29 Mayıs 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

29 Mayıs 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: Ismı Ahmet Oğ. Mustafa Rıza Oğ. Hasan Ali Oğ. Hasan Halil Oğ. Hasan Oto N, Sahibının ismi Şoförün ismi CumhuTİyet ~ 29 Sahibinin JsmL Şotorun ismi aıt oldugu sene Madden Matralu Lira Mayıs 1934 C«zasi L. K. = Oto. N. Nispetı Yekuntı San'ati Hamal Vergisı Lira IC 8 50 17 X 50 3 40 8 50 17 X 50 3 40 17 X 50 11 90 11 90 17 > Maddesı Matralbı Madde 33/17 64 33/17 64 » Matrahı Lira Senesi 930 930 930 930 Nispeti Cczasl L. K. Ihbarname 28/7 28/37 14/53 14/59 Vekunu L K 1481 Amram 1504 Mehmet Sabri 1428 Albert 1428 1428 1428 1601 1601 1983 1755 1945 1835 1722 1722 1821 2387 2447 2447 2441 2429 2515 2515 2538 2538 2522 2357 2212 2319 2490 2254 2444 2198 2283 930 930 9 9 9 9 20,40 9 9 L. K. 71,40 Krakotkin Nikola Petro Mehmet Ali Halil Ait oldogu sene 1539 1605 1750 1762 1766 1770 1797 2633 1826 1844 1846 1864 1882 Paskal Cclâlettin Ali Rıza Ragıp Siyamettin YorgiTaşof lbrahim Hikmet Niyazi Hatiçe Emsal Mustaf a Mecdi Ali ve Cemil Recep Salih < 1959 Atiye H. 2485 Lukidis 2539 Sait kaptan 2561 Araen Gençof 2623 İsmail 1657 Hüseyin Şefik 1657 1967 Halit 1577 Ahmet 1880 Muazzez H. 1719 Mes'ut Ef. 1719 1832 1721 1856 1856 1849 1849 1831 1836 1830 1918 1823 1811 1611 1644 Hüseyin Artin AIİ Ahmet Hamdi Zehra 930 33 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930birinci taksit 930 930 9 9 3 17 20,40 71,40 Fehmi Hüsnü Mustafa Ahmet Niyazi Leonduros Ali Muammer ve Mehmet Jan Fonso Zülfü Hüseyin Süleyman Nusret Suat Mehmet Emiı Hüseyin Hikmet Ahmet Ahmet Marika Zervas Enver Lukides Hüseyin Ferdi Cemal Bey Ahmet Hamdi Sadettin 9 » 9 10,20 20 40 35,70 71 40 Sayu Halit Ahmet Mustaf a Halit Mustafa Mehmet Halit, Cemal, Mehme» Cemalettin Sabri Hüseyin Hacer Hanım 1644 .Nigâr Hanım 1671 1671 Mustafa Bürhanettin 1909 Nahide 1676 Mahmut ve Todore 1595 Niyazİ 1946 Rüştü 2410 Osep 2230 Hayri 2247 Siam 2247 Emin Cevat Lukidis Nikola Piyer Remo ve Edvard Niko Muhittin 930 930 830 930 930 930 930 930 930 ikinci taksit 930 930 930birinci taksit 930 ikinci taksit 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930birinci taksit 930 ikinci taksit 930birinci taksit 930 ikinci taksit 930 tam 930 9 930 » 930 » 930 9 930 9 930birinci taksit 930 ikinci taksit 930 tam 930 9 930 9 930 9 930birinci taksit 930 9 930 tam 9 9 » 9 9 9 9 9 20,40 10,20 20,40 71,40 35,70 71,40 5,10 20,40 10,20 10,20 20,40 10,20 20,40 9 9 9 9 » 9 17,85 71,40 9 » 35,70 35,70 71.40 35,70 71.40 2283 Mustafa 2283 Ali 1565 Mehmet Battal ve Kadri 1565 Basri 1586 Kemal 1565 İsmail Hakkı 1573 1740 1719 1719 1719 1601 1272 1340 1340 Halim ve Salim Fernande» Mes'ut Cemalettin Halit Celâl Avram Angel Lazof Angel Lazof Jori Pandelidis Halil Hasan İsmail Andon Arapoğlu ve Srfokli* İhsan Fuat İsmail Cemil Adİl Zare lbrahim Ali Hasan Sabri ve Sait Markar Romolo ve Salamon Romo Kaloridis Todori Yorg Muhittin Teofil Artor 9 9 9 9 9 9 9 9 10,20 35,70 1505 1477 1468 1336 1336 1336 1509 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1429 1421 1423 » » » » » » 20,40 71,40 10,20 35,70 1,50 3 1,50 20,40 10,20 71,40 35,70 9 » 1423 1423 1423 1520 1434 1,50 5,10 10,20 17,85 35,70 930 9 » 930birinci » taksit 930 9 9 930 tam » 930birinci » taksit 930 tam 9 930 a 9 930 9 9 930 9 9 930 9 930 9 930 9 930 9 930 9 930 9 930 ikinci taksit 9 930 9 930 9 930 9 9 930 9 9 930 9 9 930 9 9 930 9 930 9 930 9 930 9 930 9 930 9 .930 9 930 9 930birinci 9 taksit 930 9 930 9 930 9 930 9 9 930 * 9 930 ikinci 9 taksit 930 9 930 9 930 » 930 9 930 » 930 9 930 » 930birinci » taksit 930 ikinci 9 taksit 930 9 930 » 930 9 930 » 930 birinci 9 taksit 930 9 930 » 930 » 930 * 9 930 x 9 930 » 930 » 930 ikinci 9 taksit 930 9 930 9 930 birinci 9 taksit 930 ikinci 9 taksit 930 9 930 9 9 930 9 930 9 1,50 5,10 17,85 10,20 5,10 10,20 20,40 35,70 17,85 35,70 71,40 1,50 3 10,20 20,40 35,70 71,40 9 9 9 9 9 9 9 9 1,50 3 1,50 3 10,20 5,10 10.20 5,10 20,40 9 9 9 9 9 9 » 9 9 9 9 9 9 » 35,70 17,85 35,70 17,85 71,40 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10,20 20,40 10,20 20,40 5,10 9 9 35,70 71,40 35,70 71.40 17,85 9 9 1,50 3 1,50 20,40 71,40 1,50 » 3 10,20 20,40 10,20 9 9 35,70 » » 71,40 > 9 35,70 20,40 9 9 9 9 71,40 9 9 9 9 1,50 5,10 10,20 9 9 17,85 35,70 9 9 3 1,50 20,40 5,10 9 9 9 71,40 17,85 9 9 9 9 10,20 9 35,70 17,85 71,40 9 9 5,10 20,40 9 9 10,20 1 35,70 9 9 9 9 1,50 3 5,10 20,40 17,85 71,40 9 9 ( Mabadi yed nci sahi'ed*) zorüyarak elini verdi. Doktor Tunun çelimsiz, zayıf görünmeaine rağmen müthif kuvvetli bir adam oldugu anla•ıhyordu. Mister Brigerland parmaklan kırılacak sandu Nöbetçi gardiyanlar hmarhane hekiminin emrile uzaklaştılar. Doktor Grov: Onunla korkmadan îstediğiniz gibi konusabilirsiniz, dedi. Bu sözler yavaş sesle söylenmesine rağmen deli tarafından isitilmifti. Doktor Tun aürekli bir kahkaha kopara rak bağırdı: Korkmadan konuşabüirler... tabiî... tabiî... baydi bir de yemin edin! Hani su beni muhakeme eden divantharpteki zabitlerin, yemin ettikleri gibi. Tımarhane doktoru izah etti: Doktor Tun, kendisini Harbi Uroumide Kapurettoda Italyanlann ugradıklan mağlubiyette fazla zayiat verilmesinden mes'ul tutulan ve muha • keme edilen jeneral farzebnektedir. Doktor Tun bu sozleri tasdflc etüt Evet... Fakat ben maaumdum. Sonra Mister Brigerlanda yaklasarak koluna girdi ve doktor Grovun ya • nından uzaklaştırdu Tımarhane doktorile gardiyanlar nazarlarile uzaktan onlan takip ediyorlardu Doktor Tun, Mister Brigerlandın ko luna bir kıskaç gibi yapısmış, hikâye • sine devam ediyordu: Ben sıma kaniim: Mahkum ol • mama divanıharp azalan meyanmda kadınlann da bulunması »ebep oldu. Divamharpte kadm aza... Bu bütün kavanin ve nizamata muhaliftir. Mister Brigerland tasdik etti: Haklısinız, ben de bunu ilk defa oiarak isitiyorum. Benim buraya getirilroem de ttalyan hiikumetinin emrile oldu. Bana düsmaniarımdan intikam almak fırsatmı vermek istemiyorlar. Fakat ben bu fırsatı elde edeceğim. Bu kadınlann simdi Londrada bu • lunduklarmı iyice biliyorum. Mister BrigerUnda gSzler! birdea • bîre parladı. Biraz düşündükten sonra: Ben de bu fikirdeyim, dedL Onlar hiç füphesiz Londradadırlar. Hatta nerede oturduklannı bile biliyorum. Bu haber deliyi bir çocuk gibi sevindirmişti. Heyecanlı bir sesle haykırdı: Doğru mu söylüyorsunuz? Evet... Fakat böyle hızlı konu • sursamz herkes duyacak. Benim ttalyan hükumetine ait sırlan size söyliyerek takibata uğramağa hiç niyetim yok* tur. Doğru, affedersiniz. Demek nerede oturduklaruu biliyorsunuz. Ne yank ki benim buradan çıkıp kurtulmamı imkân yok. Mister Brigerland basmı arkaya dön dfirerek bakta. Doktorla gardiyanlarm epey uzakta olduklaruu gördükten sonra cevap verdi: Kim demis? Ya ben yann gece buraya gelir de sizin firaruuzı temin edecek olursam. u Six mi? Hangi höcerede yatrforraonsT Altı numarada. )İ$İİBLݧ t; bdgar vaüas Tercume eden; Omer Fehmi 30 ketlerle kendi kendilerini eglendırd'k leri kiiçiik bir babçeye sürükledi. Buolardan yainu birisinin ild yanında birer gardiyan nöbet bekliyoriardk Mister Brigerland bunun sebebini cordu. Doktor Grov bu facialan göre göre kauksamı; olacakh. Sözlerüe hali, tavn a rasında ahenk temin edemiyor, nekadar elemli bir hikâye anlatırsa anUtsın dudaklanndan tebessüm eksik olmu • yordu. Gene giüerek: Bu, adam öldürmek merakıra müptelâ bir doktordur, dedi. Bereket versin yalnız bir cinayet ifliyebilmi}, yakalanarak buraya getirilmiftir. Bunlarm buradan kaçmaları ih • timali tizi korkutmuyor mu? Yok canım. O kadar telâf etmeyin. Bana ayni suali ikinci defa oiarak soruyorsunuz. Hayır biz böyie birşey • den korkmayız. Gerçi burası hapisane değildir. Haricî bir yardım &a/e«inde kolayca kaçılabilir. Fakat bir delinin kaçmasına kim yardım eder. Biz bu rada kapüarı bile kapalı bulundurma yu. Akıllı bir adam için buradan kaçmak çok basit bir istir. Doktor susarak biraz düşiindü, sonra ilâve etti: Doktor Tunla göriişmek bter misuıiz? Mister Brigerland bir müddet tereddüt eder gibi durdu, nihayet lâkayit bir tavır takınmağa çalışarak: Fena olmaz, dedi. Deli doktorun hali hiç te korkulacak gibi değildi. Uslu uslu duruyordu. Sanşındı. Sivri bir sakalı, çini mavi gözleri vardı. Gülerek elini uzattı. Mister Brigerland bu hareket karşısında bi • raz korkar gibi oldu. Sonra kendini Doktor Grov maruf bir adam olmaıı lâzım gelen bu sosyoloji âb'mine ( ! ) tnüessesenin her tarafını ayn &yn gexdirmek ütiyordu. Onun için muhalefetine rağmen onu nisbeten zararsız deKlerin bir takun gülünf oyun t e har« > (Mabadi var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: