19 Ekim 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

19 Ekim 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 Borsa iiterll Dolar Amcrikan 30 Fraak Frantu 10 Lfrtı •ıelya 20 Franlt Bcl(lka 20 Drahml Ynnan 10 Frank Inifre 20 t c r a Bnlgar 1 Florln Felemenk 20 Koron Çckoslovak 1 Ş11İD Avnıtorya t Rayhşmarh Alnı»o>a 1 Ztloti Lehlstan 20 Ley Romany» 20 Dioar Yoioİ»IâTyo l Çerroneç Soryet MAJıK SıNEMASI H A C I MURAT la bu akşam Saac 9,30 da A Ç I L I Y O R < Cece ve güneHi? mııazzam S'nem sının !İ9 Teşrînîevvel 1930 j ^eyrısetaın Merkez acentası: Galata köprüj Ibaşında Beyoğlu 2362. Şube îcentası: Sirkeci'de Mühürdc U [zade hanı altında Tel. Ist. 27' 13 Bir tavzih Bir orman işi Gazetemizin 249930 tarihli nüshaPaşalar kariyesl ile diğer bir kaç köy sında sekiz aydanberi maaş aîamıyan heyeti ihtiyariyeleri tarafmdan gönderil Ayşe H. isminde bir kadınm şikâyeti miştir: vardı. Evkaf umum müdürlüğü şu ce«Bizler ötedenberi maişetimizin kısmı avabı verlyor: zamını kerestecilikle temin etmekteyiz. «Müşteki Ayşe Hanımın 8 aydanberi Geçen seneler rüsumu kanunlsi tediye edimaaşının verilmediği hakkmdaki müd lerek köylünün istediği zaman hakkı intifa deası yanlıştır. Çünkü 25 yaşını müte kanunu mucibince kereste imali İçin nıhcaviz bulunan eytam ve aramilin 2 se sat veriliyordu. Vergilerimizi vermekten ânelik maaşları tesviye olunarak haziciz çoluk çocuklarunız aç. Ticaret durgun. neyle alâkalannın kat'ını amir bulunan Ektiğimiz tohumlan alamadık. Bu sene bin 1683 numaralı yeni tekaüt kanunu esasen 1 haziran 1930 tarihinden itibaren türlü zorluklar çıkanlarak ellnde parası mer'idir. Bu tarlhe kadar ise maaşları köylülere altı aydanberi ruhsat verilmedi, verilmiştir. Mezkur kanun mucibince yapılacak bir kaç köy mektebine ağaç vetevellüt tarihi ltibarile tasfiyesi icap e rilmediginden dolayı laüniz tavik edillyor. dfnlerln bildirllmesi mülhakata tamlm Hakkı İntifa kanununa istinaden kaza ohınmuş ve Istanbul Evkaf müdürlüğün mız orman idaresine ruhsat verilmesi için den bu hususa dalr varit olan cetvel gö müracaat ettik ve yalvardık. Müdürden erülen hesap sehvinin tashihi için iade mir yok olmaz dediler. Müdüre yalvardık. edilmişti. Mezkur cetvelin tashihen tek Bir netice çıkmadı. 19/7/1930 tarihinde İkrp.r vürut etmesi üzerlne ihtiva ettiğ' tisat Vekaletîne telgrafla müracaat ettik. tasfiye maaşları miktarına ait tahsisat Vekaletln cevabl telgrafında ruhsat için havalenamesi tanzim ve tstanbul Evkaf Bursa orman müdürüne yazıldı, müracaat müdürlüğüne Irsal kılınmıştır.» edln denlldL Halkın feryat ve slkâyetine tskânda işler yürümüyor dayanamıyarak Paşalar kariyesl muhtan Bir buçuk ay evvel M. M. Komis>onundan 13 eylul 930 çarşamba günü Bursa orman iade edilen 582 numaralı dosyanın vaziyeti hakkında malumat almak İçin iskân idare müdürünü makammda ziyaret ve ahalinin sine müracaat ettlm. Dosya memuru bana: feryadını anlattı. Vek&letln telgraf emrinl « H r gün 1015 muamele tataç ediyorus, gösterdl. Cevaben kaza fen memurluğuna • e bunlan salona asıyoruı, numaranım orada yazdun. Muayene raporlan geldlği gibl dertakıp ediniz» dedl. Müdüre gittlm o da aynl lfadede bulundu. hal emlr verecegim dedi. Bir kaç gün sonra O gün salonda 175 e kadar olan evraka ait vazlfeten Müradiye, Bamıç köyünde bu numaralar asılmıştı. Bea gün sonıa glttlm, lunan müdur beye mezkur köy muhtan hegene ayni numaralar var. Yenl bir şey yok. Şu hesaba göre bizim 582 ye kim blllr kaç se yeti kaea fen ve muamelat memuru huzune sonra sıra gelecek. Ben fakir bir vatan runda : Beyefendi bu ahalinin hall ne oladaşım. Her zaman bir çok yol parası vere. cak, ruhsat verümiyecek ml? Diyince yabilir miyim? Zaten iskânda işl olup ta sene nmda bulunan fen memuruna danlarak nilerce sürtinenlerden kimde takat kalmıstır. çln ahaliyi böyle sızlatıyorsun, derhal makMemurlar senelerce daha maaş almak için illeri uzatmak istiyorlar. tamet Pş. hükume ta raporlannı gönder emlr vereyim dedl tinden bu işlere bir netlce verilmesini istlr Kış mevsiml tekarrüp ettiginden isin çabuk ham ediyoruz. görülmesl için raporlar derhal tanzim edlÜsküdar'da Pasarbafli Mlroglu sokagı No. lerek taadik edllmek uzere kaza muamelat 117 de Mütekait Mahmut memuruna gönderildl Bu defa da başka P. T. Başmüdürii diyor ki: blr şey lcat edillyor. Ruhsat İçin emlr ve 79930 tarih ve 2276 numaralı nüs rilmlyor, binlerce halkın taksiratı nedlr? iıanızm halk «ütununda (Postanm nazan Ne İçin böyle vakit geçirilerek çesit çeşit dikkatine) başlıgı alhnda intişar eden agızlar kullanıhyor, sebep nedir? Hakkı intifa kanunu müdür beyin reyin* tabi fıkrayı okudum ve atideki izahatı luzumlu midlr? gördüm. Bu bapta Vekaletin naean dikkatlni celBursa Karacabey arasında haftada dört bederlz. gün mfitekabil posta sevkiyatı vardu*. Ve Bursa'da orta mektep yedinci sı bu posta M. Kemal Paşa ile Susığırlığa mf talebesinden Muzaffer Ef. ye: kadar gider. Bandırma Karacabey araŞlkayet mektubunuzu ait olduğu yüksek sında aynca posta yoktur. Bandırma mer makama takdim etmiştlk. Aldığımız cevabı kezi Karacabey'e olan postalarını Susi bugünkü posta İle slze gönderlyoru». Senedl resmlniz verlllnclye kadar pesln gırlık tarikfle gönderir. Hulflsa Bandırma maaş ltası lüzumu aynca Yozgat defterdarve Bursa tariklerile gönderilecek Karacalıgına emredilmiş ve mensup olduğunuz şubey postaları Susıgırlık tarikile ayni gün beye de malumat verilmlstir. Netlceyi bil de Karacabey'e muvasalfit eder. dirmenizl rica ederia. Binaenaleyh Karacabey postalarının bu Bir zatı ariyorlar iki tarikten birisile sevkinde fark yoktur Yalova tapu memuru sabıkı eniştem Hulusi Efendi tahvili memuriyet etmiş. Pakat latanbul Posta ve T. T. Başmüdurü nereye gittiğinl bllmiyorum. Adresinl bUenHüsnü lerln lutfen blldirmelerini rica ederim. Bitmiyen bir is Uzunköpru'de Suadiye caddesinde peruValidem Âliye H. mahcuredir Sultanah kar Ahmet Efendinin yanında Süleyman tnet sulh makemesince 928/351 numaralı oğlu Süleyman ilam ile ben vasi tayin edildim. Kendisl da Kandire'de şayanı dikkat bir vak'a ha evvelce Emniyet Sandıgına 1200 lira Kandlre'nin Bucaklı dlvanında muhtar borç yapmış, buna mukabil Şehzadebaşı'n intihabmda Halk Fırkasmın namzedi Südaki emlâki merhundur. Gene validemln leyman Efendi intihap olunacak iken bir Beylerbeyi'nde bir köşkü olup metruk blr kaç klşhıin nüfuzüe muhtarlıga tekrar İzhaldedir; bunu satıp Emniyet Sandıgına zet aga tayin olunmuştu. Tiryaki oğlu Musvererek merhun emlâki kurtarmak daha muvafık olduğundan mahkemeye müraca tafa kerimesl Patma Akçaova'dan avdet eatla 928/584 numaralı üâm İle satış mtisa derken İzzet aga üç arkadası ile kızın yoluadesi aldım; mezkur ilâmı Sultanahmet nu keserek kendisini bir semti meçhule gösulh icrasına 15 nisan 929 da 12740 numara türmüş ve büahare Fatma Dikbucaklı karsile tevdi ve köşkun kanunen bilmüzayede yeslne getirllmi?tlr. Fatma oradan her nasüsa kaçarak kendl köyüne gelmlş ise de satılmasını talep eyledim. 30 nlsan 929 da icra hâkimi harç alarak bir cebren namusuna taaruz edilmiştlr. Kandire kazasının Bucaklı divanmdan heyetle köşke gitti ve resmen vazıyet edeDikboçakii karlyesinde Ahmet kâhya rek 9 mayıs 929 da gazetelere 31 günlük bir ilân verdi. Müddetin hitamında tekrar gaTicaret Odası mı yoksa zetelerle 29 haziran 929 gunünün ihalel baş belâsı mı? kat'iye olacağı ilân edildi. Mezkur köşke Çoluk çocugunu beslemekten ve hüku evvelce giden keşif heyeti 700 lira kıymet koymuştu. İhalei kat'iyye bu kıymeti geç mete senevl vermeğe mecbur bulunduğu mek kanun iktizasından oldujhmdan son borcunu vermekten aciz küçücük kasaba pey 735 lirada avukat Zeki Beyln üzerinde mız halkının esnafı Tlcaret Odasına kay kalmıştır. Bunun üzerlne ihale llâmları ya dediliyor. Kömürcüden, yumurtacıdan ve buna mümasil kimselerden teşekkül etmiş pıldı. bulunan bu odanuı hey'etl idaresi CumhuAsıl işin feci noktası: Bir senedir hltam riyet kanunlan ile kablli telif olmıyan pek buldurulmıyan bu muamele yüzünden validemin hukuku zayi olmuş ve Emniyet çirkin taşkınlıklar yapmağa başlamıştır. Sandığı da borcun ve faizin verilmemesin Halk bağınyor çağırıyor bu feryada klmse den dolayı merhun olan Şehzadebaşı'ndaki kulak asmıyor. Hoca Hulusi Efendi bu emlâkini müzayedeye vazederek gazetelerle odanın reisidir. Yevmiye altmış yetmis kuilân etmiştir. Büyük mahdumu ve vasisi ruş mukabilinde çapaya giden bir ameleye olmaklığım hasebile uhdeme terettüp eden senelik kaydiye namı tahtında 200 kuruş her türlü vazifeyi ifa etmek mecburiyetine tarhedilmiştlr. Tabiî bunu veremiyen amebinaen 26 nisan 930 tarih ve 258 numaralı leye mislen ceza verilerek evlerine girmek arzuhalle adliye müfettişliğine ve İki ay sonra da 1 temmuz 930 tarihinde Adliye Ve suretile tahsiline kıyam ediliyor. • kâletine telgrafla müracaat etmiş; üç ay Keyfiyet hakkında İktisat Vekâletinln nazan dikkatinl celbederiz. aır oradan da bir cevap alamadımv Geyve Orhaniye mahallesinden bakkal Adres: Fehml Büyükada'da Yalı mahallesinde Buyükada caddesinde 44 numaralı hanede sabık bahriye kumanlanndan: Maşuk Ziya Cem ve telfik eden /Cütahya'da Camiikebirde bakkal TRABZON BIRıNCİ POSTASI ( MAHMUTŞEVKETPAŞA vapuru 21 teşrinievvel salı ak şamı Galata rıhtımından kalkarak Zonguldak, fnebolu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rîg ze'ye gidecek ve dönüşte Sürmej rj, Trabzon, Tireboîu. Giresun,J OrH % Ünye, Samsun, Sinop, tnej bolu, Zonguldağ'a uğrıyarak ge| lecrUtir. salonlarını dolduran mümtaz halk görvlükleri Katnbiyo LonAra , Uterlln Nfly. blr TOrk llnuı dolaı Parit blr TBrk Uran Frank M l t n o blr TBrk . Lirct İKİ KALP BİRLEŞİNCE ( ZVVEI HtRZEN IM 3/4 TAKT ) Sözlü ve şarkılı filminden ve hususile son derece cazip musiki ve valslardan fevkalâde memnun olmlışlardır. Bu müstesna filim Istanbul'da ancak salı akşamına kadır gösterilecektir. Şehrımızın AautcrAam Madrlı A«rlln VarşoTa Btkroş 20 Ltf Rn*ra 1 Çerrontçi ÎZMtR SÜR'AT POSTA SI (GÜLCEMAL) vapuı 20 teşrinievvel pazartesi 14,30 da Galata rıhtımından kalkarak salı sabahı İzmir'e 14,30 da varır ve çarşamba kalkaraL bir or Izmir'den Esham ve tahvllât TahvlUt Oahfli ktikraı »/ D t t y u a moo«hhld« »^ 4 Ra. A. A > 4«mlr jollar lkruntT* . A Urtlbi <yo4 bafuk . D . . 1 . ME U R I C E şımdjyc L E K kadar gordüfü en buyuk muvaftakıyec ve E L H A M R A Sinemalarında G H E V A L İ E R n i n temsil muazzamını A Ş K R E S M İ Muhteşem G E Ç Î D İ Hantal zade Tayyar vapurları o«îrsembe sabahı gelir. Vapurda mükemmel ve eazba^t mevcuttur. fUminin muzafferiyetidir. Calata • Btyofrla T0B«1 Hlsse lenedatı Bankau latanbal Tramray fbrkall demtr yoln . Otmanlı Bankaıı HACI MURAT Bütün rekorlan kırdı Izmir (müstacel telgraf) 18 teşrinievvel lzmir, sinema dünyasında görülmemiş bir heyecan yaşıyor. H a a Murat, son belediye intihabanndan daha büyük bir merak ve heyecanla karşılandı. Hacı Murad'ı şimdiye kadar on binden fazla Izmirli alkışladı. Hacı Mura'dı görmek için mülhakattan binlerce halk Izmir'e koşuyor. Izmir Majik sineması ve Hakafilm Aiüdiiriyetı Ayvalık sür'at postası (MERSİN) vapuru 21 teşrinievvel salı 17de Sirkeci rıhtımından 'karak Gelîbolu. '"^kUaîe Küçükkuyu, Edremit, Bürhani ye, Ayvahğ'a gidecek ve dönüşte mezkur iskelelerle birükte Aİ tınoluğ'a uğrıyarak gelecektir. Azimette Gelibolu için yük a hnmaz. MERSİN POSTASI (ANAFARTA) vapuru 22 teş rinievvel çarşamba 11 de Galata rıhtımından kalkarak Çanakka le, İzmir, Küllük, Bodrum, Ra dos, Fethiye, Finike, Antalya, Alâiye'ye uğrıyarak Mersin'e gidecek ve dönüşte ayni iskele lerle beraber Taşucu, Anamor, Kuşadası'na uğrıyacaktır. Andifli kalkan yolcu ve yükü gidiş ve gelişte Fethiye'de aktarma suretile alınıp verilir. Çanakkale için yük alınmaz. AYVALIK İZMtR POSTASI Istanbul Kayvan Borsası 16/10/930 Diri hayvan satışlan KİIo flatı Azaml Clns As^an Adet Kn Kn Sa. vapuru 19teşrinievve PAZAR Aksam saat 18 de Sirkeci rıhtımından hareketle (Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu, Altın oluk, Edremit, Bürhaniye, Ay valık, Dikili ve lzmir) e azimet ve avdet edecektir. Yük ve yolcu için Eminönü Reşadiye caddesi Rıhtım hanındaki 5 No. idarehanesine müracaat. Tel. Istanbul 1977 Tel • graf: Ist. Hantal Tayyar. Yolcu bileti vapurda da verilir. TAYYAR 2090 Karamaa Dagüç 67 Kmralc Knrn Keçl (Kara) 224 10 NJand» 33 Oküz 5 lnek 17 38 26 19 10 8 S ıt 14 18 ır Darülbedayi temsilleri B u 2 Et satışlan Cinsl Karamu Daglıç Kıvırcık Keçl (tiltik) Keçl (kafi) Okflz Manda KİIo îlaö Asgarî | Azamt Ku Sa Ku Sa 27 23 31 88 2! 2! ISTANBUL EEUDİYESİ f ş3aomdasaat 40 14 45 80 33 84 87 44 39 31 20 CİN komedi 3 perde 1 tablo Yazan: P. Armstrong N'akleden: A. IVluhtar Üsküdar Karadeniz Munfazam ve Sadık Zade Biraderler Vapur.an LÜ'ÎS orAn Dr. Semiramis tkrem H. Çocuk hasubklsn mütehaSsuı Etfal bastanesi kulak, bogaz, borun hasulıklan mütehassıst Beyoğla Mektep sokak No. 1 akşamı Sirkeci nhtıtnındaı hareketle (Zonguldak, tnebolu, Ayancık. Samsun. Ordu. Giresun, Trabzon \ e Rize) ve aziraet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkeci'de Meymenet hanı altında acentahgına miıracaat Telefoa; Isunbul 2134 VELi ZADE VAPURLARI KARADENİZ POSTASI vapuru 21 teşrinievvel 0*1. UHİI Günü akşamı Sirkeci rıhtımından hareketle Zonguldak, inebolu. Gerze Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Of ve Rızeye azimet ve avdette ayni iskelelerle Sürmene, Vakfıkebir ve Görele'ye uğrıyarak avdet edecektir Yük ve yolcu için Sirkeci gümrük salon karşısında Alâiye Hanının bi rinci katındaki acentalığa müracaat Telefon: İst. 980 Dr. Ekrem Behçet Hâle Sinemasında Hâle Sinemasında YENİ TARZAN Harikalar ve heyecan filmi gelecek program ÇILGI DANSÖZ. Gecelerl 9 da, gündüzleri 3 te, cutna günleri 2 de, 4 te Maliye Vekâletinden: Ton 60 60 60 10 10 11 930 112930 20 12 930 10 1 931 Yelkencı Vapurıan KARADENİZ POSTASI Osman Şerafettin Emrazı Imtaniye mOtehassısı ClgaJoglu Nuriosmaniye caddesi lb Telefon: 893 Moayene zamaoı cnma'dan maada 1,307 (Gureba hastahanes! dabilt, sart Hasta'ıklar mütehassıaı Ooktor Samsun ^ ^ çarşamba günü akşamı 18 de tımından Sirkeci rıhhareketle ( Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun. Trabzon, Sürmene ve Rize " iskele> lerine azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkeci'de Yelkencı Hanmda kâin acentasına müracaat TeL tstanbul 1515 Bartın inebolu postası Cumadan meada gtln|ede Şflle^ensonra saat (24) te Istanbul'de Divan Yolu'nda 118 numaralı hususî kabinesinde hastalartnı kabul eder. Telefon Istanbul 2398 Doktor Hafiz Cemal Cerrahpaşa Hastanesi Bakteriyoloğu DOKTOR FETHİ 60 12931 «00 1 Kaloriferlerler için tarihleri yuka•ıda yazıh beş taksitte Ankara istasyounda vagon içinde teslim edilmek üzere üç yüz ton yerli kok kömürü yirmi gün müddetle ve kapau zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Ihalesi 2810930 tarihine müsadif azar günü saat 15 te levazun idaresinle müteşekkil mubayaat komisyonunda ^apılacnktır. 3 Teminatı muvakkatesi (877,5) seriz yüz yetmiş yedi buçuk liradır. 4 Şartname levazım müdürlüğünde e Istanbul'da Dolmabahçe'de evrakı matıua ambarı mümeyyizliğinden her gün alınabilir. Hilâl PAZARTESt Günü akşamı Sirkeci rıhtımından llihareketle (Ereğli, Zongoldak, Bartm, Cide, İnebolu, Evrenge ve se) iskelelerine azimet ve edecektir. Yük avdet ve yolcu için Sirkeci'de Yeni handa (1) numaralı acentasına müracaat. Telefon: İstan^ııi 3105 vapuru 20 teşrinievvel ^ Giızel San'atlar Akaılemisinden: Akademi şubelerinde teşiinievvel 25 cumartesi günü tedrisata başlanacaktır. Bü ent /ACELER VAPURLARI vapuru 19 teşrinievvel Bazi'nin vecizeleri M. Agâh Ibrahim çavuşa İstanbul'da Taksim'de blr mektep vardır. Mektup yazarsanız size her türlü izahatı verirler. Posta pulları Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü taralından bir pul müsabakası tertlp edildiği malumdur. Bu gibi müsabaklar Türk san'atkârla nnı himaye ve teşvik maksadile tertip edildiğini zannediyorduk. Halbuki; ecnebilerin de bu müsabakaya iştiraklerlne müsaade edildiğini gördüm! Bu hareket Türk san'atkârlarına büyük bir darbe demektir. Türklere ait bir haktan başkalannın da istifadesine meydan verilmesi şayanı hayrettir. Ressam Bürhan Çatalca'da Zati Beye Mektubunuzda muvazzah adresiniz yokjur. Yazılan mes'ele ise şabsidir. Dercinde mazurus. ' Kan ( Vasserniia teamülü ) idrar, balgam ceraKat tahliller* ile hastalıklann hususî aşılan yapılır. Telefonla malumat verildiği takdirde tahlil edilecek mevat aldırılarak bilâhare raooru takdim edilir. 4?acamiinin karşısında Telefon BevoSlu 534 Gayet namuskâr, Türkçe ve Fransızcaya vakıf blr Madam münasip bir ailede DAME DE COMPAGNİE vazifesini aramaktadır. Arzu edenlerin Istanbul posta kutusu 9 Madam (E. H.) tahriren müracaatları. Zayi Fatih askerlik şubesinden aldığım terhis tezkeremle nühıs kâğıdımı zayi ettim. Yenilerini çıkaracağımdan zayilerin hükmü yoktur. Karagümriik Sarmaşık caddesi Nesilşah sultan mahallesi No. 1 hanede 320 tevellütlü Ismail oğlu Hasan Istanbul Akşam san'at mektebi müdiriyetinden Derslere başlanmıştır. Bu ayın sonuna kadar kayıtlannı yenilemiyenlerin isimleıi silinecektir. ILÂN 1928 senesi Şehremanetinden senelik 1000 lira bedeli icarla isticar eylediğim Bebek'te Bebek caddesinde 109 numaralı gazinonun müzayede şartı mucibince vermiş olduğum 150 lira teminat akçesi namına emanet veznesinden verilen 26 nisan 1928 tarihli ve 6114 numaralı makbuz senedini zayi eyledim, diğer blr nüshası çıkanlarak meblâğı mezkuru dairei mezkure veznesinden alacağımdan binaenaleyh zayi olan makbuz senedinin hükmü olamıyacağı ilân olunur. Adres: Beyoğlu'nda İstiklâl cadde sinde 290 numaralı Türkuvaz sahibi Aleksandr Puritz HAKİKAT PROJOKTÖRLERİ? Teşekkürü alenî Torunum Nevin'in boğaz ve burnuna bir hazakati fevkalâde ile ameliyatı icra eden Etfal hastanesi kulak, burun ve boğaz hastalıkları mütehassısı Ekrem Behçet Beye ebedî teşekkürat ve minnettarlığımın tebliğine ceridei feridelerinin tavassutunu rica ederim. llânat acentası Mecdeddin Kadıköy sulh mahkemesinden : Cemile ve Hatiçe H. Ekrem B. zimmetindeki bedelâtı icardan alacaklarının temini istifası için icra ve iflâs kanununun 266 mcı maddesile hapsolunarak septi defter olunan muhtelifülcins ev eşyasının paraya çevrilmesi takarrür etmekle 2710930 pazartesi günü saat on beşten itibaren Kadıköy Pazar mahallinde açık arttırma ile satılacağı ilân o lun ur. Pazar «Cumhuriyet> gazetesi mes'ul müdürü günü akşamı saat 18 de Sirkeci rıhtımından hareketle (Zonguldak. İnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa) va azimet ve Vakfıkebir, Görele Cnye'ye ugrıyarak avdet edecektir Müracaat Mahalli Istanbul Meymenet Hanı alOndaki yazıhane Telefon: Istanbul 1154 Gazi'nin vecizeleri, Türk vatammn halâs ve ihyasınt istihdaf, Gazi'nin büyük dehasile idre olunarak tahakkuk eden büyük inkılâbm bütün safahattnı gb'z b'nünde pek manidar levhalarla tecessüm ettirecek çok kıymetli bir eserdir. Karilerimize ve okuma yazma bilen her kese bu eseri, bu hakiki inkılâp tarihini ehemmiyetle tavsiye ederiz. Eser kitapçılardan ve «Cumhuriyet» matbaasından tedarik ve talep olunabilir. Sad k zade • iraderler FiRUZAN teşrinievvel • OH l w u l ükşam^ Sirkeci rıhtımından hareketle ( Mersin ) e azımet ve avdet edectktir Tafsilât için Sirkeci'de Mevmenet hanı altında acentah*na müracaat ' elefo'i atlrcsi : Istanbul 2*134 Doğru Mfsn postası Vapuru 20 P 4 7 r f p q j

Bu sayıdan diğer sayfalar: