June 9, 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

June 9, 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| KURUŞ Telefon 23872 9 Haziran Cumartesi 1934 12 SAYIFA Sene 3 Sayı: 758 Sultanahmette büyük bir yangın var “Hitler silâhlanıyor,, Namı altında bir sıra makale neşreden (Vu) mecmuasının kapağında çıkan bir kompozisyon Almanya, memnu mıntakayı gizlice silâhlıyor!.. Bu vaziyette, Ingilizlerin Alman- yaya harp açması lâzımgelir... Almanyanın giziden gizliye si , lâhlanma ve tahkimat esrarını meydana koyduğu için, Alman toprağından çıkarılan “Deyli Eks Pres,, Pembroke, gördüklerini gazetesinde neşrediyor. Almanyanın, silâhlanma yo - muhabiri, ingiliz gazetecisi| sırayla | lunda ve mevcut muahedelere | karşı en son vaziyeti hakkında| mühim bir Nazi liderinin ağır sözlerle dolu konferansı daLondra| radyo istasyonunca, bütün İngil - tereye neşredilmiştir. Bir vakitler Akvam Cı:mı)elı-I ne delege olarak gitmiş bulu- Sultanahmetteki yangın Susuzluk ve ruzgardan yangının | mekteb e de sirayeti muhtemeldir | Pendikte barsakçı Sami | Istanbulu günden güne harabeye çeviren yangınlardân biri | Bu anda İstanbulun ahşap yer- lerinden biri daha kül olmaktadır. Sultan Ahmette Ticaret mektebi —Aİt tarafı 2.nci sayfada— Cenevrede silâhları bırakma | konferansından dönen — hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü bey bu sabah şehrimize gelmiş ve doiru—_ ca Tokatliyan oteline inmiştir. Kendisi bu akşamki trenle| Ankaraya gidecektir. Orada Ce- | nevre konferansı ve son Balkan| meseleleri hakkında vekiller he - yetine izahat verdikten sonra İ - aZ p | Şah Hz. | İran şahı Pehlevi Hz.nin İstan-| | bulda kalacakları günlere ait prog| ram tespit edilmiştir. diliyor. Şehrimizde bulunan İvan-| lılar da şahın şerefine Köprünün | Eminönü cihetinde ikinci bir tak! yaptırmaktadırlar, Bu tak gayet kıymetli halılarla tezyin edilecek- tir. | Diğer taraftan Şah Hz.ni Trab- zondan Samsuna götürecek olınl Yavuz ve üç torpito muhribimiz de Kadıköy önüne gelmişlerdir. Filomuzun Pazartesi günü hareket | etmesi muhtemeldir. İ bu diğer kuvvetlere hücum etmiş ve bilhassa Fransa ile kozlarını paylaşamamak husu sunda şiddetli cümleler sarfetmiş tir. Nazi lideri “Görünüşte Ak- vam cemiyetinin idaresine fakat esasen Fransanın tesir ve kuvve-w tine terkedilmiş olan Sar mınta-| kasının bin senedenberi ait bulun| duğu Alman devletine muhakkak verilmesini, ve bu emelden kat - iyyen vazgeçmiyeceklerini söyle- miştir. | Baronun en ısrarlı sözleri şu - dur: | —Devamı 5 nci saylada— Cinayet nan Baron von Reinbahen, konferansında alacak yüzünden Hacıyı öldürdü Pedikte bir bağırsakçının ölü- mile neticelenen bir cinayet muştur. ol- Pendikte oturan mezbaha bağır| sakçılarından İzmitli Osman oğlu| Sami evvelki gün son trenle Pen- diğe gitmiştir. Sami evine girer- ken, kendisinden bir evvelki tren- le gelen gene mezbahada bağır- sakçı Hacıyı kahvede otururken görmüş, yanına giderek: ( Devamı 2 inci sayfada) selâmlarına cevap Haber karileri, dün, Kalamış vapuruyla, Yalovaya ve Boğazi- çine bir gezinti yaptı. Vapur, se- kizi beş geçe-köprüden hareket Hazırlıklara hararetle devam e- Yeci | geldi. Boğazları müdafaa ede- cek kadar adar kuvvetliyiz Gazi, Avrupada seyahate çıkarsa, ilk gideceği yer Rusya olacaktır ve çok mühim bir beyanatta b Tevfik Rüştü B. ran şahı hazretlerini karşılamak unan | Üzere Samsun yolu ile Trabzona hareket edecektir. Ü. A Sofya, 9 (Hususi) — Türkiye hariciye vekili Tevfik Rüştü be - yin bulunduğu tren, dün saat on altı buçukta Sofya istasyonuna Vekil beyi istasyonda Bul- M. Batalof, ( Devamı 2 inci sayfada) gar hariciye nazırı HABER 'i in gezintisi Meğerse, bülün arzu edenleri tenezzü- hümüze götürebilmek için bir “HABER filosu,, lâzımmış! HABER okuyucularının gezirt mizde selâmladıkları ve aldıkları Yavuz ve Adatepe etti. Üsküdara, Kadıköyüne ve Büyükadaya da uğrıyarak, yolcu aldı. (Devamı 3 üncü sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: