3 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

3 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Cnmhmtvet = = = = = = = 5 ^ ^ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 5 = = 3 Temmuz 1930 « = İlâçIannlZİ Ve btİİn tUValet eşyaniZİBİCka P îda TURK TıCARET VE S a l i h N e c a t i d e n ahnız ReçetelerİnİZ taze ilâçlarla kemali dikkatle yapılır SANAYı BANKAS1 GAYET MÜSAİT ŞERAİTLE «TASARRUF KUMBARASI» MUAMELÂTINA BASLAMISTIR Ziraat mühendisi olmak istiyen lise mezunlarına tktisat Vekâletinden: Ankara'da tesis edilen Yüksek Ziraat mektebi 931 senei dersiyesi bidayetinde drisata başlıyacak ve şimdiden staj için talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul edilecek efendilerin : 1 Lise mezunu olmalan2 Vekâletin tensip edeceği çiftliklerde bir sene staj gSrmeleri Iazımdır. Staj Vekâletin tayin edeceği resmî veya hususî çiftlik ve müessesatı ziraiyeaen birisinde yapürılacak ve stajyerlere staj müddetince mahiye elli Iira ücretle ayrıca harcırah tahsisaü verilecektir. Talipler bundan baska : 1 Türkiye Cumhuriyeti tab'asuıdan olmaları. 2 17 den aşağı 22 yukar; yaşta olmamaları. 3 Ziraat mesleğinin kabul ettiği kabiliyeti bedeniyeye malik ilel ve emrazdan salim olmalan. 4 Staj veya tahsil devresinin ortasında meşru mazeretsiz staj veya mektebi terkedenlerin hükumet tarafından kendilerine yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefalet vermelert Şartlarını da haiz bulunacaklardır. Bu şeraitte dahil olmak istiyen efendilerin eylul 930 gayesine kadar Iktsat Vekâleti Ziraat Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. Şehrimize geldi ve bugünden itTaren ROMANYA ORKESTRA NASYONAL Ayrıca CASRÎ TÜRK R1ÜSİKİSİ) de vardır bugünden itibaren fı ahenge başlıyacaktır. T raş makinesi bıcakları Hususî marka Stickto En mükemniel İsveç çeliğinden yapılmış ve şlmdlye kadar emsail imal edilmemlş bulunan blr clnstendir. l'evkalade ince blr kesklnllkte ve mükemmel surette kontrol edtlmiş olup uzun müddet dayanır. Mfişteriler dalma bu markayı talep ttilklerl lçin tüccara büyük menfaat lemln eder. Bedava nUmune jfönderilir. I Taksim'de r» r T k i d Panorama TZ T? y V f f R A TTr^TT^îlVFiF' ıcrayi lubiyata J Y £ L | L r ittisalinde kâin D / l I l V ^ I L O l l l l y r j başhyacaktır. ^^•^^^^^^•^ Duhuliye serbesttir. Ayaspaşa'dan veva Panorama'dan airilir. ^^^^^^^^^^0 KOLDEN CANLI KUKLALARI (fantözler) 4 Temmuzdan ve sabahlan 8 den itibaren Haydarpaşa'ya hareket eden vapurlann trenleri menbalara kadar gidip gelirler TUZLA İÇMELERİ Meşheri 4 Stickler & Magnuson A/B., Stockholm (İsveç; Bazı memleketler lçin satış hakkı verllecektir. Kütahya vilâyetindn: Vilâyet ziraat aletleri fabrikası için muktazi 580 lira bedeli muhammeneli 3150 kilo çift ve tek kolluk demiri ve 3, 4 numara payantabk belçika demiri ile 2500 adet düz baş civata 23 temmuz 930 çarşamba günü saat on beşe kadar müddetle münakasaya konulmuştur. Taliplerin °o 7,5 teminat akçelerile birlikte / Vilâyet Daimî Encümenine müracaatları ilân olunur. I» Asrî MOBİLYA Mağazalanmızda Bronz, ve lâke İngiliz karyolalarımn envaı ve hazaren sandalyelerle yatak ve ye mek odası takımları ve her nevi salon takımları, etamin perdeler ve fil tüllerin en son desenleri rekabet kabul etmez derecede ehvendir. Fincancılar yokuşu No. 2729 PERTEV MUSTAHZARATI FABRİKASI Pek NEFİS ve TÜRK eseri san'ab mamulâ bnı muhterem ahaliye takdim eder. KREM PERTEV Briyanbn Kiralık Galata'da Karaoğlan sokağmda tramvay caddesinden 20 metre mesafede 2 sokağa cephesi olan kârgir bir depo kiralıktır. Uzunluğu 10 metre genişliği de 10 metredir ki sathı 100 metre murabbaıdır. <Bina> rumuzil Fransızca Cumhurlyet gazetesi idarehanesine müracaat. Türkiye Iş Bankasmdan: Kilo 205839 14786 6325 26320 2827.50 10760 2690 268646.60 Yeşil Bursa kooperatif şirketînin Türkiye îş Bankaa Bursa şubestae merhun ve İstanbul'da Galata'da Mumhane deposunda ve Gemlik'te Istiklâl caddesindeki depoda ve Bursa'da Fışkırık deposunda mevcut ve balada cinsi ve miktarı muharrer 268546.50 kilo tütünleri çürük ve yanık hariç ohnak uzere 14 temmuz 1930 pazartesi günü saat onda Bursa İş Bankasında sahlacaktır. Talip olanlarm yevmi mezkurda Bursa İş Bankası müdiriyetliKİe hazır bulunmalan ilân olunur. Mamul birinciden altıncıya kadar (alüncı dahil) Basma Yedinci Görmea Kırık Başıbağh Tonga Iskarta ASRÎ MOBİLYE MA6AZALARI ! • Telefon: Îstanbul 3407 Dr.A.Kutiel Dr. Horhoruni Sanyer H U N AR S U Y U ™siresi »aziçinin saf ve temiz havasını teneffüs etmek soğuk ve nefis suyunu içmek ve aynı zamanda 7 kişid;n mürekkep muhteşem bir ince saz heyetinin terennümaü arasında hoş bir vakit geçirmek isteyenlerin Hunkâr suyu mesire sini teşrif etsinler. Hanende Hafız Saim ve Veli B.Ier Kanunî Boğos Bey Hanende Mari Hanım Kemanî Hrant Bey Hanende Nevzat Hanım Udî Hrant Bey Otomobil servisi temin edilmiştir. Muayenehane ve tedavii alektrikl laboratuvan. Karaköy Topçular caddesi 34 PERTEV Pertev diş macunu, Pertev kolonyalan, Pertev PUDRALARI Beyoğlu Mektep sokak No. 35 mnavene sabahtan ak"»1 V Doktor Taşçıyan Eminönü İzmir sokağmda No. 4 davi sabahtan akşama kadar. omobil makine ve tayyare inşa . imalinde tecrübeleri haiz ve mükemmel şehadetnameleri hâmil iki genç ILAN Elyevm Hariciye Vekâktinde on dördüncü dereoeden mevcuî munh'aî memuriyetlere talimatnamesine tevfikan bilmüsabaka memur ahnacaktır. Müsabaka imühanı 16 temmuz 1930 çarşamba günü saat 15 te Ankara'da yapılacaktır. Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı olanlardan başka aşağıda yazılı evsafıda haiz olmalan lâzımdır. A Hukuk, Mülkiye, Ulumu siyasiye, Iktisadiye ve Içtimaiye ve Fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri veya Hariciye mesleğî ile alâkası bulunan mümasil Yüksek mekteplerden birinciden mezun olmak. B Bu kabil mektepler şehadetnamesini haiz talipler bulunmadığı takdirde namzetler evvelâ bu mekteplerden birinde okunan derslerden imtihan verdikten sonra müsabakaya iştirak hakkmı ihraz ederler. Müsabaka imtihanı berveçhi zirdir: 1 Hukuk, Iktisat ve Tarihi siyasî 1815 ten zamanımıza kadar hakkında tahriri ve şifahi sualler her biri için tahrirî ve şifahî beraber tam numara ondur. 2 Türkçe ve Bransızcadan tahrir ve tercüme her biri için tam numara 15 dir. 3 Müsabakada 40 metre üssümüzanı doldurmak şartile en fazla numara alanlar kazanmış olacaktır. Müsavat halinde Fransızcadan maada ecnebi lisana vukuf sebebî rüçhandır. Taliplerin mektep şahadetnameleri, askerlik vesikalan ve hüsnühal ve sıhhat sehadetnameleri ve hüviyet cüzdanı veya suretlerinî baistida Vekâlet Zat işleri müdürlüğüne tevdi eylemeleri ve yevmi mezkurda Ankara'da Vekâlette hazır bulunmaları ilân olunur. |SarayburnuParkında| Her akşam halka bediî bir ziyafeti musikiye vermektedir. Hikmet Rıza H. ALMAN MÜHENDİSİ Bir otomobil makine veya tayyare fabrikasında acele iş aramak tadır. Otomobil idaresi ruhsatnamesile tayyare idaresine mahsus A ruh satnamesini haizdirler. Beyoğlu Asmalı Mescit'te 72 numarada Alman misafirhanesine müracaat olun ması. 'MAGIC nora TÜRKOCAĞI, GÜZEL SAN'ATLAR BihLlGî gibi şehrimizin en müstesna mahtellerinde verilen konserlerin en cazıp kısımlarım teşkil eden: „ eni TUrk Musikisi £ ^ ^ ÎSTANBUL TİCARET MÜ DURLUĞUNDEN: İstanbul garsonlar cemiyetinin idare heyeti intihabı 5/7/930 cumartesi günü Galata'da Voyvada caddesinde İzmir'li oğlu hanındaki cemiyet merkezinde yapılacağı ve saat 10 dan 16 ya kadar intihaba devam edileceği alâkadarane ilân olunur. İstanbul Mahkemei Asliye 6 mcı Haknk Dairesinden: Makbule Hanımın İstanbul'da Çarşam ba'da Koğacıdede mahallesinde Camiişerif sokağmda 14 numarah hanede sakin iken elyevm ikametgâhı meçhul bulunan zevci Nezir oğlu Nuri Efendinin aleyhine ikame eylediği boşanma davasmdan dolayı bu baptaki istida suretinin ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan tarihi ilândan itibaren on gün zarfında mumaileyh Nuri Efendinin cevapnamesini tahkikat hâkimliğine vennesi ve aksi takdirde hakkında muamelei gıyabiye icra edileceği hukuk nsulü muhakemeleri kanununun maddei mahsusası mucibince tebligat makamına kaim ohnak üzere ilân olunur. İstanbul Z inci İcra Dairesinden: Bir deyni mahkumün bihten dolayı Galata'da Nişahteciyan hanında mahcnz ve füruhtu mukarrer bulunan 6 adet maroken koltuk, bir kanepe, iki adet orta hah, on adet sandalya ve sairenin 6/7/930 tarihli pazar günü saat 9 dan on bire kadar mahallinde füruht edileceğinden talip olanların yevmi mezkurda memuruna müracaatları ilân olunur. Beykoz Sulh Hâkimliğinden: Beykoz'da Şahinkaya'da sakin iken 929 senesinde vefat eden Of'lu Tahir oğlu Hüseyin Ağanın mirasçısı var ise tarihi ilândan itibaren üc ny earfmda Beykoz sulh mahkemesine müracaatları lüzuma üân olunur. Türkiye Turinğ Kuliibünden: Türkiye Turing kulübünün Avusturya'da nefis bir surette imal ettirdiği otomobil alâmeti farika pilâkları ahiren gelmiş olduğundan Türkiye Turing kulübüne veya beynelmilel Turizm ittif akına mensup azalann Galata'da Adalet hanında 18 numaraya müracaatları tavsiye ve ilân olunur. Istanbul liseleri misyonundan: mubayaat ko EFEMİN BAYRAMI, ALİ ONBAŞI AKŞAM GARİPLİĞİ SON DİLIK eserlerin bestekân KAPTAN ZADE ALİ RİZA Bey Yeni Türk musikısinin ilk haberleri olan bu eserleri herkese tavsiye ederiz. Bütün ve piâk baviierinde H Deniz Levazim satınalma komisyonundan: 3000 Ton Rekompoza maden kömürü: Kapalı zarfla ihaksi 24 temmuz 930 perşembe günü saat 14 te. : 1000 „ » » » » Kapah zarfla ihalesi 24 temmuz 930 perşembe günü saat 15 te. 4000 „ Lavamarin maden kömürü: Kapah zarfla ihalesi 24 temmuz 930 perşembe günü saat 16 da. Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukanda miktarları yazıh maden kömürleri hizalaruıda yazıh gün ve saatlerde kapalı zarfla ayrı ayn ihale edilecektir. Şarrnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve vermek istiyenlerin ihale günü ve saatinde Kasımpaşa'da Deniz levazim satınalma komisyonuna müracaatları. Komisyonumuza merbut leylî lise, orta ve muallim mekteplerile pansiyonlann 16931 tarihine kadar ihtiyaçlan olan yumurta, sadeyağı, şeker, kuru meyvalan ite bir kısım süt ve sebzeleri 107 980 tarihine müsadif pazar günü on aluda ihalesi icra kıhnmak üzere kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip olanların şartnameleri görmek ve tafsilât almak üzere Galatasaray ÜBesindeki komisyon kitabetine miiraca•üarı. Türkiye Cumhuriyetinin büyük banisi ve ilk reisinin ismine izafetle ve (Gazi Mustafa Kemal mükâfatı) namile ilmî bir mükâfat tesis edilmiştir. Bu mükâfat (1500) hralıktır. Demokrasiye ve Cumhuriyete ve bilhassa Türkiye Cumhuriyetine ve Demokrasisine müteallik ve isim ve mevzuundaki ulviyet, ciddiyet, ehemmiyetle mütenasip ve ihnî usule müstenit olarak yazılmış en iyi eserin sahibine Cumhuriyet bayramı olan 29 teşrinievvelden bir gün evvel ita olunacaktır. Eserler, eylulün birine kadar kabul edilecektir. Eserler makbuz mukabilinde Emanet kalemine tevdi edilmelidir. Dariilf ünun emanetinden: m îstanbul sıhhî müesseseler mubayaat Komisyonü Riyasetinden: Şişli'de Çocuk hastanesinde yaptırılacak 16324 Ura 61 kuruş bedeli keşifli tamirat ve inşaatm tanzim edilen olbaptaki keşifname ve şartnameleri veçhile 29 temmuz 1930 sah günü saat 15 te kapah zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Bu baptaki şartname ve keşifnameleri görmek ve fazla izahat ahnak istiyenlerin mezkur komisyona müracaatlan ilân olunur. Polis müdiriyetinden: Otomobil ve motörler için münakasai alutfye luretile mubayaa edilecek olan 8 H 10 btn kilo benzin münakasaya çıA olmakla teklif edilecek en son flat haddi lâyık görüldüğü takdirde 6f930 tarihine müsadif pazar gtinti saat 16 da İhalesi İcra kdınacaktır. Taliplerin şeraltl öğrenmek üzere idare komisyonuna ve münakasaya iştiak için de yevm V» rakti muayyenesinde Defterdarlık daIrealnde mtttesekkil mübayaa komisyomfiraeaatları ilân olunur. frtanbal Sekizlncl lcra Dairesinden: Str deyni mabkumfin bibin temini tahsili Dmnındı t&htı hacce almıp paraya çevrllmesi kararjfr olan 878 çift çocnk ve kadın ayskkaplannm 7 temmoı 930 tarihine müsadif pazartesi fünil saat 12 de İstanbul'da Fincancı'larda L«blebic! hanında açık arttuna •oretile furuht edilecegi ilân olıurnr. Vilâyet daimî encümeninden: Vilâyetler 930 senesi bütçelerinin bir arada tab'ı ve teclidi kapah zarf usulile 20 temmuz 930 pazar günü saat on bire kadar münakasaya konulmuştur. Taliplerin teminat ve teklif mektuplarını vakti muayyene kadar Encümene tevdi eylemeleri. Erzakvesaire münakasası Yüksek Baytar mektebi için eylul gayesine kadar ihtiyacı olan et, ekmek erzak, sebze, tem ve sairesi kapah zarf usulile 24 7 930 perşembe günü saat 14 te ihaleleri icra kılınacağından talip olanlarm Defterdarlıkta Iktisat muhasebeciliği mubayaat komisyonuna müracaatları. Beyoğlu 2 inci icra Dairesinden: Bir deyni mahkumünbihten dolayı mahcnz ve füruhtu mukarrer bulunan aynalı gardrop, çini soba maateferrüat halı ve kilim ve seccade, masa ve örtü, ve sairenin Tophane'de eski Salıpazarı'nda Raif B. apartımanında bir numarah dairede 9 temmuz 930 çarşamba günü saat dokuzdan on bire kadar mezkur apartımarîda mahcuz eşya füraht edileceğinden talip olanların yevmi mezkurda memunma müracaatları ilân olunur. Yüksek Baytar mektebi rektorluğundan Zayi maaş cüzdanı Muhassasatı zatiye idaresinden almakta olduğum maaş cüzdanımı ve tatbifc mühürümü zayi ettim. Yenilerini alacağımdan hükümleri olmadığı ilân olunur. Erkânı Harbiyei umumiye riyasetl şifre zabitliğinden mütekait Cudl Vilâyet daimî encümeninden. Zayi cüzdan Bedeli keşfi dokuz bin altı yüz doksan lira altmış beş kuruştan ibaret Yalova mektep binasının tamiri kapalı zarf usulile 20 temmuz 930 pazar günü 31 haziran 930 pazartesi günü gece saat on bire kadar münakasaya konulmuştur. Taliplerin Idarei Hususiye Başmi saat 11 raddelerinde Vankın bağında marhğından alacakları ehliyeti fenniye vesaikile teminat ve teklif mektuplarını cüzdanımı kaybettim. İçinde 17 lira evvakti muayyene kadar Encümene tevdi eylemeleri. rakı naktiye ile Kadıköy askerlik şubesinden aldığım terhis ve onvan teskeremle nüfus kâğıdun vardı. Bulanın içindeki para kendisine ait olmak üzere atidekl adresime göndermelerini rica ederim. Aksi takdirde bükmü yoktur. Yalova Hükumet konağile Jandarma dairesinin tamiratına ait münakasa müdÜsküdar Atpazarında semerci 314 deri görüien lüzuma binaen 20 gün temdit edilmis v« 197930 tarihinde tevellütlü Ohanes oğlu Vartan mukarrer bulunmuş olduğu ilân olunur. Acele satılık hane Caddebostanı camii şerifi yanında vapur iskelesine iki dakika mesafede 28 numarah hane üç oda bir sofa 1309 arşm bahçe ve kuyusile ehven fiatla satıbktır. Taliplerin Erenköyü istasyonunda perukâr Ali Efendiye müracaatları. îstanbul Vilâyetinden: Mes'ul Müdür M. Agâh

Bu sayıdan diğer sayfalar: