıyan, çiçekten çiçeğe konan kele Biz, tedavi için sanıyorduk. Fahir Bülent, kıs kıs güldü: Bu, Torun zadeler, lâfını, bir Sündüs Hanım... Efendim, Zerin Hanım da, bekler gibi... Bilhassa bahriyelilere Taşı gediğine koydun, Zahit Zahit Efendi, göz kırptı: Fahir Bülent, ayağa kalkmıştı: Efendi. iki kere ablamdan daymuştum axmeclup!.. llleti sevda, beyefendi. biraz havaî meşrep... ma, nedir, nenin nesidir? Bilmi Pes, dedim sana, Zahit EfenNecil Sabit, ellerini, oturduğu Peki, ya, Zerin? Estağfurullah, Fahir Beyci Fahir Bülent, birden kızıverdi: yordum! di .. koltuğun kenarlarına dayadı, ağır ğim, haddim mi efendim? Haki Bu suali, iki arkadaş birden sor Kadınnem gibi amin tekkeli Zahit Efendİ, Necil Sabit'le Fa payınızım... Zahit Efendi, çok okunmuş bir ağır doğruldu, manyatize edilrhiş muşlardı. Zahit Efendi, çok cid kızlar kalmadı ki? bir medyüm gibi donuk donuk bakitaba göz gezdiriyormuş gibi söy hir\Bülend'i merhametle süzüyor Bize de estağfurullah! Demek dileşmişti. Bu seferki tereddüdü, Demem o, deme değli, Fahir kıyordu: lüyordu: du: aşikârdı. düştü. Sonra Zahit Efendi? Beyefendi... Zerin Hanımefendi... Nasil biliyorsun? Ulviye Hanımm bir erkek' Sündüs Hanım, bir kere ni Zahit Efendi, Necil Sabit'e bak Necil Sabit, gözlerini Zahit E • Bırak, şu teşrifatı... Zahit Efendi, bıyık altından gükardeşi vardı, genç yaşında, beyin şanlanmıştı, iki ay sonra nişan bo tı. Orıun tereddüdünü hisseden Fa fendiye dikmiş, ağzının içine bakıZahit Efendi de, için için hiddet lüyordu: hummasından öldü. Uİviye'nin iki zuldu. hir Bülent, cesaret vermek istedi: yordu. Çok garip ruhî bir halet ge leniyordü: Aşinalarile aşinayım, beyefenkızı vardır.' ^ Necil Sabit, yerinden sıçradı: Çekinme, söyle... Soran bi çiriyordu. Zerin hakkında, hem iyi Mezbure, merkume mi? Üiyedi. Necil Sabit, Zahit Efendiye, korziz. Bütün bildiklerini söyliyeeek hem de fena şeyler duymak isti Bufıdan da hâberim yok... Mabadi var •' yordu. Zerin, lekesiz olmalıydı, le yim, a beyefendi? ku ile bakmağa başlamıştı: Gerie, benden duymus olma sin. ' Necil Sabit, kendini bir koltuğa Edebi roman tefrikamız: 69 KALBSMİF] SUÇU

Aynı gün çıkan diğer gazeteler