26 Eylül 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

26 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Cumhurîyet 26 Eylul 1930 REKABETSİZ MALLARIMİZDAN E2R KAÇININ FİATLARl ı Sağlam cins ve müntehap renkler İ ı ı. İ p e k l i çorap•• ar d e ııo, 95 ve İpekli çorapar İpekli çoraplar çor Eldivenler Eldivenler Eldivenler Külotlar Bursa ipeîi Krepdöşin Krepdöşin Krep jorjet Birrcıan Güzel cins ve ajur bagetli «Bemberg» son derece sağlam cins ve yeni renkler F a n t a z i n i m Kuru, MUHTEREM tSTANBUL HAT 6 5 ENZARI İS1İFA L ESLN E 165 T VıH erprime eşarpı Tualet için 475 ve Krep döşin emprimeden iki metre tulünde döşinden ve güzel desenierde Earp!ar Ka>kollar 325 75 AQ0 d a y a m k h Hanımlar için yıkanabilir surette teminath cins Hanımlara yıkanabilir surette musketer seklinde teminath Hanımlara süet taklidi klâsik şekilde İpekli jerseyden iyi cins yıkanabilir Gayet iyi cins, yıkanabilir ve teminath renklerde Gayet müntehap renklerde Sağlam cins rop ve çamaşır için Her renkten Güzel cins ve gayet müntehap renklerde e 7 5 > 6 5v e 350 Kernerler Kravatlar Kravatlar Mendiller (Boyun atkıları) ipekli jerseyden muhtelif desenler Hanımlar için podösüetten her renkte İpekli ve asrî renklerde Krepdöşinden gayet iyi cins Beyaz ve renkli batisten cccuklar için 1/2 düzünesi Hanımlar için iyi cins 3 adedi 95 175 40 225 255 Mendiller Piver Losvonu Önlükler Onlükler (Hakikî) eski model Çocuklar için çaprazh ketenden muhtelif renklerde Hanımlar için fantazi kauçuktan mutfak için Beyaz atkıh ve İsviçre el işlemesi (Gerdanhklar) asrî ve muhtelif renklerde Hanımlar için fötrüden ve tabanı deriden her renkte 95 65 85 495 Önliikler Kolyeler Pantutlalaı 95 75 Krepdöşin emprime feş?uer Sonbahar modası mantoluk ve ro pluk kumaşların müntehap çeşitleri... 325 145 Paris ve Viyanadan her gün yeni g elen en son moda roplar, mantolar, sapkalar, çantalar ve saire... BWYWK •IF PEKLAM SATIŞI IYO6İÜ Fabnkamızda Avrupa Hazaran modelı en şjk, en zarif, en sağlam ve nis heten ucuz sandalvalar i nal edıldığini muhterem ı tlkımıza arz >lunur. Ntanbul Mahmut Paşa : Kürkçü Han No. 2324 Taşra siparişatı kabul olunur. Corcı Samaracif Kadın zarafetinin lâzımı gayrimü fariki Saraçhane Başında Horhor Caddesinde Münir Paşa konağında Ley î ve neharî 3 u a MüKemmel bir kasık bağı J ROUSSEL Kasık bağı bütün tıp âlemınce azfm takdir lere mazhar olmu$ tur. Zira ancalc bu ba£rffemniyet ve rahatı lamme elde edıiir. kusursuz otarak tatbikinl temîn için Valnız Paristekl a | 1 09 Ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. Kız ve erkek talebe ayrı ayrı kısımlardadır. Bütün sınıfları nevcuttur. Talim heyeti en maruf müderris ve muallimlerden mürekkeptir. Fransız'ca tedrisata ilk smıflardan başlanır. Leylî ve talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azamî dikkat ve ihtimam olunmakl adır. Talebe mektebin hususî otomobillerile mektebe gelir ve akşam evlerine ayni vesaitle gönderilir. HAYRiYE Liseleri NASUHİ Kız v e erkek m...ameleri devam etmektedir. •^••••••i^Bi^^^^^aMiM USTAH^AftATI 1 5 N M E R S E D E S Büro makineleri (Yazı: Elektrikle yazı; elektrikle hesap; elektrikle muhasebe makineleri). Bankalar,şirketle,ticarethaneler ve büroların yazı, hesap ve muhasebe muamelâtını çabuk ve en yeni bir tarzda ifa eden bu makineleri kullanınız. Bunlar Alman dehasının son ve mütekâmil nümunesidir. Diğer markaların cümlesine faik yenilikleri derhal göreceksiniz. Türkiye vekili umumisi: Ziyaeddin Sait, Birinci Vakıf han 42, 43 Telefon: Istanbul 2389. ıFrans<2 hükumetı mentjaiar>n(}an c c BT i •a O 1^ < u En son ATierikan tevfikan istıhzar edi m ş DANTİN D İ Ş MACUNU ıle Ah srın SAFA SÜRMESİNİ bir kcre tecrübe kâfıdir. Her verde satılır. ' Istanbul şubeleri: Beyoîjltmda TOne) meydanında No. 12 w Istiklâl caddesinde No. 385 Mağazalanmızı nyaret veyahut kutrunuzu bitcErmek suretile sıparişînizl posta vasıtasile tcra edlniz. ba& T. L 5 çffl üafl T.4. : a LOkıktnmeHıtıa^ • 1 0 Ukjekttrakmneifl • B #| 1 9 Müzayede ıle satılık l MÜKEL7IMEL D1Ş MUAYENEHANESi i\Iaa elektrik motör 26 eylul cuma giinü sabahı Taksim'de Rum klisesı karşısında Kabristan sokak Kalaroni apartımanı No. 2 Dolayısile de ipeklileri harabiden kurtardığı için çok iktisadî bir ilâçtır. Her eczane ve ecza depolarile ıtriyat mağazalarından ara yımz. VICHYETAT uttfiui hülâsa» 3 tan« alınflıkta .. HAZMİ TESMIL ed«r Seyanat e«n««ın<la hanml te«Ml sdao gazöılU ıuyu blzıat yapmak < u LUKS OTOMOBİLI 600 liraya acele satılıktır. 126 ilâ 29 eylul akşamına kadarl |Taksim'de Fiat garajında Galip| Beye müracaat olunması Müessesat ve mektep müdür beylerin nazari dikkatine IYENİ EV BÜYÜK 521 FİAT SPİRERl VICHYETATTUZU S ' Vamekten aonn 2 veya VICHYETATPHSTILLERİ VICHYETATKOMPRİMELERI; VICHY C E L E S T I N S 0 ^ . ^ VICHY G R A M D E G R I L L E . VICHYHOPITAL Mldo ve Barsak hâtalıktarı. Hanımlar Biçki Mektebi lı Talebe kaydına başlanmıştır. Sergi umuma açıktır. Teşviki sanayi FRANSIZ HÜKÜMETİNIN menbalare Takhtlennden taiımmı tlCHt • [îiî tMfiastU mnrn» Teş°kkür Genç bir yaşta ebediyen kaybettiğim oğlum Ibrahim Tosun'nun cenazesinde bulunmak ve bizleri taziye etmek suretile teessüratımıza iştirak eden muhterem zevata arzı teşekkür eylerim efendim. Annesi : Hamide llân Beyl' Bebagat fabrikasmda mevcut ve çıkacak arıntı kazıntı ile sığır kuyruk ve boynuzları satılacaktır. Talip olanlarm 27 eylul cumartesi günü fabrikaya müracaat etmeleri ilân olunur. ^ M KARYOLALAR • 9 I Oksürük şurubu g Öksürük ve nefes darlığı için g pek tesirli ilâçtır. Divatıyolu Sultan Mahmut türbesi No. 189 4n'xv s&'^k'S ür. ihsan Sami Karyola ve madenî eşya fabrikası Sirkeci Ebüssuut caddesi Telefon: Istanbul 4252 Çemberlitaş Çarşıkapı arası Tel. İst. 2994 ^H^IHH stanbul ticaret müdürlüğünden: flyakkabıcılar san'atkâranı cemiyetinln idare heyeti intihabı 2791930 cnmartesi günü Çarşıkapı'da ceraiyet merkezinde yapılacağı ve saat 10 dan 16 ya kadar intihaba devam edileceği alâkadarana ilân olunur. 1 KARON Kitaphanesi Beyoğlu Tünel meydanında 523 Mesul Müdür M. Agâh

Bu sayıdan diğer sayfalar: