18 Eylül 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

18 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Evul6 1930 Cufhhnriyei *• Bu bayramda, her Galatasaray'lıya bir vazife düştüğü gibi, bana' Paşa Kâzım ve fırkacılık Konya'da bulunan Paşa Kâzım Baba ' da Galatasaray'm bir tarihçesinf lık gazetesi idaresini ziyaret ettiği sıra yazmak vazifesi isabet etti. Bu vada kendisine : zifeyi ifa edekren, hep, 25 sene ev Hangi fırkadansınız? Diye sorul velki günleri, çocukluğumla gençmuş. liğimin birleştiği o seneleri hatır ' Paşa, hiç düşünmeden: ladım. Süvari yirmi dördüncü fırkadanım Bugün bir spor kulübü yapm&Ic demiştir. Cumhuriyet Paşa'nm tırnak numa ne kadar kolay bir iş ise o korkunç rasını söylememesi meslek iktizası şid Sultan Hamit devrinin korkunç detle muhafaza etmekte olmasmdandır günlerinde böyle bir teşekkül vügaliba! cude getirmeğe teşebbüs bile et Bursa Valisi yeni fırka aleyhinde mek o kadar güç ve tehlikeli bir propaganda yapmış mı? hareketti. Dört kişinin bir araya Bursa Valisinin Kemalpaşa kazasına giderek yeni fırka aleyhinde propaganda gelmesini meneden, insanın en tayaptığı hakkmdaki şayialar üzerine Da biî ve beşerî ihtiyacı olan konus hiliye müsteşarı Hilmi Bey şu beyanatta mayı. görüşmeyi, dertleşmeyi bile Düzce'de jandarmalar fırka bulunmuştur: büyük bir cürüm addeyliyen o binasına girmeyi menetmişler « Bursa Valisinin Kemalpaşa ka menhus devirde, kulüp yapmağa S. C. F. azasından Erdahan meb'usu zasına giderek bu kabil sözler sarfettiğikalkışmak Fizan çöllerini boyla Tahsin Bey dün bir muharririmize de ni ve halkın serbest rey vermesine mâni mak demekti. miştir ki: biz de haber aldık. Cetveller üç güne kadar ma « Düzce'de sahibinin muvafakati olmak istediğini şey versa ve hakikaten tstanbul'da on binlerce hafiye •. Eğer böyle bir hallata asılmış olacaktır Uzerine kiraladığımız bir binanm kapı Bursa Valisi o sözleri söylemiş ve halkın nin, hatır ve hayale gelmiven tezsı önüne mahaül Jandarma bölük kuBursa 17 (Hususî) Şehrî ] hürriyetine hürmet etmemişso kanuna virlerle vehham padişahı korkutup mandanı tarafmdan iki süngülü jandarBelediye intihabı hazırlıklanna devam eBombay 17 (A.A.) Valli nmumi tara I mizde bir kaç gün evvel tevkif1 muhalif hareket etmiştir. Bittabi bu külâh kaptıkları o g^'inlerde, biz, ma neferl konularak içeri girilmesine fından menedilmiş olmasma ragmen blr edilen üç hoca dan biri, müheyj dilmektedlr. tntlhap işlerile alakadar olan mes'ele etrafında tahkikat yapılacaktır. takun havadis bültenleri neşredilmiş oldu I yiç işaattan dolayı mahkemeyel Belediye reis muavinl Hâmit B. kaymakam mümanaat edilmiştir. Bunun üeerine Bununla beraber intihap arefesinde vu bir avuç Galatasarây'h genç, gençDüzce kaymakamlığma vaki olan ricaffundan polis bugün kızılbayrak birliği biliğin verdiği ateş ve pervasızlıkla verilmiş ve ağırcezaca mahkumj lıklardaki lntihap encflmenlerlnl teftiş et mızda nazari itibara alınmamıştır. Bu ku bulan bu şikâyetlerin intihabatı kanasile bazı hususî meskenlere baskın yapmlştir. İntlhabata lştirak edecek olanların zanauiımpic için mukabil bir propagan Galatasaray kulübünü kurmuştuk* mışttr. Hususi bir takun muhaberat ile bir I edilmiştir. Diğer ikisi de birer ay{ şekilde ve bir çok yerlerde vaki olan da mahiyetlrrt* telâkki edilmesi Imkân! lslmleri tetklk edilmiştir. Üç güne kadar büHer hafta İstanbul'un başka bir takun risaleler müsadere olunmuştur. haksız müşkülât hakkmda fırkamız hapse mahkum edilmişlerdir. da mevcuttur.> tün mahallâta cetveller tallk edilmüj olaSünla 16 (A.A.) Şimli şerki hudadn çayırında top oynıyan bu gençleri, Dahiliye Vekâletlnl haberdar etmiştir. Musa boyunca diişman kabilelerin bir araya topaktır. Bu cetveller 8 gün asılı duracaktır. İki tekzip telgraf ı her hafta hafiyeler saraya curnal Öyle ümit ediyoruz ki bu müdahaleler lanmasından müteveJlit tehlike bertaraf Bundan sonra ltirazlar kabul edilecektir. yakın zamanda hitam bulacak ve her Dün bu hususta Bursa Valisinden ve ederlerdi: edilmiştir Dlger taratan belediye yeni Şehir Meclisi şey kanun dalreslnde yürüyecektir. Gemlik belediye relsinden de atideki Yeni Malmüdürleri «Mektebi sultanii şahane talebehazırlıklanna başlamıştır. BeledlyedeM cetelgraflan aldık: istanbul teşkilâtt ikmal edildi miyeti belediye salonunun tevsiine başlan Ankara 17 (Telefonla) KadıBursa 17 Gemlikten yassıh Son Pos si karşı karşıya kale kurup yekdi İstanbul kaza teşkilâtı tamamen mujtır. Burada gazetecilere mahsus olan kıta gazetesinin 16 ve Yann gazetesinin ğerine top endaht eyledikleri gö köy kazası malmüdürlüğüne, Gebsım daha gerlye ahnmakta v» salon büyü ikmal edilmiştir. Merkezl vilâyet ocağı 15 tarihli nüshalarında intişar eden rülmü* olduğandan berayı sada • ze malmüdürü Selâhattin, Fatih bu işlerle uğraşmak üzere her akşam Adana 17 Adana hayatını kavra tüünektedlr. mektupta Ali Fethi Beyefendi ile S. C. kat hakipayi muntazaman Galata'da Nazlı handa içsahaneye arzolumır kazası malmüdürlüğüne dahiliye tntlhabat hanrhklanna her İM hrkada mıyan bir takun lşsizlerln yeni fırkayı Fırkası müessisleri aleyhinde bana atferman.y» ... muhasebe müdiriyeti memurların • benimsiyerek İstanbul matbuatınm bir da hararetle devam edilmektedir. C. H. F. tima etmektedir. folunan beyanat ve ifadat tamamen Yeni fırkahm konya şubesi den lbrahim Hakkı, Eminönü mal kısmına hali faaliyette bulunmıyan ce namzetlerinl tamamile tesbit etmiş olduğun Bir kaç yüz bin insanın, bazan muhalifi hakikattir. Tekzip eylediğimi Konya 15 (H. Mu.) S. C. Fırkasımn lutfen gazetenizle de neşrinl rica eyle bir hiç için, memleketin her taramüdürlüğüne Ulukışla malmüdürü miyetler namına salâhiyet ve hakları dan İntihabı büyük bir ekseriyetle kazanömer Lutfi, Beşiktaş kazası mal olmadan telgraf ve mektup gönderdikle mak için çalışmaktadır. Hemen her gün Konya şubesini teşkil için vilâyete veri rim. fına nefyedildiği o mel'un devir • yaptırdıklan gerek merkezde ve gerek şubelerde lçtlmalar len beyannamenin muamelesi bitmlş ve Bursa Valisi müdürlüğüne Boğazlıyan malmü ri ve hilâfı vaki neşriyat de, «kale kurup top atmak» bir agörülmektedir. Bu nevi neşrlyat mem aktedllmektedlr. Namzetler ancak intlhap fırka resmen teşekkül etmiştir. Vilftyet Fatin idürü Mustafa, Ulukışla mal müdamı on defa «Divanı Harbi Mah» ;an bir lki gün evvel llân edilecektir. Maa muvakkat ocak idare heyeti riyasetıne Iekette adedi mahdut bir takım acezenin Gemlik 16 10 eylul tarihli Yarın ga'dürlüçüne Afyon tabakkuk memur ferdt arzularından başka bir şey değil mafih bunlann ekserlsi Cemiyeti Belediye Dr. Operatör Muhsin Faik, kfttipliğine sus) a göndermeğe kâfi gelen muzetesindeki Valimiz Fatin Bey hakkmlarından Şehap, Mucur kazası dir. Adana meb'uslarımn yeni fırkaya azası İle Mecllsi Umumli Vilâyet azasından de sabık muallimlerden Çopur Kadızade daki isnadat külliyen hilâfı hakikattir. azzam bir cürüm idi. Orada da amalmüdürlüğüne Malive Vekâleti iltihaklan hususunda Salâhattin imzasi ibaret olup hariçten bir kaç kişi vardır. Ha Remzi Beyler seçllmiştir. Vali Bey, Gemliğ'e geldiği ve bizimle ve dama menfalardan menfa beğen • S. C. F. Konya belediye Intihabatına teftiş memurlarından İhsan Beyler ie vaki olan neşriyat ta hiç bir kıymetl riçten alman namzetler meyanmda bir kaç gençlik ve halkla yakmdan temas etti dirirlerdi. olmıyan bir yalandır. Tekzibinl rica ede gazeteci oldugu da rivayet edilmektedlr. Ye iştirake karar vermiş ve namzetlerin ği doğrudur. İzmir hadisatı ahiresi hakt yîn edilmişlerdir. ni namzetler arasında kadınlar da bulun tesbitine başlanmıştır, intihaptan evvel Birinci piyade alayında kaymariz. kmda sorduklanmıza maruf nezaket ve maktadır. Namzetler şimdlye kadar Pırkaya isimleri ilân edilecektir. Izmir'de incir, üziim aatıst kam olan dayım, Yenicami'de bir Adana meb'uslan asaletile cevap verdi. Hiç bir şey söybüyük bir sadakat gösenniş olanlar meyatzmir 18 (A.A) Bugün 11 kuruştan Kadri, Kemal, Zamir S. Fırkantn Bursa teşkilâtt lemedlği halde bu lrşadat ve I^nviratı tanıdığına selâm vermiş, o tanıdınından seçllmiştlr. 40 kuruşa kadar 525 cuval üzttm ve 10 Bursa muhabirimizden: nm,, nezihane hasbihalinin bu derece ğının arkasında da o zaman VeliDoktor ve gazetecilerimiz kuruştan 40 kuruşa kadar 1,381 çuval S. O. F. da namzetlerinl tesbit etmiş lse S. Fırka Gemlik, İnegöl ve M. Kemal tahrif edilmesi şayanı hayret olduğu ka aht olan Reşat Efendinin mensubiMacaristan'a seyahate davet İncir satılmıştır. de listenln tamamen hazırlanmamış olduğu paşa kazalannda teşkilâta başlamıştır. dar sezavar teessüf ve teessürdür. Yann ninden biri gidiyormuş. Bu adamı edildiler Dün Bursa'da Altıparmak gazetesinin bu neşriyatmı tekzip ile arBir Alman grubunun Adana Peşte 17 (A.A.) Türk mimarları dün anlaşılmaktadır. S. F. da halkça tanınmış yeni bir merkez açılmıştır. mıntakasmda zı hakikat eyleriz. takip eden hafiyeler, dayımın bu • olan klmseleri seçmektedlr. meçhul asker abidesine bir çelenk koyMüstaklllen belediye azalığına namzetliglBelediyesine teklifi na selâm verdiğini zannederek *S. Fırka Bursa'da, büyük hacımda yevBeledive Reisi namma M. Celâl muşlardır. Türk ve Macar seyahat ce ni koyan tacir Leon Taranto Ef. nin istidası Adana 17 (Hu. Mu.) Bugün bir Alman damcağızı curnal etmişler. Zavalgrupu belediyeye müracaat ederek şehirde miyetleri aktettikleri bir içtimada iki Kadıköy belediyesine gönderilmiştir. lıyı, tam elli gün hapiı, muhakeme belediyenin gösterecegi arsalar uzerinde memleket arasında seyahat münasebetve tazyik ettiler. Reşat Efendinin dört yti* ey insasuıı etklif etmiş ve belediye lerinin çarelerini aramışlardır. Bu meHâkimler arastnda tebeddülât Polis divanı işini bitirdi Borsacılar tahkikatı için yapılacaklan taksitle yirmi sene miid anda Peşte ve İstanbul'da birer daiml adamına selâm vermediği tahak Ankara 17 (Telefonla) Akşehir Bir aydanberi polis müdirlyeti ikinci şuKamblyo ve esham borsasında paradetle yapaca&mı bildirmistir. Evler her tür. komite ihdası, Türkiye'ye hususi bir Makuk ettiği halde «kalbi hümayuna lü esbabı istirahati cami bnlunacaktır. Be ar heyetinin gitmesi ve vize muamele mahkeme reisliğine Bitlis müddeiumu be başmemurlarından Haşim Enveri ve mızın kıymeti aleyhinde spekülâsyon misi Mehmet Aziz, Bitlis müddeiumuml Mahmut Beylerin iştirakile toplanan polls lediye bn tekli£i memnuniyetle karşüamışyapmakla maznun borsa acantalarından gillügış ârız olduğundan Kastamosinin ilgası münakaşa olunmuştur. Ma iğine Bitlis mahkemel asliye azasından tır. Şemsi divanı dün mesaisini İkmal etmiştir. Divan Mits Ef. ve arkadaşlan hakkmdaki tah nu'da ik^mete memur» edildi. car milll seyahat cemiyeti Türk doktor Muharrem Lutfi, Taj^us reisliğine Tarölen yüzellilikler Işte Galatasaray kulübü böyle ve gazetecilerini Macaristan'da seyaha sus eski reisi Mes'ut, Aydın mahkemesi polislerin ldarl, adll mes'elelerine ait beşyüz kikata devam edilmektedir. Bunlar hakkadar evrakın tetkikatını bitirmiştir. kmdaki tahkikat bugünlerde ikmal edi bir devirde, hafiyelerle, sarayla, Adana 17 (Hususî) Yüzelli te davet etmiştir. Reşlt Saffet Bey .de azalığına Mardln azasından Yusuf Ziya, bilmukabele Samsun azalığına Koyulhisar lerek m?znunlar tahkikat evrakile bir padişahla mücadele ede ede doğ hâkimi likîerden Mevlâzade Rifat Halep' davete teşekkür emlş ve Yunan hükumeti itilâfnamenin Macar doktor ve gazetecilerini Türkiye' Rüşttt, Koyulhisar hâkimliğine Anamor likte Adliyeye verileceklerdir. mus, 1315 senelerine doğru ilk dete ve evvelce Izmir'de Müsavat g& vi Eiyarete davet eylemiştir. tatbikının tacilini istiyor hâkimi Ahmet Rüştü, Kozan mah fzmir'de süprüntü fırmları fa teşkil edilen futbol takımı saraAtina 17 (Husust) Yunan hükumezetesini neşreden Hacı Ismail vefat tzmir belediyesi süprüntüleri yakmak için kemesi reisliğine Kozan müddeiumumisi Çeşme'nin kurtuluşu ti TürkYunan itilâfının tatbikini tacil fırmlar inşasına karar vermiştir. Prnncıla yın emrile dağıdılmıştır. Sonra, ettiler. Ali Rıza, Kozan müddeiumumiliğine Halk Ftrkast lehinde tezahürat Mersin mahkeme azasından Mustafa etmek arzusundadır. Bu sebeple ltilâf rm makine aksamı liman şirketlnin tersa mektepte ne vakit futbol topu meyCemilpaşazadelerden Hamit te dana çıktısa, sarayın tazyiki ile deryapıldı Nuri, Siirt mahkemesi reisliğine Şfbin name mucibince emvali İade edilecek nesinde yapümaktadır. Halep'te Baron otelinde vefat etÇeştne 17 (A.A.) Bugün on bin kişi Karahlsar müddeiumunıisi Asım Beyler kimselerin emvalinin bilâteahhür İade Izmir'de şarap imaline başlandı akap menedilmiş, fakat Sultan Hatiler. Şemsi Müskirat inhisar idaresi İzmir'de şarap edilmesi lâzım geldiği mütaleasındadır. nin iştirakile kurtuluş bayramı tes'it e tavln edilmişlerdir. Adana çiftçilerinin borçlari Yuan hükumeti Yunan heyetl murahha imaline başlamıştır. Bu maksatla piyasadan j mid'in istibdadı ile bir avuç gencin dildi. Gazi ve İsmet Paşa Hazretlerinin Mınr kredt fonsîye tahvilâtt Adana 17 (Hususî) Adana bankalan fotoğraflan ellerinde ve gögüslerinde olspor aşkı arasındaki mücadele nisası müşaviri M. Pikeon'u Atina'ya da 100 bin okka yaş üzıim alınıyor. müdürleri çiftçilerin borçlannı tecile ya duğu halde hükumet önünde toplanan keşidest Dün geceki yangın başlangıcı vet etmiştlr. M' Pikeon yarın burada hayet gençlerin galebesi ile neticenaşmadıklarından bir hey'et hükumetle te halk büyük tezahüratla Halk Fırkasımn Dün gece Unkapanın'da Salifpaşa maKahlre 16 (A.A.) Tüzde fic fnizH ve beklenmektedir. lenerek Galatasaray kulübü 1322 mas etmek için Ankara'ya gönderilecektir. hallesinde yangın çıkmış, tevessü et ikramiyeli Mısu kredl fonsîyesl tahvilâve onun muhterem liderlerinl hararetle 1905 te teessüs etmiştir. Atlna 17 (Husust) TürkYunan tiBunlar borçlarının tecili için hükumetin tameden söndürülmüştür. alkışlamıştır. Gençler tarafmdan ateşin tının 16 eylul tarihli keşidesinde şu nu caret muahedesinin aktl için, Yunan vassutunu rica edeceklerdir. Şemsi fşte dünden itibaren 25 inci yıl Iktisat Vekâleti müşavirliği nutuklar irat edilmiştir. Vatanı kurta raaralar kazanmıştır. heyeti murahhasası, Yunan şarap ve İktisat Vekâleti merkez şirketler komiseri dönümünün tes'idine başlanan en Çin'de yüzlerce kişi vebadan 1886 senesinde çıkarıian tahvilelrden konyaklarının lthali için gümrüklerde ran kahraman orduyn ve onun şerefli Mehmet Ali B. İktisat Vekâleti müşavirligi eski spor kulübümüz, müşkül mü ölüyor 184,364 numarah tahvil 50,000 kumandanlannı tebcll eden tezahürat teshilât gösterilmesini talep etmlştir. Bu ne tayin edilmiştir. Şanghay 17 (A.A.) Mançuri'nin şima devam etmektedir. Gazi Hz. ne ve Baş1903 senesinde çıkarılan tehvillerden hususta bir itilâf husuli ümit edilmek Bugün 9 îtalyan tayyaresi geliyor cadelelerden sonra, dünyaya gel * Unde veba suhur etmiş ve Tsitsikar istika vekil İsmet, Meclis Reisi Kâzım, Büyük Bukreş'teki beynelmilel tayyare şenlikleri miş böyle bir 669,136 numarah tahvil 50,000 tedir. Aynl zamanda bir seyri sefain mumetinde dogru sür'atle tevessü eylemiştir. ne iştirak etmiş olan dokuz îtalyan tayyareGrkânı Harbiye Reisi Fevzl Paşalar Ha1911 senesinde çıkarılan tahvillerden kavelesini ihtiva edecek olan bu mu» si bugün saat dörtte şehrimizg gelecektir. Yüzlerce kişi öldüğünden hastalık sahasınezratına şükran ve merbutlyetlerini 139,688 numarah tahvil 50,000 Frank ik hede ile iki memleket tüccarınm seya İtalyan tayyareleri İstanbul'da bazı manevflaki mahallerie edmiryolu münakalâtı kenatık telgraflar çekilmiştir. hatleri tanzim edilecektir. ralar yapacaklardır. ramiye kazanmışlardır. silmiştir. , «Son Posta» gazetesi mes'ul müdürünün tevkifi dolayısile, matbuat hürriyetinin çok eski ve tabiî bir âşıkı olan Başmuharririmiz, bir makale yazmış ve bu tevkifatı tas3. C. F. idare heyeti dün de Taksim'de vip etmediğini açıkça kaydetmişti. Kalmis apartımanmda Fethi Beyin riBu makalenin mühim bir kısmını yaseti altında içtima ederek vilâyetlerdün gazetesine memnuniyetle nak den teşkilâta ait gelen haberleri tetkik leden «Son Posta» gazetesi, bugün etmiştir. kü nüshasmda, baş tarafmda Gazi Bundan başka Ağaoğlu Ahmet Bey Ankara 17 (Telefonla) Ağrı Bir lngiliz gaz kumpanyan Şark Hz. nin «hürriyeti matbuattan mü fırkanın Ankara ve İstanbul'da çıkaraisyamna yardım etmiş! dağı mağaralarında saklanmış olan tevellit mehazirin vasıtai izalesi cagı gazeteler hakkmda Fethi Beyle uzun uzadıya görüşmüştür. S F. gazeteşakilerin ele geçirilmesi için yapılAnkara'dan verilen habere göre gene binnef is hürriyeti matbuattır» sinin henüz hangi isimle intişar edecemakta olan tararrta ameliyatı bit Ağrıdagı hâdisesinin mü?ewikleri vecizesi bulunan makalemizden: ği hakkmda kat'î bir karar verilmemişmek üzeredir. Eşkiyamn bir çoğu arasında Anglo Peroan isminde bir «Söze sözle karşı koymak olduk tir. nun cesetleri mağaralarda ölü olaDtin Artvin'den S. C. Fırkasına gelen lngiliz gaz kumpanyası da mevcut ça ve bu böyle yapıldıkça biz hürrak bulunmuştur. Bunların açhktan bir telgrafta Artvin Vilâyet umumi mectur. Şark vilâyetlerinde mevcut ba riyeti matbuata taraftar bulunuyolisi ve ticaret odası azalarmdan üçer ve öldükleri anlaşılmaktadır. Daha evzı petrol menbalarımn kendisine ruz.» fıkrasım alıyor ve: malul gaeilerden 56 kişi fırkanın progvel kaçmağa muvaffak olan bazı «Bu yazılan yazanların samimi ramlannı kabul ettikleri bildirilmiştir. terkedilmesi ve müstakil bir Kür eşkiya rüesası çoluk çocuklarını yetine biz inanmıyoruz.» diyor ve Fethi ve Nuri Beyler sarayda hep orada bırakmışlardır. Bu suret distan teşkili için bu kumpanya siz ne dersiniz, diye soruyor. Ne S. C. F. Reisi Fethi ve kâtibl umumi âsilere vâsi miktarda yardımda bule Ağrıdağı'nda senelerdenberi dediyeceğiz? Biz de diyruz ki: Nuri Beyler dün saat 4 te saraya gidevam eden şekavetin o civardaki lunmuştur. Asilerin bol mühimmarek Gazi Hz. nl ziyaret etmişlerdir. AğaIster inan, ister inanma! halka iras ettiği zararlar kökünden ta malik olmaları buna atfedflmekoğlu Ahmet Bey de dün geç vakit Dolmabahçe Sarayına giderek Gazi Ha. ne temizlenmiştir. tedir. arzi tazimat etmiştir. mmıımnıılınillllllllllllllllllllllllllllimittllflllllllinmnmı SON 3"ELGRAFLAR "Ağrı,, da temizlik F1KRA: Zaten teşekkür beklemiyor duk ki! S. Fırkada faaliyet . »<^« «••. . . Dün de Fethi Beyin riyasetinde bir içtima aktedilmiştir ml bir gazete neşredecektir. (Serbest Cumhuriyet) unvanını ta§ıyan bu gazetenin sahip ve mes'ul müdürü Avukat Asaf Beydir. Gazete için vilâyetten müsaade alınmıştır. İHEM NALINA MIHINA Galatasaray! Galatasaray kulübünün 25 inct yıl dönümünü tes'it için Galatasa • ray'lı arkadaşlarımın tertip ettik < leri bayram haftası dünden itiba* ren başladı. AçhMan olenlerin ceseileri çıkarıhyor, kaçnn bazı rüesanın çocukları bulundu Belediye intihabatı hazırlıkları |Üç hoca Bursa'da' Zabıta bazı ev'ere tevkif edildi baskın yaptı Hindistan'da Adana meb'us'an ne diyorlar?.. MtLLÎ ROMAN: 6 MUHACiR Yazan: FAZLI NECtP Anacığım, ben bu işi de gene imamdan şüphe ediyorum... Dedi. Hatuncuk durdu, düşündü. Tereddüt ediyordu: O çalımlı lmam efendi gece yarısı o mahalleye kadar nasıl gelir? Cüppe % sinin eteklerini toplıyarak çamurlarla nasıl uğraşır?... Mahalle bekçisinln, yahut başka bir adamm geçip görmesinden korkmaz mı?... Benim bana aklun ermiyor. tnanamlyorum Ali'cigim.. Bu işi o garezkârdan başka kim yapabilir?... Bize her fenalığı hep o yapmadı mı?.. Bu çamur işini de kendi yapmamışsa daha müteassıp ahmakları teşvik etmiş, onlara yaptırmıştır.. Bu olabilir... Mümkündür... Şimdi müdüre gidip şikâyet etmeyi düşünüyorum... nu iddia ile mağrur olur, onu sever, ona Sakın evlâdım böyle bir şikâyetin hamiyane teşvikler gösterirdi. Kendini başımıza yeni bir dert açmaktan başka dükkâmn müşterisi, hamisi sayardı, faydası olmaz... sordu: Peki, ne yapalım, bunu edepsU he Bu kepazeliği klm yaptı?.. Anlıyarifin yanına mı bırakalım#t. bildiniz i? Bırak, aldırma... O, nispetlnden Hayır, hiç bir şey anlıyamadık... kahrolsun. «Hasmin sltemin anlamamak, Bu büyük bir rezalettir. Ağustosta hasma sitemdir» derler.» Türk'lerden yalnız sen gayretle çalışı Susarsak yarın gene başka tfirlüsfiyorsun. Sana böyle bir muamele yapılnü yapar... masından ben de, komita da çok teessüf Sen mahalle bekçisine tenbih et, onun aylığını arttır.. Bizim dükkâna çok ettik. Tahkikat yaptık, bu edepsizliğin dikkat etsin, başka yapılacak hiç bir şey Rnm'lar tarafmdan yapümadığını anladık. Söyle bana bakayım... Ben senin yoktur... şüphe Hiç ses çıkarmamağa, anlamamış gibi baban gibiyim... Bu işi kimden ediyorsun. davranmağa karar verdiler. Bilmiyorum... Hiç bir düşmanım Fakat Kurdalinin ehemmiyet vermemlş gibi görünmeğe çaiıştığı hadlse kü yok... IIiç kimseden şüph etmiyorum... Komitacı müstehzi tebessümlerle onun çük kasabada bir çok dedi kodulara segözü içine baktı. Guya Rum çocuğunun bep oldu. tş, galiba Rum komitasına kadar ak anlamasma meydan vermiyerek mahresetmişti. Bir gün doktor Perdikaris dük mane söylemiş olmak için, Türkçeye çekâna geldi. O, daima Kurdali'yi muhak virdi. Yavaşça söyliyordu: Benden saklama... Sen de biliyorkak bir ölümden kurtarmış bulunduğu sun... Bunu imam Yusuf Hacı yapmıştır. 1 Mademki düşmanların var, bunu Sen, bizim mektepte okuduğun, para ka ehemmîyetle düşünmek lâzım... Peki, düşüneceğim... zandığın için seni kıskanlyor, dedi. Şimdiye kadar düşünmeli idin... Ali'nin çiçek bozuğu esmer çehresi Şimdi vakit geçirmeğe gelmez... Auğtoshicabmdan kıpkırmızı oldu. Bu komitacı türklüğü tahkir için desiseler arardı. taki sigorta acantası Marinos benim akrabamdır. Ona git, benden selâm söyle, Böyle fırsatlar buldukça hayırhah \e dükkâmn binası ile beraber malları yüz dost tavırları takmarak sehirlerini dökli liraya sigorta ettir... mekten intikam gibi bir zevkalırdı. NaDoktor, akrabasına, bir Müslüman sihatler etti: müşteri sevketmiş olmaktan memnun Git, müdire şikâyet et.. îstersen ben de müdürü slkıştırır sana yardım ede çıkarken, Kurdali düşünüyordu. Bu yanrlm. Müdürle arası bozuk olduğu sıralar gın tehlikesinden ürktü. Akşam işi anada imamın sesl çıkmazken banştıklann sına açtı. Hatuncağız sigorta ne oldudanberi, işte gene eski huylarma başla ğunu bilmiyordu, Ali bildiği kadar andı. Sükut etmek böylelerini azdırmak lattl. Sigortaya senede iki lira kadar tır. Bugün buno yaptlgı gibl yarın kıs blr şey verilirse bir yangın olduğu vakit, kançhkla dükkâna kundak koydurmaga kumnanya derhal sermayelerini ödeyeda muktedirdir... Dükkânda ne kadar cektir. Hatuncuk tereddüt ediyordu. Müslümalm var?... Sigortalı mıdır?.. mahlar sigorta yaptırır mı idi?.. Ya gti Sene başı bilânço yaptım Yetnah ise!... İmam Efendi kendilerine hümiş liralık mal var. cum için gene bir sebep bulmuş olmıya Aferin, iyi kâr etmişsin... Memnun cak mı idi?.. Kimden sormalı, kimden oldum. Sigorta var mı?.. nasihat almah?... Hatuncuk: Hayır Hiç aklıma gelmedi. Bunu gene bizim Hafız İsmail amcadan sorsam?.. Dedi. Bunu sormak için Selâniğ'e kadar mı gideyim?.. Hayır... Komisyoncuya yazıyorsun ya!.. Ona da bir mektup yaz... Nasıl yazayım?!... O, Rum'ca bflmez ben türkçe yazamam... Bu çaresizlik karşısında düşündüler. Hatuncağızın selim fikri vardı, sordu: Dükkânımız yanarsa sigorta bize sermayemizi niçin verecek?... Nereden verecek?... Kumpanyanm vereceği paranın haram oîmasından korkuyordu. Ali düştinerek izahat verdi: Malını sigorta etmek istiyen herkes birer miktar para vermez mi?.. Birinin malı yandığı vakit zararı, kumpanya bn paralardan öder... Dedl. İzahat hatuncuğu kandırdı. İş aklma yattı: Mabadi var

Bu sayıdan diğer sayfalar: