19 Ekim 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

19 Ekim 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Camfmrîyet Hikâyeler Havanları himaye Liberalizm babında... ^ Balkan konferansı mış ekmek ve kemik parçaları atıLiberalizm, «cennet» misalij yrdu. bir diyarın adıdır: Orada ne ver| Birden na oldu bilmem adam hiç |gi, ne gümrük alınır; ne inhisarf sebepsiz elindeki kırbaçla hayvanı lar vardır, ne de şimendifer ya| dövmeğe başladı. Amma bilsen na pılır. .. . • sıl.. Zavallı hayvancağız gözlerinVe o diyarın zemzemine «ec1 den yaşlar saçılarak haykırıyordu nebi sermayesi» derler. Ve o dij Sarhoş Mustafa isminde biri dün gecoı Bütün lokanta halkı yemeği me yarın hürleri «Düyunu Umumiye] kendini bilmiyecek kadar sarhoş olduğu meği bıraktı. Teessürle faciayı sey murahhasları» dır. halde Galata'da Karaoğlan sokağmda Ah« rc Yıoyuldu. metin kahvesine gitmiş ve geç vakit keEğer senin tavsiyenle Hayvanları Liberalizm «Patrik» Ef. ilej man çaldınnak istemiştir. himaye cemiyetine girmiş olsay «Mehmet'çiğin) intihap etmek] Buna polis nokta memuru Hayrettin dım belki ben de onlar gibi seyirci ve intihap olunmak haklarındal Efendi mani olmak istemiş Mustafa'da sıfatmda kalabilirdim.. hiç bir fark görmiyecek kadarj tabancasını çekip memura ateş etmeğe Lâkin madcmki Hayvaı.Iarı hi geniş yürekli olmak san'atıdır! başlamıştır. maye cemiyeti azasındanım.. Bu Hayrettin Efendi de müdafaa maksadile hale eli kolu bağh durup bakamazŞeyh Sait isyanı irticaın ala 1 Atina'da toplanan Balkan konferansısilâhını çekmiş, Mustafa da bir el silâh dım.. turkasıdır. Liberalizm de ala j na Türkiye namına iştirak eden murahatüktan sonra kaçmağa başlamıştır. Hemen yerimden fırladım: has hey'etimiz dün şehrimize avdet et" frangası!... Silâh sesine yetişen memurlar Musta Efendi, dedim, ağzı dili olmıV.N. miştir. Hey'eti murahhasamızın reisi fa'yı takibe başlamıştır. Bu suretle havaya Hasan Bey kongre hakkında bir muharyan bir köpeği ortada hiç bir sebep müteaddit kurşunlar atdmıştır. ririmize şu izabatı vermiştir: vokken dövmek hem ayıp hem de Halk silâh seslerinden heyecana düş« Yunan'lılar bütün Balkan hüku günahtır.. müş, nihayet sarhoş Mustafa ayağı bir metleri murahhaslarına, bilhassa Türk Arkamdan bir crklannın: taşa takılıp düşerek başından yaralanmış delegasyonnna misli görülmemiş bir mi Aferin.. Brrvo!. ve yakalannuştır. Bir muallim, bir Tiirk tale safirperverlik gösterdiler. Ben bu hüsnü Dediklerini duyunca sesiır : n tokabule nasıl teşekkur edeceğimi bilemi Dün avdet eden ve şayanı dikkat beyanatta 0 zamandanberi Rahrni'vle göbeyi darp ve cerhetmiş! nunu daha fazla yükseltHm.. Haybulunan hey'ett murahhatamu reisi yorum. Ve bundan her zaman sitayiş rfişemedim. lki üç gün evvel aklıma Hasan Bey valann insanlara yaptıkları hizKadıköy'ündeki «Sen Jozef» Fransız le bahsetmeği kendime bir borç bilirlm. Bir kadın denize düştü ve kurtanldı «tldi: Konferans 5 teşrinievvel günü açıldı. n.etlf re dah* uzun bir n'.tuk î'at et .mektebinde bazı hâdiseler olmakta ve Murahhaslar gene bir çok nutuklar Dün saat 11 buçukta Köprüden Üsküdara Oğlan ne oldu acaba? Alfabe sırasile her hey'eti murahhasa irat ettiler. Ruşen Eşref Bey de çok gü hareket eden Şirketihayriyenin (57) numatim.. Fakat herif ecnebi miydi, talebenin dövülmekte olduğu haber veDiye düşündüm. reisi konferansa ne ümitlerle geldiğini zel bir nutuk irat etti ve Yunan matbu ralı vapuru Topane önüne geldiği sırada yoksa Türkçe ap'~~naz "•" " • le rilmektedir. Dfin sabah bir telgraf aldım. Üsvapurda bulunan yolculardan Ayşe Sidlka atı bu nutuktan sitayişle bahsetti. Ezcümle geçen gün birinci sınıfta izah etti. vantelerden miydi, neydi.. kaskatı fcünde evimin adresi ve ismim.. AlKonferans altı komisyona ayrıldı. Her Dundar isminde bir Türk talebe; sınıNutukların siyasî kısunlaruu ben H. kazaen denize düşmüştür. Vapur durtaş kesilmiş, hiç cevap vc tında Rahmi'nin :mzası.. Ortasında fın hocası tarafından dövülmüş, yüzü komisyona ait raporlar o komisyonda deruhte ettim. Diğer Içtimaiyata, edebi durulmuş ve kadın kurtarılmıştır. yüzüme sırıtarak bckıyordu. tesbit edildi. kan ve bere içinde bırakılmıştır. yata ve fikri bahislere taalluk eden metîla *u satir.* Zalira adamın bu vaziyetine büsKonferansta cereyan eden bütün te sailde kıymetli malumat sahibi olan arÇocuğun ebeveyni hâdiseyi tabip racÂllah belânı yersln herif!» bütün kızdım. Kendi milletinin lisa porile tesbit ettirmişlerdir. Maarif Ema menniyat rapor halinde okunarak hey' kadaşlarım çok güzel sözler söylediler Arap Ali'nin marifeti Fakat bara karsı bu kadar hidArap Ali isminde biri Beşıktaş'ta Mahkenı her neyse onunla olsun bir cevap neti de müfettiş Ziya Beyi mektebe gön eti umumiyece kabul edildi. ve çok takdir edildiler. J3et etmesine sebep ne? me çıkmaz sokağında Keziban ve Cemile Her komisyona hey'eti murahhasa vemeli, hiç olmazsa mes'eleyi izah dererek tahkikata başlamıştır. Mektep Komisyonlann intaç ettikleri mukar Hanımlann evine girerek Cemile Hanunın Tabiî merak ottjo).. Hemen giyiidaresi çocuğun bir kazaya uğradığını dan bir zat riyaset etmişti. tktisadl ko reratı ve Balkan hükumetleri arasmda oda kapısını kırmış, Keziban Hanımı dövetmeli değil miydi?. Bip çıktîm.. P «TU Raluai'jre!.. Hayır öyle put gibi duruyordu. söyliyerek darp hâdisesini tevil etmek misyonun mukarreratını intaç eden cel bu suretle hasıl olan mukareneti bilâ müştür. Onu ne k'.ıde buldum biliyor museye de ben riyaset ettim. hare gazetelerde neşrettlreceğiz. Biz bu Arap Ali kendisi ile birlikte bu eve gelen Uzerine doğru yürüdüm, yakasına tedir. Ayni mektepte Türkçe derslerinin Bu müzakereler esnasmda Darülfü seyahatten çok iyi hislerle dönduk, bil kansî Nimet Hanımı da müdahalesi üze •unuz? Yfazükoyun yatağa uzanmaarifin emr ve tayin ettiği saatlerden yapıştım: az olarak okutulmakta olduğu da söy nunda bir resmi kabul yapıldı. Ve Balkan hassa Yunan htikumetinin maziyi unu rtae ağır surette yaralamı^tır. Nimet Ha mift burnunu yastıklann arasına nım, tedavi edilmek üzere Haseki hasta Söylesene be hain, dedim, bu lenmektedir. milletlerinin istiklâlleri hatırası tebcil tarak lstikbalde, müşterek menfaatle nesine nakledilmiş ve Arap Ali de zabıtaca feokmuş: havvancağizı.. edildi. Bir çok nutuklar söylendi. Ham rini müttehiden çalısmak suretile el yakalanarak Adliyeye verilmiştir. Azizim bu ne hal geçmiş olArap Ali polis merkezinde memurlara rüşdullah Suphi Beyin kendi hitabetü belft de etmek istediğini gördük. İşte lâkırdımın tam burasınday Ata Çelebi S. F. dan çıkarıldı gatile irat ettiği bir nutuk Darülfünun iun.. Lâkin bana niye kızdın onu et teklif ettiğinden aynca bu hususta da ken «Harr!..» diye bir bağ.rtı işit Mersin S. fırka ocağı kâtibi Ata Çelebi'nin MiIIetlerin mukadderatını Idare eden hakkında zabıt varakası tutulmuştur. 'finlıyamadım.. tim.. Ve sağ baldırıma.. Dört.. Ha vaktile (Doğru öz) gazetesile Gazi Hz. aley müntesibini üzerinde çok btiyük bir büyük dimağlar, bunun mes'uliyetini Bir karmanyolacı yakalandı Haydi defol gözüme göznkme. yır dört değil sekiz.. Sekiz değil on binde bazı neşriyatta ve Şark fsyanında tesir bıraktı. taşıyan yüksek şahslyetler milli menafii Kasımpaşalı Bedri, dun gece Kalyoncu'Yoksa kantarlıyı basarîm ha!. Pazar günfinden cumaya kadar bü ve istikbal düşüncelerini takviye ve tar lan geçen Ereğli'li Tahsin Ef. nin üzerine altı sivri diş birden gçti.. Derhal memleketin asayişini ihlâl edecek harekâttün komisyonlar hazırlıklarını intaç et sin edecektir. Etme yahu, ben sana ne yap.tılmıg ve karmanyola suretile 23 lirası ile kendimi kaybeder gibi oldum.. Ye ta balunması üzerine bir seneye mahkum mişlerdi. Yalnız organizasyon mesaiM kordonlu saatini aşırmıs ise de zabıtaca fbn?.. Kabahatim ne? olduğu anlaşıldığından S. fırka liderf Fethi re yıkıldım.. Haatm Beyin Atina belediyerine yakalannuştır. Bey tarafından verilen bir emirle kendisi sonraya bırakılmıştır. Daha ne yapacaksın.. işte beDemin be^î «Br?vo.. Aferin!» nın fırkadan çıkanldığını Mersin'de çıkan teşekküru O gece bir vapurla Delfi mabedine Sahte evrak tanzim eden Sait İÜ bu hale koyan sensin!. diye teşci edenler, o vakit kıs kıs Halk gazetesi yazıyor. gittik. Cumartesi günü mabede çıktık. Atina 18 (Hususi) Balkan konfe adliyeye verildi Anlat canım, insanı merakta gülüyorlardı.. Müzeleri gördükten sonar Kostelle'de ransında Türk hey'eti murahhasası reisi Polis subelerinde sahte muameleli evrak Inrakma.. Ben de suçum, günahım T»biî.. Bu haltı edenin kim oldu Karştyaka ve Izmir mülhakatında bir kır yemeği yedik. Saat üçten sonra Hasan Bey Atina Belediye reisi M. Mer tanzim eden Sait, hakkındaki tahkikat iknedir anlıyayım.. mabedin Anfiteatr'nnda toplandık ve kuris'e gönderdiği bir mektupta, Yunan j mal edilerek adliyeye verilmiştir. intihabat ğunu anladın değil mi? Kendisini Kalp sektesinden vefat Pekâlâ.. Hanî şu Hayvanları müdafaa ettiğim köpek hazretleri.. İzmir 18 (Hususi Muhabirimizden) konferans son celsesini orada akdettt. milletinin Türk hey'eti murahhasası) Bu celsede konferansm statüsü tesbit hakkında gösterdiği hüsnft kabule te ; Zlver Ef. isminde bir mütekait Kabataş'ta himaye cemiyetine girme mes'ele Sahibirv hücum ettiğimi gürünce bi Karşıyaka, Aydın, Denlzli, Torbalı şekkür etmlatlr. I sfni konustuğumuz günü hatırlıyor raz evvel yediği dayağın acısını u ve Kadıköyün'de intihabat H. Fırkası edildi. sektesinden vefat etmiştir. ^' * namzetlernin kahir bir ekseriyet ka san ya.. Senden ayrıldıktan sonra nutmuş bana saldırmıstı.. Sandalyeden düşerek öldü zanmalarile neticelenmiştir. Kadıköyü'nde Misakımillî sokağmda otuuzun uzun düşündüm.. Kendi kenŞimdi anladın mı, bana y&ptığın ran Selftnikii Neşet Beyin (48) numarah o'ime «Nüzhet'in hakkı var, dedim, fenahğı.. Hayvanları himaye cemievinde soba kurmak üzere bir sandalyeye hatta onun tavassutuna bile hacet yetine girmemi tr.vsiye ederek ba uzun alkışlamışlardır. çıkan (60) yaşında sobacı Dimisto, sandalFethi Bey kendisini alkışhyanlan sekalmadan şu cemiyete gidip yazıl sıma sarchS'"" belâyı.. yeden kazaen düşerek vefat etmiştir. lâmladıktan sonra tekrar otomobiline bimMıyım.. Gittim ve yazıldım.. Bu Ya köpek kuduzsa o zaman yiye nerek intihap mahallinden uzaklaşmıştır. noktaya kadar ortada bir fevkalâceğimiz şırınganın hadi hesabı yok. temerrüdü karststnda tamamüe akim kal( Birinci sahifeden mabait ) Dün Beyoğlu'nda rey veren KasımpaHelik vok değil mi?. Haydi Allah aşkına dt':! ''ar«!m şa halkı reylerinin yüzde yetmişini C. şında Fenerbahçe ile Beşiktaş var dığını müşahede etmişlerdir. Vazn .imza Aradan bir, bir buçuk ay geçti.. dan, sana da Hayvanları himaye H. Fırkası lehine istimal etmişlerdir. dır. Bu grup, İstanbul mıntakasını kulüpler bu husumetten yalnız tstanbul sporunun değü, kendilerinin de maddî ve Gene ehemmiyetli bir hadise olma cemiyetine de '3n»t olsun.. Akşam saat beşte rey sandığı Beyoğlu tanımıyor, ve aralarında ayrı teş manerA zararlar görmekte ve gazetelerle * » * kaymakamı Sedat Beyin iştirakile mü kilât yapmak üzere ayrılıyor. oı.. Beynelmilel futbol maçları hey'eti kasten idame ettirilen dedikodular netice Fakat dün akşam «Aptullah Eti olarak sakin bir hava içinde faaliyet sar tertibiyesinden: Kapıdan cıka''en vatakta biraz hürlenirken halk ta dağılmaya başlatkinci grup ki başmda GalatasaFendi» de yemek yiyordum. Ya dönmek istiyen zavallı dostumun mıştır. ftna imkân bulamamaktadvlar. Bu hal kar24 ve 26 teşrinievel 930 tarihlerinde Dün Üsküdar, Kadıköy, Hisar, Tenl ray ve Vefa vardır. Bu grup ta İs sunnda muayyen bazı zevatın sporda bir mmdaki masada oturan esmer yöz feryatlarını işitiyordum: Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarile köy ve Bakırköy dairelerinde de intihap tanbul mıntakasını tanıyor, fakat diktatörlük tesisine matuf olan keyf ve taIü, hain bakısh kıranta ihtiyar naa Ay.. ay.. ay.. Aman! sakin geçmiştir. Sandıklar 17 de kapan inhilâl etmiş olan federasyonları hakküm siyaselerine alet olmakta devam karşılaşmak üzere şehrimize gelecek oiânm dibind ki «an bir kürt köpeNakleden mış ve reyler geceleyin tasnif olunmuş tanımıyor. Türkiye tdman Cemi etmeği ne vıenfaatlerüe, ne de vakar ve lan Şimali Yunanistan şampiyonu (Aris) gme ara sıra yemek AHMET ÜDAYET tur. Bu dairelerde de umumiyelte Halk yetleri İttifakı nizamnamesine g3 haysiyetlerüe kabili tevfik görmiyen vaztı maçları için biletler 20 teşrinievvel 930 Fırkası namzetleri yüzde 7080 derece re bu ikinci grupun vaziyeti nizam imza kulüpler cuma gününden itibaren tarihinden itibaren, stadyom gişelerinde Mıntaka ile olan alâkalannı katetmişler ve ve Zeki Rıza Millî spor mağazasında sasinde bir ekseriyet kazanmıslardır. nameye daha uygundur. Çunkü aratarmda yeni bir teşkilât vücude getir tışa arzedilecektir. Tribünlerde izdihama Diğer dairelerde kulüplerin federasyonlarla müna mek üzere pazar aksamt saat beşte içtimaa mâni olmak için istiabı kadar bilet satıDün Yenikoy»de Kilyos, Zekeriyaköy, sebatı, mıntaka ile olan münase karar vermişlerdir. lacağmdan muhterem halkın biletlerini Demirci,Kısırkaya,Gümüşdere, üskumru betlerine nazaran, hiç, denilecek Fenerbahçe, Beşiktaş, Beykoz, Anadolu, bir an evvel tedarik eylemesi tavsiye omahalleleri A. Hisar dairesinde Yeniköy, Beylerbey, Topkapı, Eyüp tdman, Haliç, Ni luntur: Kandilli, Anadolukavağı mahalleleri.Üs kadar azdır. şantaş kulüpleri namma Şimdi ne olacak? Fiatlar: küdar'da Yenimahalle, Muratreis, pazar'Ahmet Muvaffak Tribün sivil 200 kunış Cuma günkü müzakereye işti • başı, Selâmiefendi, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Umraniye mahalleleri, Kadı rak eden kulüplerin bir kısmı, fe tstanbul mıntakası reisi ne Tribün kulüp mensubini 100 knruş Nazarı dikkate: köy'ünde Bostancı tçerenköy, Kozyatağı derasyonları tanımamak taraftarı diyor? Kulüp azalarına mahsus (100) ku • mahalleleri ve Bakırköy dairesinde de ve tstanbul mıntaka sile de beraber tstanbul mıntakası reisi Yusuf ruşluk biletler maç günleri satılmıya • Kartaltepe ve Yeniköy mahalleleri rey oldukları için İstanbul mıntakası, Ziya B., yeni vaziyet hakkında şu caktır. lerini vermişlerdir. nizamnameye tevfikan diğer iki beyanatat bulunmuştur: Futbol maçları için davet mıntaka ile birleşip umumî kon « İnhilâl etmiş bulunan f ederasyonŞehir Meclisine intihap tstanbul futbol hey'etinden: grenin içtimaa davetini istiyecek lann mtemadi müdahaleleri yüzünden edilen yedek aza 19301931 futbol mevsimi Lig ve şild tntihabat neticesine göre, Şehir Mec lerdir. Esasen memleketin her ta her gün bir hâdise çıkıyordu. Son hâdi maçları fiksturu yapılmak üzere kulüp lisine intihap edilen yedek âzanın isim rafında umumî kongrenin içtimaı se malumdur. Atletizm federasyonu, at salâhiyettar murahhaslarının bugünkfi leri şunlardır: şedit bir ihtiyaç teşkil etmektedir. letlerin çalışmasını yakından takip etmiş pazar günü saat on sekizde mıntaka Adalardan Hamit Naci B. Çünkü teşkilât yalnız infisah değil olan tstanbul atletizm heyetinin kara merkezinde toplanmalan rica olunur. Bakırköyü'nden Rüsumattan mtt tefesüh te etmiştir. Sporun en mü rına rağmen, Atina seyahatini yaptı ve tekaft sait ve sabık meclisi umomî âza tekâsif olduğu mıntaka fstanbul ol gençlerimizi durup dururken elim bir mağlubiyete uğrattı. Melek sinemasında bir < sından Vehbi Beyler. duğu için, kongrenin burada top İstanbul mıntakası, federasyonlann Üsküdar'dan Avukat Muharrem hâdise Dün gece Fatih Belediyesinde reyler tasnif edilirken bu ftizull müdahalelerinden kurtulmak Naill, sabık Cemiyeti Belediyeden Ce lanması daha muvafık görülmek İçin, cuma günü fevkalâde kongreyi topEvvelki akşam Melek sinemasında bir ( Birinci sahifeden mdbatt ) rek C. H. F. ve gerek S. C. F. halkı bnra mil, avukat Yusuf Nuri ve sabık Anado tedir. Maamafih Ankara'da içti ladı. Rüesası arasında federasyonlarda hâdise olmuştur. Kabataş lisesi tarih ya kamyonlarla taşımışlarsa da intihap Eminönö (Beyazıt) dairesinde luhisan belediye müdürü Hasip Beyler. maı da mümkündür. vazifedar kimseler bulunan kulüplerle muallimi Muhsin Bey refakatinde bir Dün baradakl sandığa Tahtakale, Ho gene tenhalığmı muhafaza etmiştir. Bu Beyazıt'tan Reşat, Esat, Hilmi, İb İstanbul mıntakasından ayrılan onlara mtitemayil diğer bir kaç kulüp, hanım ve iki arkadaşı ile bilet alarak capaşa Hobyar, Şeyhmehmetgeylânî, dairenin reyleri de 6000 kadardır. Dün rahim, Ferit, Bürhanettin, Nihat, Hasan kulüpler atideki beyannameyi neş dokuz saat müzakereden sonra, İçtimasinemaya girmiş, fakat kendisine bilet Rüstempaşa, Ahiçelebi ve Zindankapı ise ancak 200300 rey atılmıştır. dan evvel hazırladıkları bir beyanname verildiği halde yer bulamadığından yer Remzd, İhsan Sami Beyler ve Muhittin retmişlerdir: mahalleleri reylerini atmıştır. Bu mahalBeyoğlu dairesinde yi okuyarak İstanbul mıntakasından ay gösterilmesini istemiştir. Sinemanın müA t ı l a n kulüplerin Iftt reylerini hemen müttefikan C. H. Dün belediye intihabatmm sonuncu Paşa. nldılar. Mıntaka heyetüe beraber hare dürü Naci Bey, sinema çok kalabalık olFırkasma vermişlerdh*. Reye çok kimse günü olması dolayısile Beyoğlu beledi .Beyoğlundan Ayşe Remzi Hanım, beyannamesi ket eden kulüpler ise federasyonları taduğundan yer bulunmadığı cevabmı veristirak etmemiştir. Dün burada verilen ye dairesi diğer günlere nisbeten çok da Rıfkı B., Hikmet Pş., Yusuf Ziya, Ömer Zirde vaztt imza Fenerbahçe, Beşiktas, A nımamağı kabul ettiler. reylerin miktarı 500 kadardır. Dün akşa ha kalabalık olmuş, üç bin kadar halk Faruki, Rifat Müeyyet, Nail, Mühürdar nadolu, Beykoz, Beylerbeyi, Haliç, Eyüp Şimdi diğer iki mıntaka ile anlaşarak miş, Muhsin Bey dört kişilik bilet aldıma kadar ba sandığa atılan reylerin birikmiştir. Dün Kasımpaşa, Süruri, zade Nuri, Karaosman zade Suat, Emin Topkapı, Nişantaş kulüpleri, şeraitl niza hemen umumî kongreyi içtimaa davet ğını, kendisine mutlaka yer gösteril miktarı 5000 den fazladır. Tahmine gröre Kaptanpaşa, Kadıahmetefendi, Piyale, Şükrü, Dr. Abdullah, thsan Namık, Naz miyeye mek lâzım geldiğini, yer yoksa bilet kekat'iyyen riayet edümiyerek bu dairedeki H. F. namzetleri burada Hacı Hüsrev,Yahyakâhya mahalleleri hal mi, Senihl, Abdürrezzak Şükrü, Mithat srrf mınaka riyasetinin keyfi bir idare edeceğiz. Muanz kulüplerin neşrettikleri beyan silmemesi iktiza ettiğini söylemiştir. yüzde 85 ekseriyetle intihabı kazanmış ki Beyoğlu'ndaki kaymakamhk dairesine Cemal, Halim, Kadri, Ali Riza, Nail.Dr. sile içima ettirilen fevkalude kongrede namenin bir noktası gariptir. Fevkalâde Bunun üzerine münazaa büyümüş, Muhlardır. İstanbul sporunu keşmekes ve anarsiye kongre şeraiti nizamiyeye kafiyyen uy sin Bey Naci Beye hitaben «Yahudi* gelerek bine yakın rey atmışlardır. Feyzi Ahmet Beyler. sürükliyen sahsî davetlerin önünü... ».. Fatih dcdrerinde Serbestçilerden bir çokları isimlerinin Fatihten Ali Seydi, Dr. Musa Kâ önünü almak, ve samiml bir dairede gun değil imlg te neden böyle nizamsız ler!» diye bağırmış, Naci Bey de MuhDün bu dairenin intihabı şayanı dikkat defterlerde olmamasmdan şikâyet ettikbir kongreye gelmişler, neden dokuz sa sin Beye bir tokat atmıştır. Muhsin Bey snrette sessiz geçmiştir. Buradaki san leri esnada saat 4,30 raddelerinde Ser rettin Münşi, Dr. İhsan Arif, Hulusi Er yaptlacak müşterek bir hareketle spor te at müzakerata iştirak etmişler ve niha zabıtaya şikâyet etmiş, 1329 numaralı dığa dün Hacıkadın, Kocamustapaşa, best Fırka reisi Fethi Bey otomobille in tuğrul, Ali Kâmil, Celâl Feyyaz, Nüzhet, akkiyatınt temin edecek tedabiri ittihaz yet neden kongrenin nizamsız olduğu polis memuru Muhsin Beyin sözüne natmrahor, Alifıkıh, Arabacıbeyazıt, Ha tihap mahallinin karşısmda bulunan bir zım, fırıncı Şakir, Dr. Ali Mazhar, Nu edebilmek. üzere sabahtan aksama kadar na dair bir tek kelime bile söylememisrettin Menşi, Dr. thsan Arif, Hulusi Er sarfettikleri mesainin kulüplerine ve kuler? Kongre, istedikleri gibi bir karar zaran şikâyeti dinlemek istememiş, nieıhüseyinağa, Hacıhamzeağa, Cambaziye mefruşat mağazasına gelmistir. hayet zabıt tutulmuştur. Muhsin Bey Hacıevhat, Kazlıçeşme ve Sancaktar Bunu gören ''erbestçiler (yaşa, varol tuğrul, Ali Kami, Celâl Feyyaz, Nüzhet, lüpleri erkânına karşı ayni husumeti, ayni verseydi, demekki tamamen nizaml olagiddetle idame ettiren Mıntaka heyetinin caktı?» dav» ikame edeceğini beyan etmiştir •Mhalleleıi reylerini vermişlerdic Ge Fethi Bey!) dh ? bağırmışlar ve uzun Tevfik ve Emin Beyler. Ben bir çok cemiyetlerde azayîmdır. Amma on!arıc faaliyetine iştirakim ancak ayhk vermekten Ibaret kalır. Bu arada (Hayvanları "h:naye cemiyeti) ne de girmeği ih"na»I etmemi"*im. Üe dört ay evvel arkadaşlarımîlan Rahmi Beyle konuçurkn bilmem nereden açı! J ı da: Rahmi, dedim, sen ki kedileri çıldırasiye seversin.. Köpeklere bayılırsın.. Zavallı araba beygirlerine tcırsın.. Niçin (Hayvanlan himaye cemiyeti) ne dahil değilsin.. Gel, ben tavassut edeyim de seni yazdırayım.. Rahmi bu teklifime tahmin ettigimden fazla memnun oldu, alâka görterdi: Sahi yahu, diye cevap verdi, şu işi yap.. Şu hain arabacılara, hayvanlarına eziyet edenlere çattığım vakit resmî bir sıfatım olursa Üaha fazla sözüm geçer... * * * Heyeti murahhasamız Reisi Hasan B. geldi Bir sarhoş Polisle müsademe etti ve yakalandı Yunanlılar maziyi unutarak bizimle müttehiden çabşmak istiyorlar Heyelimiz reisi neler anlatıyor? ( Senjozef mektebi Spor teşkilâtı infisah değil, tefessüh etti c Arİs maçları için Sandıklar dün gece açıtdı

Bu sayıdan diğer sayfalar: