9 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

9 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Camhuriyet' 9 Haziran 1934 Karacabey Harası MüdürlüSünden! Satılık Emlâk İhale bedelinin % 50 si ikraza kalbolunabilir Dünkü şilt maçları G. S a r a y , V e f a y ı 4 1 , S ü l e y m a n i y e , B e y k o z u 4 2 yendiler, Beşiktaş ta Eyüple 2 2 berabere kaldı Haranm altı bin seklz yüz elli yedi saf Merinos, on bir bin üc yüz doksan sekiz kilo yarımkan Merinos yapağısı ile bin sekiz yüz on dört kilo kıvırcık yapağısı 23 haziran 934 cumartesi günü saat on, beşte kapah zarf usulile satılacaktır. Şartnamesinin birer nüshası Bursa, tstanbul Baytar Müdürlüklerindedir. Taliplerin teminatlarile birlikte satış günü Harada bulunmaîarı ilân olunur. (3036) Emniyet Sandığından: Numarasî Nev'i Mevkii Es. 6 Mü. Y. 24, 26, 28 Arsa Beyoglunda Hüseyinağa mahal lesinin Bülbülderesi Vişne so • kağında Fabrika binası Es. 4 Mü. 39, 41, Beçdktaşta Cihannüma mahalle 43 Y. 8, 17, 19. 21 sinde Yalı sokağında Es. 12 Y. 16, FamamlanmaBeylerbeyinde Bürhaniye mahal16/1 nış evle fırın lesinin Rasimağa sokağmda Es. 7, 9, 11 Mtında dükkân Besiktaşta Cihannüma mahalleY. 16,17,18 olan ev sinde eski Beşiktaş yeni Çırağan sokağmda Eı.7Y.9 Kasımpasada Camiikebir mahallesinde Fırın sokağmda Es. 32 Y. 46 Ev Zeyrekte Şahhuban mahalle sin de Çiniliodalar sokağında Yukarıda yazıh emlâk 16 haziran 934 tarihine musadif cumartesi günü saat on dörtten on altıya kadar Sandık binasında açık arttırma ile satılacaktır. Almak istiyenler % 10 pey akçesile müracaat etme lidirler. (3014> Harbiye Mektebi Kumandanlığmdan: 1 Harbiye mektebinden bu sene zabit vekili çıkacak efendilere battaniye, manevra sandığı, sırma ve kılıç almacağmdan şartname«ini ve nümunesini görmek istiyenler her gün zevale kadar mekteptekî komisyona nıüracaatleri. 2 Münakasası haziranın on üçüncü çarşamba günü aşağıda gösterüen saatlerde mektepteki komisyonda yapılacaktır. (3039) Battaniye: Saat onda Manevra sandığı: Saat on buçukta S:rma ve kıhç: Saat on bir buçukta Eskîsehir Nafıa Galatasaray • Vefa ma çmdan bir estantane takip etmeleri oyunu Vefa msıf saDün şilt maçlarma devam edil miştir. Takaim stadyomunda Galahasma intikal ettirdi. tasaray • Vefa, Kumkapı takimlan Bu sıkıshrmalarm birinde sağ îçten karşılasmıs, Galatasaray, 1 4 gagüzel bir pas alan Necdet ikinci sa • lip gelmistir. Glatasaray takımı dün Muslih, yıyı yaph. Rasih ve Kemal Faruki gibi kuv • Bu sayıdan sonra Vefalılar sert •etli uzuvlarmdan mahrum olarak oynamağa basladılar. Bu sırada Doçıkmış ve bu oyuncularm yerlerine ğan güzel bir sütle üçüncü golü yapgenç elemanlar almmıstı. Fakat dün oynıyan üç genç o mıstır. yuncu ağabeylerini aratmıyacak şeVaziyet 1 3 olduktan sonra oyun kilde gayet güzel ve çok temiz oydaha sert bir sekle girmiştı'r. Ve namtşlardtr. Bilhassa iclerîn açıklafalılar bu arada muhakkak bir gol rile anlasmaları ve merkez muhacifırsati kaçıranslardır. mln sa&lı sollu oyunu açısı şayani takdlrdir. Bu kaçan sayıdan sonra GalataFutbol h«yetinin birkaç gün evvel gazetelere verdiği tebliğde maçlann her üç sabada da 16 da yapılacağını bildiriyordu. Fakat dün havanın haddinden fazla ncak olması yüzünden maça 17,30 da ba«Ianabildi. Sahada pek mahdut seyirci kütle»i vardı. Galatasaray takımı su oyunculardan mürekkepti: Avni, Lutfi, Faruk, tbrahim, Nîhat, Kadri, Danyal, Doğan, Suavi, Refii, Necdet. Vefa takımı soyle idi: Haluk, Halil, Saim, Süleyman, Lutfi, Cu<ü, Mustafa, Enver, Gazi, Muhtesem, Ahmet. Oyuna Galatasaray başladı. tlk dakikalan her ikî takim da birbirini denemekle gecirdiler. Onuncu d*a kikadan sonra Galatasaraylılar sağdan güzel raisler yapmağa başladılar. Bu akışlann birinde Necdetten çok güzel bir pas alan Suavî tutultnaz bir futla topn ağlara taktı. Galatasarayın daha oyunun başlangıcmda »yı yapması Vefahları birdenbire •asırttı. Fakat biraz sonra kendilerinî topladılar ve onlar da güzel oyna • ma?a basladılar. Şimdi her iki takraı da güzel oynuyor ve topu gözle seyretmek güçleşivordu. Birrnci devrenin ortalarına doğ • ru Vefalı Muhteşem yirmi pastan çektiği çok güzel bir şütle topu sağ kö'eden Galatasaray kalesine soktu ve beraberliği temin etti. tlk devre bu suretle bitti. tkinci devre başladıği zaman, Galatasaray, birinci devrede biraz ihmal etmis olduğu sol tarafını isletmeğe başladı. Bu tabiye hemen tesirini gösterdi. Vefalılar yorgun • luk alâimi göstermeğe basladılar. Galatasaray müdafi ve muavin • lerinin, muhacimleri muntazaman saray gene Doğanın ayağile 4 üncü ve son golünü yapmıştır. Oyun bu suretle 4 1 Galatasaraym galibiye • tile bitmijtir. BasmühendisÜĞÎncîen: Sivrihisar • Sarıköy yolunun mebdeinden itibaren 1 + 700 üncü kilometrolan arası tamiratı esasiyesi «1523.80» lira bedeli kecifle 3/6/934 tarihinden 23/6/934 cumartesi günü saat on beşe kadar açık olarak münakasaya konmuştur. Taliolerin, bedeli keşfin % 7,5 ğu nisbetinde temmat venneleri ve bu işi başarabüeceklerden olması meşrut olmakla ihale günü Daimî Encümen riyasetine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olu • nur. (3028) | İST. MR. KUMANDANUĞI SA. AL KU. İLÂNLARI I İstanbul Levazım Amirliğine bağlı kıtaat ve müessesat için on bin kilo sakız kabağı 9/6/934 cumartesi günü saat 14,30 da pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin Topanede Satınalma Komisyo nuna gelmeleri. «11» (3049) *** Harp Akademisi için 45 bin kilo saman 14/6/934 perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla aIınacaktır. Taliplerin belli sa atte Topanede İstanbul Levazım Âmirliği Satınalma Komisyonuna gelmeleri. «5» (3001) * ** İstanbul Levazım Amirliğine bağlı kıtaat ve müessesat için 25,000 kilo gaz yağınm kapah zarfında verilen fiat pahalı gö • rüldüğünden 14/6/934 perşem be günü saat 15 te pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin belli saat te Topanede Levazım Âmirliği Satınalma Komisyonuna geîme> leri. «14» (3046) • •• Harbiye mektebi için taahhüdünü ifa edemiyen müteahhit hesabına 13,600 kilo çavdar sapının münakasasında talip zu • hur etmediğinden münakasası 13/6/934 çarşamba günü saat 15,15 te yapılacaktır. Taliplerin belli saatte Topanede Satınal • ma Komisyonuna gelmeleri. «9» (3051) *** Harp Akademisi için beş bin kilo sığır etinin pazarlığında verilen fiat pahalı gorüldüğünden 12/6/934 sah günü saat 15 te pazarlıkla alınacaktır. Taliple rin belli saatte Topanede Satınalma Komisyonuna gelmeleri. «8» (3052) Cinsi ve mevkii İstanbul Levazım Amirliğine bağlı kıtaat için 1500 kilo kaşar peyniri 17/6/934 pazar günü saat 14 te pazarlıkla ahnacak tır. Taliplerin belli saatte Topanede Satınalma Komisyonuna gelmeleri. «7» (3053) Topane fırını icin 750,000 ki • lo fınn odunu 30/6/934 cumar tesi günü saat 15 te kapah zarf usulile alınacaktır. Şartnamesi • ni göreceklerin hergün, taliple rin belli saatten evvel teklif mektuplannı Topanede Satınalma Komisyonuna vermeleri. «6» (3054) ••• Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: ldare iein aîenî mönakasa ile altmış ton saf kurşun alınacaktır. Münakasa 2 temmuz 934 saat 14 ten 16 ya kadar devam edecektir. Şeraitı anlamak istiyenlerin cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri saat 14 ten 16 ya kadar Muhasebeye müracaatleri ilân olunur. (3068) PeraŞişli maçı Taksim stadyomunda sabahleyin oynanan Pera Şişli takımları arasındaki kupa final maçı çok kalabalık bir seyirci önünde cereyan etmis ve 1 • 1 beraberlikle bitmistir. İstanbul İthalât Gumrugu Mu&urıiıgunden: Adet Kap M. N. Cinsi eşya 5 S Bilâ Bilâ Sadakor ve saire (kaçak) Yukarıda yazıh bir kalem mal arttırma i!e 13/6/934 carsamba günü saat 14 te satılacağından isteklilerin o gün tstanhul İthalât Gümrüğünde 6 No.lı Satıç Ambarında hazır buîunmaları ilân olunur. (3062) lübün kendi sahasında yapılmıstir. 100 metrede Kudret, 400 metrede tsmail Hakki, 1500 metrede Emin Beyler birinci gelmislerdir. Bayrak koşusunda »an takım galip gelmiştir. Birincilere madalyalar veril ci golle takviye etmişlir. Avusturya • lılar bir dak'ka sonra ilk gollerini yapmnlar fakat Almanlar 42 inci dakikada üçüncü gollerini de kaydetnvslerdir. tkinci devrede Avusturyalılar pen altıdan ikinci gollerini yapmışlar fakat bütün hücumlarina rağmen Alman mü' dafaası Avusturyalılara baska gol yapmak imkânmı vermemiştir. Golleri Alman takımında Coren ile Siffling ve Avusturya takımmda da Horvarth ile Zesta yapnuslardır. Fenerbahçe stadmda Süleymaniye Beykoz maçı tahmin edilnryen bir netice ile bitmistir. Sü leymaniyehler çok güzel bir aoenkle başladıklan oyunu sonuna kadar ida me ettirmişlerdir ve birinci devreyi 3 1 bitirm'slerdir. tkinci devrede her iki takun birer gol yapmışlar ve Sü • leymaniye bu suretle maçı 4 2 kazanmifhr. Şeref Stadında Dün yapılan maçlann içinde en mühimmi değilse bile verdiği n«ti ce itibarile en sayani dikkat olan Seref stadında yapılan Beşiktaş Eyüp macı olmustur. Mühim bir sayı farkile mağlâp ol • malan tahmin edilen Eyüpliler canh bir oyunla başlamıslar ve ilk gollerini yirmnci dakikada atmıslardır. Be • siktaslılar bu golden sonra açılmıslar ve ancak 38 inci dakikada beraberlik sayısım çıkarablmislerdir. netice ile bitmistir. tkinci dervede tazyiVi fazlalastıran Besiktaçlılann bariz tefe\vuku goze çarpiyordu. Fakat bu faikiyet matlup se mereyi vermemis ve ayah beyazlılar bu devrede ancak bir gol atabilmis lerdir. Eyupliler bu gole penakıdan bir golle cevap verdikleri için, maç iki ikiye beraberlikle neticelensjistir. Devre bu Su SDoriarı kuliiblinün deniz bayramı tstanbul su sporlan kulübü, deniz mevsiminin başlaması dün kotra ve üzerine motörlerinin iştira kile bir deniz bayramı yapmıslar «Jır. Kulübün bütün deniz vasıtalan Modada toplanmış ve buradan Heybeliadadaki Çamlhnanma gidilmişHr. Çamlimanmda yüztne ve yel ken talimleri yapılmış, geç vakit Modaya dönülmüştür. Alpulluda bir futbol maçı Albullu 8 (Hususi) Burada Alpulluspor takımile Kırklareli Halkspor takımı karşılastılar. Alpulluspor, galip geldi. 4 0 Avusturya Almanyaya da yenildi Roma 8 (A.A.) Dünya futbol şampiyonluğunda üçüncü, dördüncü • lük için Napolide Almanya ile Avus • turya arasında yapılan müsabakacta Almanya Avusturyayı 2 ye karşı 3 sayile mağlup etnustir. Müsabaka daha başlar başlamaz Almanya sağ cenahı bir gol yaparak faikiyeti ele alnns ve bu fatkiyeti 28 inci dakikada merkezden yapbğı ikin • nın kulübesi bahçenin ta köşesinde. Çocuk orada tamamen tocrit edilmiş bir vaziyette. Ya bu gece, yahut ta yarm sabah Nise götürü'üp hastaneye yatın • lacak. Zavallı yavrucuk, annesi bile yanın a yaklasmıyor. Sonra birdenbire bahsi değiştirdi: Mad*m Meredit, kazinoya git jrrk ister misiniz? Vallahi bilmem, biraz yorgu • mım ama gitmek te istiyorum. Haydi baba, Madam Merediti kazinoya götür. Madam Mortimer siz de gidin. Geri dondüğünüz zaman basta çocuk belki de buradan uzaklashnlmıs olacak. Udya sordu: S : z bizimle ber?ber gelmîyec'k misiniz ? Hayır guzelim, ben isfirahat e dece^im. B;raz ayaklanm ağnyor. Baba, kımılda biraz. Lidya bu son cümletîe kırbaç ses Ierine bcnziyen bir sertlik bissederek sasırdı, I CEM SULTAN Tarih gibi bir roman, roman gibi bir tarih Fiatit 7S kurus. 4^ M. Turhan Beym eseri Topane fırını için 120 adet pasa tahtası, 8 adet mayalık kap, 2 çıkartma küreği bir koltuk küreği, iki hamur salma küreği, iki bakır bakraç, iki bakır süz geç, 15 su kovasi 11/6/934 pa zartesi günü saat 14 te pazer • lıkla alınacaktır. Taliplerin belli saatte Topanede Satınalma Komisyonuna gelmeleri. «15» (3045] *** Gülhane hastanesi için 600 adet tavuk ve 100 adet pilicin a lenî münakasasında talip çıkmadığından 13/6/934 çarşamba günü saat 15 te alenî münakasa ile alınacaktır. Taliplerin belli saat • te Topanede tstanbul Levazım Amirhği Satınalma Komisyonuna gelmeleri. «13» (30471 *** Harp Akademisi için 225,010 kiio arpanın fiati pehf»lı görüldüğünden 11/6/93* pazattesi günü saat 14 te pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin belli saatte Topanede Satınalma Komisyonuna gelme leri. «12» (3048> istanbul Mülî Emlâk Müdürlüğünden: Senelik Müddeti kirası Topanede Necatibey caddesincfe 411 No.lı dükkân 54 Bir sene » » » 403/413 » » 54 » » » 4 2 7 » » 36 » » » 4 3 9 » » 48 » Topçular » 347/357 » » 144 /ukarıda cins, mevkî ve numaraları yazılı dükkânlar hizalarındaki müddet ve bedeller üzerinden açık arttırma usulile kiraya verila cektir. İsteklilerin 17/6/934 pazar günü saat on dörtte pey akçele rile müracaatleri. «M.» (2741) Burada kalmak daha isime ge • liyor. Mister Brigerland kızma rapheli supheli baktı. Sonra bir sigara ypkarak: Madam Merediti bir müddet rabat bıraksak iyi olacak, dedî. Hem şu doktor Tun vak'ası da* unutulmus o • lur. Onun rahatmı duşunecek bir değHiz. Canım, baba, çocuk gibi oldan. O Glover denil'n seytan herif Madam Merediti servetini bir bayır cemiyetine terketmesi icin bir vasiyetname yap • m*ğa kandınrsa ne halt'deriz? Bu AIlahın belâsı avukat o'masa aylarca bekliyeiim, zaran yok. Fakat d'&il mi ki v?r her gecen dakîka bizim için buyük bir zıyadır. Sonra Jogs var... Ne yalan söyliyeyim bu knlyabani Gio • •erden de muthiş. Ben ondan daha fazla korkuyorum. Canun onların flrîsi de simdi burada yok. ö y l e mi zannediyorsun? Haberin yok, Lidya yemekten evvel Glover den bir telgraf aldı. Avukat bugunlerde buraya gelecekmis. Bu sırada Lidya odaya gîrdi. Gi • yinmisti. M<s Brgerland onu takdir • kâr nazarlarla suzdu, sonra muhabbetle ( ! ) kucaklıyarsk bağırdı: Lidya sen cidden zarif bir ka dınsm! Mister Brigerland kızınm bir hareketinden hoşlanmadı mi suratmı ek • sitirdi. Eğer o sırada Mis Brigerland ile Lidya ihtiyara bakmış olsaydılar onun gene dudaklanm sarkıtbğını go • recekkrdi. 18 Hal.'ç kulübünün atletizm müsabakası Haliç kulübü tarafuıdan tertip ecfilen atletizm müsabakalan dün ku Tam ATLAS Bu hafta çıkıyor Mister Brigerland büyük bir gay • ret sarfederek kendisini topladı. Bi • raz korkak bir sesle cevao verdi: Kalktım, kalktım iste yavrum. Bövle bir trnezzüh benim de çok ho suma gidecek. M?dam Mereditle sahte ev sahibe • si giyinmek üzer<> odalanna gtttiler. Baba kız yalnız kalmışlardı. Mister Brigerland suratuıı ekşiterek sordu: Burada cirek hasta'ığı olduğu • nu bana neye söylemedm? Ben de bunu Madam Mortimerin gwezel:«H sayesinde ogrendîm. Yok yok... Yalan soyleme. Sen bunu evvelden biliyordun. tster bileyim, ister bHmiyeyim. Bund?n ne çıkar? Boyle kedi yavrusu gibi titremeğ» luzom yot. Ben bütün hastalık'ardan kor • karun. Bîhusus bulaşık hastalıklardan. Sen b'zimle beraber neye gelmiyor • sun? Bu ayaklarmm ağrısı da masaI.M )İSİ İBLİS tazan: Edgar Vallas Tercume eden: Ömer Fehmi 41 tavır takındı ve mister Brigerlanda: Haydi baba, Madam Merediti kazinoya götür, dedi. Madam Mor timer siz de gidin. Bu bastalık bi kâyesini unutmus olursunuz. Lidya sordu: Siz gelmiyecek misiniz? Hayır, ben istirahat edeceğim. Biraz yorgunum. Haydi ya, baba, kalk bakalım. Lidya bu son ciimlenin kırbaç sesine benzer bir eda ile söylendiğini farkederek şaşırdı. Adam siz de aldırmaynt, bunun hiebir ehemmiyeti yok. Hem bahçıva Her ne i»e bu bahsi bıraka bm. Kazinoya gitmek ister misiniz? Vallahi bilmem. Biraz yorguaum ama gitmek te istemiyor de Srayet Mis Brigferland otomobilin kosk J ten uzaklasmasnn bekledi. Ses sada kesilince odasma çıktı. Otomobfl gezrn • tilerinde kullandığı lâstik mantoyu g i y t tüim. dL (Mabadi var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: