23 Eylül 1932 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 8

23 Eylül 1932 Tarihli Cumhuriyet Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Halis limon çıçeklerinden möstahzar HASAN KOLONYASI ıie NESRiN s 'Camkurîyei kolonya losyonlarından büyük Tenzilât Beşiktaş 23 Eylul 1932 yapılmıştır. HASAN ECZA deposu En mükemmel elbiseler en ucuz fiatlarla J. itkin Tüccar terzi tstiklâl Caddesi 405 Tel: B. O. 450 Eylul nihayetine kadar umuma teşhir olunmaktadır. Biçki, dikiş, şa pkacılık ve tezyinat işleri öğren|mek istiyen hanımların sergiyi görmeleri menfaatleri iktizasıdır. Her gün saat 10 dan 17 ye kadarJ H ^ Akaretler No. 64 < | Eyi vc tam bir sîhhat bİT Dikiş Yurdu Sergisi Hayriye Liseleri İNKILAP LİSELERİ Müessişi: NEBiZADE HAMDi Saraçhanebaşı'nda Münir Paşa konağında Leylî Neharî Ana ilk Orta Lise Kız Erkek Kimyager: Hüsamettin: idrar' Kan Tatli müleyyin ve taami olan Em^s "Fnjit Salt"' &izs banu temin, mideşi tafcviye «e tatrs&lcfeti Bahçekapı tramvay caddesi izzettin Bey Hanı. Belsoğukluğu ve frengiye yakalanmamak için Maarif Vekâleti celilesinin 5/4/932 tarih ve 18676 numaralı etnrile bütün mekteplere tamim edildiği üzere resmt muadeleti tasdik edilmiş olan mektebimizde talebe kaydına başlanmışür. Ecnebi lisanlanna ilk sınıSardan itibaren başlanır. Neharî talebe mektebin hususî otomobil ve otobüslerile nakledilir. Her gün saat 1 0 dan 1 7 ye kadar kayjt mua melesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. Telefon: 20530 PROTEJiN lcu)laninı?.Her eczanede bulunur Dr. A. KUTIEL Cflt ve zührevî hastakklar tedavihanesL Karaköy börekçi ftrmı nrasmda 3 4 . |muganniyemiz Meşhur Küçük Çiftlik Parkmda Q A C1!1 / P H Kız ve Erkek Leyll ve Nehart Sonbaharın lâtif havasından istifade ederek |Leylî ve Neharî Kız ve Erkek |Ana, ilk, Ort; Lise kısımları 80n k o n s e r l e r i n ı dinleyiniz. l Lise mezunu gençlerin hayat sahasında hemen bir iş edinebilmeleri için bu sene meccanî olarak Resmî ders programlarmi tamamen tatbik eder. lngilizce ve fransuca tedrisati ecnebi mekteplerine kat'iyyen ihti • yaç bıraknuyacak derecededir. Çok kıymetli ve güzide muallimlerden mürekkep bir talim heyetine maliktir. Ana ve babalar yavrulanm înkılâp Liselerine tam bir emniyet ve huzuru kalp 3e teslim edebilirler. Dr. HORHORUNi Zührevî ve Bevlî hastahklar tedavihanesi Beyoğlu Mulenruj yanında Zambak sokak No. 4l istiklâl Llsesl TİCARET VE BANKAC1L1K KURLARI Umumiye \ilk Orta ve Lise kısıtnlatını havidir] Bötön sınıfları mevcuttur. Kâyıt muamelesine devam olünmaktadır. Hergün saat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında. Telefon: 22534 ^ da tertip edilmistir. tstiyenlere mufa&sal izaimanme gönderilir. Eski Düyunu saraylar. Telefon: 20019 civarında Çifte İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şırketinden: !• Göztepe Amerikan Mektebi Binasında Satılık ev Lânga'da Sepetçi sokağında 74 numarab 3 oda, sarmç, kuyu, elektrjk, bahçeli ev sahlıkbr. tçindekilere mü racaat edümesi. > • Leylt ve neharî Feyziati Lisesi Muhasebeei Lttzumu On bîn adet şeker çuvalı mubayaa edileceğinden talip olanlann 28 eylul 932 çarşamba gününe kadar Dördüncü Vakıf Hanında şirket merkezine müracaat eylemeleri ilân olunur. Kız ve erkek leylî ve neharî ilk ve diğer bütün sınıflar vardır. erkek Kartal Belediye Riyasetinden: Belediye gazinosu 1 teşrinievvel 932 den itibaren üç sene müddetle kiraya verilecektir. thalesi 28 eylul 932 çarşamba günü saat 15 tedir. Boğaziçi Arnavutköy Çifte Saraylarda Ana sınıfı ilk kısım Orta ve Lise sınıfları Kayıt için her jjün mektebe müracaat edilebilir. Telefon : Bebek 210 OMNİOM ŞARK SINAl AHOHİM ŞiRKETiNOEN: Hisse senedatma 9 numaralı kopon mukabuinde 17,50 kuruş verüeceği ve işbu mebaliğin 1 tesrinievvel 1932 tarihinden itibaren Galata'da Banka Komerçiyale ttalyana giselerinden tesviye ohmacağı flân olunur. Medisitdare tstanbtd, 15 eylul 1932 tstanbul dördöncü icra memurlu • ğundan: Tamanu 1500 lira ioymett mubammeneli Füyukada kurbünde Sedefadan namüe maruf adanm tamammın 21 his*e itibarile dokvne buçuk hissesi açık arttamnya vazedilmis oldnğa 10 tefrini • evvel 932 tarihinde sartnamesi divan haneye talik edflerek 1 teşrinisani 932 taribine motadif salı günü aaat 1 4 teo 17 ye kadar tstanbul dördüncü icra dairesinde açık arturma ile sablacaktır. Arthnnıya istirak için satılan hisseye mosip krymeti muhammenenin yfizde yedi bnçuğu nisbetinde teminat abnır. Müterakhn vergilerle vakıf icaren ve sair rüsumlan moşteriye aittir. 1424 numaralı icra ve iflâs kanontman 119 ımcu maddesine tevfikan haklan tapa ııcfllerfle sabit olmıyan ipotekli alack idarla diğer alâkadaramn ve irtifak bakkı sabiplerinin bu haklanm ve hu sosfle faiz ve masarife dair olan iddi alannî ilân tarihinden itibaren 2 0 gün içinde evrakı musbitelerDe bndirmeleri lâznndır, aksi halde haklan tapu si cOIerfle sabit olmıyanlar sabs bede • iinin paylasmasmdan hariç kalırlar. Alâkadarlann işbu maddei kanuniye ahkâmına göre tevfiki hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 9317969 dosya numaran ile memuri yetimize müracaatleri ilân olunur. Üsküdar hukuk hâkimlîginden: Osman Efendmin Uskadar'da Valdei atik mahallerinde Toptaşı caddesinde 19 numaralı hanede sakin iken harbi amumide askere sevkolunan baban tsmail Ağanın bayat ve memah meçhul olduğundan gaipliğine karar itası talebfle ikame eyledigi davanın cereyan eden muhakemesinde mumaileyb ts • mail Ağanın hayat ve memahndan malumatı olanlann malumatlannı bir sene zarfmda mahkemeye bildirmelerine karar verilmi* ve ilân dahi ediimiş ve müddeti mezkure zarfında müracaat vaki olraamif olduğundan mumaileyhin afavalinden malumah olanlann malu matlannı bildirmek üzere tekrar iki ay m&ddetle ilânına karar verflnnş oldu ğundan keyfiyet Oaa phuınr. Ticaret kaideleri ve nizanu, mükemmel hesap, muntazam usulü defteri, bankacılık ve saire, Bonlar haftads iki akşam dersi ile 4 ayda tamarnen tedris olunur. Son imtihaoda muvaffak olanlara muhasebeei şehadet namesi verillr. Programı meccanen almak ve kaydolmak İçin Istan bnPda Alemdar Park caddesinde No. 23 ve Beyoğla'nda Perapalas sıra sında No. 42 Amerikan lisan ve ticaret dersanelerine nrüracaat. Hususl ders dahi kabul olunur. A. PAKRADUNt Programlar bakaloryaya hazırhyacak surette tadil ve ikmal edilmistir. Almanca ve fransızca kurlan vardır. ilk sımftan itibaren ecnebi lisanlan gosterilmektedir. D eniz, banyo, hamam ve duşlar ve kız talebe için ayrı yatakhaneler vardır. HergUn 9 12 ve 2 5 e kadar kayıt yapılmaktadır. Telefon: Erenköy 2 Eski talebesi terfi ettikleri sınıflara imtihansız kabul edileceklerdir. ingilizce lisanı en büyük itina ve ehemmiyetle okutulacaktır. T E TÜRK K©LEJ» SARAYBURNU PARKINDA vücude getirilen Istanbal'nn yegâne gazinosunun bu gün son günüdür. Müessese saz heyetine kıymedi artistimiz Yüzbinlerce lira sarfile BiÇKiDİKİŞ . KAPPS Yiiksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: istiklâl caddesi 390, Isveç setareü karşısuıda. Alman kltapçı, Alman kitaplan en ucuz satar. Be yoğlu m HikıııH l!ım II. »e Bereli kr/ııı iştirakini temin etmiştir. dersanesi Mlle. ENFiYECiYAN Harbiye Poyraz sokak No. 23 Talebe kaydı başlamışhr. Sah g p perşembe müracaat. Aşağıda müfredatı yazılı mektebimizin sekiz aylık erzakı kapalı zarf usulile münakasaya konumuftur. Şartnameleri görmek istiyen • lerin mektebe (Büyükdere Bahçeköy) münakasaya iştirak için de 21 eylul 1932 çarşamba günü saat 14,5 ta Fındıklı'da Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde komisyona müracaatleri. Kilo 1300 Cinsi Sadeyağı . Kilo 300 320 320 16000 90 650 130 400 300 1500 1600 50 Cinsi Nohut Kilo 70 Cinri Çekirdeksiz üzüm İrmik Koyun eti Ekmek Süt Yoğurt Arpa Kepek Saman Sanmsak Kalem yeşil sebzevat ve meyva Tekirdağ Vilâyetî Daimî Encümeninden: Tekirdağ Vilayeti memleket Kastanesine lüzumu olan 06 kalem mualecat ile alât ve edevatı übbiye 12/9/932 tarihinden 2/10/932 pazar gününe kadar 21 gün müddetle alenî münakasaya konulmustur. 1 Mezkur 86 kalem mualecat ve alât ve edevatı tıbbiyenin listesi İstanbul ve Tekirdağ Vilâyetleri Şıhhat ve lçtimaî Muavenet Müdürliiklerinden almabilir. 2 Ihalei kat'iye 2/10/932 pazar günü saat on altada Tekirdağ Daimî Encümeninoe icra kılinacaktir. 3 Münakasaya istirak edeceklerin mezlcur gün ve saatte % 7,5 nisbetinde pey akçelerim hamilen Tekirdağ Vilâyeti Daimî Encümenine müracaat buyurmalarî. En kuvyeflj fikir Buhranı iktisadiyi doğuran işsizliktir. Maattal sermayelerinize kuvvetK temînatlar ve ticari sînaî sabiada kârlı işler mukabfll kullanmak ve % 1 5 faiz ve kumusyon ve daha fazla ticarette Ir»»»fHMlr isterseniz? Tereddiit etmeyiniz... Anadolu Han 25 No. PARA SAHiPLERiNE 600 Zeytinyagi 1300 Un 500 Makarna 100 Şehriye 1000 K. Fasulya 100 Mercimek 1300 Patates 1500 Sovan 100 K. Bezelya 50 K. Bamya 3500 Adet Limon Soda 30 Tuz 5000 adet yumurta 11000 Salça 2000 B. Peynir 1000 Kasar 4000 Zeytin 2500 Sabun 3000 Pirinç 50 Şeker 19 K. Kayısî Miiracaatinizin menfatmi ceksiniz. İŞ YURDUNA Telefon: 2,3968 göre Nafıa Vekâleti Satınalma Komisyonundan: 25 mak'as taloinî îçin muktâzi 975 adet meşe travers kapalı zarfla münakasaya konulmustur. Münakasa 10/10/932 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Satınalma komisyonunda icra edilecektir. Münakasaya istirak edecek taliplerin cari seneye ait Ticaret Odasî vesikası ve teminatî muvakkatelerile komisyona müracaat etmeleri lâzım'dır. Talipler bu husustaki sartnameyi Ankara'da Nafıa Vekâleti Levazım Müdürluğünden tstanb'ul'da Haydarpasa'da Liman İşleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. İstanbul beşinci icra memarlugandan: Mahcuz ve satılmasına karar verflen iki kasa, yazıhane, ve sair eçya 2 8 / 9 / 9 3 2 çarşamba günü saat 12 den itibaren Galata'da Rıhbm boyunda Kuto ba • nmda 1 0 1 1 numaralı yazıhanelerde açık artbrma ile sablacağindan talip olanlann mabaDinde bazır bulunacak memunma müracaatleri ilân olunur. tsfanbnl mahkemei asliye birind ticaret dairesinden: 20 eylul 932 salı saat 2 0 de Kizkulesi açıklarında Türk bandıralı înonü vapurile Rus bandırah Çekîrdağ vapuru arasında vaki olan mmademe neücesînde mezkur Inönü vapunmun sa demede h'asanna dair İnönü vapura süvarisi Vusuf Ali Bey tarafından tanzîm edilen 21 eylul 1932 tarihli rapor mahkememize verilmistir. Deniz ticaret kanunomm 1065 inci maddesi mucibince bu bapta tetkikat icrası için 27/9/932 tarihine musadif salı günü saat 15 kararlaşbnlmışhr. Bu isle aJâkadar olan berkes rapor alınirken yevm ve vakti mezk&tda mahkemede bizzat bulunmağa veya vekilhu göndermeğe salâhiyettar oldoğu ilân olunur. Sahip ve BaşmuTıarrtri Yunut Na&i Vtnumi riesrtyatt idare eden Yan tfieü müdüru: Ketnai Sallh > • * • •; . Matbaacth* t* Netrtgat Turk \ Süadiye Plâj gazinosunda iinya Güzeli şerefine muhteşem eğlenceler Bugün müsamere, yüzme ve atlama yarîşlarî, dans müsabakaları, İstanbul'daki en müstesna artistlere numaralar. İnhisarlar Umum Müdürlüğünden • 20 adet Maske Fabrikalarîmîz'da tozlu işlerle meşgul ameleye verilmek üzere nümunesi veçhile (20) adet maske satîn alînacaktir. Taliplerin pazarlığa istirak etmek üzere % 7,5 teminatlarîni hamilen (1/10/932) cumartesi günü saat (14) te Galata'da Mubayaa komisyonuna müracaatleri. . . • . •* « , Duhuliye yoktur, yerlerinizi simdiden temin ediniz Edirne Kız Muallim Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizin fransızca muallimliğine tâyin edilen Sadiye Abdur rahman H. ile f izik ve kimya muallimliğine tayin edilen Sıdıka Reşil Hanımların serian vazifeleri başma gelmeleri rica olunur.,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler