1 Eylül 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

1 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Büyük nutka Halkln verdiği cevaplar ı insandan farksız gördüğü içindir ki bü( Birinci sahifeden mabait ) ceğini haber vermişti. Biz doğan muci yük bir vatanperver sevgi ve duygusu ile zenln büyüyüp harikalar yaratacağını o senelerdenberi ömrünü bu uğurda hargünden hissetmiş ve ona en sağlam iman cadı. Toprağın nabzı durmasm diye yü( Birinci sahifeden mabait ) İle bağlanmıştık. İşte o imandır ki bize reğini damarına bağladı. Beni dinliyen lan Şehremaneti bugünden itibaren lâğdedelerimizin hasret çektiği, büyük an ler, aşk sevilen bir şeyin yürekte yanan vedilmiştir. Vilâyetle Emanet birlesmiş nelerimlzin ateşler, dumanlar içinde yü ateşi midir? Seven, pervane gibi olma ve Vali ayni zamanda Belediye reisi ol rüyen demlrden araba diye hikâyelerini lıdır. Sevgilisi nğmnda kendini düşünmuştur. «nlattığı bn devlet kuşunu, bn medeni meden ateşe atmalıdır. yetler yaratan, bu topraklan altın eden Valinin bayanatı Ey halk, içinizden en ihtiyarına sorndemiryoln çelik kollu Türk abidesini biVali Muhittin Bey, dün yeni teskilât ze gösterdi. Buraya kadar uzanıp gelen yorum. Hiç bir padişahı, hiç bir sadra hakkında gazetecilere şu beyanatta bubn sevgi kolu güzel ynrdun beline ve zamı her ne için olursa olsun buralarda lunmuştur: boynnna dolanmak için kim bilir daha göreninlz var mıdır? Onlardan birinin c Eylul iptidasından itibaren İstanne kadar uzanacak, şüphesiz uzayacak, kalbinin sizinki gibi çarptığını duyduidarenin nnz mu? Hangi sevinç gününde sizinle bul'da başlıyacak olan yeni dünkü bugün yurdnn göğsünden harisevindiler. Hangi felâket günü saatinde vasfı mümeyyizi şudur: kalar yaratarak düşmanlan atan milleŞimdiye kadar İstanbul'un beledî, idatinin istiklâlini temin eden, gürbüz Türk sizinle ağladılar. Onların yüreklerinde rî ve inzıbatî işleri İstanbul işinde sıkı Cnmhuriyeti bugün ynrduna istikbal askm değil ihtirasın sevgisi vardı. ve faidesiz bir merkeziyete tabi idi. Buyaratmak içln saatlerl asırlar kadar u700 sene vatan için değil, toprak için günkü teşkilâtta idare bu merkeziyetten tnn gelen bir çalışma ile her taraf ı demir döğüstüier ve çok tapraklı padişah denkurtanlmıştır. Bunun neticesinde (208) ağlarla kuşattı. sin diye vurnstnlar. Bu toprağın tası ka kilometre murabbaı sahaya dağılan İsYnrdnnn kanîle, canile korumak ve dar üstünden baş gecri. Her taç arkasmtanbul halkı nihayet vilâyet merkezi ile mnzaffer olmak yolunu bilen yüce Türk knvvetinin ilmi ve fennile, yüksek kabi dan binlerce aç sürükledi. Fakat onlar Beyoğlu, Üsküdar gibi üc yere müracaüyetile kendi kendine bir medeniyet rüzgâr gibi gelip gectiler. Arkalarmda ne at ederek izdiham içinde işlerini gördürdünyası knrabilmek kudretinde oldn şan ne nisan bıraktılar. Şu Kızıhrmagın meğe çahşıyordu. Şimdi ise teşkilâtı beğnnn bize ve bütün dünyaya gösterdi. suları hâlâ kırmızı akıyorsa bn, taçlı de lediye ve mülkiye halkın ayağına kadar Sakarya büyük zaferinin karşısında ve virlerin döktüğü kanlarm rengindendir. gitmektedir. ana ynrdun göğsünde bu muazzam abiBir misal olarak kaydetmek lâzımdır Hemsehriler, İcinizde İsmet Pasayı deyl dlkti! Sakarya'da toplara, kurşun çörmivenler varsa bu tarafa bak«ınlar ki bundan evvel belediyenin kanun ve lara, ateşlere karşı muzaffer olan Türk, iste o buradadır. bakın göçsü nasıl inip nizamnamelerine ve talimat ve tenbihAnkaraSıvas yolunda tabiatin çetinlik kalkıyor. Nabzı durmasm dive bn top lerine muhalif hareket edenler hakkınlerine galebe etti. Taşlara, demirlere da tutnlan zabıt varakaları daireden dakarşı mnzaffer oldn. Ve işte bize bugün rağın damarına bn^ladırı vüreiH carpm ireye doiaşarak İstanbul'un her tarafınUd büyük bayramı burada görmek ve tilar içinde eserini sevredivor. Bizi sey da Şehremaneti encümenine gelir ve enrediyor. Milleti sevredivor, felâket giintesMt etmek saadetini verdi. cümende bir karara raptolunurdu. Enlerimizde bİ7İmle beraber olan tsmet Ps. Efendiler, Türk'ün nlu dahisi en tari sevinç günlerimÎ7de de bizimledlr. tnö cümenin verdiği kararı kabul etmiyenler vilâyete kadar gelerek yalnız vilâyet ihl blr günde Sıvas'tan aynlırken biz ona demiştik U: Sıvas'ın göğsü ve kalbi se nü'nde bİ7İmle. Sakarya'da bizimle, Si dare heyetine itiraz edebilirlerdi. 700 bin nüfusu olan bir şehrin bütün beled! nin İçln daima açıktır. O gündenberi vas'ta bizimledir. Ünlü Pasa.nedir bu demfrler. bu uzun suçlarım bir merkeze toplamak ve bun•evgi ve aşk kaynağı olan Sıvas'ın göğsflnfi o bugün mukabil sevgisinin eseri uzun uzanan bn çapraz çapraz yatan lara karşı vaki olacak itirazları esasen Oe süsledi. Buna emin olmalıdır ki kalp demirler nedir? Onları bnraya bizi ken işi pek çok olan Vilâyet idare heyetine lerlmlz onnn içimize sığmıyan büyük dine daha ivi baelamak icin mi petirdin? hasretmek halkın sıhhat ve hayatile sevgisi ile doln ve gene daima açıktır. uzun Eğer öyle ise bil ki bl^i sana ba&lıvan oynıyan bazı muhtekir esnafın Blzden Sıvas'ın samiml kalbinden sevgi sn verde yatan demirlerden daba müddet cezasız kalmasını intaç ediyoryftce dahiye binlerce selâm ve hürmet. knvvetMdlr. Biz sana çelikten bir ask fle du veya verilen kararların tashihine imCumhuriyet idaresinin sevimli başı, »>erclnliviz. Bn so>ler'tni hftınnfla ivî kân bulabilmek için halkın günlerce iş demiryoln siyasetinin ulu kahramanı tnt nasam. Tiirk pencini, Türk mniptfni ve güçlerinden geri kalması lâzım geliyordu. Eylul iptidasından ise muhtekirtsmet Paşa; biz biliyoruz ki bugün senin yüreğin daha derinden bir sevinçle sen benden daba ivi tanırsm. Sözfinün lere, yenilecek, içilecek şeyleri tağşişe e&rpryor. Eserinin karşısında sevginin ne sadık eH oldu^unu sen benden daha kalkacak esnafa karşı mücadele daha finünde mnvaffak olan insanlar elbette ivi hilirsin. înftnü mevdanlarında Sskar kolaylaşmış olacaktır. dünyanın en mes'ut adamlardır. Yüce va kenarlarında onn deniyen sensin. Badema her belediye şnbesinde kayPaşa, senin muvaffakiyet ve saadetinin Parmağının eösterdiği yere gÖ7İerimizi makam belediye suçlarından dolayı kaflelebet devamını isteriz. Çünkü o devam kırnmadan baslarımızı uzatan biz değil rar verebilecek ve bu karara itirazı oettikçe millet te seninle beraber mes'ut miyiz? Onun için sözlerime inan ve bil lanlar da Vilâyete kadar gelmiyecek Te muvaffak olacaktır. Sana Sıvas'ın en ki biz Gazi'nin. senin ve Cumhnriyetin sulh mahkemesine itiraz edeceklerdir. bfiyflk hürmetlerini, en derin sevgilerini neslindeniz. Yüreğimİ7de eecmişe ait bir Şubei idariye müdürlükleri vazifesini snnnyorum. Ey milletin uluları, ey ha damla çürük kan yoktur. Damarlarımız mektebi mülkiyede ikmali tahsil etmiş yatını milletin yurdun sevgisine baçla da dolasan senin kalbindeki ateşin kır ve idari vazifelerde tecrübesi sebkat etmış ynce misafirler, yüksek emellerinimiş ehliyet ve istikamet sahibi kaymazin açmış çiçeğini bize de koklattınız. mızı alevidir. kamlar ifa edecektir. Sıvas'ın kalbine, ruhuna bir daha cıkAdlı ve sanlı paşa, yüzüne ilk günden Her kaza dahilindeki polis teşkilâtı da mamak üzere girdiniz; size, hepinize vurgunuz. Bir çün vatan islerinde buna bu kaymakamlann emri altında olacakmemleketimin en derin sevgilerini tak 'ırsan hic diisünmeden bizi casır parmatır. Zabıtai belediye vazifesi kaymakadlm ediyorum. ?ının eösterdi&i yere çözlerimİ7İ kırnma mın emri altında bulunan polis tarafmHemşerilerim, sizin nammıza yuce mi dan baslarımızı uzatırız. Kntlu Pasa. dan ifa edilecektir. saflrlerimize dîlimin döndüğü kadar Ankara'va dnndüğün zaman ülu Gazl'ye Bu sayede kırtasl muamele azalacak sevgilerinizi ihsas ettim. Vazifenizi ve de ki, icinde diinvanm en büvük kararını ve işler sür'atle göriilecektir. vazlfemi yaptım. Eğer hissiyatınızı tama verdiçin Sıvas'tan eelivorum. Onnn oİMeselâ maili inhidam bir binanın tahmen söylemedmse beni mazur görünüz. vasmda coluk cocuk. kadın erkek toplan liyesi lâzım gelse belediye müdürü EntaBiliyornm ki, ifadeye sığmaz bu sevinç nete yazar, Emanet Vilâyete yazar, Vive heyecanın yalnız bir şekli ifadesi var dık bir ucu Ankara'da olan Sivas demir lâyet polis müdiriyetine havale eder, volu acılma şenlieini yantık. Slvaslılar dır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!» seni sevgi, saveı ve eöresle andılar. 30 müdiriyetten de mahalli merkeze emir ve Halk namına irat edilen ağnstosta senin Dumlunmar'da. benim vrilirdi. Bu suretle hem günler geçer hem bir çok şubeler kırtasi işlerle işgal Sivas'ta ka7andığım zaferi çılgmca al edilirdi. Halbuki şimdi polis, kaymanutuk Belediye Reisinden sonra halk namına kamın emri altındadır. Bn gibi icraatı Necdet Bey aitdeki nutku söylemiştir: derhal İfa edecektr. Kazanın bütün idarî Teati edilen telgrraflar teşkilâtı ile belediye şube teşkilâtı bir «Atlı ve sanlı vatandaşlar, görünüz ayGazi Hz. ne çekilen telgraf bina içinde toplanacak ve halk nüfus, dın işte tren geldi. Anadolu içinden kıvSivas 30 (A.A) Başvekil tsmet Pş. tapu, maliye, sıhhati umumiye işleri için nla kıvrıla akıp giden şu demir yolu Hz. tarafmdan Reisicumhur Hz. ne ya şn daireden bn daireye gidip gelmiyecek Cumhnriyetin çelik koludur. Artık Sivas zılan telgrafın suretidir. tir. Herkes kazası dahilinde beledt, inzihiç blr yere uzak değildir. Şimdi Ankara Büyük Reîsicumhnr Gazi Mustafa Ke bati, mülki işlerle meşgnl sahibi salâhibize bir günlük yoldur. yet bir amir bulacaktır. Bu kazalar da Hemşehriler! Toprağın beline niçln mal Hazretlerine: 922 senesinde bugün Türk milletinin gene halkın kendi ihtiyaçları için bir çelikten kuşak bağlıyoruz. Dağlann bağkademe daha ayağına yaklaşmak üzere nnı ovalann göğsünü derelerin üstünü varlığını tarihin ebedî köşesine demir lüzumu kadar tam teşekküllü nahiyelere neden dellp deşiyoruz? Nedir bn demir pençenizle hakketmiştiniz. 930 da aynı ayrılmıştır. ler, bn nznn nznn nzanan, bn çapraz ya gün Türk milletine muazzam bir hediye tan demirler nedir? Nedir bütün bu şey ettiniz ki bu yeni eserin bin faydasının Maliye müdürleri de kaymakamlar lerin manası vatandaşlar, anlatayun başındaki manası Türk milletinin başına gibi daireleri dahilinde bütün beledi, Toprağm beline vatanm bir zerresi bü on sene evvel gelen belâların at! için meslekl, inzibati işlere bakacaklardır. Polislerin zabıtai belediye vazifesini tününden yarılmasın diye o kuşağı bağ dermanmı yarı yanya kırmış olmaktır. Hükumetin minnet ve tebriklerini kabul bihakkin ifa ve tedviri İçin Polis müdiladık, dağların bağnnı dertleri nedlr diyt yanyoruz, ovalann göğsünde hazine buyurmanızı dilerim. Büyük ve muzaffer riyetinde bir zabıtai belediye şubesi ihdas edilmiştir. ler anyornz. Bn demirleri, nznn nzun Reisicumhur Hazretleri. Zabıta kuvreti kaymakamlann daha Başvekil nzanan, bn çapraz çapraz yatan demiryakından sıkı mürakabe ve teftişatı altsmet leri vatanm yüreğine Cnmhuriyeti pertında bulunacak ve bu suretle bir çok einlemek İçin çaktık, çıkmasın diye mıhFevzi Ps. tsmet Ps. yi tebrikî ladık. Sivas 30 (A.A) Sivas'ta Başvekil ts şikâyetlerin de önü alınmış olacaktır. Bu suretle Vilâyet makamı teferrüatı umur Vatandaşlar, bu demirleri toprağm met Pş. Hz. ne: ile ve arzuhal kabulü gibi basit işlerle işpasmı silmek Için bu yere döşedik. San Azim ve iradelerinin çelik bir âbidesi tigal etmiyerek beldenin nmnml ve mü başaklı eklnlerin altına çevirmek için milletimizin emniyet ve saadetinin kud him işlerini daha yüksek ve kâmil bir ncnca ekledik. Ankara Sivas arasmı retli bir unsurn olan Ankara Sivas noktadan tetkik imkânını bulacaktır. 10 günden bir güne tndiren işte bn de demiryolunun işletmeğe açılması münaBeyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar kaynlrlerdlr. Knrak tarlalara kıraç ovalara sebetile samiml tebrikleriml arzeylerim. makamlıklan belediye daireIerinde;F.mi fcoTink ve zenginlik getiren işte bn deefendim. nönü kaymakamlığı Babıalide eski haBlrlerdir. Şhndi blr lira eden bir Rupla C Büyük Erkânı Haribye riciye dairesinde, Bakırköy kaymakamtahılı yanndan sonra beş liraya çıkaraReisi Müşir lığı, satın alınmak üzere olan binada, eak Işte bn demirlerdir. Artık ekin vaSarıyer kaymakamlığı İskelebaşmda, Fevzi tandaşlar, şn ovanın yüzünü türlü türlü, tsmet Pş. tarafmdan Büyük Erkânı Adalar mevcut hükumet dairesinde, Berenkli renkli çiçeklerle susleyiniz. Sivas Harbiye Reisi Müsür Fevzi Pş. şiktaş Dolmabahçe saraymın eski Balyazılarmm ekinleri rüzgâr estikçe nazlı tacılar dairesinde açılacaktır. Hz. ne yazılan telgrafın sureti nazlı sahntılar bn yolnn iki yanını nznn Nahlyelerin yerleri tefrik edilmiştir. Büyük Erkânı Harbiye Reisl pek muhyanndan itibaren herkes vazifesi başınboyln yeşilllkler kaplasm. Şn makine bn terem Fevzi Paşa Hazretlerine: da bulunacak ve teşkilâtın muntazam yolda kosup sıcaklandıkca atesin icindeZatı samilerine ve kudretli sevgili ida işler ile makine haline gelmesi için tefH sn fle değil, etrafmdaki ekinlerin rüzrenizle mübahl olan muzaffer ve büyük tişe ehemmiyet verilecektir.» gftrfle soğusun. ordnya Başknmandan zaferinin yıl döYeni kaymakamhklar Ankadaslar. yol yerin damarıdır. Nab nümünü ve pek memnun olacağınıza Yeni kaymakamlardan ancak EminöW carpmıvan toprak kaneren olmns de emin bulnndnsnm Sivas şimendiferinin mektfr. TonraJm vasıvabnmesi Icfn vü islemeje acılmasını hükumet namına nü kaymakamı olan Emanet müfettişIerinden Haluk Sezai ve Sarıyer kaymaendnmnzn saran kan damarları gibi tebrik ederim efendim. kamı olan Hüdai Beyler şehrimizdedir. «mnn vücndünfln de yol damarlan sarBaşvekil Kadıköy kaymakamı İbrahim Bey per»nalıdır. Tonrafrm kalbi insanmki < W H tsmet sembe günü gelecektir. Yeni kaymakam»îr. Blr dakika dnrmadan isiemelMir lar gelinciye kadar belediye başkâtipleri tsmet /*«. mn taehhürü IMr volnn kıvmetl blr derenln de?erinden Sivas 30 CA.A.) «Sivas hattıpin kü kendilerine vekâlet edeceklerdir. »aba az deSildlr. Blr pkinl vettsene kaBeykoz, Adalar, Bakırköy kaymakamsadı miinasebetne vatanm her kösesinkar «n TftUmrtrr, «onra vnT besler 1 Bn topraklarda yaşıyanlardan 700 se n b*»r sınıf ha1ktf»n vv7İ^rrp irp vijzier dim ettiğim" minnet ve şükran hislerimi »e içinde bn hakikati en iyi anlıyan ce tebrik telgTafı p'dJm ÇoV mütehassi kabul buyurmalarım rica elderim.» ve minnettar oldum. Cevaplarımı alıncıIsmet Paşadır. Yolsnz toprağı damarsız ı Basevekil ya kadar Anadolu Ajansı vasıtasile takİsmet VilâyetEe Emanet birleşti Cumhurîye% Bir a şçı kadın yanar TrabzonMu bisiklrtçilerinmuvaffakiyeti ken kurtarıldı Harihulâde bir kııdretle An adolu'da gayet uzun bir seyahat vaparak şehrimize geldiler Samatya'da Alifıkıh mahallesinde 26 numaralı hanede ikamet eden Belgrat sefareti ikinci kâtibi Nusrat Beyin aşçısı zenci Nedime bacı mutfakta yemek pişirmekte iken arkasmda bulunan mangaldan sıçrıyan bir kıvılcım eteğini tutuşturmuş ve Nedime bacı yanmağa ve feryada başlamıştur. Aşçı kadmın feryadı üzerine Nusrat Bey mutfağa koşmuş ve kadmcağıza söndürmeğe teşebbüs etmiştir. Pakat ateş birdenbire tevessü ettiğüıden bunu tamamen söndür mek kabil olamamış, ancak Nedime bacı muhtelif mahallerinden ağır surette yan dıktan sonra kurtarılabümiştir. Aşçı kadını atşeten kurtanrken Nusrat Beyin de elleri yanmıştır. Nedime bacı hastaneye kaldırümıg, tedavi altına almmıştır. © 1 ® mrr & ı& o ıı l ^ ^ ^ e n ı â n ' o 1 İtalya sefaretine ait bir otomobil Ayasofya'da Maltepe mektebi talebesinden Nlhat Efendiye çarparak yaralamıştır. 2 Numarası meçhul bir otomobil Zeyrek'te İranî Baba isminde birine çarparak yaralamıştır. 3 Şoför Tahsin isminde birine Aksa ray'da 72 numaralı tramvay arabası çarparak zedelenmiştir. 4 Şoför Rasim'in idaresinde bulunan bir kamyon dün şoför Haşim'e çarparak yara lanmasına sebebiyet vermiştir. 5 Şoför Nuri'nin idaresinde buluann 2411 numarah otomobil Hatice H. isminde bir kadını yaralamıştır. 6 1477 numaralı otomobil, Galata'da Mevlut isminde bir çocuğa çarparak yaralamıştır. Bir günde 6 otomobil kazası Trabzon'da Necmiâti spor kulübü bisikletçilerinden Mes'ut, Mehmet, Ismail, Asım Bey isminde kuvvetli, mukavim ve bilhassa azimkâr dort genç, Anadolu'da uzun bir bisıklet turnesi yaptıktan sonra şehrimize gelmişlerdir. Bisıkletçiler 4 temmuzda Trabzon'dan hareket ederek Gümuşane, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kır§elıir, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyon Karahisar, Uşşak, Izmir, Aydın, Balıkesir, Bursa, Yalova, Izmit tarikile şehrimize gelmişlerdir. Trabzon'lu sporcular, şehrimizde bir kaç gun kaldıktan sonra Adapazarı, Bolu, Tosya, Gümüş hacıköy, Merzifon, Samsun, Unye Fatsa, Ordu, Giresun tarikile Trabzona avdet edeceklerdir. Bisikletçilerin katettikleri mesafe bu suretle tahminen 4500 kilometreye baliğ olacaktır ki bu turne memleketimizde şimdiye kadar yapılan bisiklet seyahatlerinin en büyük ve en uzunudur. Bu uzun mesafeyi devretmek böyle bizim yazıverdiğimiz kadar kolay olmanuş, sporcular bir çok yerlerde büyük müşkülâta maruz kalmışlar, yol olmıyan mahallerde makinelerini omuzlıyarak dağlan tepeleri tırmanıp aşmışlardır. Necmiâti spor kulübü Trabzon'da 1923 senesinde tesis edilmiştir. Elyevm 250 azası vardır. Bu kulüpte denizcilik, bisiklet, atletizm ve avcılık şubeleri vardır. Kulübün reisi Hami Bey elyevm mezunen şehrimizde bulunmaktadır. Trabzon'lu sporculan gösterdikleri muvaffakiyet ve mukavemetten dolayı tebrik ve takdir ederiz. Türkiye ağır sıklet gureş şampiyonu çoban Mehmed'in, Amerika'nm muhtelif şehirlerinde alafranga güreş yapmak üzere gazetemiz vasıtasile Nevyork'a çalan mevkilerinde ipka edilmişlerdir. Dört Trabzon'lu gencin Türk'e has bir azım ve gayretle uzun mesafeleri gösterir harita katettikleri ğırıldığını yazmıştık. Gazetemiz, Çoban Mehmed'i bir mektupla davetten haberdar ederek cevap istemişti. Çoban Mehmet, mektubumuza cevap vermiştir. Pehlivanımız, Amerika'ya vaki olan daveti esas itibarile kabul etmekte, fakat oranın şeraitl hayatiyesini bilmediğinden mukavele için bir şey söyliyemiyeceğini, kendisini oraya çağıran Cemal Abidin Beyin şeraitinin neden ibaret olduğunu sormaktadır. Çoban Mehmed'in bu mektubu Nevyork'ta Cemal Abidin Beye gönderilmiştir. Cemal Abidin Beyden gelecek cevap Amerika seyahatını halledecektir. İki hırsız kadın Beyoğlu ve civarmda bazı dükkânlardan hırsızlık yaptıklan anlaşılan Safinaz ve kızj Leman ismhıde iki kadın zabıtaca yakalanmışlardır. Bu kadınlar adliyeye veirleceklerdir. Çoban Mehmet cevap verdi Yeni nahiye müdürleri 25 nahiyeden bir kısmınm müdürleri tayin edilmiştir. Bunlar hep mektebi mülkiye veya âli mektep mezunlanndandır. Dahiliye Vekâletince tayin edilenlerin isimleri bildirilmiştir. Diğerlerini Vilâyet tayin edecektir. Vekâletin tayin ettiği nahiye müdürleri şunlardır: Kısıklı nahiyesine Kütahya vilâyeti maiyet memuru Emin, Yeşilköy nahiyesine İstanbul Vilâyeti maiyet memuru Salâhattin, Anadoluhisan nahiyesine İzmir vilâyeti maiyet memuru Hüseyin Emin, Eyüp nahiyesine Edirne Vilâyeti maiyet memuru Nail, Samatya nahiyesine Konya vilâyeti maiyet memuru Nurettin, Beyazıt nahiyesine İstanbul Vilâyeii maiyet memuru Esat, Erenköy nahiyesine Ankara vilâyeti maiyet memuru Kâmil, Kmltoprak nahiyesine Diyarbekir vilâyeti maiyet memuru Bedii, Beylerbeyi nahiyesine Dahiliye Vekâleti maiyet memurlarından Seraç, Galata nahiyesine Bursa vilâyeti maiyet memuru Halil Mümtaz, Hasköy nahiyesine Urfa vilâyeti maiyet memurlarından Mehmet Fikret, Pangaltı nahiyesine Bursa vilâyeti maiyet memuru Ahmet Demir, Arnavutköyü nahiyesine Zonguldak vilâyeti maiyet memurlarından Saip, Büyükdere nahiyesine Zonguldak vilâyeti maiyet memurlarından Nurettin Beyler tayin edilmişlerdir. Nahiyeler tam teşekküllü olacaktır. Adliye teşkilâtının buna nazaran tanzimi muhtemeldir. Nahiye müdürleri polis merkez memurluklarında ifayi vazife edeceklerdir. Nahiye müdürleri gelinciye kadar polis komiserleri kendilerine vekâlet edeceklerdir. Mevcut on kazada on polis merkez memuru bulunacaktır. Diğerleri emniyeti umumiye emrine verileceklerdir. Bunların bidayeten nahiye müdürlüklerine tayini düşünülnıüş ise de tahsilleri müsait olmadığından buna imkân görülmemiştir. Merkez memurları vukuatı zabıta itibarile doğrudan doğruya kaymakamın emrinde bulunacaklardır. Yalnız meslekî, inzibatî işlerde polis müdürünün tahtı emrindedirler. Her merkez memıırunun yanında biri komiser diğeri belediye işlerine bakan iki muavini bulunacaktır. Kunduracı Osman isminde biri dün gece Kabataş'tan Fındıklı'ya giderken Hakkı, Sallh ve Enver isminde üç kişi önüne çıkmı? Üç hafta evvel boksör Selâml Beyle ve karmanyola suretile para çantasuıı aşırkarşılaşan ve galip gelen Yunan boksörü mışlardır. Fmdıklı'da oturan Nazmiye H. dün gece Angilidis önümüzdeki cuma günü kıymetli boksörümüz Kemal Beyle maç ya evine dönmekte iken Celâl isminde biri öpacaktır. Yunan boksörünün Selâmi Be nüne çıkmış ve para çantasuıı kapıp kaçarken yakalanmıstır. ye galip gelmesi boks âleminde büyük bir teessürü mucip olmuş ve Kemal Bey o vakit Angilidis'i maça davet etmiş, YuBir genç cUnizde boğuldu nan'lı boksör de bu teklifi kabul etmişti. Beyoğlu'nda İtalyan kuiuuünde mukim İKemal Bey, bu mühim müsabaka için talyan tebaasından ve Galata'aa Banka ikl haftadanberi muntazaman çalış Kommerçiyale Bankası kâitplerinden 25 yamaktadır. Genç boksörümüz antrene bir şında Hanrika evvelki gün Caddepostanı'nhale gelmiştir. Antrenmanlarına bir iki da denize girmiş, yüzmek bilmediği halde gün daha devam edecektir. Cuma günü derin yerlere kadar açılmış ve boğuimustur. Taksim stadyomunda açık havada yapı Mağrukun cesedi denizden çıkarıhnıştır. lacak olan bu müsbaka çok mühimdir. Yunan'lı boksöre karşı Kemal'in kaza Tekirdağı tapu müdürlüğünden: Nefsi Tekirdağfnın Köseilyas karyesi nacağı galebe ne kadar iftihara değer bir hududunda atik Samanyolu cedit Denizşey ise, mağlubiyet te o nisbette fena bir tesir yapacaktır. Kemal'in, Romanya üstü mevkiinde 3 2082 atik 11 313 ceşampiyonu Karpen'e karşı kazandığı dit umum numaralı şarkan Samanyolu muvaffakiyet unuturmamıştır. Cuma garben Köseilyas karyesi ile Abidin Efen günü Yunan şampiyonunu da mağlup dinin uzun parçaları kısmen Pandiya etmesi beklenmektedir. zevcesi Madam Arandiya ve İstalyanoz dan metruk tarlaları şimalen telgraf hat ğüne tayini vilâyetçe inha edilmiştir. tı boyunca giden İstanbul caddesine ve Eski belediye müdürleri mubayaacı çeşmesine ve cenuben Saman Açıkta kalan belediye müdürlerini vi yolu ile mahdut Yunan tebaasından filâyet belediye işlerinde münasip vazifeIere tayin edecektir. Bnnlara şimdilik rarl Fastik oğlu Odisef namına eylul 321 tarihinde mukayyet 465 dönüm tarla için tam maaş verilecektir. 1515 numaralı kanuna tevfikan Fuat Bey Emanetin levhası veresesi senet istihsal etmek üzere müraŞehremaneti binasındaki levhanın yecaat ettiklerinden ilk ilân tarihinden itirin e «Belediye dairesi» levhası kona baren mumaileyh Odisef Efendinin ve caktır. yahut bu tarla üzerinde bir guna hak ve Zabıtai belediyenin kıyafeti alâkası olanlann bir ay sonra yani 30 Seyrüsefer memurları polisin altıncı şubesi makamında müdiriyete rap eylul 930 günü mezkur tarlanm mahaltedilmiştir. Zabıtai belediye memurla line giderek tahkik memuruna ve yahut rına dünden itibaren polis ve komiser bu bir ay mtiddet zarfında tapu müdielbiseleri te\^zi edilmiştir. riyetine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. Yeni kaymakamlar bugün Dün akşam yeni kaza kaymakamları bulunanlar Vali Muavini Fazlı Beyin riyasetile bir içtima aktederek tevhit kararile teşekkül eden yeni idarenin tatbikatına ait hususları müzakere etmişlerdir. İçtima geç vakte kadar devam etmiştir. Dünkü mukarrerata göre Beyoğlu kaymakamı Sedat Bey Beşiktaş kaymakamı çelinciye kadar ora idaresine vekâlet edecek, Beyoğlu kaymakam vekâletini belediye müdürü Kadri Bey yapacaktır. Sarıyer kaymakamlığına tayin olunan Vilâyet mektupçusu Hüdayi Bey bugün vazifeye başlıyacaktır. Beykoz kaymakamı Reşat Bey memuriyeti mahallindedir Üsküdar kaymakamı Fuat Bey gelinciye kadar Sedat Bey vekâlet edecektir. Kadıköy kaymakamhğı umurına da vekâleten belediye müdürü Nazif Bey bakacaktır. Bakırköy kaymakamı Sait Bey rahatsız olduğundan, Yeşilköy müdürlüğüne tayin olunan maiyet memurlarmdan Salâhattin Bey vekâlet edecektir. Hayn Bey Adalar kaymakamlığını Huluk Bey Eminönü kaymakamhğile Beyazıt belediye müdürlüğünü ifa edeceklerdir. Fatih kaymakamlığına da Memduh Bey vekâlet edecektir. Boksör Kemal döğüşe hazırlanıyor! Karmanyolacılık işe başlıyorlar BAKTERİYOLOK ur. IHSAN SAMI BakteriyeloH laboratuvan Umum kan tahlilâtı. Crengi nokcaı nazarmdan (Vaserman teamülü) kan küreyvaü sayılması tifo ve ısıtma hasalıklan teşhisi. idrar, balsam. cerahatı kazurau ve su tahlilâtı. Ultra mikros kopi ile trengi aranması, hususî aşılaı ıstihzan Divanyoinn'da SultaD Mahmm rürbesı No 189 Telefon Is. S8I Hali tastiyede bulunan Millî ithalât kantariye T. A. Ş. tısfiye n.emurlarından: Polis merkez memurlan Polis müdürlüğü Polis müdürü Ali Rıza Bey vekâleten bu vazifeyi ifa etmektedir. Asıl vazifesi Beyoğlu kavmakamı idi. Bevoğlu kaymakamlıçına baskası tayin edildiği cihetle Ali Rıza Beyin asaleten poli* müdürlü HaU tasfiyede bulunan MiUl İthalât kantariye T. A. Ş. nin hissedaran heyeti umumiyesi 5 teşrinievvel 930 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te Bahçekapı'da Dördüncü Vakıfhanında üçüncü katta numaralı odada içtima eyliyeceğinden lâakal on hisseye malik hissedarların yevmi mezkurda orada hazır bulunmaları ilân olunur. Ruznamei müzakerat: Tasfiye muamelâtı hakkında raporun kıraati. Bfitün kaymakamlar yanndan itibarer Hali tasfiyede bulunan milll ithalât vazifeye baslıyaeaklrdır. kantariye T. A. Ş. tasfiye memurlan Nahiye müdürleri Suphi Vahit Nhiye müdürlüklerine Vilâyet maiyet memurları tayin edilmişlerdir. Bunlar bik edilmeğe başlamıştır. Kaymakamlagelinciye kadar komiserler vekâlet ede nn dairei salahiyeti dahilinde bulunan cektir. Kazalar, merkez memurları Dahiliye Vekâletince henüz tayin edilme bütün işler için kazalara müracaat edidiğinden bunlara da komiserler vekâlet lecektir. Kaza salâhiyetinden hariç yahut hut şikâyeti mutazammın veya dofedecektir. rudan doğruya vilâyete ait hususat için tşler nasıl görülecek? | iskisi gibi vilâyete müracaat olunur. Vilâyetten: Bugünden itibaren yeni teşkilât tat [nd M'a!' aü».g

Bu sayıdan diğer sayfalar: